STAATS LOTERIJ. No. 17823 f 25000 No. 10098 en 15304 1000 Nos. 13712, 14782 17686, 18863 en 20655 f 400, Nos. 9319, 11306, 12462, 14311, 17723, 18150 en 18499 200 Nos. 644 1502 321350286223 6918, 110L0, 15571, 16038, 18813 en 19858 f 100. SCelegvafisiits.' inrichten. Brand 16 Februari. öïuts- era gezonken. De bemanning heeft zich in de boot gered. Men hoopt het schip te kunnen lichten. Een molenaar nabij Yenhuizendie zijn molen vastzetten zou is uit de kap gevallen en heeft zich ernstig bezeerd. De heer A. Latenstein v. Voorst heeft zijn ontslag genomen als lid van den gemeenteraad van Zaandam. De minister van binn. zaken heeft aan de gemeen tebesturen van Wormerveer e. a. kennis gegeven, dat er geene aanleiding bestaat tot tusschenkomst zijnerzijds, wat betreft den voorgenomen bouw eener brug over de Achterzaan te Zaandam. De Rijks-normaalinrichting te Zaandam wordt met 1°. April tot klasse A verheven waardoor het aantal lesuren tot 73 stijgthet onderwijs in de voorberei dingsklasse niet medegerekend. Tot burgemeesters zijn benoemd van Uitgeest de heer A. v. Nines van Akersloot de heer J. v. d. Oord, van Berkhout de heer L. Groot. 5e. kl., 3 Maart, 8e. lijst. Londen 4 Maart. Het is uitgemaaktdat de aan rander der Koningin ontoerekenbaar is. Zijne familie heeft reeds vroeger herhaaldelijk getrachthem in het gekkenhuis te doen opsluiten en bij zijne poging tot treinontsporing verklaarde de rechtbank indertijd hem ontoerekenbaar. In de beide op 1 en 2 Maart gehouden zittingen der Eloralia-commissie zijn reeds afgegeven 273 bons voor 1348 stekplanten daar het aantal aanvragen dat der bons zeer verre overtreftzal alsnog eene derde tevens laatstezitting gehouden worden op 7 dezer, van 1 tot 3 uren. -Het donderdag-avond door het muziekcorps dea schutterij gegeven concert ten behoeve van lieden die door brand hunnen inboedel verloren hadden heeft 340 opgebracht. Is deze uitslag voor de betrokken personen verblijdend, bijmoge niemand doen volharden in het laakbaar verzuim van zijne goederen niet tegen brandschade te verzekeren. De kosten van verzekering zijn zoo gering dat zij niemands krachten te boven gaan en met het oog daarop kon het publiek een volgende maal wel eens minder medelijdend bevonden worden. Vervolg en slot der zitting van den Gemeenteraad van Woensdaq 1 Maart 1882. Van Burg. en Weth. 18. Voorstel om het te benoemen hoofd der 2e tusschen- school eene jaarweddde van f 1200,te verleenen, benevens f 400,toelage voor het gemis van liet genot van vrije wo ning, ten einde sollicitanten naar die betrekking te kunnen oproepen, daar met het te houden vergelijkend examen geruime tijd verloopt en het wenschelijk is, dat het hoofd op 1 Augus tus a.s., tijdstip waarop de tusschensckool aan de Keetkolk in dienst kan worden gesteld voor het doel, waarvoor zij gesticht is, aan wezig zij. De heer Zeilmaker kan, nu hij geen directeur der rijksnormaallessen meer is, hootd der le tusscbenschool blijven. De verdere regeling van het onderwijzend personeel zal, als in verband staande met het aantal leerlingen, eerst later kunnen geschieden. Aangenomen. 