BimicnUuö VEEEENIGDE STATEN. Sergeant Masondie op Guiteau Garfield's moordenaar een schot loste tijdens de behandeling Tan het tegen hem geroerde strafgeding is door den krijgsraad veroordeeld tot weg zending uit het leger en S jaren dwangarbeid. De Senaat nam met 29 tegen 15 stemmen den 9 de wet aanwaarhij de invoer van chineezen wordt verboden gedurende 20 jarente beginnen 3 maan den na het in werking treden der wet. Scheeps kapiteins die cbineesche arbeiders of ambachtslieden aanvoerenworden gestraft met opsluiting van ten hoogste een jaar en eene boete van ten hoogste 1250. Kooplieden, onderwijzers, studenten, diplomatieke agen ten en reizigersvan passen voorzien zijn hiervan uit gezonderd: mede is de wet niet van kracht op chineesche ingezetenen, op 17 November 1880 reeds in America aan wezig in het bezit van reispassen of verblijfkaarten. De naturalisatie van chineezen is verboden. Het is nog onzeker, of het congres deze wet zal aannemen. ZUID-AFEIKADen 14 werd met 6 stemmen meer derheid aan den president van den Oranje-Vrijstaat vergunning verleend tot het aannemen van het grootkruis der engelsche Michiel en George Orde, na den ontvang zijner mededeeling dat hij besloten had haar aan te nemen. STATEN-GENEEAAL. Tweede Kamer. De herziening der wet tot regeling en voltooiing van het vestingstelsel reeds noodzakelijk wegens de onmo gelijkheid om de gevorderde werkzaamheden vóór 1 Jan. 1883 te volbrengen is in ruimeren zin voorgesteld en beoogt 1*. eene voltooiing van het vestingstelsel in meer ge- concentreerden zin dan de bestaande wet toeliet; 2°. gestrenge toepassing van het beginsel der gecon centreerde verdediging, door het doen vervallen van alle werken, enz., die geen rechtstreeksch verband hou den met het gewijzigde vestingstelsel 3°. besparing eener som van ongeveer f 7,000,000 door opheffing van de Zuiderwaterlinie, de werken aan de Westerschelde en de sperforten waarvoor eene ge zamenlijke uitgaaf van 10 miljoen gulden voor het in richten eener stelling aan den Moerdijk noodzakelijk wordt geacht 4°. verlenging van den termijn voor de uitvoering der vestingwet met zes jaren. De verdedigingswerken die de minister uit ons ves tingstelsel wenscht te doen vervallen zijn de volgende: Het fort Krayenhof en de forten boven en beneden Lentde vestingwerken bij Doesburg en beneden deze plaats aan den Uselde stelling vóór het dorp Li thoyen het fort aan de Blauwe Sluisde verschanste legerplaats bij Hinthamhet verdedigingswerk bij Herven het tort ter rechterzijde van den grintweg van 's Hertogenbosch naar Crèvecoeur, de batterijen bij dit tort op den spoorweg de forten Sint Antonie en Isabella, de verschanste legerplaats bij Vught, de vesting Geertruiden bergde lunet op den rechteroever der rivier de Donge de stelling bij Steelhoven het werk aan het Lindenbergsche veer, de batterijen aan den mond van den Eoozendaalschen Vlieten de ves tingwerken aan de Westerschelde. Tot dekking van rivierovergangen worden sommige van die werken onnoodig geacht in 's lands belang wordt het wenschelijk geachthet aanleggen van open forten achterwege te laten en dus de daarop betrekke lijke bepalingen uit de vestingwet te doen vervallen. De bestaande forten bij Westervoort en op den hoofd- dam by Pannerden worden in het vestingstelsel behou den hebbende het doel van laatstgemelde sterkte het afsluiten van den Bovenrijn voor vijandelijke vaar tuigen niets van zijn beteekenis verloren. De opheffing van de Zuiderwaterlinie wordt voorge steld uithoofde van de ernstige nadeelen aan die linie verbonden hare twijfelachtige voordeelen het ontbre ken van verband met eenig ander onderdeel van het have waren aan de willekeur van het ruw geweld prijs gegevenmisschien zou het den overmoedigen over winnaars behagen, de weerloozen te bespotten en te honen. „Brengt proviand aan riep Fabre, naar de keuken ijlende. „Vuur onder den grooten ketel, misschien moe ten wij honderd man te eten geven." Fabre riep den opzichter der fabriek. „Zorg beval hij„dat vaten met wijn en glazen op het binnenplein worden gebracht. De vermoeide soldaat heeft verfris- sching noodig laat ons op billijke wijze aan hunne eischen tegemoet komen dan besparen wij ons harde