Binnenlaat). en vraagt, of dat blad waarlijk meent, op die wijze de waarheid te hebben vernomen. Vooreerst wordt de waarheidsliefde in zulke gevallen zelfs door beschaafde groote mogendheden niet betrachtdoch bovendien is het een feit, dat de in Zuid-Dalmatie verblijvende mon- tenegrijnen bevel ontvingen, huiswaarts te keeren. INu kan men wel zeggen dat is een vredelievend teeken want zij kunnen niet meer tot de oproerlingen over- loopen doch wat de mobielverklaring betreft dit is een grappig woord want de montenegrijnen zijn altijd mobiel. Zij zijn steeds gewapend op hun paard. Men kan verzekerd zijn dat in dat broeinest iets gebroeid wordt en of dat „iets" uit den dop zal komen hangt af van Oostenrijk's houding. Voor hen die achter de schermen zitten, is de opstand door Oostenrijk te spoe dig bedwongen en daarom moeten aan dat rijk nieuwe moeielijkheden bezorgd worden om het zoo doende in lijdenden toestand te houden. Aan den goeden wil van Montenegro's Vorst hechte men met te veel ge wicht hij moet volgen of hij wil of nietzoodra in hooger kring daartoe besloten wordt. Het door de radicale russischgezinde leden der wetgevende macht in Servie genomen ontslag schrijft hij toe als een antwoord van Rusland op de door Oostenrijk en Duitsehland begunstigde verheffing van Vorst Milan tot Koning. Die verheffing was een streep door de russische rekening, omdat Rus land gemakkelijker met Vorstendan met Koningen meent te kunnen omspringen. Of Koniug Mdan d en- tengevo'ige een Vorst „zonder land" wordt, is aan de russische radicalen even onverschillig, als den vrienden der russen in Montenegro het bestaan van den Vorst. RUSLAND. In den toon der bladen is gedurende de laatste dagen een groote verandering gekomen. Zelfs zij die een zeer oorlogzuehtigen toon tegen Duitseh land aansloegen wijzen thans op de noodzakelijkheid om den vrede te behouden. Nu wordt Turkije weer aangevallen. Deze plotselinge veranderingwrarvoor nog geen bepaalde reden bekend istrekt zeer de aan dacht en geeft aan de berlijnscbe Kreuzzeitung, die dit feit overigens met voldoening ziet aanleiding tot de opmerking, dat de russische bladen een deuntje blazen, dat hun voorgeschreven wordt en dat men daarbij al- ligt tot de gevolgtrekking komt, dat ook hun krijgslied afgesproken was. Men heeft dus met een orchest te maken dat naar den wil van het hoofd dan eens oor- logs- en dan eens vredesmuziek uitvoert. Wie kan echter instaan voor het morgen te hooren programma? Ter gelegenheid van dpn verjaardag van den Keizer van Duitsehland had aan het Hof een gala-maaltijd plaats. Voor het eerst sedert den dood van Keizer Alexander II speelde de muziek aan tafel. SERVIE. Het aantal oppositieleden der Kamer, die hun mandaat nederlegden, is reeds tot 57 geklommen. In een dagblad geven zij uitvoerig rekenschap van de redenen die hen tot dezen stap geleid hebben. Daar het huis geen wettig besluit meer kon nemen heeft de Koning om den buitengewouen aard van het geval een besluit uitgevaardigd, waarbij de Kamer tot 2 Juni verdaagd wordt. Zij zal dan weder te Belgrado bijeen komen. TURKTJE. Den 12 heeft ook de Forte de han delsverdragen opgezegd en de herziening verlangd der niet opzegbare verdragen. Er loopen weder geruchten over eene ministeriëele crisis. ZWEDEN. De Koning is tijdens zijn verblijf te Christiania, de hoofdstad van Noorwegen, niet geslaagd in het bijleggen van het geschil tusschen de regeering en de wetge ende macht. Vóór het voeren van eenige onderhandelingen werd het ontslag geeischt van bet ministerie Selmer. Dat de republikeinseh gezinde op positie aan de regeering vijandig is, kan blijken uit het kleingeestige feit, dat bij de vaststelling van het ver zoekschrift aan den Koning, om den duur der parle- mentszitting te verlengen, met 60 tegen 41 stemmen besloten werd den gebruikelijken aanhef vanteer genadige Koning te veranderen in aan den Koning. „al onze lieden brengen den troepen in het dorp ver- frisschingen het doet mij genoegen dat men ons geen inkwartiering heeft gegeven." „Den troepen? Den duitschers?" vroeg Charles, wien de onbezorgdheid der dames bevreemde. „Gij zendt de vijand ververschingen „Mijn zoon beschikte dit zoovóórdat hij vertrok en ik vind dat zeer goed. Beter, dat