Paarden en Rijtuigen. Aanbesteding. Midden-Beemster, JUp Openbare Verkooping, Openbare Verkooping Openbare Verkooping, Openbare Verkooping Het bouwen van een Koffiehuis Woning, Werkplaats enz,, C. BOLDIIMCH P. J. LAU, Cuitenlanb. Qbuertentiëft. iSimiculanb. Huisraad en Inboedel, 1 Kar op vee- ren, t driejarige bruine Ruin en een partfj Hooi. van Oorlog tot regeling ran de nationale militie en de schutterijen rusten evenzeer op algemeene oefenplicht bij militie of schutterij doch met belangrijke wijzigin gen. Volgens deze ontwerpen zullen op den eersten Januari van elk jaar alle mannelijke ingezetenen die hun 19de jaar zijn ingetreden voor de militie worden ingeschreven. Door de later te houden loting worden de personen aangewezen voor de jaarlijksche lichting die het getal van 12(100 man niet zal te boven gaan. Thans bedraagt dit getal 11000 man. De diensttijd bedraagt volgens de Grondwet vijf jaren. De geheele sterkte der militie zou voortaan bedragen ten hoogste 62400. Allen, die vrijgeloot hebbenworden terstond bij de schutterij ingelijfd, zoodat ieder die lichamelijk voor de dienst geschikt is en niet in de termen van uit sluiting valt, in zijn twintigste jaar in dienst zal treden, of bij de militie óf bij de schutterij. Nummerverwis seling blijft geoorloofd en evenzoo plaatsvervanging maar de leeftijd der plaatsvervangers wordt beperkt tot het einde van het dertigste jaar. Hij die neeft vrijgeloot en dus op twintigjarigen leeftijd bij de schut terij in dienst treedtblijft daarbij tien jaren dienst plichtig. De lotelingendie na vijfjarigen diensttijd bij de militie worden ontslagen zullen terstond bij de schutterij worden ingelijfd voor den tijd van vijf jaren, zoodat voor allen de diensttijd gelijk zal zijn en zal eindigen na het dertigste levensjaar. Volgens de denkbeelden van den Minister moest het eigenlijke legerdat is de militie van ruim 61000, ten hoogste 62400 man in staat zijn om binnen enkele etmalen na het daartoe gegeven bevel op zijn grootst mogelijke sterkte gereed te staan tot het afwachten verkennen en terugslaan van den aanvaller. Daar de tijd van overgang tot den oorlogstoestand zeer kort zal kunnen zijn, zal het leger wellicht aanvankelijk in de bezetting der versterkingen moeten voorzien; de hoofd macht zal echter het veldleger moeten vormen, dat den vijand in zijn opmarsch naar het centrum des lands zooveel mogelijk zal moeten stuiten en hem zal nood zaken tijdroovende aanvallen op onze verdedigingsliuiën te ondernemen. Inmiddels moet echter ook de schut terij gemobiliseerd zijn. Gelijktijdige mobilisatie van leger en schutterij zou geen tijd doen winnen en tot verwarring aanleiding kunnen geven. De eene mobi lisatie moet de anderen terstond opvolgenen beide behooren zoo snel mogelijk te geschieden. De schutterij zal verdeeld zijn in een klasse van geoefenden en een klasse van minder geoefenden en ongeoefeuden. De klasse van geoefenden zal bestaan uit hen die hetzij als vrijwilliger hetzij als militiën in het leger hebben gediend en uit de schutters die gedurende 5 jaren aan de oefeningen en dienstverrichtingen der schutterij hebben deelgenomen alzoo uit de vijf oudste lichtingen der schutterij. Hun getal wordt berekend op 81000 man. Zij zullenwanneer zij voor het uitbreken der vijandelijkheden reeds gemobiliseerd kunnen worden wat b. v. het geval zou kunnen zijn wan neer wij na een toestand van gewapende neutraliteit in den oorlog betrokken werden onze vestingen en forten bezetten en wanneer bij het onverwacht uit breken van den oorlog daartoe aanvankelijk een deel van het leger is aangewend deze troepen onmiddelijk vervangen zoodat het geheele leger in het open veld dienst zal kunnen doen. De tweede