FINALE UIÏÏEHOOT Een HUIS, HOOI TE KOOP. A. de Haas, Openbare Verkooping IIOELlIVIi, Openbare Verkooping Openbare Verkooping, Openbare Verkooping, Alles te betalen Kerstijd 1882. Te betalen 3 Mei 1882. Koelhuis W. J. BLITZ, Tandarts, van allerlei soorten van mahonie-, gladhoutcn en andere Meubelen, Maar Amerika! J. MEIJER. WOADEKZALF Rp V E R LOREIÜ, om contant geld, te ALKMAAR in het verkooplo- caal van den Heer POST, aan de Langestraat, op Dinsdag 7 en Woensdag 8 Maart 1882, telkens voor middags 9 uur, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigd en Notaris HENDRIK JAN de LANGE, van; Fen netten en goed ouder- ^houden Inboedelbestaande in secretaire canapé, kabinet, penant- _j_JPkastjechiffonnière tafels, stoelen, spiegelskoper-, ijzer-, tin blik-, verlakt-, glas- en aardewerk. Verder eene partij Manufacturen, Juweelen«oud en Zilverwerk en hetgeen meer te koop zal werden aangeboden. Te zien des Maandags6 Maart's morgens van 10 tot 3 uur. Alles behoorende tot de. nalatenschap van den Heer MOZES MANHEIM ISAACSZOON. In deze verkooping mogen geene goederen worden bijgevoegd. Jpfl^bij CORNs. ZWART, in de Schermeer, bij den Omvalop Woensdag 8 Maart 1882 ten 10 uur, van: 6 Kalfkoeien 2 Geldekoeien 2 Hokke- lingen 2 Ruinpaarden 1 Schimmel van 7 jaar en 1 bruine Bles van 10 jaar, 1 Bigzeug, 1 Tentwagen voor 4 a 6 personen met kattenbakJ Speelwagen op vee- ren 1 Kar op veeren met kap, 2 Boerenwagens met varkensborden 2 driewielde Karren waarvan 1 met ierbak, 1 ijzeren Hooihark, 1 Ploeg, Evenaar en Tuigen, 1 Schuitje, eenige Tuigen, waarvan 1 span met hoofdstellen, 1 Konijnenhok, 2 Kippenhokken met brama en zilverpel kippen en hanenBoerengereed schappen waarbij Eng. Hooivorken enz. H. J. DE LANGE, Notaris. te ALKMAAR in het Kleine Koffiehuis op Donderdag9 Maart 1882 bij opbod, en op Donderdag, 16 Maart 1882, bij afslagtelkens ten 6 uur, van Een Huis en I£rfaan de Choorstraat te Alk maar groot 92 centiaren behoorende aan den heer W, C. G. DE GELDER en te aanvaarden 1 April e.k. H. J. DE LANGE, Notaris. te Alkmaar, in »het kleine Koffiehuis", op Donder dag, 9 Maart 1882, bij opbod, en op Donderdag, 16 Maart 1882, bij afslag, telkens des avonds 6 uur, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris HENDRIK JAN DE LANGE van 1. Een HUIS, met PAKHUIS, ERE en TUIN, aan de Laat en de Vijverstraat te Alkmaar, voor zien van vele gemakkengroot are 94 centiaren, nagelaten door den heer J. C. THEISSLING, en te bezichtigen op de beide veilingsdagen van 12 tot 2 uur. Te aanvaarden 1 Mei 1882 en te vei len in twee perceelen. Met een vrijen uitgang naar de Vijverstraat door de steegbij perceel No. 2 behoorende. 2. Een HUIS en ERE, aan de Lindegracht te Alk maar, groot 86 centiaren verhuurd tot 1 Mei 1882 aan den heer ERIGERIO en Inmiddels uil de hand te koop. Te bevragen bij den heer G BAAS, aan de Laat te Alkmaar. 3.Een HUIS, met het ERFPACHTSRECHT van den GROND, aan de Boekenlaan te Alkmaar, groot 1 are 74 centiaren, behoorende aan den heer E. H RINGERS en verhuurd aan den heer C. BAKKER Nadere inlichtingen worden gegeven ten kantore van de firma DE LANGE DE MORAAZ te Alkmaar. :bii de Moerbeek, gemeente Nieuwe Niedorp ten huize van den heer D. KANT, op Dinsdag, 14 Maart 1882, 's morgens 9 uur, van Levend Vee als 8 puikskalfkoeieu 4 dito geldekoeien, 3 kalfvaarzen, 1 tweejarige stier, 2 hok- kelingen, eenige kalveren, 1 bruin ruinpaard, gelijk- tands, 1 zwart merriepaard dito, 3 fijne vette var ken», eenige kippen en 1 haan, Hoeren- en Bouwgereedschappen, als2 