19. Rapport op het verzoek van 4 onderwijzeressen aan de openbare scholen, om met 1 Juli 1881 in het genot te wordeu gesteld der verhoogde jaarwedde, haar toekomende krachtens raadsbesluit van 21 Januari 1880. Daar, behalve deze verzoek sters, nog andere onderwijzers en onderwijzeressen dezelfde aan spraken konden doen gelden en dus bij regeling dezer zaak daarin begrepen moesten wordenwerd omtrent de wijze waarop die regeling moest geschieden, het gevoelen van tiedep. Staten ingewonnen, die echter van oordeel bleven, dat voor elke verhooging van jaarwedde een raadsbesluit nooclig is, dat aan hunne goedkeuring moet worden onderworpen. Daar het niet meer mogelijk is de verhooging ad t 50,voor ieder met 1 Juli 1881 te doen ingaan, wordt voorgesteld, de jaarwedden der betrokken onderwijzers en onderwijzeressen voor ieder met twee maal f 50,of f 100,te verhoogen met ingang van 1 Janu ari 1882 één uitgezonderd, voor wie het ingaat 1 December 1882wat voor hen en de gemeente op hetzelfde neerkomt en waardoor deze zaak thans voor goed beëindigd is. Een ont- werp-besluit in dien geest wordt daarbij ter vaststelling aan geboden. Na beantwoording van een paar vragen om inlichtingen, wordt het besluit behoudens goedkeuring van Gedep. Staten onveranderd vastgesteld. 20. Rapport op het verzoek van Jan Holland te Am sterdam om vergunning tot het aanleggen en exploiteeren eener stoomtram van het station der Hollandsche Spoor wegmaatschappij in aansluiting aan de door hem aange vraagde lijn BierkadeAchterwegKanaalweg —Station in de richting van den Kanaalwegaldaar ombuigendevervolgens den spoorweg kruisende langs den Kanaaldijk westzijde, voort gaande tot aan de grens van Alkmaar, om aldaar aan te slui ten aan de lijnen Bergen- -Egmond-binnen Castricum zijtak Egmond aan den HoefEgmond aan Zee en BergenSchoorl, voor welke lijnen door hem vergunning aangevraagd was. Burgemeester en Wethouders deelen mede, dat zij, uit zijne verzoekschriften niet kunnende opmakenop welke wijze hij uitvoering aan zijne voornemens wenschte te geven hem verzochtennauwkeurig op te geven de wijzewaarop die stoomtram zou worden gemaakt, onder bijvoeging van eene teekeningwaarop de te volgen weg was aangeteekend. De daarop verstrekte inlichtingen waren nog onvoldoende, waarom zij hem nogmaals verzochten, nadere inlichtingen te geven en in het bizonder mede te deelen de dwarsprofielen van den weg en de wijzewaarop de rails op de bruggen bevestigd zouden worden. Aan dat verzoek werd voldaan. De ontvangen tee- keningen en brieven worden ter kennisneming overgelegd. Na den ontvang dier stukken werd daaromtrent het gevoelen van den gemeente-architect ingewonnen welke ambtenaar bij een mede overgelegd rapport van zijne meening doet blijken. Na zijne verklaring, dat de brug in de Kanaalkade over de Kaar senmakersgracht in geen geval verzwaard mag wordenwelk bezwaar onoverkomelijk was, kon natuurlijk geen sprake zijn van inwilliging van dit verzoek. Ware dit niet het geval geweest, dan zouden zij toch bezwaar gehad hebben tegen het plan om den stoomtramweg te doen aanvangen bij de aanlegplaats der stoombooten aan de Bierkade, met het oog op de Rooto. rensbrug en in overweging gegeven hebben, als pnnt. van aan vang aan te wijzen den Achterweg, ter hoogte van den ingang naar het plantsoen. Overigens merken zij op, dat de brug in den Helderschen weg en de weg van daar