allerlei. &taï>0-i3ericfi(en. fisuts- eu Jflatrhlbericfr ten H H Veiling; van goederen. vuile Te Beek bij Nijmegen heeft de nachtegaal zich reeds doen hooren en in een tuin te 's Gravenhage is reeds een nest met jonge lijsters gevonden. Bij het regiment grenadiers en jagers is een onder officier teruggezet tot soldaatomdat hij zich onwolvoe- gelijke handelingen tegen eenige dames had veroorloofd. Als eene bijzonderheid meldt men aan de Prov. Gron. Cour. (18 Maart), dat een schaap van den heer E. O. Knol landbouwer onder Peerwert, dezer dagen rijf lammeren ter wereld heeft gebracht, die zich toen het bericht verzonden werd in eene goede gezondheid mochten verheugen. Door het naar beneden vallen van de kap van het overdekte gedeelte der speelplaats bij eene openbare school te Glasgow verloren vier kinderen het leven en werden verscheidene gekwetst. Den 4 eindigde te Nieuw-York een zesdaagsche loop wedstrijd waaraan aanvankelijk 10 personen doch geene Amerieanen deel namen. Hazsel won den prijs na het afleggen van 600 mijlen dan volgde Fitzgerald met 577 mijlen. Aan den renbaan werd f 125000 ontvangen, terwijl de uitgaven ongeveer f 61500 be droegen. De winst komt grootendeels ten behoeve van hem, die IlazEel in dienst heeft. Van Zondag op Maandag nacht is de nationale schouwburg te Algiers geheel afgebrand. De brand brak te 3 uren uit. Niemand kwam er bij om. In den zomer van 1880 vertrok uit Doornik de penningmeester van het bisdom kanunnik Bernard naar America, eene som van ongeveer f 900,000 medenemende. Aanvankelijk weid dit feit stil gehou den omdat men hoop had dat een hem nagezonden kanunnik Dubois genaamder in slagen zou het geld terug te krijgen. Die poging is mislukt en nu houdt de justitie zich met de zaak bezig. Tegen den dief is een bevel van gevangenneming uitgevaardigd. Volgens onderzoekingen der rechtbank van koophan del te Parijs, brengt de wasch aldaar jaarlijks 60 mil joen frs. op waarvan 15 miljoen door de 5000 wasch- vrouwen te Parijs zelf, het overige door de groote bleekerijen in den omtrek verdiend wordt. Te Cour cellers b. v. is er een gevestigd welke een stoomma chine van 15 paardenkracht en 150 mai.nen en vrouwen gebruikt. Deze opgaven vermeldende herinnert het Journal des Débats dat onder Lodewijk XV de dich ter Dufresny zijn wascbvrouw trouwde en dat de zuster van paus Sixtus V ook waschvrouw was. De eerste groene komkommers zijn deze week naar Engeland verzonden. ISog nooit werd dit artikel zoo vroeg in het saizoen geëxporteerd. "VV ij hebben in ons vorig nummer gemeld, dat het zevenjarig zoontje van den beer Burki-Marcuard te Bern laatstleden Vrijdag door eene onbekende vrouw onder een valsch voorwendsel uit de school gehaald en weggevoerd is, waarna de vader per brief was vermaand, op eene aangewezen plaats 50000 francs te bezorgen onder bedreiging, dat hij anders zijn kind niet levend zou terugzien. Blijkens een nader bericht is het geheim dezer misdaad op eene verrassend snelle wijze ontsluierd. Zaterdag voormiddag kwam er na melijk bij de politie een mm, die aangifte deed dat hij onlangs een gesprek had afgeluisterd, hetwelk hoofd zakelijk liep over de beste wijze om een kind van rijke ouders weg te voeren ten einde eene aanzienlijke som geld in handen te krijgen. Op de nadere aanwijzingen van dien persoon deed de politie onmiddelijk vorder onderzoek met het gevolgdat 's avonds ten 10 ure zekere Steiner met vrouw en zoon, woonachtig te Bern, in hechtenis werden genomen waarna terstond ook zekere vrouw van Zahnd (in de