No. 28*. Vier en tachtigste Jaargang. 1882. ZONDAG 5 MAART. Prijs der gewone Advertentiën: TWEEDE BLAD. Binnettlanb ukHURsctn: coiiiiant. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Van 15 regels f 0,75; iedere regel meer ƒ0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEEM'. COS TEE ZOON. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. Als aanvulling van het telegrafisch bericht in ons vorig nummerbetreffende het ontwerp tot wijziging der indeeling van het rechtsgebied van het hof te Am sterdam zij nog medegedeeld dat het kanton Hilver sum wordt overgebracht naar het arrondissement Utrecht, dat het kanton Purmerende vergroot wordt door de toevoeging der gemeenten BuikslootNieuwendam en Ransnorp uit bet kanton Amsterdam nr. 3de ge meenten Nieuwe Niedorp Oude Niedorp en Winkel uit het kanton Schagen worden overgebracht naar het kanton Medemblik en dat de vervanging der recht bank te Haarlem door eene te Hoorn eene besparing oplevert van iO a 15000 's jaars, zoodat zonder noe menswaardig bezwaar voor de schatkist in de behoefte aan uitbreiding van het personeel der rechtbank te Amsterdam kan worden voorzien. Het wetsontwerp tot wijziging der begrooting voor de inrichtingen Ommerschans en Veenhuizen dienst 1881 brengt eene verhooging te weeg van 100,975, gedeeltelijk ten gevolge van de toeneming der bevol king en de onvoordeehge uitkomsten van den landbouw over 1880. Het onteigeningsontwerp voor den spoorweg van Rot terdam naar den Hoek van Holland bedoelt de richting over Schiedam Vlaardingen en Maassluis. Yan Rot terdam tot Schiedam zal de weg evenwijdig ten zuiden van den Holl. Spoorweg loopen en te Schiedam de station geplaatst worden bewesten de Schiedamsche Schie. De heer jr. mr. H. C. v. d. Wijck te 's Gravenhage heeft een adres aan de Kamer gerichtwaarin hij in overweging geeft om, alvorens de militie- en schutterij- wetten in behandeling te nemen eene enquête in te stellen ten aanzien van „de geheel onverklaarbare geld verspillingen in ons krijgswezen". Hij houdt zich over tuigd dat de grondslag van ons militair stelsel „niets anders is dan knoeierij benadeeling der natie en van het land ten behoeve van particuliere en speciale mili taire belangen", en maakt dit op „uit de omstandigheid, dat bij het tegenwoordige stelsel bij voorkeur worden gebaat de aannemers van vestingwerken, de leveranciers van geschut en de rempla^anten-bureauxterwijl de genie en de vesting-artillerie ten koste van het leger onevenredig bevoordeeld worden." Door den gepensioneerden generaal K. v. d. Heyden isbij adres, het instellen eener enquête verzocht naar de hem direct of indirect ten laste gelegde wreedheden. Hij heeft bij dit adres eenebij de firma Stemberg verschenen maar niet in den handel zijnde memorie gevoegd van ongeveer 800 bladzijden druks. De heer de Savornin Lohman heeftna overleg met de antirevolutionaire club een wetsontwerp inge diend de strekking hebbende om het wetsartikel over den bouw der bijzondere scholen in dien zin te wijzigen, dat er in elk voorkomend geval over de al of niet bruikbaarheid der localen zal worden beslisten deze niet zullen behoeven te voldoen aan eenigen vooraf te stellen eisch. Het schilderij van den heer Beijens te Breda den 28 Februari, onder de leiding van den heer Nagel, inspecteur der posterijen aldaarverloot ten behoeve van de weduwen en kinderen der op 17 December op de Merwede verongelukte postbeambten en schippers is ten deel gevallen aan den heer Kiewit de