tot aan het begin van den stationsweg Rijks eigendom zijn en dus voor die ge deelten ook vergunning noodig is van het Rijk. Het gevoelen van den architectdat de door dezen verzoe ker aangegeven weg in aanleg niet de goedkoopste en in exploi tatie de minst voordeelige zou zijn, wordt geheel onderschre ven. Een zeer klein deel der ingezetenen zou van een tram langs dien weg voordeel genietenterwijl het niet te ontken nen valtdat een tram bij het drukke verkeer op marktdagen ter hoogte van de Eriesche draaibrug alligt aanleiding zal ge ven tot stremming in dat verkeer. Volgt men den door den architect aangegeven weg, dan worden verschillende voordeelen verkregen. Vooreerst is de aanleg zeer goedkoop, daar op ge meentegrond geen enkel kunstwerk behoeft uitgevoerd te worden. In de tweede plaats zal voor de openbare veiligheid geen gevaar ontstaan, daar de tram steeds gaat langs een bree- den weg. In de derde plaats zu'len zoowel de reizigers, die met de stoombooten zoo aan de Bierkade als de Voormeer aankomen, als Alkmaar's ingezetenen, van de tram gebruik kunnen maken. Die weg is dus ver te kiezen boven den door den verzoeker aangegeven weg. Wat de aansluiting aan den Bergerweg betreft, deze komt eerst te pas, wanneer de verzoe ker vergunning heeft gekregen voor den aanleg der wegen, door hem opgegeven. Zoodra dit het geval is, kan hij dus hierop terugkomen. Daarbij komt, dat ook voor het overgaan van den spoorweg ter hoogte van de Wognumsche buurt ver gunning van het rijk noodig is. Zij stellen, in verband met die beschouwingen voor, den verzoeker mede te deelen: dat de raad geene vergunning kan verleenen voor den aanleg eener stoom tram van de Bierkade langs Achterweg en Kanaalkade naar den Helderschen weg, doch bereid is, hem onder later op te geven voorwaarden vergunning te verleenen tot den aanleg eener stoom tram van af het station langs den Stationsweg, den Helderschen weg, de Paardenmarkt, de Gasthuisstraat, het plein achter de groote kerk, de Cboorstraat tot de Laat, de Laat en den Lim- merhoek tot tegenover de Turfmarkt, zoodra hij daarvoor uit gewerkte plannen ter goedkeuring aanbiedt en overlegt de door het rijk te verleenen vergunning tot gebruik van den Helder schen weg en de daarin liggende brug voor dat doeldat de raad evenzeer bereid is, hem onder later op te geven voorwaar den vergunning te verleenen tot den aanleg eener stoomtram van het station naar den Bergerwegin aansluiting aan de andere lijnen waarvoor door hem vergunning aangevraagd is, zoodra hij overlegt de stukkenwaaruit blijktdat hij voor die aansluitende lijnen vergunning heeft verkregen en onder welke voorwaarden en de door het rijk te verleenen vergunning voor den overgang van den spoorweg ter hoogte van de Wognum- sche buurtdat deze bereidverklaring vervalt, wanneer binnen zes maanden na de dagteekening van het raadsbesluit aan de gestelde voorwaarden niet is voldaanblijvende de raad inmid dels vrij andere aanvragen om vergunningwelke voldoende kans op welslagen opleverenin te willigen. De heer Stoel, het verkrijgen van een stoomtram voor de gemeente zeer wenschelrk achtende, zou de gevraagde ver gunning willen verleenen, ook in verband met de tram naar Oosthuizenhij stemt echter in met de meeningdat