BERICHT. No. 36. Vier en tachtigste Jaargang. 1882. Wi« zich mttt het nieuwe kwartaal op ons blad abonneert, ontvangt de vóór 1 April nog verschijnende num mers grati^^ FEUILLETON. V H IJ I» A G 24 MAART. 10> LIEFDE IN DEN OORLOG. Prijs der gewone Advertentiën tiuttculftub. UkHAARSCIIE COIIBMT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Dondordag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele Rijk f 1, De 3 nummers f O 06. Van 15 regels 0,75; iedere regel meer/" 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON BELGIE. Den 20 is eene door de Nededandsehe Maatschappij van Weldadigheid te Brussel in het leven geroepen tentoonstelling van schilderijen en voorwerpen van kunst ia het paleis van scheone kunsten door den Koning en de Koningin, in tegenwoordigheid van de ministers van binnen-en buitenlandsche zaken, van bijna alle gezanten en van een uitgelezen publiek geopeud. DUITSCHLAND. De pruisische economische raad, die de afzonderlijke artikelen van heb wetsontwerp op het tabaksmonopolie gedeeltelijk gewijzigd had goedge keurd heeft den 21 met 33 tegen 31 stemmen dat ontwerp in zijn geheel verworpen. Met 48 tegen 14 stemmen verklaarde hij eene verhooging der tabaksbe lasting wenschelijk te achten. Deze beslissing valt prins Bismarckdie op eene groote meerderheid voor zijn ontwerp in dezen raad had gerekend zeer tegen. ENGELAND. Op eene dcor de conservatieven te Londen onder voorzitterschap van den heer Northcote, hoofd der oppositie in het Lagerhuis gehouden ver gadering is besloten de paragraaf van het regeerings- voorstel betreffende de sluiting der beraadslaging met kracht te bestrijden doch zich overigens te ontbonden van alles, wat den schijn zon kunnen hebben, als wilde men de beraadslaging over dat voorstel stelsel matig rekken. Verder kwam men overeen de na de paaschvacantie door der, heer Smith in te dienen motie, om de iersche landwet te herzien voor zooveel de op offeringen betreft door die wet aan de iersche grond eigenaars opgelegdte ondersteunen. De voorzitter drong er op aan dat de leden der conservatieve partij zich zoo min mogelijk mengden in de schermutselingen tusschen de iersche dwarsdrijvers en het ministerie. Het was voorzichtiger, geen gemeene zaak te maken met Parnell en zijne aanhangers. Bradlaugh heeft zijne vrienden in het geheele rijk bij brief aangespoord, in ieder district zoo spoedig mogelijk vergaderingen bijeen te roepenen zoo er kans op slagen is, den burgemeester te verzoeken, dat bij zich aan het hoofd der beweging stelt en zoo hij weigert de liberale kiesvereeniging uit te noodigen die bijeen komst te beleggen. In die bijeenkomsten wenscht bij motiën voorgesteld en aangenomen te zien waarbij uitgesproken wordt, dat het besluit van het Lagerhuis van 6 Maart 1882 onwettigongrondwettig en in strijd met de vroegere besluiten en gebruiken van het Parle ment isdat bet de rechten der kiezers in het geheele rijk bedreigt en rechtstreeks schendt het recht der ge meente Northampton om in het Parlement vertegen woordigd te zijn door het spreken en stemmen van hare beide wettig gekozen afgevaardigden. Ook wenscht hij, dat afgevaardigden benoemd worden naar de groote nationale vergaderingdie hij in Mei a.s. te Londen over deze zaak wenscht te houden. La-UEEhuis. Bii de voortzetting der behandeling van het reglement van orde werd den 20 door minister Har- tington gezegd dat de regeering eene waardige en vruchtbare wijze van handelen met het tegenwoordig reglement onmogelijk acht. Meenden anderen ook zonder de voorgeiteide veranderingen de zaken regelmatig te kunnen afdoen, dan zou het ministerie gaarne aftreden. De beraadslaging duurde den gebeelen avond doch liep nog niet af. Den 21 kwam in behandeling een voorstel van den heer Arnold ten gunste van een eenvormig kiesstelsel in het geheele rijk en eene nieuwe indeeling der kies- districten. Nadat de voorsteller het had toegelicht, verklaarde minister Gladstone het te ondersteunen al kon niet onverwijld daaraan gevolg gegeven worden hoewel het tegenwoordige parlement geroepen was dit vraagstuk op te lossen en zich vóór den afloop van den zittingstermijn daarmede bezig te houden. Hij achtte vermeerdering der vertegenwoordiging van den arbeidersstand wenschelijk terwijl uitbreiding van het stemrecht zou bijdragen tot bevorde-ring der eendracht onder de verschillende volksklassen en tot versterking der grondwettige instellingen. De heer Blennerhassett stelde een amendement voor om te verklarendat geene verandering van kiesrecht zou plaats hebben voordat