men hun levens middelen zendt, dan dat zij ze komen halen." „Dat zou hun van nacht anders niet goed bekomen en ik denk dat de levensmiddelen onderweg mannen in de handen zullen vallen wien ik het meer gun dan de vijand." „Wat beteekent dat?" vroeg de markiezin. „Zouden er troepen van ons in de nabijheid zijn „Meent gij, dat de brave mannen van Y. het i-alm zullen aanziendat de duitscher hier do streek brand schat Neen, er stroomt een edeler bloed door onze aderen en mocht gij van nacht geweerschoten hooren, schrik dan niet, de jongelingschap vanV. zuivert baar tehuis." Schrik maar ook toorn spiegelde zich in de trek ken der oude dame. „Mijnheer Fabrezeide zij met bevende stem „ik hoop, dat gij van soldaten spreekt en niet van een hoop onzinnige boeren ik zou anders heden nog de troepen des vijands waarschuwen om op hunne hoede te zijn en mij zelf voor het vermoeden bewaren dat ik eene schanddaad zou hebben gesteund." „Eene schanddaad stotterde Charles verbleekende. „Eene lafheid en schanddaad. Begrijpt uw eergevoel niet, mijnheer Fabredat ieder verraad schandelijk is Durft de franschman de vijand niet meer openlijk aangrijpenlaat Frankrijk dan de wapenen neerleg gen maar zijne eer niet met moord en smaad be zoedelen. Denkt gij er anders over, verlaat dan on- middelijk het slot der Monterry's. Amélie, wij moeten de eer van ons huis bewaren is er geen bode bij de handzijn onze bedienden omgekochtdan zullen wij zelf naar V. gaan." ordl vervolgd. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. Het waarborgkapitaal, voor welks teruggaaf een wets ontwerp is ingediend, is groot 4 ton en is in 1873 ge stort door de Rotterdam Munchen-spoorwegmaatschappij, als concessionaris der lijn Rotterdam - Schoonhoven Wageningen—Arnhem— Winterswijk. De concessie ging meermalen in andere handen over ten laatste aan de Banque Franco-Hollandaise te Parijs, welke in October 1878 failliet werd verklaard. De afdoening is opgehou den door een protest van de schuldeischers maar thans hebben curatoren in het faillissement met de schuldei schers eene schikking getroffen en te zamen met deze de teruggaaf gevraagden op grond van billijkheid meent de regeeringdat zij niet geweigerd mag worden. Bij het onderzoek van het wetsvoorstel van den heer de Savornin Lobman, tot het intrekken van het preven tief toezicht van den Staat op den bouw der bijzondere scholen heeft de meerderheid der leden zich daarvoor gunstig gestemd betoond. Ook was men algemeen van oordeel dat het kon. besluitde eischen voor den bouw en de inrichting van schoollocalen bevattende drin gend herziening vorderde. Den 21 zijn ingekomen wetsontwerpen tot vaststel ling van een indischen credietpostdienst 1882, en tot kwijtschelding eener den lande aankomende vorde ring. Aangenomen werden het ontwerp tot wijziging en verhooging der begrooting voor de Rijksgestichten Ommerschans en Yeenhuizen met algemeene stemmen en dat tot onteigening ten behoeve van een tramweg van Lichtenvoorde naar Groenloo met 43 tegen 11 stemmen. Op voorstel van den voorzitter werd met 48 tegen 4 stemmen besloten de conclusie over het kolo niaal verslag (de javaansche conversiekwestie) dadelijk na de Paaschvacantie aan de orde te stellen. De Kamer vereenigde zich met de conclusiën der -ommissie voorde verzoekschriften, om van den minister van koloniën in lichtingen te vragen nopens de klacht eener weduwe dat haar geen kennis is gegeven van het sneuvelen van haren zoonen om ten aanzien van h t adres van den heer v. d. Wijck die eene enquête vraagt omtrent de geldverspilling in militaire zaken over te gaan tot de orde van den dag. De Kamer is gescheiden. Door de hulp der Noord-en Zuidhollandsche Red dingmaatschappij zijn in 1881 bij 15 strandingen 142 schipbreukelingen gered. Uit eene gift van/7ö00werd te Koog op Texel eene nieuwe boot geplaatst en aldaar een nieuw boe thuis gebouwd. Van wijlen mr. H. W. Dullert werd een legaat van 50000 ontvangen; voorts van de Maatschappij tot redding van drenkelingen 2000 van het bestuur „Oostersche handel en reede- rijen 2000, van een onbekende f 2000, van den gepens. kapitein ter zee J. E. Buys f 1000. De Algemeene Vereenigde Watersnoodcommissie heeft van 27 December 1880 tot 6 Maart 1882 ter voorziening