het punt van aanvang niet aan de Bierkade kan zijn. Dat de brug in de Kanaalkade een onoverkomelijk bezwaar zou zijnkan hij niet toestemmener kan zeer goed eene kraanbrug naast de bestaande brug aan de buitenzijde gemaakt worden. De heer Kraakman ziet zeer veel bezwaar in het maken eener stoom tram door de stad langs den door Burg. en Weth. aangegeven weg. Hij wijst op het gevaardat daaruit ontstaan zou voor de talrijke kinderen, op de Laat steeds aanwezig en hoe de paarden door die tram zouden schrikken hij den hoek bij de Groote kerk en bij den hoek van de Laat en de Choorstraat. Men lette slechts op de ongelukken, herhaaldelijk in 's Gra- venhage voorvallende. Was hel volgen van dien weg nu eene dringende behoefte en onvermijdelijkom de tram te krijgen, dan zou hij over die bezwaren kunnen heen stappendoch nu dit niet het geval is, verklaart hij zich ten sterkste tegen het voorstel van Burgemeester en Wethouders. De Voorzitter deelt mede, dat Burg. en Weth. gemeend hebben, dat de aan gegeven weg langs den Achterweg voor den ondernemer de on- voordeeligste was, dien men bedenken kon en daarom in zijn be lang een anderen weg aangegeven hadden. Dat er ongelukken kunnen gebeuren, stemt hij toe, doch deze kunnen overal plaats hebben. Om den verzoeker het maken van eene nieuwe brug in de Kanaalkade op te leggen, hadden zij eene te bezwarende voorwaarde geacht, en daarom een dergelijk voorstel niet dur ven doen. Overigens merkt hij nog op, dat het rijk vergunning zal moeten verleenen tot het leggen eener brugals de heer Stoel bedoelt, omdat men op rijks-eigendom komt. Nadat nog eenige bespreking had plaats gehadwaarbij de heer Bosman verklaarde in te stemmen met de meening van den heer Stoel, dat in de Kanaalkade eene kraanbrug gemaakt zou kunnen wordenen de heer Bruinvis de Lange verklaard had ondanks zich zeiven tegen den door den verzoeker aangegeven weg te zijn geweestdaar hij niet gaarne eene vaste brug in de Ka naalkade zou zien, ook met het oog op de toekomst, wordt op voorstel van den Voorzitter beslotenhet verzoek aan Burg. en Weth. terug te zenden, ten einde met inachtneming van het besprokene de voorwaarden op le gevenwaaronder de door dezen verzoeker gevraagde vergunning zou kunnen worden verleend. Van de vorige vergadering. 21. Het rapport der commissie van financiën op het verzoek van J. Oldenburg, te Bergen, om de pachtsom van de sluis en den overtoom aan de Zes W ielen met 1 Mei a.s. te verminderen van f 1725,per iaar tot t 1200,of hem met dat tijdstip te ontslaan als pachter, op grond van art. 18 der pachtvoor- waarden. De heeren Kraakman, Verhoeff, Vonk en de Voorzitter zijn allen van oordeel, dat er volstrekt geen aanleiding bestaat om den pachter te ontslaan of de pachtsom te verminderen. Kon hij de sluisgelden in 'net geheel niet, ot niet volgens het een maal vastgestelde tarief meer innen, dan was het een ander ge val geweest. De gemeente kan niet helpen, dat eene niet door haar toedoen tot stand gekomen wet hem het schenken van sterken drank aldaar verbiedt, en in ieder geval ligt daarin geen reden om van het bestaande contract af te wijken Ten slotte wordt met algemeene stemmen op voorstel van de heeren Verhoeff en Vonk besloten, afwijzend op het verzoek te beschik ken en dus het bestaande contract te handhaven. 