Broodbakkerij. 11 O 01 eene Boerenmeid, ABR. SLOOS, Openbare Verkooping, balken 9 stellen leggers en brandhout. OPENBAKE VERPACHTING Noord-Holland. Openbare Verkooping. Publieke Verhuring OPENBARE VERKOOPING Muisiiuuiswoiiin^ 9 Stroo te koop 9 J. VAN DER KAAY 0osterzij|)ülder te Heilo. Dor§ch-L«vertraan BOELHUIS. RIJKS TOLLEIM, T. C. SERRÉ 1°. Te Oudorp, 2°. Te Alkmaar, in de Schermeer, VBRPACHTEIST s BAKKEK SCHUT, Werf, met daarbij gelegen best Weiland staande en liggende in de Starnmeer, onder de ge meente Wormer, belend ten zuiden den Heer Nicolaas Brantjeskadastraal bekend in sectie A, met de nos. 5 6, 7 en 8, ter grootte van 8 bunders 91 roeden. nachtkijkers, Brillen, Lorgnetten, Pince-nez en alle tot het vak behoorende Artikelen. Men gelieve wel op naam en straat te letten. K3? K.IE3SPIJN Oorpijn, Zinkings en Aan- gezichtspijn. J. MEIJER. Lofodinsche 1 Notaris te Winkel, zal op Donderdag, den 9 Maart 1882, des middags 12 uren, bij opboden op Donderdagden 23 dier maand en dat uur, bij afslagin het koffiehuis van den heer Geekit Boon tjes en genaamd «de Gouden Engel", te Schagen Publiek verkoopen: Een onlangs nieuw gestichte Boerenwoning met Boet en Eri, voorzien van ruime Bergplaat sen voor HooiStroo en Stalling mitsgaders diverse perceelen uitmuntend Wei-en Bouwland, alles aan en bij elkander staande en gelegen te Burghorn, gemeente Schagen ter gezamentlijke grootte van 18 hectaren 89 aren90 centiaren. Bovengenoemde landerijen zijn tiendvrij Inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bij den eigenaar A. HOPMAN. 11. GOKVEIt.llENotaris te BERGEN, zal verkoopen op Maandag, 6 Maart 1882, te 10 uur, op de plaats van den Heer K. BAKKUM, 11 Kalfkoeien I 4 Hokkelingen, 1 Merriepaard, 1 Gelde 2 Zeugen9 jaar oud ongeveer 30.000 halve kilo's Hooi, Wagens, Karren en Boerengereedschap. op Woensdag15 Maart 1882 te 10 uren, op de plaats van den Heer S. DUIJN, 3 op kalveren staande of gekalfd hebbende Koeien, 1 GeldekoeWagen Kar, eiken Palen ongeveer 15 000 halve kilo's Hooi en verdere Boerengereedschap. op Vrijdag, 10 Maart 1882, des voormiddags ten 10 ure, op het erf van den kastelein KOKKES te Oudcarspel van eene belangrijke partij J. v. d MAATEN, Deurw. J. J. BRASSER en T. KUIT zullen, als lastheb- benden hunner principalenpubliek presenteeren te verkoopen Extra fraaie en buitengewoon groote, uit muntend te veld staande partijen Crocussen en andere Bloemkollen op-Dinsdag, 14. Maart, te UITGEEST, op Woensdag, 15 Maart, te LIMMEN, en op Donderdag, 16 Maart, te CASTRICUM, telkens des morgens ten 10 ure. ÏS5 Catalogussen dezer belangrijke veilingen zullen in tijds bij bovengenoemde lasthebbenden ver krijgbaar zijn. van de in De Ontvanger der Registratie en Domeinen te Amsterdam, zal op Woensdag, den 22 Maart 1882, des vooriniddags te 11 urenin Het Oudezijds Heer en-Logementaan de Keizersgrachtbij de Hui denstraat, te Amsterdam, ten overstaan van den Notaris REIJSENBaCH aldaar, voor 6 jaren, ingaande 1 Mei 1882 met recht voor den Pachter de Pacht op te zeggen tegen 1 Mei 1885, in het openbaar alle in de provincie Noord Holland gelegen RIJKS TOLLEN, breeder omschreven, ook wat de massa's betreft, in boekjes, die voor f 0,10, door tusschen- komst van iederen Ontvanger der Registratie en Do meinen verkrijgbaar zijn. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Ontvan ger der Registratie en Domeinen te Amsterdam, Sar- phatistraat No 8, en bij de Ontvangers onder wier kantoren de Tollen liggen. UIT DE HAND TE KOOP: eene welingerichte, flii k ter neringstaandeflorissante Broodbak ker jj staande op den besten stand van een ï:eer welvarend dorp in Noord-Holland. Te bevragen met franco brieven onder het moïto Bakkerijbij de boekhandelaars HERM". COSTER ZÓÓN, te Alkmaar. Extra best B (I O Iuit Geestmerambachtte koop bij J. EECEN Gz., te OUDKARSPELge makkelijk te vervoeren, per wagen of per vaartuig. Te ALKMAAR Op Maaudag6 Maart 1882 des voormiddags te 11 uren, in het natemelden perceel, van: Een nieuw gebouwd Buis, ingericht tot Koffij- huis en Woonhuis, genaamd TIVOLlstaande en ge legen in de gemeente Alkmaar, aan den Stadssingel en Helderschen weg. nabij het Station van den spoorweg, kadastraal bekend in sectie C, No. 604, groot 6 aren In eigendom behoorende aan den Heer K. OOTES Te OUDE NIEDORP, op Woensdag, 8 Maart 1832, 's middags 12 uur, in de herberg „de Hoop," van: Eene nieuwgebouwde Huismanswoning met Erf en diverse stukken best Bouwland aan elkander gelegen in de gemeente Oude Niedorp, kad. sectie A, Ns. 67, 112, 113 en 673, samen groot 5 heet. 66 aren 60 cent Behoorende aan Jb KOOTER. Te ALKMAAR. Op Woensdagen, 5 April 1882, bij opbod, en 12 April 1882, bij afslag, telkens 's avonds 6 uur, in den Nieuwen Doelen", van 1. Een aangenaam gelegen, welingericht, nieuw gebouwd Zomer- en Winterverblijf met Erf, te Alkmaar, aan den Stadsiugel bij de Bergerbarrière, kad. sectie C, No 554, groot 1 are 60 centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1882. 2. En een Winkelhuis en Erf, aldaar, aan de westzijde van het Payglopkad sectie A, No. 2468. groot 98 centiaren. Tot Januari 1883 verhuurd voor f 6,per week In eigendom behoorende aan J. Jz. Zuurbier. op Dinsdag, 7 Maart 1882, des voormiddags ten 11 ure, in de herberg van J. Diepsmeer, te Koedijk, vcor den tijd van vier jaren van Eene Uuismanswoning;met circa 16| hectaren best Weiland, in de gemeente Koedijk. Eerst in perceelen en daarna bij combinatiën. Nadere informatiën zijn te bekomen bij A. GROOT, te Spanbroeken bij den Notaris met de verhuring belast en op Donderdag, 9 Maart 1882, des voormiddags te 11 urein de herberg van Ide Honig te Groot schermer, gemeente Zuid- en Noordschermer, voor den tijd van één jaar, van 1. Eenige perceelen best Weiland, ter grootte van circa 8 hectaren 50 centiaren. 2. Een Buis en Erfaan de zuidzijde van het dorp, alles in de gemeente Zuid- en Noordschermer. Behoorende aan A RENStëS. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris met de verhuring belast Notaris te Alkmaar. in het Heerenhuis, bij de STARNMEER, aan Spij kerboor, gemeente Jisp, op Donderdag16 Maart 1882, des voormiddags te 11 uren ten overstaan van de Notarissen H. STAMT, te Wormerveer, en Mr. II. ROikEII, te Zaandijkvan eene met Stalling voor 35 stuks vee en berging voor 20 Koe Hooi, BoetBoomgaard Erf en 2°. Twee kavels best Weiland benoorden het voorgaande perceelliggende mede in de Starnmeer ouder de gemeente Wormer, belend ten noorden den Heer Nicolaas Brantjeskadastraal bekend in sectie A met de nos 3 en 4, ter grootte van 8 bunders 91 roeden, 50 ellen. 3°. Een ditogenaamd nJan Duiveskooijen liggende in den Markerpolder, onder de gemeente Uitgeest, in Marken-Binnenkadastraal bekend in sectie E met no. 98 als Weiland gemeten op 2 bunders, 09 roeden, 60 ellen. 4°. Een ditogenaamd en liggende als boven aan en bezuiden het voorgaande perceel in sectie E der gemeente Uitgeest gekadastreerd onder no. 99 als Weiland, gemeten op 1 bunder, 23 roeden, 50 ellen. 