No. 33. Vier en tachtigste Jaargang 1882. FEUILLETON. V K IJ I» A G 17 MAART. LIEFDE IN DEN OORLOG. Prijs der gewone Advertentiën ©tHciccl ©cbcelte. Bmtcttlanb. A L K1AARSCH E Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door bet geheele Rijk f 1, De 3 nummers f 0.06. COURANT. Van 15 regels /0,75; iedere regel meer f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis: Dat heden op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek met de bijlagenvan S. WIT, om vergunning tot het plaatsen van eene eest tot het droo- gen van tabak, in het perceel aan den Kooltuin, wijk C, n°. 3, en dat op Woensdag, 29 Maart 1882, 's middags te 12 uren, ten raadhuize gelegenheid wordt gegeven om tegen het plaat sen dier eest bezwaren in te dienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 15 Maart 1882. De Secretaris, NU HOUT van der VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennisdat zij in hunne vergadering van 14 Maart 1882 gunstig hebben beschikt op het verzoek van G. TER HAAK, om vergunning tot het vestigen eener brood-, koek- en banketbakkerij in het perceel aan Scharloo, wijk E No. 310. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 16 Maart 1882. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. De aandacht der belanghebbenden wordt gevestigd op art. 9 der gemeente-verordening op tapperijen en logementen, vast gesteld 18 Januari 1882, naar luid waarvan een exemplaar dier verordening in de gelagkamer of winkel aanwezig moet zijn. Exemplaren hiervan zijn verkrijgbaar bij HERM». COSTER ZOON. Ter gemeente-secretarie ligt voor de belanghebbenden ter lezing het boekwerk genaamd Neêrlands leger, houdende in lichtingen betreffende den vrijwilligen dienst bij de korpsen de instructiescholenkoloniale troepen en mariniersde op leiding van officier aan de k.k. militaire academie, studenten in de geneeskundeofficieren van gezondheidde toelating als kweekeling bij 's Rijks veeartsenijschool, alsmede een aantal bepalingen betrekkelijk de militie te land. DUITSCHLAND. Den 12 bracht de Keizer een langdurig bezoek aan prins Bismarck die weder door ongesteldheid te huis moet blijven en woonde den 13 met de prinsen de dienst bij die in de kapel van het russisebe gezantschap plaats bad ter berin nering aan den dood van Keizer Alexander II van Rusland voor een jaar. ENGELAND. Een buitengewoon nummer van de Staatscourant bevat een brief van de Koningin aan den minister Harcourt waarin zij dank betuigt voor de hartelijke blijken van deelnemingbij den aanslag op haar leven van het engelsche volk vreemde Vorsten en volkeren ontvangen onder bijvoeging dat zij tot haar laatste uur hare beste krachten zal blijven inspan nen ter bevordering van de eer des lands en het geluk des volks. Hoogekhuis. Minister Kimberley deelde den 13 des avonds eene depêche van den gouverneur der Kaap- Eernande sloeg de oogen neer. „Ongelukkigeging Eabre voort„gij hebt geen denkbeeld van hetgeen gij gedaan hebt. Ik wil het u niet te benauwd makenwanneer gij den mar kies lief hebt, is het begrijpelijk, dat gij jhem ver trouwen hebt geschonkenmaar gij hebt daarbij vergetenom aan uwen vader te denken. Eernande wat den markies pastis ook niet voor Charles goed. Léon heefc niets te verliezenhij heeft een weinig gunstig bekenden naam weder goed te maken en dan ligt het voor de handdat hij als bonapartist als edelman en voormalig officier niet stil mag zitten wanneer Frankrijk met den vijand op dood en leven worstelt. Maar Charles zal eens aan het hoofd mijner fabriek komen moet in de moeielijke tijdendie komen zullenmij helpen een vermogen in stand te houden waar ran gij met uwe moeder leven wilt en liet hij zich nu volstrekt niet van den krijgsdienst terughouden dan moest hij zich allerminst aansluiten bij een man die als bonapartist behoort tot eene nu gehate partij dan zou ik hem duizendmaal liever onder de troepen zien. De duitschers beschouwen de frane-tireurs als rooversde republiek vloekt den overwonnene by Se dan en mijn zoon zou zich voegen bij eene franc-tireurs- bende die een verklaarde bonapartist bij elkander trommelt „Vader Charles heeft Amélie lief „Het is een ongeluk voor hemwanneer hij dit gevoel niet kan bedwingenmaar het is dwaasheid indien hij er van spreekt. Of verbeeldt hij zich dat hij als franc-tireur in de oogen van den markies de ridderlijke waardigheid en den adelbrief zal verwerven? kolonie mede inhoudende dat generaal Joubert met 60 politie-agenten uit Pretoria was vertrokken naar de grenzen der Transvaalom het kafferhoofd Skalafijn die ongeregeldheden veroorzaaktete bedwingen. Dat hoofd kwam inmiddels te Pretoria, om