CHAIPAGEE-TOM FINALE UITVERKOOP, Eztr a-Trein, IXCOLOMAONTEÏf. Zt algemeen adresboek fTo r a l i a. S. DE LANGE I\A\ wegens likwidatie. in de Nieuwe Ijzermijn „de Nijverheid," ^5«umi m uuus^ Instructie-Compagnie. EENPARIG OORDEEL. f 25000 op No. 17823. 5000 6370. er dankbaar Attentie s. v. p. Dienstbode Alle voorhanden Smids- en Timmermans-GcreedscMppen, alsmede Keukenbenoodigdhedcn, worden tot zeer lage prflzen Ui l VEKKOUIII, alsook sollcdc Brandwaarborgkastenonbevriesbare /uigpompen en vele Landhouw-Artikclen, II o 11 a ii d s c h e IJzeren S p o or w e g-M aa t schappjj. tot vervoer van ïJlgoedPaarden Rijtuigen en V ee. Specialiteit in Kachelornamenten en alle benoodigdheden betreffende liet kachelfabricaat. 3G8ste Staats-Loterij. lijfrente, 6 HardeWitte en Zuivere \4 vn SCHOONHOVEN. O. SMIT Cz., van TVederland, Cachet d'Orf 3®» Carte Blanche 29, Carte Noire - 30,— Sillery Superieur 31,— Kiespüniijders Odontine tl. 60 ets. Depóth. firma J. BRONGERS Gzn. (Bazar) geeft Bélacre's Tandpoeder. VOORDAM, O 13, ALK-MAAR. Van Helder naar Amsterdam en A. msterdam naar R otterda na, IJZÜRMtGilXIJW „ÖE EUOEIWMXf R OKIN SO AMSTERDAM. roggeveen. 3 de Slearine-Kaarsentabriek APOLLO te Schiedam Aanleg van Tuinen volgens teekening. PRIJS-COURANT van hoornen, heesters, conifeerenrozen enz., op franco aanvraag franco en gratis verkrijgbaar. IMaarbatsan of Eau phitocome Anatherin-Mondwater. Met eene ge lijke hoeveelheid water gemengdis het de aange naamste mondspoeling. Het neemt eiken slechten smaak weg, reinigt de tanden, versterkt zwak tand- vleesch en verhindert de vorming van kalk op de tan gden daar het slijm en overblijfselen der spijzen oplost, jüet flacon kost 75 ets. Engetsch Tandpoeder. In elegante dioozen van 100 en 50 grammen 45 en 25 ets. I Idiaton-Droppel# zonder schadelijke be- standdeelen bevrijden oogenblikkelijk van de hevigste KIESPIJN. Het fleschje kost 25 ets. Bij de boelhandelaars HERM». COSTER ZOON te Alkmaar worden bestellingen aangenomen op den eerstdaags te verschijnen, tweeden druk van het bevattende de adressen van de patentplichtigen in alle steden en dorpen van ons land. Prijs ingenaaid 8,geb. f 9, KSsF* Ook adverlentiën kunnen ter opname in dit werk bij dezelfde boekhandelaars worden bezorgd, tegen de volgende prijzen 1/1 pag. 15. 1/2 IQ. f 1/4 /G. 1/8 f Laatste zitting tot uitgifte van Bons voor stek- planten Dinsdag, 7 Maart, van 1—3 uur. Namens de Commissie, Dr. C. J. DE LANGE, Pres. J. A. van den BERG, Secr. om terstond in dienst te treden, wordt ver langd door Ds. VERSTEEG, te Sint Pancras. van het huis FISSE THIRION Co, te Reims. Wegens ontbinding van bovengenoemde associatie worden de alhier voorradige CHAMPAGNE-W IJ NLN tegen de navolgende lage prijzen A contant uitverkocht Manden inhoudende 12 llesschen Agent voor Noord-Holland. Bestellingen worden aangenomen door den Heer F. 11. LÊL8. PAARLWITTE TANDEN ROZENROODE LIPPEN GEZOND TANDVLEESCH WELRIEKENDE ADEM Curri's Tandpoeder van 10 en 20 cents. Doos 50 ets in elegante doozen Te beginnen op M a a n d a g 6 Maart 1S82 zal dagelijks tot nader bericht bovenbedoelde EXTRA- TREIN rijden stoppende te SCHA GEN, ALKMAAR, CASTRICUM, HAARLEM, LEIDEN, VEN HAAG, HELFT en SCHIEDAM. Vertrek van HELDER 's morgens 3 uur T5 min. nj i |i;i- De Administrateur. Zie verder aanplakbiljetten. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 November 1880, No. 28. Hoofdkantoor: AMSTERDAMHEERENGRACHT 378. Agenten te Alkmaar bij den Heer J. BURGER. AU^ir*rlt H. ROL Hzn. He Maatschappij neemt geene verzekeringen aan heneden f 500,— verzekerd kapitaal. i van JONGELINGEN van «5 tot 1» jaren, genegen om geheel kosteloos opgeleid te worden tot Onder officier en Korporaal der Westing Artilleriehet corps Pontonniers of het corps Torpedisten kunnen eene piaats bekomen bij bovengenoemde Compagnie. Zij moeten hnnne aanvragen franco inzenden met opgave van datum van geboorte e.» lengte. Als Jongeling genieten zij 91 ets zakgeld in de week. Nadere inlichtingen worden op franco aanvrage door den Kapitein-Commandant verstrekt. De medicinaalraadVr. RUST, te Grahow, in Mecklenburg, zoowel als vele andere uitstekende geneesheeren roemen de echte Rijnlandsche Druiven-borsthonig als een voortreflelijk huismiddel bn hoest heeschheidborst- en keelpijn kinkhoest bij kinderen dat deze ongesteldheden 111 veel korter tijd doet verdwijnen dan elk ander middel. E. mijnheer de graaf en mevrouw de gravin zu Leininqen Billigheim op het kasteel Billigheim, ambt Moosbach in Baden, vinden tegen hardnek- kigen hoest en heeschheid geen geschikter middel, dan de echte BUnlandsche Drulven- borsthonig, De heeren Dr M. FREYTAG, kon. professor te Bonn, Dr. GRAEFEte ChemnitzDr. LANGE te Bitburg bevelen dit onovertroffen aangenaam preparaat uit persoonlijke overtuiging aan. H. E. mevrouw de gravin zu Sayn Wittgenstein te Berlehurg in Westphalen is verbaasd over de voortreffelijkheid en goede uitwerking daarvan bij verkoudheden. Mijnheer de Baron v. Dit/urlhHauptmann a. D, op het kasteel Theer es bij Obertheeres, te Beieren, verklaart, dat zijne familie met den besten uitslag gebruik heeft gemaakt van den echten Rijnlandschen rui ven borsthonig tegen keelpijn hoest enz. en met dit oordeel komen de betuigingen van erkentelijk heid en dankbaarheid van vele duizenden genezan personen van alle standen volkomen overeen. Alleen echt verkrijgbaar in flacons A 65 Cents met witte, a ff. 1, metroode, en A fl 2,met gele capsulen welke nevenstaand fabriekstempel dragen, te Alkmaar bij Bruinvis en Bakker, ApothekersAvenhorn bij J. NieuwenhuizenBroek op Lan- gedijk bij G. Wageman; te Driehuizen, gemeente Grootschermer, bij K. Kluft; Kol- horn bij J. Paalman; Oudcarspel bij M. Hart; Rijp bij B. Caton; Schermerhorn bij J. H. Geerke; Uitgeest bij K. Karmelk. Bekroond: te Weenen in 1873 met de Verdienst- Medaljete Parijs in 1878 met de Gouden Medalje. Zijn verkrijgbaar bij alle voorname winkeliers. Ten kantore van de Wed. A. PRINS en ZOON zijn in de vftfde klasse gevallen de kapltftl© prijzen van De ondergeteekende, AGENT voor aLKMAAR der Naamlooze Vennootschap Nederland van Verzekering op het Leven, gevestigd te Amsterdam en der Arnhemsehe Verze kering- en Brandwaarborg-maatschappij, gevestigd te Arnhem beveelt zich aan tot het sluiten van contracten ter verzekering van kapitaal, zoowel bij het leven als bij het overlijden, benevens tot het sluiten van verzekeringen op €»chouwen Meubelen enzf J. W€DNK, Kantoor Paardensteeg te Alkmaar. ben ik voor de toezending van het kleine geschrift„«Seneeskumïige oordeel vellingen", want ik zie er uit, dat er zelfs voor hevige zieken nog hulp bestaat, als de juiste Middelen maar aanwezig zijn." Dergelijke en zoo danig luidende brieven ontvangen wij bijna da gelijks iedere lijder moest derhalve deze kleine brochure van Richters Boekhandel te Rotterdam ontbiedente meer daar dezelve kosteloos wordt toegezonden. De ondergeteekende beveelt zich beleefdelijk aan voor het ontwerpen van bouwkundige plannenmet of zonder dagelijksch toezicht. W. H. MATTHIJSEN Nieuwesloot. ALKMAAR, boomkweekerij bij de Heiloërpoort. Deze balsem is eene 'spiritus oplossing van een zeer fijn vet met eene toevoeging van Peru balsem, extract van kina en welriekende olieën, Hij reinigt de huid van het hoofden kan het beste middel genoemd worden, om de groei van het haar te bevorderen en het uitvallen te voorkomen. In flacons a 45 en 90 ets. Alkmaar, Ansingh en MesmanAmsterdam, Uloth C®. In de andere plaatsen in de bekende depots. Emmerik. H. VAN GIMBORN. Stoomdrukkerij van Herm. Coster en Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4