woorden en vernederingen." In weinige oogenblikken was alles aan het werk om de ongenoode gasten te ontvangen. Toen graaf Metten binnenrukte was voor de voeding zijner manschappen reeds geheel gezorgd. De graaf zond echtereer hij de geweren liet afzetten luitenant Boritz naar het slot Monterry op verkenning uiten zette de wachten uitdaarna eerst begon hij zich met Fabre te onderhouden. „Ik behoef u niet, zooals den maire, de waarschuwingen der krijgswet in herinnering te brengen," ging hij voort, „zij eischen onder anderen beleefde tegemoetkoming en ik zou u vertrouwen schen ken ook al had niet een mijner officieren zich voor u borg gesteld." Fabre zag verrast op. De ingetogen houding der soldaten, de kalmtewaarmede ieder bevel gegeven en uitgevoerd werd het beleefde gedrag van den officier hadden reeds een zeer weldadigen, kalmeerenden indruk op Fabre en de bewoners der fabriek gemaakt men was verbaasd dat Metten's beveldat de verdeeling van den wijn door de onderofficieren zou geschieden en ieder soldaat vooreerst slechts een kwart kan zou ont vangen door de lieden zonder eenig teeken van mis noegen werd opgenomenmen was niet gewoon, zulke kalme krijgstucht bij fransche soldaten te zien. „Gij schertstantwoordde Fabre„maar gij maakt my eigenlijk geen complimentmijnheer. Ik vervul vestingstelsel de noodzakelijkheid eener zeer nadeelige versnippering onzer strijdkrachten enz Eenige der bestaande werken die tot deze linie be- hoorenblijven vooralsnog behouden, te weten: de forten Nieuw St. Andries en Crèvecoeur en de werken der stelling van Heusden. Het maken van eene stelling bij Moerdijk geraamd op 3,000,000, wordt noodig geacht als defensieve positie om de veiligheid onzer schepen op het Hol- landsch Diep te verzekeren tegen vijandelijke onder nemingen met torpedovaartuigen als opnamestel ling om by een aanval op onze oostelijke en zuide lijke grenzenden teruchtocht van de troepen, in Lim burg en Noordbrabant opgesteld, en van de schutterijen uit die provinciën te kunnen verzekeren. De ijkwet is ingetrokken. Bij de voortzetting van de behandeling der zegelwet, den 14 heeft de minister overgenomen eene door den heer v. Gennep voorgestelde wijziging van art 2 zoodanigdatwordt het voorschrift van art. 1, be treffende een vast zegelrecht van 5 cents voor alle kwitantiën boven f 10 niet nageleefd de schuldeiscber eene boete verbeurt van 25. De heer v. d. Eaay wenschte niet den scbuldeischer maar den onderteeke naar aansprakelijk te stellen maar zijn amendement daartoe werd met 34 tegen 17 stemmen verworpen. Op art. 5 (proportioneel zegelrecht van 5 c. per 100 voor alle binnenlandsche wissels, orderbriefjes, assig- natiën en bankpapier, vast recht van 5 c. voor alle buitenl. wissels en het binnenl. kort papier, afmeting van het te bezigen gezegeld papier die van het klein formaatzegel boete van minstens 25 en vrijstelling van zegelrecht der secunda en tertia van buitenl. wis sels) werd met 37 tegen 30 stemmen verworpen een amendement van den heer Bastertom de bepaling van het formaat der wissels te doen vervallen. Bij art. 10bepalingen inhoudende omtrent do wijze van op plakking van het plakzegel en het schrijven van de onderteekening en den datum over het plakzegel heen, werd door den minister overgenomen een amendement van den heer Mees om de wijze van het gebruik te doen bepalen bij maatregel van inwendig bestuur. Art. 13, 50 opcenten bepalende van alle rechten en boeten van zegel behalve voor het kwitantiezegel van 5 cent en de daarop gestelde boeten (de heer de Bruyn Kops wilde de 38 opcenten behouden), werd met 51 tegen 4, en het geheele wetsontwerp met 55 tegen 2 stem men aangenomen. Vervolgen* zijn goedgekeurd de ontwerpen totont eigening voor den aanleg van eenen kunstweg Aalst Waalre, onteigening voor den bouw eener sluis op de Drenthsche hoofdvaart met algemeene stemmen ontei gening vcor verbeterde waterleiding in den Willern- Hendrikpolder met 47 tegen 2 bekrachtiging van den kosteloozen afstand van 7 kribben in de Maas onder Alem en Drielmet 39 tegen 11 bevordering van de uitvoering der verbinding van de Voorzaan met het Noerdzeekanaal (subsidie van f 186,000 aan Zaandam) met 58 tegen 3 nadere