klasse der schut terij zal bestaan uit 36000 man onvoldoende geoefen den en 25000 man geheel ongeoefenden. Zij zullen in groote verzamelplaatsen worden vereenigd waar zij met kracht voor de taak der verdediging zullen worden voorbereid, en naar gelang zij daarvoor geschikt zijn naar het tooneel van den strijd zullen worden afge zonden. Naast het leger van 61 a 62000 man zal dusterstond of althans zeer spoedig gedeeltelijk en allengs in grooter getaleen schutterij van 142000 man tot verdediging des lands beschikbaar komen en dat zal noodig wezen daar de vijand vermoedelijk over machtig in getal zal zijn, en de verdediging onzerzijds, voortdurend met onverflauwde volharding krachtig en hardnekkig zal moeten worden voortgezet. Daartoe zullen wij steeds versche strijdkrachten moeten kunnen aanvoeren die de strijdende troepen ondersteunen, af lossen en aanvallen. De Minister meent, dat op deze wijze op doelmatige wijze zal worden voldaan aan bet voorschrift van art. 177 der Grondwet„Het dragen der wapenen tot handhaving der onafhankelijkheid van den Staat en tot beveiliging van zijn grondgebied blijft een der eerste plichten van alle ingezetenen" en een deugdelijke en goed samenhangende regeling van ons krijgswezen zal worden verkregen. DUITSCHLAND. Het wetsontwerp tot invoering van het rijks-tabaksmonapoliedat natuurlijk volstrekt van het jonge mensch het ergste te verwachten want waren dweepzucht en geestdrift eenmaal bij hem ont vlamd lieten zij zich stellig niet door het verstand of ook het gezag zijns vaders aan banden leggen. Aan dezen argwaan toe te geven met de koele ge strengheid zonder aanzien des persoonszooals zijn plicht hem gebooddaartegen verzette zich het gevoel van den jongen officier, het was pijnlijk voor hem in een huiswaar men hem vroeger als Fabre's gast wel kom had geheeten een bizondere huiszoeking te doen naar iemand tegen wien hij bovendien geen stellige aanklacht kon inbrengen het was immers mogelijk dat Charles zijne aanwezigheid had doen geheim houden voor den vroegeren gastvriend zijns vadersniet voor den vijandigen officier. Olders besloot het Charles onmogelijk te maken, zich heimelijk uit het huis van den maire te verwijderen. Hij droeg een onderofficier op, de bijgebouwen van het huis in oogenschouw te nemen en daar eene geschikte plaats te zoekenom de wacht onder dak te brengen; een ander onderofficier kreeg bevelzorg te dragen dat niemand het erf van den maire door eene achter deur verliet; hij zelf koos de mannen voor de wacht uit, maar hield daarbij voortdurend de straatdeur van het huis in het oog. Wordt vervolgd. niet naar den zin der liberale partij isschijnt by het centrum en de conservatieven ook slecht ontvangen te zijn. ENGELAND. De commissie uit het Hoogerhuig voor het onderzoek naar de iersche landwet heefb aan de regeering doen weten dat zij haar onderzoek naar de algemeene werking dier wet wenschte te beperken, zonder de rechterlijke uitspraken der landcommissiën te beoordeelen. De regeering acht dat toegeven geheel onvoldoende. Den 2 werd Bradlaugh te Northampton als lid van het lagerhuis herkozen met 3798 stemmen tegen 3687 op den conservatief Corbett. De oppositie zal volgens de Daily News zich wederom tegen zijne toelating verzetten. Denzelfden dag kwam de Koningin om vijf minuten vóór half zes met hare dochter prinses Beatrice en haar gevolg uit Londen met den trein te Windsor aan, alwaar eene groote menigte op het stationsterrein vereenigd was. De Koningin wandelde over het perron, door de wacht kamer naar haar rijtuig. Toen zij reeds plaats genomen had en de koetsier wilde wegrijdendrong een zeer armoedig gekleed man die vooraan onder de menigte stond naar het rijtuig en