KOELHUIS, Openbare Verkooplng Openbare Verkooping Openbare Verkooping Openbare Verkooping, ISoellmls Openbare Verkooping, Openbare Verkooping, (gra BOELUUIS Openbare Verkooping, De Openbare Verkooping van de boerderijen van den Heer A. Zander, Bericht van Inzet. Uit de hand te koop Sbocrtentië 35jarige Echtvereenigin^ JOHs PAUW I F. VENEMA. I A.kmaar, 6 Maart 1882. Hunne kinderen. se? »\e Ondertrouwd ADRlANUS HENRICUS TELJER met Apotheker, FRANCISCA ADRIANA EBBELER. Alkmaar, 2 Maart 1882. Rotterdam Receptie Zondag 5 Maart Kruiskade No. 6. Heden overleed plotseling onze innig geliefde Doch ter en Zuster GATHARINA IDA FRANKEN. Wed. A FRANKEN Hilversum, G. FRANKEN. 25 Febr. 1882. A. G. FRANKEN. H. P. FRANKEN. Te Rotterdam is den 27 Februari, in den ouderdom van bijna 43 jaren, overleden de Heer GERRIT HELMUS VAN DER VEEN. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed onze dierbare vader en behuwdvader JOHANNES SPRUIT, in den hoogen ouderdom van 79 jaren en 5 maanden. Uit aller naam, Alkmaar, 1 Maart 1882. G. J. SPRUIT. Heden overleed zacht en kalm, na tijdig voorzien te zijn geweest van de H. H. Sacramenten der ster venden in den ouderdom van circa 82 jaren onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder WILHELMINA VAN WAMEL, Wed van wijlen den WedEdel Heer JACOBUS PETRUS JOSEPHUS VAN ROSEN- DAELdiep betreurd door kinderen, behuwd- en kleinkinderen. CAREL A. J. VAN ROSENDAEL, Alkmaar, 3 Maart 1882. Executeur. Heden overleedna eene ziekte van eenige dagen, mijn Zoon JACOB, in den ouderdom van ruim 15 jaren A. M. SCHOONEW1L. Schermeer, 3 Maart 1882. Voor de bewijzen van belangstelling, ons betoond bij de geboorte van onzen Zoon betuigen wij onzen dank. G. BOSMAN. G. BOSMAN-KOORN, Kraamvisites 7 Maart. j Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van mijnen geliefden Echtgenoot betuig ik mijnen hartelijken dank. Wed. W. A. WIJGMANS— KEUTER. Zwolle, 4 Maart 1882. Dankbetuiging aan den Heer Burgemeester en den Gemeenteraad van St. Pancras, zoowel als aan den Heer L. v. d. VIJZEL, voor de hulpons verleend voor het doen uitdiepen van de sloot langs den Hoogendijk. Eenige belanghebbenden. fte Schoorlin de herberg van H. Gouds blom, op Maandag, 27 Maart 1882, vóórmiddags 1 l uur, van Eene onlangs nieuw gebouwde Boerenwo ning; met ruim Erf en daar achter gelegen liWei en Huunland met Arhe£der§n«ning aan den Heerenweg te Schoorl groot 1 hectare 58 aren. Behoorende tot de nalatenschap van JANNETJE KRUIJFF, wed. WILLEM RIETVELD. Aanvaarding Huis en Erf 1 Mei 1882, het overige dadelijk. A. VONK Notaris te Schoorldam. ite Alkmaar, in het koffiehuis van den Heer C. Kramer, aan het Waagplein, op Donderdag, 30 Maart 1882, bij opbod, en op Donderdag, 6 April 1882, bij afslag telkens namiddags 6 uur, ten over staan van den te Schoorldam resideerenden Notaris A. VONK, van: Het kapitale Winkelhuis en Ervege naamd «DE WITTE ROOS," te Alkmaar, op een der beste standen op den hoek van de Mient en het Waagplein, uitmuntend geschikt voor alle neringen en bedrijven groot 55 el. Te aanvaarden bij de be taling. De helft der koopsom kan pp het perceel gevestigd blijven. Inmiddels uit «Ie liuntl te koop. Te bevragen bij den eigenaar, den Heer A. KEUTER Rzn. te Alkmaar, en ten kantore van voornoemden Notaris. 