t Noord-Holland. Hennep- en andere Enveloppes FINALE UITVERKOOP, wegens likwidatie. in de Nieuwe Ijzermijn „de Nijverheid," toom Bekwame Schilders I K Openbare Verkooping duizend gulden. Alle voorhanden Smids- en Timmermans-Gereedschappen, alsmede Keukenbenoodigdheden, worden tot zeer lage prijzen GIT VERKOCHT, alsook soliede Brandwaarborgkasten, onbevriesbare Zuigpompcn en vele Landbouw-Artikelen een Jongmaatje en een Jongen. bekwaam Bakkersknecht, een bekwaam Timmermansknecht, een Timmermansknecht Homologatie-accoord. ALGEMEEN ADRESBOEK De Anijs- of Zuurstroop IMTPREPARATEN! Geen brillen meer. J.j Crocnsseu BSIoembollen p. messeeaVb, Een zeldzaam mooi aanbod Atlas van Nioordliolland in veertien kaarten, door P. H. WITKAMP. Uitgegeven door de Gewestelijke Vereeniging Noordholland van het Nederlandsch Onderwijzers-genootschap. Gebonden in geheel Linnen band met vergulden stempel op plat. Deze fraaie Atlasmet prachtig versierd Titelblad kost nu niets meer dan JbJJbJIXr GULDEJV. AL o ster, Auctie gracht, Amsterdam. met in alle soorten, tegen lage prijzen. Ter Stoomdrukkerij van HERMS. COSTER en ZOON te Alkmaar. VOCXFLIXAJfclO 13, Jaarl||k§clie Algeiueene Vergade ring van Aandeelhouders op Dinsdag, 4 April, des namiddags ten half drie ure, in het lokaal Eens- gezindheid, te Amsterdam. kost, inwoning en liewas- homologeerd de rehabilitatie bij van Nederland, IVederlandsche Schrijf inktAU- xarin-, Schrijf- en ffopiëerinktSa lon- en andere AlltitSOOrten onderscheiden zich door bare levendige kleur, groote vloeibaarheid en het snelle droogen van alle andere inktfabrikaten. Getrouwd ADRÏANUS HENRICUS TELJER met van Alkmaar, FRANCISCA ADRIANA EBBELER, die tevens bunnen innigen dank betuigen voor de har telijke blijken van belangstellingbij hun huwelijk ondervonden. Rotterdam, 16 Maart 1882. Aan allen die mij zoowel van buiten als binnen deze stad gedurende de ziekte en na het overlijden van mijnen geliefden Eehtgenootzoo vele blijken van vriendschap en deelneming hebben betoond, betuig ik ook namens mijne kinderen mijnen hartelijken dank. Alkmaar, S. DE LEEUW, 16 Maart 1882. Wed W. G. ten HOUTE de LANGE. te CrOOTSCIIER.IIER in het locaal van J. Reijnen op Donderdag, den 30 Maart 1882, 's voormiddags ten 10 ure, van: 1. een voor weinige jaren nieuw gebouwd H'oon- llllis met Erf, te Grootschermer, laatst bewoond door wijlen Mejuffrouw de wed. C. Wiedijk Az. 2. het H eiland de Leij, in den Eilandspolder, onder Zuid- en Noordschermer, D, 349 e a., groot 3 hectaren 13 aren 60 centiaren, ten deele in huur bij K. Heiuis Jacobsz, het grootste deel terstond te aanvaarden. 3. het Heiland, De Elf Aggelen, aldaar, D, 371, groot 1 hectare 3 aren 80 centiaren terstond te aanvaarden. 4. het H eiland, aldaar, D, 430, groot 22 aren, in huur bij R Jonker. 5. het Heiland De akker in de Broekaldaar, D, 483, groot 8 aren 70 centiaren, in huur bij K. Heinis Jacobsz. Inlichtingen geeft de Notaris DE GELDER in de Schermeer, gemeente Oterleek. Jb. TIEBIE en C. van der OORD Pz., Direc teuren te Akerslootzullen als lasthebbenden hunner principalen, door den te Alkmaar gevestigden Notaris GOUWE, in publieke veiling presenteeren te verkoopen: groote en uitmuntend te veld staande partijen op Maandag, 20 Maart 1882, te Dimmen, op welke veiling voorkomt de geheele en uitmuntend te veld staande kraam CrocUüSen, van den Heer A. MEETER. Catalogussen dezer extra mooie vei lingen zullen bij bovengenoemde Directeuren ver krijgbaar zijn. Alle soorten van Bouwmaterialen zijn ruim voorhanden tegen concurreerende prijzen bij Mr. Timmerman en Steenkooper te Alkmaar. Voor den wal een lading Utrt chtsche l'Oode blauwe en gladde P/HHEM. Zelfde adres TE HUUR tegen 1 Mei een nette Hentenierswoning van alle gemakken voor zien met een schoon uitzicht aan een der singels te Alkmaar. Voor iederdie met Noordholland in betrekking staat, voor ieder Burgemeester, ieder Notaris, ieder Gemeenteraadslidieder Secretaris ieder Ambtenaar, ieder Onderwijzer, ieder Bouwkundige ieder Polder- of Dijksbestuur, ieder Grondbezitterafin voor ieder, die met Noordholland wat te maken heeft Daarvoor ontvangt men deze franco te huisdoor geheel het land. *5? Bij elk Exemplaar ontvangt men gratis een genummerden bonvalt op dat nummer in de eerst komende 309e Staatsloterij de f 100,000, dan geven wij aan den houder van dien bon cadeau de som van Tegen toezending van één gulden wordt ATLAS en BON franco toegezonden. Op den Postwissel moet staan Voor Provincie-Atlas, fm f' It r O C tl V S De tweede bijeenkomst ter verificatie van schuld vorderingen in den faillieten boedel van CORNELI8 GROOTEGOED, aannemer, wonende