22. Deelt de Voorzitter mede, naar aanleiding eener vroeger door den heer Kraakman gedane vraag, dat van het gemeente bestuur van Egmond-binnen de mededeeling ontvangen is, dat het afgezien heeft van het overnemen van een gedeelte van den Hoeverschelpweg, waarover onlangs onderhandeld is, wegens de daaraan verbonden bezwaren. Voor kennisgeving aangenomen. 23. Geen der leden bij de gewone rondvraag iets in het mid den te brengen hebbende, sluit de Voorzitter de vergadering. B U R G E R L IJ K E STAND. ONDERTROUWD. 3 Mrt. Adrianus Hendricus Teljer, alhier, en ïrancisca Adriana Ebbeler, te Rotterdam. GEBOREN. 3 Mrt. Alida Maria, D. van Abraham Godijn en Vrouwtje Jans. Arend, Z. van Jacob Eloris Johannes Bakker en Petronella Catharina Maria de Haas. OVERLEDEN. 2 Mrt. Johannes Spruit79 j. en 5 m, 3 Wilhelmina van Wamelwed. Jacobus Petrus Josephus van Rosendael, 81 j. en 10 m. ARRON DISSEMEN TS-RECHTBANK. Correctioneele Terechtzitting van 3 Maart. 1. J. G. van der D., te Helder, bedriegelijke oplichting, 2 jaren gev. en f 25 boetesubs. 3 dagen gev. 2. M. G., te Hoornonwillige manslagvrijgesproken. KANTONGERECHT. Zitting van 3 Maart. K. W., te Alkmaar, rijden met een hondenwagen te St. Pan erasf 1 boete of 1 dag gevangenisstraf. B. T., te Hoorn, en C. V., te Egmond aan Zee, als boren te Alkmaar, ieder f 1 boete of dag gev. P. V„ te Hoornals boven, te Broek op LaDgedijkf boete of 1 dag gev. G. S., E. T. en K. V., te Egmond aan Zee, als boven al daar, ieder 3 boete of 1 dag gev. Vr. V., P. V., E. P. en G. D.allen te Egmond aan Zee als boven te Castricum ieder 3 boete of 1 dag gev. P, S., te Uitgeest, en H. N., te Alkmaar, als boven te Heyloo, ieder f 1 boete of 1 dag gev. H. K„ te Schoorldiefstal van hout te Bergen2 dagen gevangen isstraf. JH. en Jde Z„ te Alkmaaropenbare dronkenschap al daar, 1 boete of 1 dag gev. W. K., te St. Pancras als voren f 3 boete of 1 dag gev. Th. v. 't H„ J. H., P. H. en D. K., allen te Alkmaar, spe len om en met geld op de openbare straat aldaar, ieder f 3 boete of 1 dag gev. VEILING VAN VASTE GOEDEREN. 2 Maart. Door den Notaris BAKKER SCHUT. 1. Huis, PoppelmanslaanE1 618. Str. Jb. Wiebes f 1275, Niet verhoogd. 2. Herberg, Achterweg, B 2544. Str. H. Henning e 3. Stalaldaar, B 2484. Str. N. Geels i 4. Stal, Spanjaardstraat, B 2487. Str. A. Volkers 600, 23 en 4 gecomb. f 2625, Verhoogd door J. J. Bak met 5. Huis, Langestiaat, A 447. Str. H. Lijnbach Verhoogd door J. A. Netten met 1045,— 980,- 825,— 5980,— 500,— Door de heeren C. LUYCX en PIL NEIJENHUISis voor den ongelukkigen H. MATHIJSSEN en diens gezin het vol gende ontvangen Q. f 0 50; M f 0.75; H. een kaartpart.ijtje f 5,30; O. f 0.25; H. f 1 de R. f 0.20; B. f 1 een onbekende f 1; M. f 0,30; H- f 2; E. L. f 10; door tusschenkomst van den heer S. de Lange P.Az. f9; E. f 1.25; B f 0.50; S. f 0.30; V. f 0.10; S, f 0.25 P. f 0.50; C. M. P. een coupon f 1.23G. f 0.50; T. f 2.50; P. Z. f 1 K. f 0.15; v. d. K. 0.25 K. f 0.50; v. 