nabijheid van Bümplitz) werd gearresteerd te wier huize zich het knaapje be vond. De gearresteerden hebben terstond hunne schuld volledig bekend. Voor den militieraad te 's Gravenhage heeft zich het zeker niet alledaageche geval voorgedaan, dat een jon geling uit Delft, die bij de loting bleek de vereischte lengte niet te bebben, later door het opvullen van zijue kousen met stukken van een ouden pantalon den raad trachtte te verschalken. Door dit hulpmiddel bereikte bij werkelijk de bij de wet voorgeschrevene lengte doch de kolonel militie-commissaris ontdekte het bedrog dadelijk en de knaap werd naar huis gezonden. Een omvangrijke werkstaking schijnt in America op handen. In allerlei vakken en in zeer verschillende streken wordt de eisch van hooger loon gesteld en wordt bij weigering het werk gestaakt. In het kolen- district van Cumberland strekt de werkstaking zich uit over 8000 mijnwerkers. Ook in Philadelphia Chicago, San Francisco, Nebraska, New-Jersey Massachusetts, komen werkstakingen voor. Dat besmetting door boeken zeer licht wordt over gebracht werd dezer dagen door een treurig voorval bevestigd. Het betreft een meisjedeelt het Dagblad mede dat bij hare ouders aan huis eene operatie on dergaan hebbende van een buurmeisje, dat aan maze- leed boeaen ter leen ontving, Het zeer goed gene zende meisje kreeg ook mazelen en bezweek binnen een paar dagen ten gevolge van die ziekte. Het gebruik van het paardenvleesch te Parijs neemt van jaar tot jaar toe. In 1875 werden er 7000 paar den naar de slachtbank gebrachtin 1880 bedroeg dit aantal 9000 en in het afgeioopen jaar 39000. Er zijn thans te Parijs 40 paardensiachterijen. Uit de latire berichten omtrent den schouwburgbrand te St. Petersburg blijkt dat de brand ontstond kort na den aanvang der voorstelling: dat de tooneelspelers bedaard bleven eu de muziekanten zelfs niettegenstaande de rookwolken, kalm voortspeelden Het publiek vluchtte in allerijl zonder dat eenig ongeluk gebeurde. Deze gunstige uitkomst schijnt alleen te danken te zijn aan de omstandigheid, dat de schouwburg matig bezet was, want van de na den brand te Weenen voorgeschreven verbeteringen was niets gebeurd. Alleen waren twee brandwachten in het gebouw aanwezig. Een twaalfjarige jongen te 's Gravenhage, die dezer dagen voor zijn moeder een pand naar den lombard had gebracht en van de opbrengst een flesch jenever moest medebrengendronk daaruit onderweg zooveeldat hij dronken werd. Twee agenten namen hem mede naar het bureau. Den 20 is een voor een wagen der stads-reini- gingsdienst gespannen paard op de Oude gracht cp hol en daardoor de bestuurder, D. Dalenberg nabij de luthersche kerk tusschen den wagen en een boom be klemd geraaktgekneusd werd hij met rijtuig naar zijne woning vervoerd. De uitslag der schietwedstrijd gedurende de win- teroefeningen van het kader der d. d. s -hutterij is als volgtle prijs sergeant H Essen 2e. korporaal J. Burger 3e. sergeant J. Bijloos. B U 11 G bi R L IJ K E STAND. GEBOREN. 22 Mrt. Lourens Johannes, Z. van Lourens Johannes Klijnen Lijsbeth Over. AMSTERDA P M Ct 22 Mrt. 23 Mrt. Nederland, Cert. N. W. Schuld 2} 67s 67» 1, Dito, dito 3 81' 81% Dito, dito 4 101»/, 101»/, Dito, Obligatiën dito 1S78 4 lOl'/a 101% Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 61% 62'/, Dito, dito Febr.-Aug. 5 62'/., 62»/,, Dito, silver Jan.-Juli 5 62 63 Dito, dito April-Oct. 5 62'/, Dito, gond fl. 200-1000 4 77'/, Rutland, Ob.H &C.1798/1815 /TOOO Jan. K 95»/, 95'/, Cert. Inschr. 6e serie 1855 Z.R.500 Ap.