het huis kennis had genomen van de betrek kelijke voordee'en der verschillende kiesstelsels. De heer Collins stelde ten slotte de verdaging der beraad slaging voor, waarna minister Gladstone verklaarde dat hij de beslissing over de verdaging zou beschouwen als eene over het voorstel zelf. Nadat verscheidene leden verklaard hadden dat als zij voor uitstel stem den die stem niet beschouwd moest worden, tegen het voorstel te zijn uitgebracht, werd met 192 tegen 187 stemmen de verdaging verworpen maar de beraadsla ging toch ten slotte verdaagd. FRANKRIJK. Den 18 zijn te Parijs 22 feestmalen gehouden ter gedaehtenisvier-'ng van de commune, waar aan ongeveer 4000 personen deel namen. De burgeres Louise Michel hield hier en daar toesprakenwelke even dwaas waren als hare vroegere bij dergelijke ge legenheden uitgesprokene. In een dezer dagen door den minister van onderwijs ingediend wetsontwerp wordt bepaalddat de onder wijzers der lagere scholen voortaan door de rectoren en niet meer door de prefecten benoemd zullen worden. Aan de commissie belast met het onderzoek van dat ontwerp deelde de minister mededat onder een republikeinsch bestuur de onderwijzers niet langer van de staatkundige overheid afhankelijk mochten zijn. De schooloverheid moet ze aanstellen. Hoe meer de staat kunde van het onderwijs werd afgescheiden des te onafhankelijker zon de onderwijzer worlen. Door dezen maatregel, reeds lang als noodzakelijk beschouwd, zou aan verschillende misbruiken een einde gemaakt en de vrees voor partijdigheid aanmerkelijk verminderd worden. De Kamer heeft den 21 met 376 tegen 26 stemmen het erediet voor het opruimen der bouwvallen van de Tuileriën goedgekeurd. Den 20 werd in den Senaat de behandeling van het wetsontwerp op den leerplicht voortgezet. Een voorstel om art. 14, houdende strafbepalingen tegen de ouders, die in strijd met de wet handelden, te laten vervallen op grond dat zonder deze wet de ouders reeds verplicht waren hunne kinderen te laten onderwijzen dat het burgerlijk wetboek te dien aan zien voldoende bepalingen bevatte dat men het recht had de straf te hulp te roepen ter verkrijging van dit doel en datal had men het rechtde straf niet helpen zoumaar integendeel de reeds niet al te hooge verstandelijke ontwikkeling der franschen nog meer zou doen dalen werd niet eens in overwe ging genomen. Een amendement tot verzachting der straf werd verworpen. Daarna werd het artikel aan genomen met 163 tegen 102 stemmen. Een lid had het bestreden met de opmerking dat naar zijne mee ning het land niet overgegeven wilde zijn aan de plak der schoolmeesters. Alleen de arme man zou door de wet getroffen worden en daardoor was zij den wetge ver onwaardig. Art. 15 voorschrijvende in welke ge vallen de schoolcommissie aan de kinderen ontheffing kan verleenen van het schoolbezoek wanneer zij geen huisonderwijs ontvangen werd onveranderd goedge keurd terwijl een amendement op art. 16 handelende over het examendat kinderen die huisonderwijs ont vangen moeten afleggen strekkende om aan de ou ders meer vrijheid te schenken met 175 tegen 109 stemmen verworpen werd. OOSTENRIJK-HONGARIJE. Er worden in de laatste dagen verschillende geruchten verspreid omtrent de voornemens met Bosnië en de Herzegowina. Een dezer geruchten betreft een door Rusland aan Enge land gedaan voorstelom die zaak op een europeesch congres ter sprake te brengen. De Politische Correspondenz vroeg voor eenige dagen aan een lid der regeering van Montenegro of het ge rucht dat Montenegro het leger mobiel wilde verkla ren waarheid behelsde, waarop een ontkennend ant woord werd ontvangen. De loopende geruchten waren slechts verzinsels. Een weener berichtgever der Augs- burgsche Allgemeine Zeitung drijft den spot hiermede De maire bad op zich genomen op het eerste signaal met de in het dorp verborgen lieden de wachtposten te overvallen Charles zou hetzelfde in de fabriek zijns vaders doen zoodra op den ouden toren van het slot Monterry een licht ontstoken werd en te gelijkertijd zou dan onder beveiliging der heerschende duisternis de aanval der inmiddels aangerukte vrijscharen volgen. Gelukte hetde afzonderlijke afdeelingen, zooals zij waren ingekwartierd te beletten zich te vereenigen had men reden te verwachten het geheele detachemet te kunnen vernietigen. CharleB Fabre dacht er niet aan dat de wraak der duitschers het dorp en de fabriek zijns vaders zou treffen bij vroeg er niet naarof zulk een verrader lijke onderneming niet in strijd was met zijne eerhij wond zich op tot het denkbeeldom zich