STAAT S-LOTERIJ. No. 8404, 11325, 13105, 15491 en 20787 1000, No. 7184, 8232 en 18292 400, No. 2254 2704, 9055, 9306 9784 en 20887 f 200, No. 404 6479, 6659,744», 7780, 1L325, 13023, 14266, 15714, 16684, 18563 19068, 19776 en 20087 f 100. Donderdag1® Haart15e No. 10311 100,000, No. 14176, 15076 en 15438 1000. No. 5396 11079 13431 15516 en 18364 f 400, No. 1846, 6269, 8462. 11268 en 11743 f 200. No. 714, 2470, 3190, 5762, 7526, 9613,9770, 12772 15222 17533 en 18574 100 ÖCslcgraftövhs ÜKricütea. QWcrlei. Stab0-I3ericfitcu. feiling van vaste goederen. 7. Jilackt- en ütiifsbtvichlen. Ctbucrlcnticn. De gemeenteraad van 's Gravenhage heeft afwij zend beschikt op het verzoek om de kramen gedurende den kersmistijd op zondag gesloten te houden. De gemeenteraad van Thorn (Limburg) heeft tot bevordering van het schoolbezoek besloten aan elk kind dat gedurende 3 maanden geregeld de school be zoekt een Rijks-postspaarbankboekje van 50 cents toe te kennen. Mevr. v. d. Horst—v. d. Kun heeft aan de S. Vin- centius-vereeniging te Zwolle f 20000 vermaakt ten dienste van het liefdewerk de verzorging en opvoeding van arme kinderen en 2000 ter uitdeeling onder r. c. armen. 5e. kl., 15 Maart, 14e. lijst. 's Gravenhage 16 Maart. Tweede Kamer. Een ontwerp is ingekomen tot teruggaaf van de waarborg som aan de concessionarissen voor een spoorweg Rot terdamMunster; de handelsovereenkomst met Servie en de consulaire overeenkomst met Portugal zijn aan- genjmen. Maandag a.s. discussie over de conclusie van het rapport der commissie voor de petitiën ten aan zien van het adres van generaal van der Heyden, voor stellende om den minister nadere inlichtingen te vragen. Na een verhoor van 3 uren op den 12 is James Peltzer die algemeen voor onschuldig aan den moord op advocaat Bernays werd gehouden, ontheven van alle politie-maatregelen tegen hem genomen onmiddelijk daarna begaf hij zich naar zijne moeder. Yoor de aan wijzing en aanhouding van Léon Peltzer was door de belgische politie 12500 uitgeloofd. Deze som wordt thans door 3 personen betwist: de bufietjuffrouw die hem aan de praat hield, de knecht, die hem in den trein aan de politie aanwees en daardoor zijne gevan genneming mogelijk maakte en de portier. Eene poging tot minnelijke schikking mislukte. De knecht heeft thans een advocaat te Brussel in den arm genomen. Te Coise in het Kanton Chamoux (Savoye) brandden 4 buizen af, bij welken brand een jongman van 16 jaren en 3 huisvaders omkwamen. Deze personen waren in een der huizen bezig het huisraad te reddentoen plotseling de zolder van het vertrek waarin zij zich bevonden en die reeds brandde naar beneden stortte: de uitgangen waren geheel versperd, zoodat zij niet uit dat vertrek konden komen en alle pogingen, om hen te redden mislukten. Tien personen kwamen bij die ramp nog min of meer ernstige verwondingen. In den gemeenteraad vau Parijs heeft een lid voor gesteld aan de wetgevende macht de vaststelling eener wet te vragen, waarbij de lij ken verbranding verplichtend wordt gesteld ook in verband met de bezwaren daar steeds bestaande tot het aanwijzen van terreinen voor begraafplaatsen. Den 7 had op zee eene aanvaring plaats tusschen de Précurseur, een stoomschip van Bordeaux, en de engel- Bche stoomboot Appollodie naar de Middellandsche zee ging. De Appollo werd in den grond gevaren en van de 26 personen waaruit de bemanning bestond verdronken er 6. De oorzaak dezer