't H. f 0.25; B. f 0.25; een vriendenkring uit Amsterdam f 4 50; M. V. f 2.50; B. f 1; P. f 0.50; de W. f 0.50; O. f 1 A. nit de spaarpot f 0.25een onbekende f 1.50; A. f 1 N. N. 0 25; J. A. B. f 1 een onbekende f 2.50; N. N. 0.25 M. L. f 0 50een onbekende f 2,50. Door de welwillende medewerking van het stedelijk muziek korps is aan genoemde heeren f 100 ter hand gesteldalzoo makende een totaal bedrag van f 16008%, waarvoor zij de milde gevers, alsmede het muziekkorps, ook namens H.Matthijssen, hartelijk dank zeggen. AMSTERDAM. pCt- Nederland, Cert. N. W. Schuld2} Dito, dito3 Dito, dito4 Dito, Obligation dito 18784 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 Dito, dito Febr.-Aag. 5 Dito, zilver Jan.-Juli 6 Dito, dito April-Oct. 5 Dito, goud fl. 200-1000 4 Rusland, Ob.H.&C.1798/1815 ƒ1000 Jan. 5 Cert. Inschr. 6e serie 1855 Z.R.500 Ap.-Oct. 5 Obl. 1864 Amst. f 1000 April-Oct5 Dito 1866 5 Dito 1877 200-100 Jan.-Juli5 Dito dito Oost.ZR.100-1000 13Juli-13Dec. 5 Dito dito 2eserie 13 Jaa.-13 Juli 5 Dito 1873 gecons. o£ 50-100 Jani-Dec. 5 Dito 1860 2e leening 100 4f Dito 1875 gecons. oC 50-100 Apr.-Oct. 4 j Dito 1880gecons.ZR.126-625 13Mei-13Nov.4 Obl.-leening 1867/69 20-1C0 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl. Buit. 1867/69 Pias. 200-4800 1 Dito, dito 1876 200-1200 2 Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 1 Dito, dito 1876 500-5000 2 Turkije, O.A.S.1865 50-100 13Jan-13Joli 5 Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 Egypte, Obl. leening 1876 4 Mexico, Obligatien 18513 Dito, dito 1864 3 Peru, Oblig. leening 18706 Dito, dito 1872 5 Venezuela, Obligatien 18813 Nederland, Ned. Ind. Handelsb. Aand. AmerikaAand. Maxwell Land Gr. Comp. Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig.f 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 Italië, Znid-Ital Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand5 Dito, - Hypoth. Obligatien3 Dito, Baltische Spoorw. Aand3 Jelez-Gnasi Oblig5 Dito, Dito, Jelez-Orel dito5 Dito, Morscbansk-Sysran Aand5 Dito, Orel- V itebsk Oblig Dito, Dito, Dito, Poti-Tiflis Oblig. f 1000 5 Riaschk-Wiasma Aand.. Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 Amerika, Buffalo Pittsb. W. Sp. C. v. A. Dito, Canada-South Cert. v. Aandeel Dito, Chic. Cert. v. Aandeel Preferred Dito, Illinois Cert. v. Aand Dito, Lonis San Fr. Aand. le Pref. Dito, dito Preferred Dito, Mich. Centr. Cert. v. Aand. Dito, Miss. Incomebonds Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 3 Dito, dito dito f 1003 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito 1860 5 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 18645 Dito, dito 18665 Turkije, Spoorwegleening3 3 Mrt. 4 Mrt. 67s'u 67'/,, 80'/, 80'/,, 101'/,, 101»/, lOl'/s 101'/,, 62'/, 62»/,, 62 63'/,, 63»/, 63'/, 78 96% 96'/, 78'/,, 78", 94 93»/, 93»/,, 93», 87*/, 54'/, 54»/, 54'/,, 54»/,, 83'/,. 83»;,, 83»/, 83*|« 76'/,, 66' 66'/, 75'/, 75% 27s/ 27* j„ 45% 26" 26'/, 46 10»/,, 10'/, 9"i. 9'/,, 64'/, 64'/, 21 H"/i. 12'/,, 16»/, 16», 12»/, 12 87% 37'/, 119 119 21 l3/ie 21'/, 45»/, 45»|, 73'/, 73'/, 76 50'/, 50% 69 68 123'»/,, 63 49'/, 49»/, 87 88'/, 63'/, 63 87% 88 87'/,, 88'/, 62»/,, 62'/, 57'/,, 57»/, 35'/, 34'/, 49»/, 49»/, 141»/, 142'/, 136'/, 136»/, 91»), 91'/, 54 81'/, 82'/, 62 62»(, 37»/, 370, 103'/, 101'/, 58'/,, 58'/, 105'/, 105'/, 109'/, 109'/, 91'/, 91'/, 99% 99'/, 106'/, 143'/, 103»J, 131»/, 132 130'/, 130% 10'/, 10'/,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 6