te Alkmaar, zal worden gehouden op Woensdag, den 12 April 1882, des namiddags te 1| uur, in een der localen van het Raadhuis te Alkmaar. Alle schuldeischers (pand-, hypotheek-en voorrecht hebbenden daaronder begrepen), worden opgeroepen om bij die vergadering tegenwoordig te zijn of aldaar bil gemachtigde te verschijnen. A. P. DE LANGE. Alkmaar, 16 Maart 1882. Alkmaar, 14 Maart 1882. Het Bestuur. H.H. Aandeelhouders worden herinnerd aan art. 23 der statuten. Wordt gevraagd Adres J. FRANSKN en ZOON, Kleeder makers, Oudegracht. Biedt zich aan een tegen 1 Meiliefst in Alkmaar of omstreken. Franco brieven, B, bij den boekhandelaar HAZEN BERGOvertoom 228 (lijn N. Amstel). Wordt gevraagd om dadelijk in dienst te treden bij J. WESTRA, timmerman te Warmenhuizen. Terstond gevraagd bij H. HILBRAND, Timmerman te Bergen. fljIeljG*. kllYPER Kleedermakers, vragen gevraagd voor een geruimeu tijd van 's morgens 6 tot 's avonds 10 ure. Franco brieven, adres 11. HES SELS schilder te Overveen. Er wordt gevraagd, voor een Jong- mensch bij fatsoenlijk nette familie Soiling liefst met gebruik kamers. Brieven franco Uitgevers dezer Courant. van een of twee vrije ouder lett. V. K., bij de Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Alk maar, van 15 Maart j 1is het accoord door den ondergeteekende, namens den Heer J. H. SCHONE, winkelier in manufacturen te Alkmaar, in diens fail lissement aan zijne schuldeischers aangebodenge en is hetzelfde vonnis uitgesproken. Mr. F. H. G van der HOEVEN, Advocaat-Procureur. De eerste vergadering van schuldeischers in het faillissement van ANTHON1US BARTHELOMEUS LEUVEN, schilder en glazenmaker, wonende teLim- men is door den E. A. Heer Rechter-Commissaris in genoemd faillissement bepaald op Woensdag, 29 Maart 1882des namiddags te half twee urente houden in een der lokalen van het Stadhuisaan de Lange- straat te Alkmaar. De Curator, Mr. F. H. G. van der HOEVEN, Alkmaar, 14 Maart 1882. Advocaat-Procureur. De eerste vergadering van schuldeischers in het faillissement van ARIE BORST CORNELISZOON, koopman in kruidenierswaren en aardewerk wonende te Heer Hugowaard, is door den E. A. Heer Rechter Commissaris in genoemd faillissement bepaald op Woensdag, 29 Maart 1882, des namiddags te twee uren te houden in een der localen van het Stadhuis, aan de Langestraat te Alkmaar. De Curator, Mr. F. H. G. van der HOEVEN, Alkmaar, 15 Maart 1882. Advocaat-Procureur. Bij de boekhandelaars HERMS. COSTER ZOON te Alkmaar worden bestellingen aangenomen op den, eerstdaags te verschijnentweeden druk van het bevattende de adressen van de patentplichtigen in alle steden en dorpen van ons land. Prijs ingenaaid 8,geb. f O, $£3?* Ook ad verten dén kunnen ter opname in dit werk bij dezelfde boekhandelaars worden bezorgd, tegen de volgende prijzen 1/1 pag. 15. 1/2 f lO. f 1/4 6. 1/8 f A. van een practiseerend geneesheer, werkt uitstekend bij kindereu tegen Zuur, Koperzuur, Krampen, Stuipen, Onrust, Winden, Buik verstoppingGeelzucht en alle Kinderziekten. Prijs per flacon 60 Cts. Depot bij firma J. BRONGERS Gz., Bazar. VOOR t/i n Deze hooggeschatte geneesmiddelen kunnen niet te sterk aanbevolen wordenter genezing der meeste ziekten waaraan de menschheid onderhevig is. Zij zijn zoowel geschikt voor het kind dat pas de le vensreis aanvangt als voor den bejaarden en ziekelijken. De Zalf is een bepaald geneesmiddel voor sneden kneuzingenschrampen en schavingen dikwijls in de kinderkamer voorkomende, en zij is niet minder krach tig werkzaam in het gezond en duurzaam genezen van verouderde zweren en zeere beenen die zoo dikwijls eene bron van ellende voor de gevorderde in jaren zijn. Door eene tijdige oplettendheid op de onder- rigtingen die om ieder pakje Zalf en Pillen gewik keld zijn kan een ieder met een matig verstand begaafd de onaangenaamheid eener langdurige onge steldheid voorkomen of verkorten Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen a f 0,80, f 1,85, f 3,t 6,75, 13,50, 20,50. Potjes zalf A0,80, 1,85, 3,—, t 7,05, f 13,85, f 20,95. Zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij J. M. van RenesseApoth. te 's Hage, B. Adema te Amsterdam en bij StraatmanApotheker te 's Bosch, alsmede in Hollowafs etablissementen te Londen, 533 Oxford Street, ci-devant 244 Strand. Emmerik a. d. Rijn. H. VON GIMBORN. Door aanwending van het Oogwater van Dr. SWHABE worden zwakke oogenhetzij aangeboren of verkregen weer volkomen in versterkten en hel derzienden staat teruggebracht. Flacon 75 cents; Depót bij de firma J. BRONGERS Gz., Bazar. Stoomdrukkerij van Herm. Coster en Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4