boerenwagens, 1 speelwagen op veeren met kap 1 charette, zoo goed als nieuw l driewielde kar, 1 gierwagen 1 modder bak 2 as rdtroggen1 hort, 2 ploegslepen 3 ploe gen 1 egge1 wentel4 zoutkisten met pekelbalies, 1 kaasbalie, 1 kaasschut met schragen, 2 kaastobbes, 2 kaaspersen wei- en andere vaten, emmers, jukken, makers zetters kaasbordeu hakselmachine tuigen enz. enz., zoom* de Huisraad en Inboedel. Op de plaats bestaat geene gelegenheid tot uitspanning. Op Woensdag, 15 Maart 1882, bij opbod en op Woensdag, 22 Maart 1882, bij afslag, telkens des voormiduags 10 uren, in het logement „de Jager," aan het Waagplein te ALKMAAR, van: In de gemeente SCHOORL 1. Het Huis met Erf en Bouwland, in huur bij J. de Jong, groot 42 aren, 7 0 centiaren, het boschland in huur bij P. Obdam groot 66 aren 50 centiaren en het weiland in huur bij S. Wognum, groot 1 hectare, 15 aren, 40 cen tiaren. In de gemeente ZUID- en ROO li IJS (JU E RUE R 2. De Huismanswoning, genaamd OFER- LAAN, met Erf, Boomgaard en Wei land aan den Oostdijk in de Schermeer, L kavels I gedeeltelijk 2 en 3 geheel groot 24 hectaren30 aren 80 centiaren. 3. Negen perceelen Weiland, in de Matten, in de Sehermeergroot 11 hectaren, 51 aren, 50 centiaren. De Ns. 2 en 3 gedeeltelijk in huur bij J. de Vries 4. Het stuk Weiland met Water, in Mee- niD^weer, groot 73 aren, 60 centiaren; in huur bij T. Plugboer. In de gemeente AKERSLOOT 5. Vier perceelen Weiland met B4ad© en Hietland in den Kogerpolder, groot 6 hec taren 78 aren en 84 centiaren. 6. De ISIIismunswoning met Erf, Wei en Bouwlandin den Zwartedijkspolder, groot 2 hectaren 45 aren 90 centiaren. 7. Het WeilandBouwland en Tuin grond, in den Binuengeesterpoldergroot 7 hectaren 20 aren 56 centiaren. 8. Het Bouwland, in den Groot Limmerpolder, groot 2 hectaren, 14 aren, 70 centiaren 6, 7 en 8 in huur bij J. Hoogland en een akker bij van Kleef. In de gemeente IIEILO: 9. Twee perceelen W'eïland in den Oosterzij- polder, groot 4 hectaren, 87 aren, 80 centiaren; in huur bij J. Hoogland. In de gemeente LIMMEN 10. Het Weiland, in den Groot Limmerpolder, groot 1 hectare, 48 aren, 70 centiaren; inhuur bij J. Hoogland. 11. Biel onvertieeld derde in liet Wei land, genaamd BE KORFLEGERgelegen aan de Schulpvaart en groot 2 hectartn 53 aren, 70 centiaren, waarvan de overige deelen staan ten name van de R. C. Armen te Zaandam. En in de gemeente ASSER DEL FT 12. Het Weiland, genaamd DE WIJMERIK- KERgelegen in de Buitenlanden en groot 6 hectaren 68 aren 90 centiaren in huur bij de weduwe Vesjes. Alles nagelaten door den Heer Jb. VAN DER SLUIJS VEER en uitvoeriger omschreven in den ge- drukten catalogus, te verkrijgen op franco aanvrage tegen betaling van 25 centsten kantoren van de Notarissen P. VAN LEEUWEN te Alkmaar, en P. A. DE GELDER, te Oterleek bij welke Nota rissen nadere inlichtingen worden gegeven. En nog 13. Twee aaneen verheelde stukken Weiland in de Matten, gemeente Zuid- en Noordschermer, samen groot 2,73,00. Toebehoorende aan den Heer W. SCHERMER- HORN te Heilo. op Donderdag, 16 Maart 1882, te 10 uren, te BERGEN, op OOSTDORP, ten huize van den heer W. PEPPING, van 8 HerfstkalversMestpl. m. 4000 halve kilo's puik Hooi, Boereu- en Bouw gereedschap en Mobilaire «oederen. Notaris GOUVERNE. Men is van meening, op Woensdag, 5 April 1882 des morgens 9 uren op de Plaats aan den Zanddijk, in het Koegras, onder Callantsoog bewoond door den heer Hk. SMIT, om contant geld in het openbaar, te verkoopen 17 Kalfkoeien, 4 Geldekoeien en 7 Hokkelingen, 2 Paarden