in de rampen in Noordbrabant en Limburg geleden 454,442,41% uitgegeven. Ter voorziening in de eerste behoeften had zij een nominaal bedrag van f 10C000 2% p c. Werkelijke Schuld verkocht. Aan gif.en kwam een bedrag in van f 553,578,20%. Op het Grootboek werd belegd een bedrag van f 263 000 nominaalzoodat het watersuoodfonds thans bestaat in eene inschr.jving van 445,000 2% p c. W. S terwijl 3265,73% in kas gebleven is. Te Meppel werden in het vorige jaar 1,316,763 ponden boter ter markt aangevoerd. Den 15 stonden voer het kantongerecht te Haar- len 75 personen terecht wegens openbare dronkenschap. De Vereeniging van en voor Industriëelen heeft den 17 een adres aan de 2e Kamer verzonden, waarin verzocht wordt eene spoedige herziening der nederland- sche en ned.-indische tarieven en, kan het handelstrac- taat met Frankrijk niet op billijke grondslagen tot stand komen over en weêr elkanders in- en uitvoer te be jegenen op den voet der meest begunstigde natie. Aan de veemarkt te Leeuwarden is den 18 een stier, van 35 maanden oud gewogen die het buiten gewoon zwaar gewicht van 972 ponden had. Den 18 heeft een werkman uit Rotterdam op een bouwwerk te Kralingen bij vergissing gedronken uit een kruik met geest van saiammoniak. Hij over leed 's avonds in het ziekenhuis te Rotterdam. - De ,,Alkmaa<--Packet'', die den 19 's avonds te 8 uren van Amsterdam vertrok, is, ten gevolge der zware misteerst den volgenden morgen te halfzes te Zaandam aangekomen. Van de vele passagiers zijn de meesten nog des nachts door schuiten afgehaald. Den 19 deed ds. H. F. Reynvaan beroepen van Nieuw-Vossemeer zijne intrede als predikant te Hens broek na bevestigd te zijn door da. L. R. Oldeman van Zaandam. De kerkeraad der herv. gemeente te Dordrecht heeft den 20 met algemeene stemmen geweigerd om het plan van ds. J. Eigeman tot oprichting van een centraal weeshuis (met den bijbel) te steunen. Tevens hebben de ouderlingen verklaard, niet te zullen assistee- ren bij de aanneming van de leerlingen der vrijzinnige predikantendie zich aan de bepalingen der Synode houden. Het nieuwe gebouw, te Nijmegen gesticht voor de Rijks-kweekschool van onderwijzers is den 21 in gewijd. Prinses Hendrik is den 21 naar Oldenburg ver trokken. Voor bet makenleveren en stellen van den bovenbouw der nieuwe Oostbrugden 21 door B. en W. van Rotterdam aanbesteed, was laagste inschrijver de ijzergieterij „de Prins van Oranje", te 's Gravenhage, voor 31,686. Aan bet departement van waterstaat werd den 22 aanbesteed het landwaarts verleggen van een ge deelte van den zeedijk van den polder Nieuw Bona- ventura Mookhoek en Trekdam langs den rechteroe ver der Dordsche Kil geraamd op f 63,470en het tegen afslag voorzien van de taluds der 3 stationseilanden te Amsterdam geraamd op f 10,100. Minste inschrij vers waren voor het eerste werk de heer C. Bos Az., te Sliedrechta f 68,900 voor het tweede de heer P. Westmaas, te Amsterdam, a f 9624. Door de Rijnspoorwegmaatschappij werd den 22 te Utrecht aanbesteed het maken van eene houten goederenloods op den Suez-steiger aan den Westerdoks- dijk te Amsterdam. Minste inschrijver was de heer A. C. Vink te Utrechtvoor f 16786. Bij den te Krommenie gehouden tooneelwed-trijd is de eerste prijs behaald door de vereeniging „Ruysch" te Zaandam de tweede door „Handwerkers-Eendracht" te Amsterdam, de derde door „Vermaak en Weldoen" te Amsterdam. De Koning heeft aan „het Nederlandseh Tooneel" ten geschenke gegeven 3 prachtuitgaven van de geza menlijke werken van Molière Racine en Corneille. Volgens het derde jaarverslag der Unie „Een school met den bijbel" bragt de in Augustus gehouden collecte op 95,850,19en bedroeg het aantal scholen met den bijbel 365met 57,207 leerlingenwaarvan 48 scholen met 9242 leerlingen in Noordholland. Door de Holl. Spoorwegmaatschappij zijn 3 nieuwe locomotieven in dienst gesteld die de namen dragen van „Bliksem", „Donder" en „Orkaan." Het uitdiepen van de Groote Sloot in de Ztjpe van Schagerbrug tot Keinsmerbrug is gegund aan den heer H Nottelman te Schoorl voor 5700, het onderhouden der grintwegen in dien polder aan den heer J. Oldenburg, te Bergen voor f 5448. De gemeentebesturen en de ingezetenen van Win kel, Oude en Nieuwe Niedorp wenden zich met