tegemoetkoming in de kosten van verbetering der scheepvaartkanaien in de provincie Groningen met 55 tegen 3 stemmen. Den 11 is te Nieuw-Buinen bij een huwelijks feest tusschen 2 genoodigden, vaders van gezinnen een gevecht ontstaan waarbij de een den ander met een bijl zulk eene geduchte wonde toebracht, dat de ge troffene in levensgevaar verkeerde. De dader is in hechtenis genomen. D >or het bestuur van den polder Eierland op Texel, is den 11 aanbesteed het te Sassenheim sloopen, vervoeren en in den polder weder opbouwen van een watermolen. Het werk werd voor f 3 83 gegund aan den laagsten inschrijver J. v. d. Kloot. In eene den 11 te Eenkum gehouden vergadering van voorstanders der liberale richting is besloten, eene afdeeling van den Protestantenbond op te richten 32 leden traden toe en staande de bijeenkomst werd voor aanzienlijke bijdragen ingeschreven ter bestrijding van de kosten der te houden godsdienstoefeningen. Den 12 te middernachtis totaal afgebrand de mijn plicht maar ik ben franschman en zie den vijand niet gaarne in mijn huis. Wie mij anders beoordeelt beleedigt mijn eergevoel." „De bedoeling om te beleedigen heeft zeker de man, van wien ik sprakniet gehad. Hij is uw gast geweest en heet Frits Olders." „Mijnheer Olders?" riep Fabre met bevreemding en bijna met schrik. „Is hij hier „Hij is in het dorp. Dienstzaken dwongen mij, hem daar achter te laten." „Dat is goed ook. Ik zou hem niet willen ontmoeten. Ik zou hem niet zooals voorheen de hand kunnen reiken. „Hij zeide mijdat gij van eene duitsche familie afkomstig waart. Hij heeft geen schuld aan den oorlog, zijn plicht voert hem hier, hij kan het niet veranderen. Wilt gy den vriend er een verwijt van maken, dat het noodlot den oorlog tusschen franschen en duitschers heeft veroorzaakt?" „Zeker niet, mijnheer. Maar zoolang de oorlog duurt, is ook zulke vriendschap gescheiden. Het zou mij in de oogen mijner landslieden tot verrader maken, indien ik niet in iederen duitscher een vijand zag. Ik ben franschman de geheele Elzas bloedt voor Frankrijk. „Dan doet het mij voor Olders groot genoegen dat hem eene zeer pijnlijke ontmoeting is bespaard. Ik eerbiedig uwe inzichten mijnheer Fabre en het doet mij leedu en uwe lieden te moeten lastig vallen. Ik verzoek u mij van iedere ongebondenheid kennis te geven die iemand van mijn volk begaaten ik zal die ten strengste straffen Integendeel vertrouw ik ook dat geen uwer lieden zoolang ik hier bengeheime verbindingen met fransche troepen of vrjjseharen on derhoudt. Gij kent immers de verantwoordelijkheid die op u rust Fabre knikte en verwijderde zich daar het gesprek door het binnentreden van den ritmeester baron van Sacken werd gestoord. Wordt vervolgd. boerenplaats, bewoond door F. Hofman, in het Heiden schap onder Workum, waarbij 10 stuks vee, 1 paard en al het huisraad zijn verloren gegaan. Alleen het perceel was verzekerd. - In eene den 14 te Leeuwarden gehouden meeting in het belang van den uitvoer van tuinbouwproducten is algemeen de wenschelijkheid uitgesproken dat er ge meenschappelijke pogingen worden aangewend om den afzet van zoodanige producten naar het buitenland te bevorderen. Aan eene commissie werd opgedragen sta tuten voor eene export-maatschappij te ontwerpen. Voor het afdammen van de Krabbe, onder de gemeenten Dubbeldam en 's Gravendeelden 15 te 's Gravenhage aanbesteed was minste inschrijver de de heer L. A. v. Haaften te Sliedrechta 29,239. De ministers van binn. zaken en van waterstaat hebben bericht, dat zij het te Wageningen te houden Landhuishoudkundig Congres zullen bijwonen. Professor Salverda inspecteur van het middelbaar onderwijs, zal den tegen woord igen toestand van het landbouwkundig onderwijs en wat tot uitbreiding en verbetering daarvan kan worden gedaan bespreken. Met het Congres zal gepaard gaan eene tentoonstelling van vee, en de elec- triciteit zal als beweegkracht aangewend worden bij ver schillende landbouwwerktuigen. De Eijnspoorwegmaatschappij heeft eene verpach ting uitgeschreven van het recht om losse bloemen te verkoopen op hare stations te 's Gravenhage en Sche- veningen alsmede aan de halte aan den ingang van het Haagsche bosch. Bij het carnaval te 's Hertogenbosch