Rijtuigen Tuigen Boeren- en Bouwge reedschappeuHuisraad en Inboedel en wat verder zal worden gepresenteerd. Nadere information te bekomen ten kantore van den Notaris P. VAN LEEUWEN te Alkmaar. Wordt gevraagd, om eerlang in HUUR te aanvaarden te ALKMAAR, geschikt voor een winkel, op netten en levendigen stand. Opgaaf van localiteithuurprijs enz., onder letters V. N„ aan het bureau dezer Courant. zal iederen Maandag bij den Heer VAN DER WAL, kaasmarkt alhier, en iederen Zaterdag in het hotel de Burgbeide dagen 's voormiddags tot 11 uren te spreken zijn wegens Tandheelkundig© ©p©- rallën en het plaatsen van kunsttanden en geheele gebitten. TE KOOP gevraagd: eene gebruikte, geheele of gedeeltelijke Broodbak kers-Inventaris, als TROGGE PLATEN, SCHOTELS. BORDEN enz Brieven franco, met de noodige opgaven en prijs a/h. Alge meen Advertentie bureau, St. Annastraat C, No. 8, te Alkmaar, onder No. 1830. Ongeveer 15 h 3000 pond goed gewon nen HOOI. Te bevragen bij D. SC HAGEN, te Liwrnen. Bij vonnis der Arroudissements Regtbank te Alk maar, van 3 Maart 1882, is CHRISTINA BOSCH, echtgenoote van VINCENT BORADORI, winkelier ster, wonende te Alkmaar, met ingang van den twee den Maart 1882. verklaard te verkeeren in staat van faillissement. In dit faillissement is benoemd tot Refter-Commissaris de Edel Achtb Heer Mr C. P. E. HaNEGRAAEE, lid der genoemde Regtbanken tot Curator Mr. N. H. DE LANGE, advocaat en procureur te Alkmaar N. H. DE LANGE, Curator. De eerste bijeenkomst ter verificatie van schuldvor deringen in den faillieten boedel van CORNELIS GROOTEGOED, aannemer, wonende te Alkmaar, zal worden gehouden op Woensdag, den 15 Maart 1882, des namiddags te li uur, in een der localen van het Raadhuis te Alkmaar. Alle schuldeischers (pand-, hypotheek en voorrecht hebbenden daaronder begrepen) worden opgeroepen om bij die vergadering tegenwoordig te zijn of bij behoorlijk gemachtigde aldaar te verschijnen. Alkmaar, De Curator, 2 Maart 1882 A. P. DE LANGE. (Herplaatsing wegens misstelling) De oudergeteekende neemt door deze de vrijheid, zich minzaam bij zijne geëerde stad- en landgenooten aan te bevelen tot het mak©n en repareeren van alle soorten van B${tuigen tegen concurreerende prijzen daar hij voor soliditeit zooveel mogelijk zal zorg dragen. I». IlLIIllELDlllS Wagenmaker op den Dijkte ALKMAAR, Wijk C. No 18. een groote pot, le kwaliteit, circa 6 pond, 3,-—, Luxe potjes a f flen 8© cents in het Coniestible-Magazijn van J. A. flETfEÜ, Confiseur, Alkmaar. een IPortemonnaie met goud beslag, inhoudende zilvergeld. De eerlijke vinder wordt ver zocht dezelve te*ug te bezorgen tegen eene goede belooning, bij J HEINIS, Blokkerweg, Schermeer. wegens vertimmering' beneden fabrieksprijs*bij Verdronkenoord. Pollux, 18 Maart Stella29 s Tot concurreerende vrachtprijzen. PPrïaS h ZWANENBURG. ^Amsterdam, Prins Hendrikkade 161. Rotterdam, Boompjes 119 Groningen, Bloemstraat 180. Harlingen, üroogstraat. Voor de verkiezing van een Hoofd Ingeland van den polder Heer Hugo Waard, op 7 Maart as, wordt aanbevolen in de plaats van den Heer Ju. BAKKER, de Heer Eenige Kiezers. van Doctor HEKKINGte Leuven aan te bevelen bij open wonden, vooral in de beenen bij ont steking enz Deze zalf werkt verrassend zoodat een been dat als ongeneeslijk beschouwd werdbinnen 4 weken geheel hersteld was Prijs per pot met gebruik 60 ctdubbele pot 1,— Depot bij de firma J. BRONGERS Gz. Bazar. Stoomdrukkerij van Herm*. Coster en Zoon te Alkmaar. ju pi- PER

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 8