aanvaring wordt toegeschreven aan eene verkeerde wending der Appollo. De Précurseur, aan den voorsteven zwaar beschadigd kon drijvende blijven, doch moest op 160 mijlen afstand van Brest de hulp inroepen van een engelsch schip, de Meurton-Hall genaamd, dat eerst bereid was, het schip op sleeptouw te nemen wanneer de kapitein bij aan komst te Brest daarvoor 36000 betaalde. In die voor waarde werd na gehouden overleg toegestemd omdat het gevaar van te zinken bij niet aanneming zeer groot was. Over dezen buitengewoon hoogen eisch, heerscht, en te rechtgroote verontwaardiging. Tot het personeel der Landswerf te Amsterdam be hoort ook een hond. Het is ten minste een hond van 't volk die sedert jaren met de werklieden de werf op- en afgaat en ten voorbeeld zijner meesters altijd de eerste is die ne poort der werf bij het kleppen der klok binnenloopt. Als het volk de werf verlaat, is hij echter niet altijd de eerste. Minstens 15 jaren is hij op 't appèl en 's maddags wordt menig papieren zakje nedergeworpen waarin de beentjes en kluifjes voor „rooie Cas" zich bevinden. Sedert het invoeren der hondenbelasting wordt deze onder elkander door het volk betaald. De roode Castor heeft nu en dan niet door den arbeid, maar in den strijd, een wonde beko men waardoor hij somtijds op drie pooten springende de vierde verbonden, toch „te werk" kwam. Bij feesten is zijn halsband steeds met oranjelinten versierd. Dezer dagen werd „rooie Cas" gemist. Hij had den belasting penning van 't oude jaar verloren was opgepaktin den hondenwagen geworpen, en het sombere woord had geklonken rol voort, rol voort, gevangenwagen!" Maar nog vóór de uitvoering der voor de honden nog niet afgeschafte doodstraf, was de belasting voor dit jaar weder bijeengebracht; een der werklieden, als afgevaar digde betaalde den losprijs en onder luid geblaf nam „rooie Cas" afscheid van oijn medeveroordeelden en rende hij weder ijlings naar zijn „werk Eene voorstelling met uitsluitend blinde tooneelisten werd onlangs gegeven door leden van het blinden-insti- tuut in Zuid-Boston. De twintig medespelers waren in overeenstemming met hunne rollen gekleed en zij kwe ten zich zoo voortreffelijk van hunne taakspraken en speelden zoo schoon dat ziende tooneelspelers het hun niet verbeteren zouden. De voorstelling maakte volstrekt geen somberen trourigen indrukmaar was zeer treffend en getuigde van de hoogte, waarop thans het blinden-onderwijs staat. Blijkens de ten stadhuize aangeplakte kiezerslijsten bedraagt het getal kiezers in deze gemeente voor de Tweede Kamer 632voor de Provinciale Staten 630 en voor den Gemeenteraad 1002. Tot predikant bij de herv. gemeente alhier is be roepen ds. Weiter, te Dedemsvaart. Hier ter stede is eene croquetvereeniging opge richt die aanvankelijk 30 leden telt. 15 Maart. Door de Notarissen P. VAN LEEUWEN en P. A. DE GELDER. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42 43. 44. Te Schoorl Huis en Bouwland Boschland in Aagtdorperpolder Weiland Te Zuid- en Noordschermer Huismanswoning «Overlaanboomgaard, tuin en Weiland, in de Schermeer Weiland in de Schermeer bosch, Matten Groot 0,42.70, 0,66,50, 1,15,40, 1,34,90, 3,90,10, 7,03,80, 5,74,40, 6,27,60, 1.73.19, 0,34,90, 1,46,40, 1,55,60, 1,40,70, 1.50.20, 1,39,50, 1,00,10, 1,11,00, 0,73,00, Meningweer (met 0,10,60 water) Te Akersloot Weiland, in den Koogerpolder 1,75,20, 2,14,20, (met kade en rietland) 2,53,74, Bouwland Weiland Huismanswoning W eiland Tuin Weiland, Bouwland Zwartendijkspolder Binnengeesterpolder Groot-Limmerpolder H n Te Limmen Weiland, in den Groot-Limmerpolder 3 „de Korfleger," Te Heyloo Weiland, in den Oosterzijpolder Te Assendelft Weiland „de Wijmerikken," in de Buitenlanden Te Zuid- en Noordschermer: Weiland, in de Matten 0,35,70, 1,14,80, 0,11,80. 