Jonge directeur van het postkantoor te IJsselstein op num mer 2460. Er waren 3204 loten geplaatst. Door het bestuur der kweekschool voor onderwij zeressen te Arnhem werd den 28 aanbesteed het bouwen van nieuwe scholen en het verbouwen van andere loca- liteiten ten behoeve der inrichtingwaarvoor minste inschrijvers waren de heeren Gebr. v. Daalenvoor f 12,333. Voor rekening van den Staat is den 28 te Utrecht aanbesteed het wijzigen opruimen en verplaatsen van verschillende gebouwen en inrichtingen op de station Yenlo. Minste inschrijver was de heer H. C. Janssen, te Maasbrachtvoor 13,950. De kamer van koophandel te Rotterdam heeft den 28 een adres aan de hooge regeering gerichtwaar in in cijfers wordt aangetoond het groote nadeeldat Rotterdam ondervindt van den voortdurend slechten toestand van den waterweg naar zee. Aan het provinciaal gouvernement van Friesland is den 28 besteed de derde reeks der werken, begrepen in het plan van algemeene verbetering van den binnen- landschen waterstaat. Minste inschrijvers voor de 2 perceelen waren de heeren: L. Kalis Kz., te Sliedreeht, voor 328,800, en R. S. Westra c. s., te Kimswerd, voor 168,400. Den 28 is bij het afgraven van het Seinpostduin te Scheveningen, ten gevolge van gemis aan voldoende seinmiddeleneen zandtrein geloopen op een troep werklieden waardoor 1 man omgekomen en 4 ge kwetst zijn. Den 1 Maart werd te Utrecht aau mr. H. Arnes- hoff, sedert 25 jaren lid van het bestuur, thans presi dent der directie van de Rijnspoorweg-maatschappij door eene commissie, namens het geheele personeel dier Maatschappij, een huldeblijk aangeboden, bestaande in een zilveren plateau de table met 2 erbij behoorende zilveren candelabres. Van alle stations van den Rijn spoorweg wapperde de vlag. Aan de Kon. Militaire Academie te Breda werd den 1 door de cadetten op plechtige wijze een portret geschonken van wijlen prins Frederik. Zekere M.te Dordrecht heeft den 1 zijne vrouw die hem 2 dagen te voren wegens huiselijke onaange naamheden, met hare 4 kinderen veriaten had, opgezocht en oogenschijniijk getracht eene verzoening tot stand te brengen en toen dit niet gelukte haar met een scheermes eene hetig bloedende wond aan den hals en den pols toegebrachtwaarbij een 13jarig dochtertje dat met hare 2 broeders de moeder wilde ontzetten nog eene wonde aan een der vingers bekwam. De man heeft zich daarop in arrest gegeven. Hoewel de vrouw spoedig geneeskundige hulp werd gebrachtis haar toestand zorgelijk. De gemeenteraad van Amsterdam heeft den 1 de verordening op de heffing van straatgeld zoodanig gewijzigd dat de verlaging van het tarief voor per ceelen, door 6 of meer gezinnen uit den arbeidersstand bewoond is vervallen het contractin 1852 met de heeren v. Bonga en de Buil omtrent de uitgifte der Amsterdam8che Courant gesloten met wederzijdsch goedvinden ontbonden zullende alle publicatiën der stad in het Gemeenteblad geplaatst en kosteloos voor de dagbladen verkrijgbaar gesteld worden het voorstel van B. en W., betreffende ruil van gemeentegrond en water nabij de Muiderpoort, met toebetaling door het Rijk van 211,000, aangenomen en tot hoogleeraar in de latijnsche taal en letterkunde aan de universiteit benoemd de heer dr. H. T. Karsten conrector aan het gymnasium te Rotterdam. Den heer G. v. Duylpredikant te Broek in Waterland werden den 1 ter gelegenheid van zijn 25jarig jubileum als evangeliedienaar, geschenken door de gemeente en door zijne leerlingen aangeboden. Alle huizen van bet