haalde een pistool te voor schijn dat hij op het rijtuig richtte en afschoot zonder iemand te raken. De Koningin bemerkte nauwelijks hetgeen gebeurd was, reed naar haar kasteel en nam als gewoonlijk aan den Hofmaaltijd deel. De menigte greep den moordenaar, die door de politie met moeite beschermd kon worden tegen hare woede. Hij is ge naamd Boderiek Maclean geboren te Londen en was klerk zonder werk. De bladen geven eenstemmig hunne afkeuring over dezen moordaanslag te kennen en hunne levendige vreugde over het behoud der Koningin die nog des avonds o. a. de gelukwenschen ontving van den Keizer van Rusland, van Oostenrijk en van Duitsch- land. De afgeschoten kogel werd den 3 gevonden en kwam overeen met de bij den moordenaar gevonden kogels. De beraadslaging over het bekende voorstel van mi nister Gladstone in bet Lagerhuis liep den Z nog niet af. De mede-afgevaardigde van Bradlaugh voor Northamp ton Labouchere zal in het Lagerhuis voorstellen aan prins Leopold geene verhooging zijner jaarlijksche toe lage te geven bij zijn huwelijkzoodra het voorstel daartoe inkomt. FRANKRIJK. Den 27 werd te Evreux tot senaatE- lid voor het departement van de Eure gekozen de republikeinsche candidaatgeneraal Lecointe gouver neur van Parijs mot 405 stemmen tegen 372 up den monarchalen candidaat A. Fouqr.et. De uitslag dezer verkiezing trekt zeer de aandacht. De hertog de Broglie is toch het andere senaatslid voor dit departement. Deze verkiezing geschiedde in plaats van den overleden admiraal La Ronzière le Noury, monarchaal. Aanvan kelijk was in zijne plaats met 396 tegen 389 stemmen gekozen de heer Lepouzé republikein wiens verkie zing vernietigd was en die toen niet meer in aanmer king wensehte te komen. Men ziet dus den voor uitgang der republikeinsche partij in een districtwaar de legitimisten vroeger zooveel invloed bezaten. De engelsche gezant en de minister-president onder teekenden den 1 aan het ministerie van buitenlandsche zaken de verdragen tusschen Engeland en Frankrijk betreffende de visscherijen de scheepvaart en de fa brieksmerken. Bij die gelegenheid betuigde de engel sche gezant de vriendschappelijke gevoelensdoor Engeland voor Frankrijk gekoesterd en het genoegen waarmede hij de toeneming der banden welke beide landen vereenigen aanschouwde. Minister de Frevcinet deelde schriftelijk adn den Se naat mededat hij zitting neemt voor het departement der Seme. NOORWEGEN. De wetgevende macht keurde het handelsverdrag met Frankrijk goed. RUSLAND. Generaal Skobeleff kwam den 1 te Warschau aan. Te Weenen heeft hij een paar uren doorgebracht. Hem was gelast Berlijn niet aan te doen. VEREENIGDE STATEN. De oud-minister van buitenlandsche zaken gaf' den 27 in het Huis der vertegenwoordigers, in eene rede van 1% uur, een van verschillende zjden zeer geprezen overzicht van het leven en het karakter van president Garfield, met vermjding van alle staatkundige of persoonlijke toe spelingen. Met algemeene stemmen werd hem door het Huis dank betuigd en vergunning gevraagd tot het openbaar maken dier rede. In de kolonie Suriname zijn in 1881 aangebracht 450 immigranten t. w. 297 mannen, 109 vrouwen en 44 kinderen. Zij kwamen allen onder engelsche vlag van Calcutta. Aan goud werd uitgevoerd voor eene waarde van f 849,435, tegen eene waarde van ƒ917,870 in 1880. Bij resolutie van den minister van financiën, van 10 Februari, is vastgesteld de verdeeling der provinciën in schattingsdistricten en van elk schattingsdistrict in onderdeelen voor de werkzaamheden der herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen. De 13jarige WWolsink uit Doetinchem den 20 ontvlucht uit Mettrayis in de gevangenis te Kleef beland in het bezit bevonden zijnde van