ophelderingen te geven, tengevolge waarvan aan generaal Joubert last gezonden werd, zijnen tocht te staken, indien de kosten daarvan door Skalafijn zooals hij beloofd had, vergoed werden. In het district Potchefstroom hadden velen toebereidselen gemaakt, om aan den tocht deel te nemen, maar dezen zouden nu wel teruggehouden worden. De engelsche resident te Pretoria had den 3 bericat ont vangen van de transvaalsche regeering, dat de toestand aan de westergrens onveranderd was. Binnen de grenzen der Transvaal was alles rustig, maar daar buiten werd dagelijks gevochten en de regeering vreesdedat de strijd zieh uitbreiden en nog lang duren zou. Volgens den gouverneur deed de transvaalsche regeering al het mogelijke om de onzijdigheid van haar gebied te hand haven. Daarna werd de aandacht gevestigd op het charter der Borneo-compagnie door lord Lamington die afkeurdedat de regeering aan die maatschappij zulke uitgebreide volmachten had verleend. De minister van buitenlandsche zaken verklaarde in antwoord daarop, dat omtrent deze zaak veel overdrijving en misverstand bestond, zooals hij in bizonderheden aantoonde. O. a. verklaarde hij dat Nederland onlangs eenigzins onge rust scheen over de aan genoemde maatschappij ver leende voorrechten doch sedert dien tijd hadden er onderhandelingen plaats gehadwaardoor Nederland bevredigd was. Ook het met Spanje daarover bestaande verschil zou uit den weg geruimd worden. De bespre king leidde niet tot eenig besluit. Lagerhuis. Den 13 werd eene motie tegen het voortbestaan der internationale rechtbanken in Egypte op den tegenwoordigen voet zonder hoofdeLjke stemming verworpen na bestrijding door den onder minister van buitenlandsche zaken, die opmerkte, dat die instelling zeer op prijs werd gesteld en door haar vele misbruiken te keer waren gegaan. De minister van oorlog lichtte daarna zijne begrooting toe. FRANKRIJK. De commissie der Kamer voor het onderzoek van het wetsontwerp betreffende de hervor ming der rechterlijke macht besloot met 8 tegen 3 stemmen de onafzetbaarheid der leden dier macht voor te stellen benevens maatregelen tot zuivering van het tegenwoordige personeelzonder vooruit te loopen op de wijze van benoeming en de regeling der rechter lijke machtbij eene latere wet te bepalen. De verschillende zeemogendheden zijn door don pre sident-minister uitgenoodigd tot een congresom het eigendomsrecht van de onderzeesche kabels te regelen. De Kamer besliste den 11 met 305 tegen 179 stem men dat de woekerwet van 1807 alleen ingetrokken zon worden ten aanzien van den handel. De door de Kamer aangenomen schikkingdat de volksvertegen- Is hij in zijne verblinding zoo dwaasdan is hij te beklagen. Indien de markies had willen vechten had hij weder dienst genomen in het leger, hij zal de vrij- scharen niet te dicht bij den vijand brengendat wil ik wedden. Lief kindgij kent de menschen niet en Charles nog minderdie ziet alles met het oog der fantasie. De markies is een voornaam man van den wereld zonder geld hij zoekt eene rijke vrouw. Gij hebt kans op een erfdeeldat opweegt tegen de waarde der adelijke kroon die hij u aanbiedtzooals ik reeds zeide, kan hij onder de tegenwoordige omstan digheden als edelman en vroeger officier niet werkeloos blijventerwijl alles naar de vaandels stroomt. Dus is het het gemakkelijkstmet eens anders middelen een vrijcorps te organiseeren hij verschijnt voor u als patriot en als held en wat de franc-tireurs van Mon terry verrichtenverschaft hem eeral blijft hij dan ook ver genoeg buiten schot hij toch is de aan voerder. Hij zal zijne lieden den vijand in de armen voeren en hartstochtelijke menschen zooals Charles tot waagstukken verleidenmaar voor hem zal uw broeder altijd de burgerman blijven die de oogen niet op zijne dochter mag slaan, zelfs wanneer gij markiezin van Monterry waart geworden. Hij is een edelman zonder edele beginselen die niets heeft als zijne hoog moed. Ik heb nooit gedachtu voor dezen man te moeten waarschuwen en ik meende daarenboven ookdat gij op andere wijze reeds tegen zulk eene verzoeking veilig waart." Eernande bloosde sterk onder den blik van den vader die deze laatste woorden vergezelde. „Léon van Monterryantwoordde zij met opvallen den haast„zal mij nooit genegenheid inboezemen maar gij doet mij verschrikken vader. O vergeef mij, dat ik het vertrouwen niet geschonden hebdat Char les mij schonk. Hij heeft zooveel verwachting van het geen hij onderneemt. En al moge het verkeerd zijn dat hij heimelijk tegen uwen wil handeltdan is hij toch te verontschuldigen. Edele liefde tot het vader- woordigers voor een jaarlijksch abonnement van f 60 door het