-Oct. 5 78 77'/, Obl. 1864 Amat. f 1000 April-Oct.... 5 S3 93'/, Dito 1866 5 93'/, 93 Dito 1877 ad 200-100 Jan.-Juli 5 87'/, 87»/, Dito ditoOost.ZR.100-1000 13Juli-13Dec. 5 53'/, Dito dito 2eserie 13 Jan.-13 Juli 5 54'/,, 54»/, Dito 1873 gecona. aC 50-100 Juni-Dec. 5 82'/, 83'/, I)ito 1860 2e leening 100 4} 83'/., 83% Dito 1875 gecuna. 50-100 Apr.-Oct. 4} 75 75'/, Dito 1880gecona ZR. 125-625 13Mei-13Nov.4 60 6u»/, Obl.-leeaing 1867/69 20-1C0 Mei-Nov. 4 75 75", Spanje, Obl Buit. 1867/69 Pias. 200-4800 28"/, 28»/, Ditu, dito 1876 200-1200 2 45% Dito, Binnenland Pea. 1000-5000 26'%, 27'/, Dito, dito 1876 - 500-6000 2 46 Turkije, O.A.S.1865 50-100 13Jan-13Jnli 5 10'/, 10"/,, Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 9'l, •'ft Egypte, Obl leening 1876 4 65"/, 65'/,, 3 22% 22», Dito, dito 1864 3 12' 12 Peru, Oblig. leeniug 1870 6 16%, 16'/, Dito, dito 1872 5 12%, 12% Venezuela, Obligatiën 1881 3 37% 37»/, Nederland, Ned. Ind. Handelab. Aand... 117 Amerika, Aand. Maxwell Land Gr. Comp. 25 27», Nederland, N Centr. Spoorw. Aand. f 250 45'/, 45'/, Dito, dito gestemp. Oblig. f 235 72'/, 72 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 1875 5 76 Italië, Zuid-1 tal Spoorweg Obl 8 50'/, 50»/, Polen, Wara.-Weenen Aandeel 67 65'/, Rutland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand 5 121% 121»/, Dito, Hypoth. Obligatiën 8 61% 61'/, Dito, Baltische Spoorw. Aand 8 48'/,, 48'/, Dito, Jelez-Griasi Oblig 5 85 Dito, Jelez-Orel dito 6 87'/, 87 Dito, Morschansk-Syaran Aand 5 60'/, 61 Dito, Orel- V itebak Oblig 5 86'/,, 86% Dito, Poti-Tiflis Oblig. f 1000 5 86' 87 Dito, Hiaschk-Wiaama Aand 5 60' 60% Dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 56"/,, 56 Amerika, Buffalo Pittsb. W. Sp. C. v. A. 35% 36'/, Dito, Canada-South Cert. v. Aandeel 81% 52 Dito, Chic. Cert. v. Aandeel Preferred 140'/, 140 Dito, Illinois Cert. v. Aand 134 134'/, Dito, Lorna San Kr. Aand. le Pref. 91"/,, 92'/, Dito, dito Preferred 52", 82»/, Dito, Mich. Centr. Cert. v. Aand 85'/, 86 Dito, Miaa. Incomebonda 67 68", Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert. 37'/, 37'/, Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. 104 Dito, Wabash St L&Pac. Ct. v. Aand. 60'/,, 61'/, Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 3 106 Dito, dito dito f 100.... 8 109 109", Hongarije, Theisa Spoorweg 4 91%. 91% Ootlenrijk, Staatal. 1854 4 99'/, Dito, dito 1860 5 107"/,, 108 141% 142 105' Rutland, Staatsleening 1864 5 132 132 Dilo, dito 1866 5 129 128 Turkije, Spoorwegleen ng 8 10'/,, 10% Amsterdam 22 Maart. 139 vette Kalveren 0,95 a 1,15 per P., 155 nuctit,. dito 4 n 8, 6 Schapen, 138 vette Varkens 48 a 58 ets. per P. Aardappelen: Zeeuwsche sp. jammen f 1,30 a 2, dito flak- keescbe 1,20 a 1,50, dito pooters 0,90 a 1 fr. jammen t 1.70 a 1,90, dito eng. 1.30 a 1,40, gron. jammen f 1,20 a 1,40geld. Thom. f 3,25 a 3,40, hamb. f 240 a 260, pr. roode t 1,50 a 2,10. Raap- en Lijnkoeken onveranderd. Peterolie vaster; loco 8,62^, entr., najaar f 9,75 entr. Haarlem 22 Maart. Aangevoerd 4 st., wegende 904 kilogram. Aangevoerd 2 Koeien f 185 a 175, 74 nucht. Kalveren 4 a 9, 130 Schapen f 16 a 30, 4 Biggen f 25. Schagen 23 Maart. 8 Paarden f 50 a 250, 64 Geldekoeien 1 120 a 275 Kalfkoeien 180 a 240, Vaarzen ƒ110 a 130, 60 nuchtere Kalveren t 3 a 15 870 Schapen 16 a 29, 14 magere Varkens /"16 a 35, 25 Biggen /8a 15,50, Boter per kop 0,95 a 1,05, Kippen-eieren f 2,50 a 2,75, Eenden eieren f 3,40 a 3,50 per 100. Schiedam 22 Mrt. Moutwijn f 11,25, Jenever f 16,75 p. vat. Sneek 21 Maart. Aanvoer 524 kwart- en 68 achtste «aten. Boter 1'. soort f 60,50 a 66,50, 2' f 56, 3". /52. Verzeniging 1«. soort f 66,50 a 67, 2'. f 66 a 65,50, 3=. 