fSuitcnlanb. een aantal miliciens en een zeker getal schutterplichtige jongelieden van 20 jaren die zich daartoe vrijwillig aanbodenbij de scbutterschool compagnie ingedeeld worden na aflegging van een toelatings-examendat tevens den waarborg zou geven van zoodanige maat schappelijke beschaving en algemeene ontwikkeling als geëischt mag worden van hen die later voor den rang van schutter-officier in aanmerking komen. Zij worden gecaserneerdvoor rekening van den Staat gekleed en gevoeden een jaar lang uitsluitend in de militaire wetenschappen opgeleid en praktisch geoefend. De militiën die den cursus met goeden uitslag heeft ge volgd wordt van zijn verderen diensttijd bij de militie vrijgesteld en terstond bij de schutterij ingedeeld, waarbij hij blijft dienen tot zijn 30ste jaar. De schutter-officie- ren zouden daarenboven een jaarlijksche bezoldiging van 100 ontvaugen. Afgescheiden van de uitgaven die deze inrichting zou met zich brengen, doet zich reeds terstond het bezwaar opdat hoogst waarschijnlijk jaarlijks het vereischte getal militiens die aan het toelatingsexamen voldeden, niet voorhanden zou zijn, en zich geen voldoend aantal vrijwillige schutterplichtigen zou aanmelden. De leden die dit plan ontwierpenmeenden voorts dat voor bijzondere opleiding van onderofficieren en korporaals niet gezorgd behoefde te worden maar daar kwamen andere leden van het Bondsbestuur met nadruk tegen op. In plaats van ééne afzonderlijke school voor het geheele land te stichten, zouden deze leden bij den staf van elk infanterie- en vestingartillerie-regement een kaderscbool voor de schutterij willen oprichten waar de vrijwillige scbutterdienstpliehtigo jongelingen bij den troep werden opgeleid tot korporaals en sergeantste gelijk met hunne collega's bij het leger. Die in de stad wonen zouden bij hunne familie blijven inwonen die van elders komen zouden des verkiezende voor eigen woning en voeding moeten zorgen of voor rekening van het rijk gehuisvest en gevoed wordenin welk geval zij op gelijken voet zouden worden behandeld als hunne kameraden bij het legeren evenals dezen wachtdiensten en corveeën zouden moeten verrichten. In minder dan een jaar zouden zij tot ondero'ficieren bij de schutterij opgeleid kunnen worden dan zouden zij de school verlaten om bij de schutterijen hunner woonp'aatsen in dienst te treden. Er zou geen oplei- dingschool voor officieren bestaan, maar uit de kweeke- lingen dezer kaderscholen zouden later de schutter- officieren worden gekozen. Ten aanzien van dit plan zal wel hetzelfde bezwaar gelden dat tegen het andere is aangevoerd namelijk dat geen voldoend aantal vrijwillige schutterplichtigen zich voor deze opleiding zal aanmelden. Wij vreezen daarom, dat langs geen der beide wegen door het Zuid- Hollandsche Bond aangewezen de vorming van het kader beproefd zal worden. Zal dan de Minister van Oorlog er in slagen de vertegenwoordiging te overtui gen dat de bezwaren door den heer Kool u teengezet niet zoo overwegend zijn als deze schrijver meent Dat zal niet gemakkelijk zijn want wij hebben het ge zien de heer Kool staat in die meening gansch niet alleen. Zijn eenig middel tot herstel is de afschaffing van plaatsvervanging en nummerverwisselmg. De Mi nister is er geen voorstander van; en zou de meerder heid in de Kamers met de afschaffing genoegen nemen? Evenmin zal zij echter genoegen kunnen nemen met een uiterst kostbare en door de oefeningen bij de schut terij in vele streken zeer lastige en tijdroovende regeling onzer strijdkrachten, wanneer zij niet overtuigd wordt, dat die strijdkrachten door het bezit van een goed kader bruikbaar en vertrouwbaar zijn. DDITSCHLAND. De Keizer ontving den 21 eonige afgevaardigden van het conservatieve centraal-comité ten gehoore. In zijn antwoord op hunne toespraak wees de Keizer op den Almachtige die zich op zekere tijden zijne werktuigen koos en ook hem tot het volbren gen van bepaalde plichten geroepen had. De tijden waren ernstig. Wie kon zich nog veilig achten nu de Kei zer van Rusland en de President