heeft iemand, zonder daartoe aanleiding te hebben gegevenop de openbare straat van een onbekende een sabelhouw op het hoofd ontvangen. Hoewel hem onmiddelijk genees kundige hulp werd verleend, is hij thans aan de gevol gen overleden. Te Dordrecht wil men een weeshuis stichten waarin de kinderen opgevoed zullen worden in overeen stemming met de belijdenisschriften der ned. herv. Kerk, en datom te eeniger tijd hierin niet belemmerd te worden, onafhankelijk zal blijven van eenigen kerkeraad of diaconie. Aldaar en in omliggende gemeenten is be reids ingeschreven voor f 5300 waaronder eene gift van f 300 en 3 van f 100. Van we ge het Eijk is aan de herv. gemeente te Maastricht eene bijdrage van f 2000 verleend voor het verdere herstellingswerk van kerk en toren. Bij de uitgevers Ellermans, Harms Co, te Am sterdam is verschenen het eerste nummer van een fraai gedrukt veertiendaagsch blad genaamd „Neder- landsche Sport. Officieel orgaan der Nederlandsche Hard draverij- en Eenvereenigingder Nederlandsche Jaeht- vereeniging „Nimrod", der Kon. Nederlandsche Zeil- en Eoeivereenigingder Amsterdamsche IJsclub en der Amsterdamsche Skating-club. Het zal de aankondigin gen en de mededeeling der uitslagen bevatten van wed rennen harddraverijen, jacht-, roei- en zeilwedstrijden, en allerlei onderwerpen bespreken, die in verband staan met lichaamsbewegingen, oefeningen en uitspanningen. De abonnementsprijs is per jaar franco per post f 6 bij vooruitbetaling. De bevolking der provincie Friesland is in 1881 afgenomen met 2206 personen wat wel toegeschreven mag worden aan de belangrijke landverhuizing naar Noord-America. De zwarigheden tegen een stoomtram tusschen Hoorn en Enkhuizen zijn uit den weg geruimd, zoodat men eerlang met de werkzaamheden zal beginnen. De minister van binn. zaken heeft ontkennend beantwoord de vraagof een burgemeester, die tevens lid van den gemeenteraad is en de betrekking van ambtenaar van don burgerlijken stand bekleedtdoor aftreding als burgemeester of als raadslid die betrekking verliest. De minister acht het echter raadzaam om in eene zaak van zooveel gewichtals de geldigheid der acten van den burgerlijken stand alles te vermijden wat aanleiding tot twijfel kan geven. De gemeenteraad van Utingeradeel heeft met één stem meerderheid besloten om het gemeentehuis van Oldeboorn te verplaatsen naar Akkrum. De vraag doet zich nu voorof het tegenwoordige gemeentehuis't welk met bestemming daarvoor door de familie Lijcklama is geschonken, aan haar teruggegeven zal moeten worden. De Eotterdamsche Hypotheekbank keert over 1881 een dividend uit van 18 p. c. De vrouw van een werkman te Oosterwierum is van 3 welgeschapen meisjes bevallen. Zij zijn genoemd naar de Koningin, Emma, Wilhelinina en Theresia. Tot ontvanger der dir. belastingen en accijnsen te Bemmel is benoemd jr. A. J. v. Spengler, thans te Edam. Te Utrecht werd eenige dagen geleden vermist een 14jarig meisje, dat na hare weigering om voor hare beschonken moeder sterken drank te halen door deze in den laten avond buiten de deur werd gesloten. Thans is in den Singel, ter plaatse waar hare klompen en haar breiwerk gevonden waren het lijk van dat meisje op- gevisaht. Een broodbakker te Kloosterburen die voor een landbouwer aldaar diens roerende goederen in het open baar tegen contant geld met 5 p. c. opgeldaan de meestbiedenden verkocht en na den afloop der veiling de gelden in ontvangst genomen had is vervolgd we gens het onbevoegd verrichten van eene daad tot een openbaar ambt behoorende maar door het gerechtshof te Leeuwarden in hooger beroep van rechtsvervolging ontslagen, omdat er niet gebleken was van bedriegelijke bedoeling. Een landbouwer te Oldebroek heeft den geheelen winter 3 stuks rundvee in de weide gehad. In eene vergadering van het departement Scher- merhorn der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen zijn zilveren medaljes uitgereikt aan K. Boksman en L. Lakeman voor 40jarige trouwe dienst respectieve lijk bij de heeren Ploeger en Nierop. Het district „Middelburg en omstreken" van „Eigen Hulp" heeft opgehouden te bestaan. LI. Zondagnacht was te Bergen een seroliet zichtbaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2