adressen tot de 2e Kamer, tegen de bij het ingediende wetsont werp tot herstel der rechtbank te Hoorn bepaalde indeeling van genoemde gemeenten onder het kinton Medemblik en onder het gebied der rechtbank te Hoorn. Zoowel met Schagen als met Alkmaar hebben zij snelle en ge makkelijke communicatie, geenszins met Medemblik en Hoorn. Ook het brengen der gemeente Schermerhorn onder de hoornsche rechtbank bewijstdat men aan het departement van justitie niet behoorlijk met den toestand van Noordholland bekend is. Aan de r. c. gemeente te Middelburg is een stuk grond aan den Seiststraatweg geschonken, om ingericht te worden tot eene r. c. bjgraaf'plaats. De heer v. d. Hoop v. Slochteren wiens overlij den in ons vorig nummer vermeld werd, was niet ouder dan 44 jaren. Hij is plotseling gestorven. Prof. W. Modderman te Groningen mocht slechts den leeftijd van 43 jaren bereiken. In het park van het Loo wordt voor de jonge prinses een zwitsersche cba.et gebouwd welke f 8000 zal kosten. Daarbij worden een bloementuin en een moestuin voor het genoegen van het prinsesje aangelegd. Tot predikant bij de evang.-luth. gemeente te de Rijp is beroepen ds. J. Bakker Cz., te Vlissingen. Op de 4 pets. leening der gemeente Ziiandam groot 30000, is ingeschrevenf 60000 a 100% p.c., t 8000 a 100'/4 p.c., 30000 a 100')i« p.c., 12000 a f 100 p c. Aan de hoogste inschrijvers is de leening pondspondsgewijze toegewezen voor 100% p.c. Dq te Rotterdam ten behoeve der diaconiescholen van de ned. herv. gemeente gehouden bazar heeftna aftrek der gemaakte onkostenongeveer f 6000 opge bracht. De amsterdamsche raadscommissie benoemd om een nader onderzoek in te stellen omtrent de grond slagen voor eene plaatselijke directe belasting aldaar overtuigd dat alle pogingen, om door middel van verme nigvuldiging van de huurwaarde het inkomen bij bena dering te berekenen, op louter willekeur berusten, geeft de voorkeur aan eene naar het werkelijk inkomen ge maakte classificatie der belastingschuldigen niet naar eigen aangifte maar ambtshalve op te maken met het recht van de belastingschuldigen om op het beschrijvings biljet al of niet eene klas.e aan te wijzen en .41e in lichtingen te geven welke zij voor eene juiste rangschik king wenschelijk achten. De commissie wil elke klasse over het minimum doen betalen en de 9 eerste klassen 600 tot 2200) slechts met een van 25 tot 95 p. c. opklimmend deel der percentage belasten. Eén lid der commissie geeft de voorkeur aan eene heffing naar vaste grondslagen, welke z. i. veel kwaad oplevert maar minder dan andere, en stelt voor, de verordening van 1875 met eenige verbeteringen weder in te voeren. Gedep. Staten van Friesland hebben den heer L. G. Brouwer, wethouder van Ooststellingwerf, vergun ning verleend om bij zijn ambt sterken drank in het klein te verkoopen. Als administrateur van het kroondomein is op zijn verzoek eervol ontslagen jr. H. P. F. Hooften als zoodanig benoemd A. bn. Schimmelpenninck v. d. Oye v. Neijebeek, lid der 2e. Kamer (voor Hilversum). Door de doeltreffende maatregelen der policie te Bergen op Zoom is men aldaar bevrijd geraakt van de belgische cënten. In de omliggende gemeenten echter ziet men bijna geen hollandsche centen. Te Groningen is een 5jarig knaapje dat plaats genomen had op een zware ijzeren roldie achter aan een wagen gebonden langzaam werd voortgetrok ken daaraf gevallen en onder de rol verpletterd. Een man te Breda, die aan zinsverbijstering lijdt, heeft bij eene twist zijne vrouw op den grond geworpen en zoodanig op bet hoofd geslagen, dat zij aan de ge volgen in het ziekenhuis is overleden. Na de benoeming van den eersten wethouder te Akersloot, den heer J. v. d. Oord, tot burgemees ter, is de heer C. Kraakman eerste wethouder gewor den en tot tweeden wethouder gekozen de heer W". Schermerhorn. Het mariniers-garnizoen te Hellevoetsluis wordt opgeheven wegens den slechten toestand der kazerne aldaar. Door den landbouwer J. v. Damte Zwollerker spel is een varken afgeleverd ter zwaarte van niet minder dan 684 ponden. De Kon. Ned. Stoombootmaatschappij heeft een engelsch stoomschip van 4000 ton de „Surrey," afge huurd uitsluitend tot het vervoer van landverhuizers.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2