'jLfcklngr te Hargen gemeente Schoorlten hnize van Mejuffrouw JANTJE ZANDER, weduwe C. SLIK, op Woensdag, 29 Maart 1882 voormiddags 9 uur, van 3 Kalfkoeien, 2 Geldekoeien1 Geldevaars 1 Hokkeling, 1 prachtig zwart bles Merriepaard 20000 pond Hooi, Haverstroo, Mest, 1 Kar met kap op veeren, 1 Boerenwagen met hekken1 driewielde Kar met Ierbak Tuigen Boeren- en Bouwgereed schappen Meubelen Huisraad Inboedeleene partij roode Tegeleu en Puin enz. Er is geene gelegenheid voor uitspanning op de plaats. A. VONK, Notans te Schoorldam. in het Veldgemeente Oude Niedorp, in de herberg van R. Jonker, Dinsdag, 21 Maart 1882, voor middags 10 uur, van Een perceel uitmuntend Welland zeergeschikt voor Bouwterreinaan den Straatweg in 't Veld, gem. Oude Niedorp, nabij de R. C. Kerk, groot 1 hectare, 40 aren, 50 centiaren, Te veilen in 3 onderdeelen. Aanvaarding bij de betaling. Eigenaar J. HOEBE, te Schoorl. Nadere informatiën te bekomen ten kantoren van de Notarissen P. VAN LEEUWEN, te Alkmaar, en A. VONK, te Schoorldam. te SCHAGEN, op Donderdag, 16 Maart 1882 bij veiling en op Donderdag, 23 dier maandbij afslag te houdenwenscht de Heer verkooper te regelen als volgt 1. Be perc. A, Nos. 1 tot en met 12 van het billet in ééns 2. De perc. BNos. I tot en met 5 en Sectie D No 248 tan No. 6, in ééns 3. Sectie D, No. 391, van B, No. 6; 4. Be perc. B, Nos. 7, 8, 9 en 10 in ééns 5Het perc. B, No 11 C«»mbinaties. eene voor eenige jaren nieuw gebouwde Boerenw«»ning. met Boet, Erf en ruim 6 bunders best Weiland staande en gelegen in den Koogerpolder. Te bevragen bij den eigenaar Hk. BEUGELING gemeente Akersloot. Alkmaar 3 Maart Kleine kaas 33, Commissie 28, Mid delbare 28 laagste prijs 16 aangevoerd 89 stapels weg. 16932 Pond. Ter graanmarkt aangevoerd 2047 hectoliters. Tarwe /8a 11,25, Rogge 7,50 a 8,25, Gerst 5,50 a 6, idem chev. f 6,50 a 7, Haver 3,75 a 5, Paardenboonen 6,50 a 7,25, bruine Boonen /9a 11,75, rood Mosterdzaad /20, Kar- weizaad /13,37%, Erwten: groene 13 a 17,50, grauwe 14 a 17, vale /9a 15. 4 Maart. Aangevoerd 4 Paarden 95 a 300, 12 Koeien en Ossen 175 a 230, 61 nuchtere Kalveren 4 a 16, 663 Scha pen 14 a 29, 107 magere Varkens 15 a 26, 150 Biggen 10 a 13 4 Bokken en Geiten 4 a 7, Boter per kop ('s mid dags 12 uren) 95 a 110 cents, Amsterdam 3 Maart. Aardappelen: Zeeuwsche sp. jammen 1,50 a 2,50, dito flakkeesche 1,40 a 1,75, dito pooters 1 a 1,30, fr. jammen 1,80 a 2,40, dito eng. 1,40 a 1,60, gron. jammen 1,60 a 1,70, geld. Thom. 3,30 a 3,40, hamb. 2,25 a 2,40, saks. /1,75 a 2, pr. roode /2a 2,25. Raap- en Lijnkoeken onveranderd. Peterolie onveranderd loco en Pebr. /8,75 entr. betaald, Sep temberDecember 9,87% entr. gehouden. Delft 2 Maart Boter per kwart-vat 77 a 88, per pond 1,95 a 2.20. Aangevoerd 214 achtste en 118 zestiende vaten wegende 5460 P. Edam 2 Maart. Aangevoerd 282 stukken Boter 1,62 a 1,70 per P., Kippeneieren 3,50 a 4 per 100. Hoorn 2 Maart. Kleine kaas 37, Commissie 33, aange voerd 39 stapels, wegende 9753 kilogram. 