sleutels en 39 mark afkomstig van een diefstal te Straelen, en een gouden dames-horlogeafkomstig van een diefstal te Emmerik. In den nacht van 2425 heeft hij zich, door het verbrijzelen van een glasruittoegang ver schaft tot een der bureaux van het stationsgebouw te Straelen en aldaar maar te vergeefs geld gezocht. De aandeelhouders der Noord-Zuidhollandsche Stoomtramwegmaatschappij hebben in eene den 28 te Haarlem gehouden vergadering besloten eene hypothe caire obligatieleening te sluiten van hoogstens f 150,000. Vervolg der binnenlandsche berichten in het tweede blad. Op Woensdag, 8 Maart 1882's morgens te elf uur, in het logement van den Heer J. G. MOOLENIJZER, in de zullen ten overstaan van de Notarissen te HOORN, en te DE RIJP, publiek worden verkocht: Twee kapitale Iluismans- noningen en verdere Ge timmerten alsmede onder scheidene perceelen zeer vruchtbaar Weiland, alles staande en liggende aan den West- ringdijk in de BEEMSTER, nabij Schermerhorn sectie A, Ns. 279. 280, 282 tot en met 289, 293 tot en met 297, 425 tot en met 428, groot 34 hec taren02 aren, 80 centiaren. Betaaldag 8 Juni 1882. ^KStö^te OTERLEEK, ten huize van C. WAGE- NAAR, op Maandag, 13 Maart 1882, 's voormiddags ten 9 urevan Informatiëu te bekomen bij den Notaris DE GEL DER, in de Schermeer, gemeente Oterleek. :in de Schermeer, op de plaats Wel Gelegen, aan de Noordervaart, gemeente Oudorp, bewoond door D. DE HEER, op Maandag, 27 Maart 1882,'s voor middags ten 9 ure, ten overstaan van den Notaris DE GELDER, van 11 Kalf koeien, 5 Kalfvaarzen 1 September kalver, 7 Hokkelingen, waaronder 1 Stier, 1 drachtige Zeug, 50 blauwbonte Eenden en 3 Woor den, Rijtuigen, waarbij 1 Jachtwagen, 1 Kar op veeren 2 Boerenwagens 2 driewielde Karren, 2 Kip penhokken Boerengoed en Gereedschappen waarbij 1 stel Makers en Zetters voor middelbare en kleine kaas enz. en eenig Huisraadwaarbij 1 kabinet 1 gegoten fornuiskachel. te GROOT SCHERMEER, gemeente Zuid en Noord-Schermeer, in de herberg Landswelvaren," van den Heer Ide Honig op Woensdagden 15 Maart 1882 voormiddags 10 ure, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris W. F. G. L. GOUWE van 1. Een onlangs nieuw gebouwd Huis, met ltoet, Erve en een stuk best Weiland, te Groot- Schermeer, gemeeute Zuid- en Noordschermeer sectie D, nos 272 en 272a, groot l bunder, 76 roe. 2. Een Huis en Erve aldaar, aan het zuideinde van het dorp, sectie no. 829, groot 3 roe, 30 el. Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen ten kantore van den genoemden Notaris GOUWE. van Paardenwaaronder 4-, 5- en 6jarige, alsook een zeer maken vlug bij den weg loopende Ponny, onderscheidene zeer nette en goed onderhouden mj- t If iff t'H waaronder een Landauer, Sociables een Victoria, Calèches, Coupes, Charettes, Breacken, Napo leons, Phaëtons, Jachtwagens, Tentwagens voor 4 en 6 personen, Speelwagens, Hitten wagens, Tilburysen Goede renwagens, zoomed e goed geconserveerde, sterke Pui- yen, een paards en voor spanen Stalyoe- derenzullen op Woensdag, 89 Maart 1888, voormiddags 11 uur, ten overstaan van den Notaris W. E. G. Ij. Gouwe, aan de stallen van 't Hotel DE TO'ELAST aldaar, in het openbaar worden verkocht. Zijdie wenschen bij te voegenvervoegen zich daartoe bij den hotelhouder A. DE WniES. Op Vrijdag, 10 Maart 1882, des middags te 12 uur, bij A. JONKER te Driehuizen van ten behoeve van den Heer J. GROOTES aldaar. De teekeningen en het bestek liggen ter overname bij voornoemden A. JONKER en aan het kantoor van den ondergeteekende. Aanwijzing op Dinsdag, 7 Maart a.s., des middags te 12 ure. Nadere inlichtingen te verkrijgen bij den Bouw kundige 14. BAltftLEK Dz., Koningsweg, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2