dorp waren gevlagd. Den 1 is het nieuwgebouwde marine-provoosthuis te Nieuwediep in gebruik gesteld. Het bevat 30 cel len, waarvan 2 voor onderjfficieren en 28 voor minde ren bestemd zijn. Het gerechtshof te Amsterdam heeft den 1 J. M. Kelly, wed. G. Cassée, herbergierster op Land- en Duinzicht te Bloemendaal, schuldig verklaard aan opzet telijke brandstichtingzonder gevaar voor mensehenle- vens. Wegens de geringheid van het toegebrachte nadeel werd zij veroordeeld tot 2 jaren celstraf. In den avond van 1 Maart ontstond in de Molen buurt te Benningbroek braud op eene boerenplaats bewoond door J. Br. In weerwil van den sterken wind, mocht men met behulp der brandspuit den brand spoe dig meester worden. Bij kon. besluit van i Maart is den heer P. Schuur man op zijn verzoek eervol ontslag verleend als burgemeester van Bovencarspel. Door B. W. van Beemster werd den 1 aanbe steed het bouwen eener nieuwe school en onderwijzers woning aan den Volgerweg. Aannemer van het eerste perceel werd de heer D. v. d. Molen voor f 28,725 en van het tweede de heer K. Bouman voer t 9990. In den nacht van 12 Maart is uit den Heeren singel te Haarlem opgehaald het lijk van den werkman B. K.oud 44 jarendie sedert eenigen tijd lijdende was aan waanzin door misbruik van sterken drank. Den 3 is een 8jarige jongen door eigen onvoor zichtigheid in den Van-Oldenbarneveltstraat te Rot terdam door den stoomtram overreden. Hij geraakte met het het hoofd onder de wielen zoodat hij onmid- delijk een lijk was. In nacht van 34 is te Broek op Langedijk de boerenplaats bewoond door P. Best en toebehoorende aan C. Wagenaar, geheel afgebrand. Door wijlen mej. T. J. Stockens te Bolsward is aan het predikantsfonds der doopsgezinde gemeente 1000 vermaakt. Ook Duitschland is toegetreden tot het voorstel onzer regeering om eene internationale conferentie te houden voor het bespreken van maatregelen tegen den handel in meisjesdie tusschen sommige onderdanen van verschillende landen wordt gedreven. De 7ljarige prinses Marianne is op haar buiten verblijf te Wiesbaden lijdende aan eene hartkwaal. Uit Jaarsveld is gevankelijk naar Rotterdam over gebracht J. O. Fz., beschuldigd zekeren C. W., te Lopik, ter gelegenheid van eene bruiloftspartij, waarbij O. niet genoodigd wasmet een mes 15waaronder zeer ern stige, wonden te hebben toegebracht. Eene stoomrijstpellerij te Zaandam heeft de beta ling gestaakt. Men spreekt van een passief van 8 a 9 ton. Adressen tegen de invoering der postpakketdienst op zondag zijn reeds opgezonden uit Arnhem, Dtrecht, DordrechtSchiedam DelftRotterdam, Gouda, Gro ningen Kothen, Veenwoudeu Veenhuizen en Weesp, en ter teekening gelegd te Amsterdam, 's Gravenhage, Haarlem en Leeuwarden. Van de inschrijvingen op de 4 p. ets. leening der gemeente Dordrechtgroot f 350,000 is toegewezen een bedrag van 205.000 tot den koers van 100 p. c. Door 2 visschers van Oudendijk zijn in de haring fuiken 2 zalmen23 ponden wegende, gevangen die door hen voor f 1,40 per 5 onsen te Hoorn verkocht werden. Commissarissen der Nieuwe of Litteraire Sociëteit te 's Gravenhage hebben eene premie van 100 uit geloofd voor de aanwijzing van dengeen, die sedert lang onderscheiden tijdschriften en brochures heeft geschon den door er bladen of vellen uit te scheuren. Tot voorzitter van het hoofdcomité der Neder- landsche Vereeniging tot het vcrleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog is door Z. M. benoemd de gepensioneerde luitenant-generaal C. T. v. Meurs. Tot