geheele land van alle spoorweglijnen vrij ge bruik mogen maken is door den Senaat mede goedge keurd niettegenstaande die maatregel vrij algemeen afgekeurd werd. Bij de op den 12 plaats gehad hebbende herstem mingen zijn 3 republikeinen en 2 conservatieven geko zen. De verkiezing der conservatieven was alleen het gevolg van de verdeeldheid tusschen de verschillende groepen der republikeinsche partij. ITALIË Twee voorname personen zijn dezer dagen overleden de oud-minister Lanza en de generaal Me dici. Eerstgenoemde werd op kosten van den Staat en laatstgenoemde op kosten van den Koning begraven. Den 12 werd de duitsche gevolmachtigde von Schlosser voor de eerste maal door den Paus ten gehoore ont vangen. De ontvangst was zeer hartelijk o. a. verklaarde de Paus, dat, zoo het van hem afhing, omtrent alle punten reeds eenstemmigheid zou zijn verkregen. OOSTENRIJK-HONGARIJE. Het hongaarsche Volkshuis nam den 14 het wetsontwerp omtrent de petroleumbelasting aan. In eene den 12 gehouden vergadering van de oos- tenrijksche en hongaarsche ministers deelde de minis ter van oorlog mede dat geheel Crivoscie door de oostenrijksche troepen bezet was en in de Herzegowina spoedig orde en rust hersteld zouden zijn. De troepen konden evenwel nog niet teruggeroepen worden en er moesten vestingwerken aan de grenzen gemaakt wor den waarvoor ongeveer 2 miljoen galden noodig waren. Zoowel daarvoor als voor de verdere kosten der bezet tingstroepen op voet van oorlog waren nieuwe credieten noodigwaarom de regeering voornemens was, tegen half April de delegatiën buitengewoon bijeen te roepen om hare bekrachtiging op die uitgaven te krijgen RUSLAND. Den 13 werd de sterfdag van Keizer Alexander II in alle kerken te Petersburg herdacht door het houden van rouwdiensten. De mis in de Boet- kapel aan het Catharinakanaal werd bijgewoond door den Keizer en de Keizerindie in een open rijtuig zich daarheen begaven en door de leden der keizer lijke familie. TURKIJE. Het buitengewone duitsche gezantschap nam den 13 van den Sultan afscheid. De rnssische gezant overhandigde aan de Porte een schrijven inhoudende dat de russische gemachtigden bestendig hunne aandacht vestigden op sommige arti kelen van de met de buitenlandsche fondsenhouders aangegane overeenkomstals in strijd met de door het berlijnsche vredesverdrag gestelde beginselen, welke in breuk door Rusland niet met stilzwijgen kon worden voorbij gegaan. Die gemachtigden twijfelden wel niet aan de verzekering der Portedat Rusland's belangen gewaarborgd zouden worden maar zij meenden toch, die belangen uitdrukkelijk te moeten voorbehouden. land is zijn spoorslagdie door zijne liefde te meer wordt geprikkeld. Hij zeide, dat uw leeftijd uw bloed kalmer maakteen er op u als huisvader plichten rustten die gij wel is waar ook op hem mocht over dragen maar dat hij nu het recht der jeugd bezat, om ook zijne illusiën des levens na te jagen en dat uw liefde hem wel vergeven zou, als hij zijn doel bereikt had." „Ik wilde hem gaarne vergiffenis schenkenals ik hem maar kon redden," antwoordde Eabre met sombere ernst. „Ik vrees niet, dat dood of gevangenschap hem dreigt ons aller leven is in Gods hand ik maak mij slechts bezorgd dat de schande hem treftdat schaamte voor zichzelf hem den levensmoed ontnemen zal, Eernande, ik vrees, dat de vrijscharen die door Léon de Monterry worden aangevoerdhunnen naam weinig eer zullen aandoen. De duitschers behandelen de franc-tireurs toch reeds als roovers maar Léon zal hun aanzien niet verhoogen. Wat beteekent het, dat zij van nacht proviand naar het zuiden brachten de vijand staat in het noorden. Daar" riep Eabre plotseling zich zelf in de rede vallende en trok zijne dochter aan het venster„daar komen pruisische troe pen uit het bosch en bedreigen ons dorp waar zijn de helden die ons willen beschermen Men kon van het venster uit zoowel de huzaren- patrouilles zien die in wijden kring op het dorp Y. kwamen aanrijden als de nu en dan schoten lossende infanteriedie uit het bosch te voorschijn kwam en het dorp naderde. Het zien der vijandelijke soldaten verzachtte den in druk van Fabre's woorden voor Eernandein zooverre dit het gemoed van het jonge meisje met duizenderlei gedachten en gevoelen vervuldeja het jonge meisje ademde vrijer, dan wanneer zij had moeten verwachten, dat in het volgende oogenblik een gevecht tusschen de franc-tireurs en de duitschers beginnen zou ofschoon het gevoeldat haar beheerschtepijnlijk genoeg was. De vijand naderde inmiddels. Straks was haar vader geen meester meer in zijn eigen huis, hij zelf en zijne

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 1