4 Maart. Tarwe 10 a 11, Gerst 4,75 a 6, Haver/3,75 a 4,50, Erwten: witte /II a 14, groene 11 a 13,50, grauwe 15 a 16, vale 12,50 a 14, bruine Boonen 13,50 a 15, 9 Paarden 60 a 200, 500 Lammeren 18 a 28 90 Kalveren 6 a 770 Varkens /14 a 25 4 Zeugen 30 a 50 370 Biggen 6 a 9 70 Kippen 0,80 a 2, 7800 Kipeieren 2 a 3,25, 893 kop Boter 75 a 80 cents per kop. Leeuwarden 3 Maart. Boter le. soort 75.50, 2'. 68,50, 3e. 60.50. 4'. 55,50. Aangevoerd 141 kwart-, 168 achtste en 26 zestiende vaten. Leiden 3 Maart. 246 Runderen, Melkkoeien 170 a 250, Kalfkoeien 195 a 275, vare Koeien 98 a 192, vette Koeien 160 a 310, 107 Kalveren, vette 32 a 78, gras 22 a 43, nucht. 3,50 a 10, 286 Schapen, vette 22 a 30, magere 16 a 21, magere Varkens 20 a 34, Biggen 7,50 a 14. Meppel 2 Maart. Boter per achtste vat le. soort 35 a 36, 2'. f 30 a 31 3". 24 a 26. Per pond 1,40 a 1,75, aange voerd 18270 P. Schiedam 3 Maart. Moutwijn 11.50, Jenever 17 per vat. Texel 2 Maart. Wol 1 per P., Hooi 16,50 a 19,75 per 500 P., Bereid zeegras, gemaaid 10 a 11,50, gevischt f 2.25 a 2,50 per 100 P.. Koehuiden 32 a 33 c. per pond. Tarwe 8,75 a 10,25, Rogge /8a 8,50, gerst 5,25 a 6,75, haver 3,75 a 4,75, groene erwten 9 a 11,25, vale /ll a 12,25, capuc. /8a 13,25, aardappelen 2,50 a 4,25 per mud. Koe- boter 1,40 a 1,50, Schapenboter 1,10 a 1,20 per P. Uitgeest 1 Maart. Aangevoerd 2 Kalveren 4,50, 75 kop pen Boter (van 0,65 k°.) 1,05 a 1,17%, 250 Eieren 3,25 a 3,50 per 100, 40 Kaasjes 0,70 a 1,20. Zaandam 2 Maart. Kleine kaas 28, aangevoerd 5 stapels. Zwolle 3 Maart Boter per kwart-vat 25 a 37,50, per pond 1,10 a 1,50. Londen 2 Marrt. 600 Runderen 4.4-6., 1000 Schapen en Lammeren 5.6-7.6, 100 Kalveren 5.4-6.8, Varkens 4.4.-5. •■■■MMmEmaRa van en f' if*. vV'v!/ Brandjes Sombeek. aan de Burgervlotbrug, in de ZijpeWoensdag, 8 Maart 1882, voormiddags 10 uren, van: eiken Deksplanken, Deksbalkenlang 4£ meter, zwaar 30 bij 11, Buiteuhuidsdeelengeschikt voor werkhoutBrandhout, 3 Sloepen, Kajuitsgoederen, waarbij 4 kompassen Bootsmansgoederen Victualie, alles af komstig van het schip Hermanns Wiggers. Verder 1 Biljard met ballen en queuenrek. Notaris VONK. yp!' te Sint Pancras, in de herberg a De Oude Aanlegvan A. Bakker op Maandag, 13 Maart 1882, namiddags 1 uur, van: Een onlangs nieuw gebouwd VWoonlluisdoor 2 gezinnen bewoond met Erf en Tuiilgroot 29 aren, 31 centiaren, te Sint Pancras, gem. Koe dijk. Eigenaar ARIE NOL PIETERSzoon. Aan vaarding 1 Mei 1882. A. VONK, Notaris te Schoorldam. Voor de bewijzen van belangstelling betoond bij de herdenking van zijne 25jarige Evangeliebediening, betuigt ondergeteekende zijn dank. Ds. H. DE BOER. aan het Zand, in de Zijpe, in na te melden perceel, Dinsdag, 14 Maart 1882 's middags 12 uren, van: De voor weinige jaren nieuw gebouwde j!!