controleur der directe belastingen en van het kadaster te Haarlem is benoemd de heer F. H. de Gel der, thans te Middelburg. De gemeenteraad van Deventer heeft de verorde ning, regelende de werkzaamheden der gezondheidscom missie aangevuld met bepalingen krachtens welke zij de verkoopers van ondeugdelijke, vervalschte of schade lijke levensmiddelen, wordt aan hare aanmerkingen geen gevolg gegevenaan het publiek bekend maken kan. Bij het gemeentebestuur van Groningen is vergun ning aangevraagd en verkregen voor het stichten van een kerkgebouw voor een nieuw kerkgenootschap, dat der „gedoopte christenen", die gelooven in „den zich zelf openbarenden God in het algemeen, in de natuur, de geschiedenis en het geweten in het bijzonder in Jezus Christus en zijne apostelen, in het allerbijzonderst in Mozes en zijne profeten.'' Men vraagt terechtof deze gemeente op zaterdag of op zondag zal vergaderen. Zekere F. te Hoogeveen heeft met zijne schoon moeder, wier man nog in leven is, heimelijk zijne woon plaats verlaten met achterlating van zijne vrouw en kinderen. Te Beverwijk is eene afdeeling opgericht van „het Witte Kruis", noordhollandsche vereeniging voor hulp bij algemeene ziekten. Van wege de Nijmeegsche Bouwvereeniging, onder beheer van den heer L. A. Brouwer is door de aan nemers Eykelen en Weyers een begin gemaakt met den aanleg oener groote wedreubaan ten zuiden der stad. De onlangs afgetreden minister van binn. zaken, jr. mr. W. Six is te 's Gravenhage tot lid van den gemeenteraad verkozen met 762 van de 1521 geldige stemmen. Hij was candidaat der liberalen en van de vereeniging „Handel en Nijverheid." De candidaat der conservatieven en r. catholiekende heer J. W. T. ridder Huyssen v. Kattendijke bekwam 617 die der antirevolutionairen kolonel L. R. J. A. Roosmale Nepveu 94 stemmen. De Koning heeft tot commandeurs van de Eike- kroon benoemd de heeren H. L. Oldenhoven inspec teur van de geneeskundige dienst der zeemachten mr. H. Ameshoff, directeur der Rijnspoorwegmaatschappij. Het departement Amsterdam der Maatschappij van Nijverheid heeft besloten aan de algemeene verga dering voor te stellen, eene gouden medalje uit te loven voor hem die gedurende 2 jaren eene fabriek tot het maken van speelkaarten met 10 a 12 werklieden exploi teert. Jaarlijks wordt hier te lande voor meer dan 250,000 aan speelkaarten ingevoerd. Door het prov. bestuur van Noordholland is den 2 aanbesteed het verbouwen en vergrooten der Rijks keet op Vlieland geraamd op f 4700 waarvoor het minst werd ingeschreven door den heer P. Wilms, te Anna Paulowna a 4450. De rechtbank te Haarlem heeft den 2 tot 18 maanden celstraf veroordeeld eene aldaar woonachtige dienstbode, die achtereenvolgens ruim 400 uit de brandkast van hare meesteres had ontvreemd. In de plaats van den heer Hulle heeft de heer Burvenich in de afdeeling Enkhuizen der Maatschappij van Tuinbouw en Plantkunde eene boeiende, goed be zochte voordracht gehouden over ooftteelt. Menige wenk gaf hij ten beste en vooral drukte hij zijnen hoorders op 't hartdat elke boom die 's jaars f 5 afwerpt eene som van f 100 vertegenwoordigt. De Nederl. Bell-Telephoonmaatschappij te Zaan dam een bureau willende vestigen heeft van den ge meenteraad aldaar opgaaf der te stellen voorwaarden verzocht. Een met grint geladen groninger tjalk van schip per de Jong bestemd naar Kolhorn is na een lek bekomen te hebben in de nabijheid van Broekerhaven

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 5