65,50 a 66. Texel 21 Maart. Stieren f 120 a 190, Ossen 160 a 225, Melkkoeien 150 a 164, Vette Koeien f 200 a 295, Kalfkoeien f 170 a 290, Geldekoeien f 165 a 185, Varekoeien Il0al45, Kalfvaarzen 146 a 180, Geldevaarzen 90 a 105, Rammen 22,50 a 30,50, Geldeschapen f 22 a 24,50, Fokscaapen f 21 a 36, Weideschapen 14 a 24,50, Lammeren 8 a 9,50, magere Varkens f 27 a 48, Schrammen f 17 a 19, Werkpaarden 200 a 225, Oude Paarden 19 a 36, Kippeneieren f 2,75 a 3,50, Eenden-eieren /3a 3,25 per 100. PER TELEGRAAF* Hoorn 23 Maart. Kleine kaas f 36,25, aangevoerd 24 stspels, wegende 5391 kilogram. 22 Mft&rt Door de Notarissen P. VAN LEEUWEN en P. A. DE GELDER. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42 43. 44. Te Schoorl; Huis en Bouwland Bosekland in Aagtdorperpolder Weiland, Te Zuid- en Noordsehermer Huismanswoning vOverlaanboomgaard, bosch, tuin en Weiland, in de Schermeer Weiland, in de Schermeer Groot Hoogste bieder: 0,42,70, M. G-lder 0,66,50, dezelfde 1,15,40, J. van Twisk Matten Meningweer (met 0,10,60 water) Te Akersloot .- Weiland, in den Koogerpolder 1,75.20, 2,14,20, (met kade en rietland) 2,53,74, 0,35,70, Bouwland, Weiland, Huismanswoning W eiland Tuin, Weiland, Bouwland, Zwartendijkspolder Bi nnengeesterpolder Groot-Limmerpolder n e Te Limmen Weilandin den Groot-Limmerpolder j.de Korfleger," Te Heyloo Weilandin den Oosterzij polder 1,34,90, F. de Boer 3,90,10, dezelfde 7,03,80, dezelfde b,74,40, dezelfde 6,27,60, dezelfde 1.73.19, Cl Janssen Cz. '0,34,90, G. Cz. Visscher 1,46,40, Xj. v. d. Sluys Veer 1,55,60, Cl. Janssen Cz. 1,40,70, F de Boer 1.50.20, dezelfde 1,39,50, L. v. d. Sluys Veer 1,00,10, F. de Boer 1,11,00, Cl. Janssen Cz. 0,73,00, F. de Boer Cl. Janssen Cz. L. v. d. Sluys Veer W. Smit G. Klok 1,14,80, Cl. Janssen Cz. 0,11,80, W. Knys 0,64,30, R. H. v d. Sluys Veer 0,07,40, dezelfde 0,47.60, deze'fde 0,03,60, W. Kuys 1.40,20, J v. Twisk 1,36,96, dezeifde 1,94,50, J. A. v. d. Sluys Veer 1,19,70, J. v. Twisk 0,07,30, Cl. Janssen Cz. 0,09,20, L. v. d. Sluys Veer 1,09,10, J. v. Twisk 0,88,10, H. Lobach 0,62,10, J. A. v. d. Sluys Veer 0,64,50, Cl. Janssen Cz. 1,48,70, J. v. Twisk 2,53,70, R. H. v. d. Sluys Veer 1,87,70, 3,00,10, 6,68,90, 2,73,00, Te Assendelft Weiland „de Wijmerikken," in de Buitenlanden Te Zuid- en Noordschermer: Weiland, in de Matten Na combinatie zijn verkocht: Perceel 18 aan F de Boer voor e 19, 20, 21, 22 aan J. Roskam voor 88 83 en 3538 aan P. Groen voor i 34 aan K. de Groot voor 39 aan K. Kaandorp voor En opgehouden de perceelen 117, 4044 Cl. Janssen Cz. dezelfde 150,— f 200,— 0 150,— n 225,— 0 520,— u 400,— 0 1805,— 0 500,— n 5700,— 0 1000,— M 9230,— 0 1000,— 0 8050,— M 1000,— 9 8750,— 0 1000,— V 1200,— 0 400,— V 5 5,— 9 1200,— 0 300,— n 1110,— 0 400,— 9 1080,— 0 400,— 9 1250,- 0 40 9 1025,— 0 400,— 1000,— 0 200,— 9 10U0,— 0 300,— 0 915,— 0 1400,— 0 600,— 9 1625,— 0 800,— 0 2410,— 0 200,— U 455,— 0 1300, 0 1250,— 100, 0 50,— 0 1000, 0 300,— 9 510,— 0 500,— u 605,— 0 300,— 0 100 0 2660,— 0 200,— 0 2620 0 425,— 0 2740.— 0 6 0,— 0 2610,— 0 400,— 0 100,— 0 100,— 0 255,— 0 16,— 0 1130,— 0 600,— 0 505,— 0 55,— 0 300,— 0 100,— 0 300,— 0 100.— H 1720,— 0 300,— 0 1000,— 0 500,— 0 1600,— 0 750 L. v. d. Sluys Veer W. Schermerhorn Jr. 915,- 8300,— 23520,— 271,- 2020,— 2610, 16700, - 1210,- 1500,— Opgehouden. Opgehouden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3