aan zijne geliefde als een dapper held te vertoonen de hoog geboren edelmandie vroeger keizerlijk officier was geweest, moest toch beter weten dan hij wat in den oorlog geoorloofd en eerlijk was en wat niet. De duitschers hadden immers overal, zooals men zeide door verraad overwonnen, waarom zou men hen dan niet eveneens overvallen? De ontmoeting met Olders prikkelde den jongen man slechts te meer. Olders had niet de minste verschooning gebruikt; in plaats van hem te laten ontsnappen liet hij hem arresteeren en wilde nu nog den grootmoedige spe len, na hem eerst zijne meerderheid te hebben getoond. Tandenknarsend van woededat Léon's plan was gedwarsboomd, dat hij verhinderd was, tot in den avond in het dorp rond te kijken snelde hij naar het slot Monterry, om Léon te verzoeken, hem een anderen post aan te wijzen. Léon had reeds dadelijk bij de inschrijving der duitschers voorzien dat zij óf alléén het dorp óf bet slot alleen zouden bezettenom de krachten niet te versnipperen en voor bet laatste geval had Charles instructiënom tegenover de duitschers den markies te vervangen. Luitenant v. Boritz trok af, nadat hij zich over tuigd had dat het slot niet door den vijand was be zet. Charles wilde de dames in het kasteel opzoeken om hun eenige geruststellende woorden toe te spreken; daar vond hij echter den markies die zich in het slot verborgen had gehouden, ofschoon hij Charles had ge' zegd, diens depêches dezen dag te zullen afwachten in het bosch ten zuiden van V., aan den straatweg naar Chaumont. „Ik heb mijne beschikkingen moeten wijzigen zeide de markies eenigszins kleurende toen hij zag dat zijne tegenwoordigheid Charles bevreemde, „maar waarom hebt gij uw post verlaten Charles verteldewat er was voorgevallen. Léon verschoot van kleur. „Dat is uiterst onaangenaam zeide hij met alle teekenen van schrik en opkomende moedeloosheid„dat bederft alles. De kerel heeft lang genoeg in uw huis verkeerdom alle verhoudingen hier te kennen. Hij zal raden wie het plan op touw heeft gezeten ontkomt hij steken de duitschers het slot in brand." „Markies wij zullen het verdedigen of sterven. In dien ik zoo wilde denken dan moest ik ook voor de fabriek mijns vaders vreezen." „Bah die is rijk die bouwt weer een ander. Waarom moest gij dien kerel ook in den weg komen Gij hadt u beter moeten verbergen." „Dat is niet meer te veranderenantwoordde Char les geraakt„er is bovendien nog niets verlorenik weet, waar de wachtposten staan en waar de infanterie is ingekwartierd. Geef mij bet bevel over de afdeeling, die het dorp aanvalten Olders zal niet ontkomen daarvoor sta ik u borg." Léon antwoordde eerst na een korte pauzewaarin hij tot een besluit scheen te zijn gekomen. „Dat gaat nietzeide hij „de afdeeling heeft haren aanvoerder en zal nu ook wel reeds baren marsch zijn begonnen. Maar gij kunt den aanval op de fabriek leiden, ik zal mjj met de derde afdeeling tusschen de fabriek en de troepen in het dorp werpen. Verraad niemand, wat er ook moge geschieden dat gij mij hier in het slot hebt gezien ook aan mijne moeder en dochter niet. Blijf rustig hier op het slottotdat alles begint. Te half drie van nacht zal Louis het licht op den toren ont steken tien minuten te voren vindt gij de lieden tot het bestormen der fabriek in den hollen weg bij de wijnbergen, gereed staan. Onze getrouwen in de fabriek zullen naar ik hoop, hunne plicht doen." „Lorré ongetwijfeld hij dorst naar wraak de duit schers hebben twee zijner zoons bij Pont-a-Mousson neergeschoten." „Des te beter. Houd u goed Charles en God zij met u. Als overwinnaars zien wij elkander weer." „God geve 'tmarkies Léon verwijderde zich Charles bleef alleen. Zijne Lorst zwol hooger in het trotscbe bewustzijn dat de markies hem een post had toevertrouwd die hij eerst voor zich had genomen maar de pijnlijke indruk die Léon's gedrag in het eerst op hem gemaakt had werd daardoor niet geheel weggenomen. Bij vervolgde zi:n weg door de verschillende kamers naar de vertrekken der oude markiezin nergens zag hij een bediende die hem kon aanmeldengeen kamenier zelfs. Hij klopte aan de deur der voorkamer de stem der mar kiezin riep „binnen 1" Amelie sprong in blijde verras sing op toen zij hem herkende. „Mijnheer Fahre riep zij verheugd, „wij hebben u reeds lang verwacht. Vader zeide datindien er in kwartiering bij ons kwam gij ons, in zijne plaats, ter zijde zoudt staan." De onde markiezin knikte Charles, als welkomstgroet, vriendelyk toe. „Wij zijn geheel verlatenzeide zij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 1