5o. Twee dito, met daarop staand Watermolentje, liggende als voren aan en bezuiden het voorgaande perceelin sectie F der gemeente Uitgeest, gekadas treerd onder de nos. 101 en 100, ter grootte van 1 bunder, 92 roeden, 60 ellen. De perceelen vermeld onder de volgnummers 3 4 en 5 zullen na afzonderlijk opbod en afslag, eerst te zamen daarna met perceel 2 en eindelijk met alle perceelen gecombineerd in afslag worden gelegd. Nadere inlichtingen bij de Notarissen. 35 40 wagensook gemakkelijk per schuit te ver voeren Te bevragen bij G. VLAARKAMP, in 't Veld, gem. N. Niedorp. Allendie iets te vorderen hebben van verschul digd zijn aan of borgtochten onder zich hebben ge- teekend door den Heer MOURITS FORTUIN, laatst zonder beroep, gewoond hebbende te Alkmaar, en aldaar den 19 Februari 1882 overleden, worden ver zocht daarvan vóérden 15 Maart e.k. opgave of betaling te doen ten huize van Mejuffrouw de we duwe M FORTUIN, geb. DU MOSCH, aan het Verdronkeuoord te Alkmaar, of ten kantore van de firma DE LANGE en DE MORAAZ aan de Breed- straat aldaar Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Alk maar, van den 23 Februari 1882, is tusschen PIETER K1STEMAKERlandmanen zijne echtgenoote JANTJE ZANDER, beide wonende te Hargen gemeente Schoorlop hun beider daartoe strekkend verzoek uitgesproken de scheiding tusschen tafel en bed. Voor extract, De Procureur der verzoekers J. C. VONK. Gevraagd om dadelijk in dienst te treden goed kunnende mel ken bij H. v. d. HORST, Wognumsche buurt, te Alkmaar. De ondergeteekendeAgent voor Alkmaar en Om streken van de N'cderlandsche Maat schappij wan Brandverzekering, ge vestigd te TI EL, welke Maatschappij allerlei BebouwenMeubelen Koopmans goederen WeeOogst enz. tegen eene jaarljjksche vaste premie verzekent, be veelt zich bij voortduring aan tot het sluiten van verzekeringen. Kennemersingel, wijk E, No. 164, te Alkmaar. GËZICHTKUNDIGE, voorzien van attesten van H.H. Doctoren, AchterstraatB 21 tegenover de Heeren ANSINGH en MESMAN, maakt, slijpt en repareert alle soorten van Bag-, hoe hevig ook, wordt terstond gestild door het uit wendig middel van Prof. WARTNER, hetwelk zeer wordt aanbevolen bij Per fleschje met gebruik 30 cents. Depót bij de firma J. BRONGERS Gz., Bazar. Aan de belanghebbenden wordt kennis gegeven dat de verkiezing van één Heemraad en twee Hoofd ingelanden op Woensdag, den 8 Maart 1882, van des voormiddags 10 tot des middags twaalf ure, in de herberg de Rustende Jagerte Heilozal plaats hebben. Yoor de verkiezing van HOOFD INGELANDEN voor den Polder HEER HUGO WAARD op 7 Maart as., worden aanbevolen de Heeren J aftredende leden, O. TAMIS, j In plaats van wijlen den Heer Jb. ROOTJES, de Heer Jn. WIKTK-EL, en in plaats van den Heer Jn. BAKKER, de Heer EENIGE KIEZERS. van H. SARDEMANN, te Emmerik a. d. Rijn, onderzocht en aanbevolen door Dr. D. DE LOOSDirecteur der Hoogere Burgerschool te Leiden. Professor Dr. M. FREIJTAG, te Bonn. Dr. R. FRESENIUS, Geheim Hofrath en Professor te Wiesbaden. Deze uitsluitend voor medicinaal gebruik bereide Levertraan isbij hare erkende geneeskundige waardevrij van elke onaangename reuk en smaak en wordt vooral door kinderen gemakkelijk inge nomen en verteerd. Verkrijgbaar in flacons h 25, 35 en 65 ets. Eene daaruit bereide, door Nederlandsche en Duitsche geneesheeren aanbevolen Ijzerhou dende Levertraantegen bleekzucht klierziekte, verzwakking, bloedarmoede enz. is ver krijgbaar A 15 ets. de flacon te Alkmaar, bij Bruin vis en Bakker, ApothBroek op Langedijk bij G. WagemanOudkarspel bij M. Hart; Uitgeest bij W. Schipper Jzn.; de R.jp bij J. H. Geerke.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3