0,64,30, 0,07,40, 0,47,60, 0,03,60, 1.40,20, 1,36,96, 1,94,50, 1,19,70, 0,07,30, 0,09,20, 1,09,10, 0,88.10, 0,62,10, 0,64,50, 1,48,70, 2,53,70, 1,87,70, 3,00,10, 6,68,90, (Afslag 22 Maart.) 2,73,00, M. Gelder 150 dezelfde 150,— J. van Twisk 0 520,— E. de Boer 0 1805,— dezelfde 0 5700,— dezelfde 0 9230,— dezelfde 0 8050,— dezelfde 0 8750,— Cl Janssen Cz. 0 1200,— G. Cz. Visscher 0 505,— L. v. d. Sluijs Veer 0 1200,— Cl. Janssen Cz. 0 11J 0, F. de Boer 0 1080, dezelfde 0 1250, L. v. d. Sluijs Veer 0 1025,— F. de Boer n 1000,— Cl. Janssen Cz. 0 1000,— F. de Boer 0 915,— Cl. Janssen Cz. 0 1400,— L. v. d. Sluijs Veer 0 1625, W. Smit H 2410, G. Klok 0 455, Cl. Janssen Cz. 0 1300 W. Kuys 100,— R. H. v.d. Sluijs Veer 0 1000,— dezelfde 0 510,— dezelfde 0 605,— W. Kuys 0 100 J. v. Twisk 0 2660,— dezelfde 0 2620 J. A. v. d. Sluijs Veer 0 2740 J. v. Twisk U 2610 Cl. Janssen Cz. 0 100 L. v, d. Sluijs Veer 0 255,— J. v. Twisk 0 1130 H. Lobach 0 505,— J. A. v. d. Sluijs Veer 0 300,— Cl. Janssen Cz. 0 300,— J. v. Twisk 0 1720, R. H. v. d. Sluijs Veer 0 1000,— Cl. Janssen Cz. 0 1600,— dezelfde 0 2610 L. v. d. Sluijs Veer 0 16700,— W. Schermerhorn Jr. V 1210, 14 Maart. Door den Notaris GOUVERNE. 1. Bierbrouwerij «het Fortuin", z. z. Laat S. de Groot q.q. f 9000. 2. Pakhuis, aldaar, bewesten Nr. 1. G. Bossert en F. Theissling2330. 3. Woonhuis, aldaaropgehouden op 4000. 4. Pakhuis, aldaar, hoek Ruitersteeg, 1780. 5. Woning, w. z. Ruitersteeg, N. Geels 780. 6. Pakhuisz. z. Oudegracht H. Henning 900- 7. Koestal, aldaar, P. Meienbrink 2010. 8. WaterschuitG. A. Conijn 500. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN. !5Mrt. Jan, Z. van Jan Breed en Ariaantje Duin. 16 Maria Lucia D. van Hendricus Muelink en Johanna Schottmann. OVERLEDEN. 14 Mrt. Petronella Catharina Maria de Haas, echtg. van Jacob Eloris Joannes Bakker 33 j. 15 Aart Bartholomews, Z. van Hermanus Bartholomeus Knuppel en Cornelia Schenkels 5 m. Amsterdam 15 Maart. 140 vette Kalveren 0,95 a 1,15 per P., 182 nucht. dito f 4 a 8, 2 Schapen, 158 vette Varkens 50 a 58 ets. per P. Aardappelen: Zeeuwsche sp. jammen f 1,50 a 2,10, dito flakkeesche 1,50 a 1,60, dito pooters f 0,90 a 1, fr. jammen t 1,80 a 2,10, dito eng. 1,30 a 1,50, gron. jammen f 1,40 a 1,70, geld. Thom. f 3,30 a 3,40, hamb. f 2,65 pr. roode f 1,60 a 2,10. Raap- en Lijnkoeken onveranderd. Peteroiie: loco 8,75 entr., Maart/- 8,62entr., najaar f 9,87% entr. Haarlem 15 Maart. Aangevoerd 3 st., wegende 441 kilogram. Aangevoerd 10 Koeien 120 a 185, 71 nucht. Kalveren /4 a 9, 104 Schapen, 18 a 26. Kampen 13 Maart. Boter. 426 Vaten van 20, 70 van 10 en ruim 400 stukken van P., samen ruim 9420 P., per 20 P. 30 a 32, per P. f 1,40 a 1,50. Schiedam 15 Maart. Moutwijn f 11,50, Jenever f 17 per vat. Sneek 14 Maart. Aanvoer 406 kwart- en 99 achtste vaten. Boter 1®. soort f 59 a 65, 2'. f 52, 3®. f 48. Vereeniging le. soort f 66,50 a 67, 2®. 