ü! Herberg met dialling en Erwe, aan het Zand in de Zijpe aan het Groot Noord-Hollandsch Kanaal, groot 7 aren, 10 centiaren. Bewoond door den eigenaar JACOB DEKKER. Aanvaarding 1 Mei 1882. A, VONK, Notaris te Schoorldam. te Schoorldam, Woensdag, 15 Maart 1882, voor middags 10 uur, van: zware eiken Leggers en Dekbalken eiken en greenen Planken Dekdeelen zware greenen Balken voor bruggen schoeiing- en werkhoutvoorts Brandhout. Notaris VONK. te Castricum, ten huize van den Heer J. GROOT Cz., Donderdag, 16 Maart 1882, voormiddags 10 uur, van: 1 November Kalfkoe, 2 Varkens, Mest, Hooi, Stroo, Korven met bijen, Honingpers, BoerengoedMeube len, Huisraad en Inboedel, en na afloop, 's middags 12 uur, in het Stations Koffiehuis van den Heer C. Roskam Openbare Verkooping van eene voor weinige jaren nieuw gebouwde Knileniers- «oiiing met Erf, Schuur, Tuin, Boom gtsar<l en Vft ciitfcn«Sallergunstigst gelegen te Castricum aan den straatweg nabij stationkerk en school, groot 65 aren, 30 centiaren Aanvaarding Huis 1 Mei 1882, 't overige dadelijk. De helft der koopsom kan op het perceel gevestigd blijven In middels uil «Ie hum! te koop. Inlichtingen te bekomen bij den Heer J. GROOT Czeigenaar en bewoner en ten kantore van A VONK, Notaris te Schoorldam. 1. Be perc. B, Nos. 1 tot en met 5 Sectie D, No. 248 van B, No. 6 en de perc. B, Nos. 7, 8, 9 en 10. 21 Dezelfde perceelen vereenigd met de perc. A, Nos. 1 tot en met 12 van het billet. Notaris GOUWE. Voor de Plaats CRONENBURG te Castricum behoorende aan den Heer T. SLOOTEN aldaar, is, bij de afzonderlijke aanbieding der perceelenge boden als volgt Voor perc. 1, de HUISMANSWONING met aanhoo- rigneden groot —,60,30 f 2000, 2, WEILAND, deVoorweid, groot 4.71,5011550, n n 3, WEILAND het Schapen- werfje, groot ,40,50 a 800, u 4, WEILAND, het Kroftje groot ,47,90 800, n #5, WEILAND, de Achterweid bij de Vischkom, gr. 4,93,30 11500,— a 6, WEILAND, de Achterweid achter de Kapberg, gr. 4,24,50 10125, 7, WEILAND, de Goudtuinen, groot 4,32,50 11625, 8, WEILAND, het Roobosch, groot 3,36,20 7800,— 9, WEILANDhet IJzeren Keetje, groot 1,23,50 2550, n 10, WEILAND, de Rand, groot 1,41,902516,65 n 11, een BOSCHJE, gr. ,05,70 350,— Te zamen ƒ616.6,65 De afslag en de gecombineerde aanbieding der per ceelen zal plaats hebben op Woensdag, den 8 Maart 1882, vóór den middag 10 uur, in het logement van den Heer Koning Kars te Castricum. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den te Alkmaar gevestigden Notaris GOUWE. in het Hasselaarshuis te Zuidscharwoudeop Vrijdag, 10 Maart 1882, voormiddags 10 uur, om contant geld, ten overstaan van den Notaris DUK KR, aldaar: 3 Kalfkoeien, 1 Kalfvaars, 2 Geldekoeien, 1 Gelde vaars 1 Hokkeling, 1 bruin Ruinpaard, oud 13 jaar, 11 Oonschapen 2 Rammen, Kar op veeren, Boeren wagen, driewielde Kar met ierbakPloegEgge 2 Zoutkisten Kaastobbe, Kaaspers, Makers, Zetters, DorschmachineHandzaaimaehineHooi, Stroo. Waschmachiue 2 Waschtobben Tuigen, Boeren-en Bouwersgereedschap, Huisraad en Inboedel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 7