65 a 65,50, 3®. /64 a 65,4®, 63,50 a 64 50. Texel 14 Maart. Stieren f 160 a 195, Ossen 190 a 250, Melkkoeien f 125 a 160, Vette Koeien f 245, Kalf koeien f 170 a 285, Geldekoeien f 150 a 175, Varekoeien /110 a 150, Kalf- vaarzen 125 a 187,50, nucht. Kalveren /2a 3,50, Geldescha- pen 20 a 24, Eokscnapen 21 a 31,50, Weideschapen/13,50 a 21, Lammeren 8,50 a 9, Rammen 22 a 31, Werkpaarden 200 a 225, Oude Paarden 27 a 32, Kippeneieren f 2,50 a 3,25 per 100. PER TELEGRAAF» Hoorn 16 Maart. Kleine kaas 36, Commissie 30, aange voerd 20 stapels, wegende 4590 kilogram. AMSTERDAM. pCt Nederland, Cert. N. W. Schuld2j Dito, dito3 Dito, dito4 Dito, Obligatiën dito 18784 Oostenrijk, Obl. iu pap. 11. 1000 Mei-Nov. 5 Dito, dito Febr.-Aug. 5 Dito, zilver Jan.-Jnli 6 Dito, dito April-Oct. 5 Dito, goud 11. 200-1000 4 Rusland, Ob.H.&C.1798/1815 /1000 Jan. 5 Cert. Inschr. 6e 9erie 1855 Z.R.500 Ap.-Oct. 5 Obl. 1864 Amst. 1000 April-Oct.... 5 Dito 1866 5 Dito 1877 200-100 Jan.-Juli5 Dito dito Oost.ZR.100-1000 13Juli-13Dcc. 5 Dito dito 2eserie 13 Jan.-13 Juli 5 Dito 1873 gecouB. 50-100 Juni-Dec. 5 Dito 1860 2e leening 100 4} Dito 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4| Dito 1880gecons.ZR. 126-625 13Mei-13Nov.4 Obl.-leening 1867/69 20-100 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl. Buit. 1867/69 Pias. 200-4800 1 Dito, dito 1876 - 200-1200 2 Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 1 Dito, dito 1876 - 500-5000 2 Turkije, O.A.S.1S65 50-100 13Jan-13Jnli 5 Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 Egypte, Obl. leening 1876 4 Mexico, Obligatiën 18513 Dito, dito 1864 3 Peru, Oblig. leening 18706 Dito, dito 1872 5 Venezuela, Obligatiën 18813 Nederland, Ned. Ind. Handelab. Aand. AmerikaAand. Maxwell Land Gr. Comp. Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig.f 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 Italië, Zuid-Ital Spoorweg Obl3 Poten, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand5 Dito, Hypoth. Obligatie»3 Dito, Baltiache Spoorw. Aand3 Dito, Jelez-Griaai Oblig5 Dito, Jelez-Orel dito5 Dito, Morschansk-Syaran Aand5 Dito, Orel-Vitebsk Oblig5 Dito, Poti-Tiflia Oblig. f 1000 5 Dito, Riaschk-Wiasma Aand5 Dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 Amerika, Buffalo Pittsb. W. Sp. C. v. A. Dito, Canada-South Cert. v. Aandeel Dito, Chic. Cert. v. Aandeel Preferred Dito, Illinois Cert. v. Aand Dito, Louis San Fr. Aand. le Pref. Dito, dito Preferred Dito, Micb. Centr. Cert. v. Aand Dito, Miss. Incomebonds Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 10003 Dito, dito dito f 100.... 3 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito 1860 5 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleesiug 18645 Dito, dito 18665 Turkije, Spoorwegleenmg3 15 Mrt. 16 Mrt. 67"/,, 67'/, 81% 101 101% 102 102 61 62 61% 62'/, 62*/, 63 62' )4 62'/, 77'/4 95% 95'/, 77'lu 76% S2\U 91'/, 92 91% 87 87'/, 53'(4 53%, 53%, 53% 82 82'/, 83'»/,, 83'/, 751/u 75'/,. 65'/, 65'/, 73% 74'/, 27"", 28"/,, 46'/, 26'/, 27'/,, 46 10"/,, 10'/, 9%, 64l/„ 9% 64'/, 20'/,. 21 11 11% 15% 12% 12'/, 87'/,, 37'/, 118 20 21'/, 45'/, 45% 73 76 50"/,, 50", 67% 67% 121"/,, 121%. 61% 48%, 48 85% 83% 86% 86'/, 62 60% 85"/,, 86'/, 85"/,, 85'/, 60%, 60 56% 56'/, 32'/, 32 45% 48% 140 139% 136%, 134'/, 88 47 80% 80'/, 60 61% 35s/, 36% 102'/, 56"/„ 58'/, 106% 106 110 90% 90'/, 99'/, 99»/, 107% 142%. 105% 105l;4 181 128 10%. 10% Voorspoedig bevallen van een welgeschapen Zoon Vrouwe G. L. VAN FOREEST, geb. MOMMA. Heilo, 15 Maart 1882.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3