der Yereenigde Staten als offers van revolutionaire moordaanslagen gevallen gevangene daar gij verzet pleegthebt gij iedere ver schooning verbeurd. Gij wilt een uitweg Amélie Ik beb hem gevonden. De eer der Monterry's loopt al leen dan gevaar, wanneer de aanslag mislukt, niet, wanneer hij gelukt. Is echter het eerste het gevalschiet ik den gevangene neer en klaag hem als verrader aan. Gelukt de overval mag de krijgsraad over hem vonnis spreken." Amélie wilde zich tussehen haar vader en Eabre werpenmaar een donkere blik van Léon hield haar terug. „Een schrederiep hij „en ik schiet hem voor uwe oogen neer." Léon's revolver was op de borst van den jongen man gerichtdie geheel weerloos was en noch door te vluchten den markies aanleiding tot schieten wilde ge ven noch Amélie's vader tot heftiger hartstocht wilde prikkelen. „Wilt gij uwe ziel nog met den vloek uwer moeder bezwaren Léonnam de oude damebevend van aandoeninghet woord „nadat het verdriet over u mij het hart reeds gebroken heeft Is mijne verachting u niet genoeg „Voorwaarts!" kommandeerde Léon, zonder op de woorden der markiezin te letten, Charles met de linker hand de deur wijzende. „Ga vooruit naar den toren bij de geringste poging tot vluchtenof indien iemand mij aanvaltschiet ik u neer Charles draalde nog. Zijn trots verzette zich er tegen laf te schijnen ai was het dan ook Amélie's vader die hem bedreigde. Maar Amélie wenkte hem toezich te schikken. De trekken van het jonge meisje drukten een hartstocht uitdie hij nooit aan haar had gekend haar geheele wezen scheen als ver anderd als had zij een gedachte opgevatdie haar waren Met vreugde had hij vernomen dat de door hem uitgevaardigde boodschap overal veelzijdige instem ming had ontmoet. Hij had het noodig geacht in die boodschap te herinneren wat de Kroon in Pruisen te beteekenen beeft. Het belangrijkste evenwel bleef steeds een levendige godsdienstige zin waartoe hij dan ook dikwerf aangespoord had. De 85e verjaardag van den Keizer werd den 22 te Berlijn op do gewone wijze feesteiijk gevierd. Alge meen was de viag uitgestokendes voormiddags had eene godsdienstoefening plaats en des Damiddags werden volksfeesien gegeven. De Keizer, geheel hersteld van het laatste ongeval ontving staande de gelukwenschen van zijne familiede gezantende ministers en de hooge staats-ambtenaren. Prins Bismarck kwam aan het hoofd der ministers bij den Keizer. De onverwachte verwerping van het wetsontwerp tot invoering van een tabaksmonopolie heeft grooten in druk gemaakt. Toch schijnt het in de voorjaarszit ting aan het oordeel van den rijksdag onderworpen te worden. ENGELAND. Het Hoogerhuis gaat van 31 Maart tot 20 April en het Lagerhuis van 4 tot 17 April uiteen. Hoogebhuis. Met algemeene stemmen werd den 23 het adres aan de Koningin naar aanleiding van het aanstaand huwelijk van prins Leopold aangenomen. Lord Redesdale diende vervolgens zijn bekend wets voorstel in ten doel hebbende het weren van atheïsten uit het Parlement. Met algemeene stemmen werd be sloten de vraag te stellen of het in behandeling zou worden genomen. Lagebhuis. Den 23 antwoordde de onder-minister van buiteni. zaken op eene gedane vraagdat aan een fransch huis vergunning was verleend tot het exploi- teeren van een deel van het algerijnsch grondgebied waar espartogras groeide. Daar het waarschijnlijk om een monopolie van dat artikel te doen was dat een inbreuk zou zijn op de aan Engeland krachtens verdrag toekomende rechtenwas aan den engelschen gezant opgedragen, de aandacht der fransche regeering hierop te vestigen. In diezelfde zitting stelde minister Glad stone voor, het jaargeld van prins Léopold van f 180,000 met het oog op zijn aanstaand huwelijk te verboogeu met 120,000, en voor zijne bruid een weduwe-jaargeld van 72000 vast te stellen. Northcote, het oppositie- hoofd ondersteunde dat voorstel waarvan de verwer ping dooi' den heer Labouchère gewenscht werd. Na eeae vrij levendige beraadslagiug werd het voorstel met 387 tegen 42 st. aangenomen. Daarna werd de be raadslaging over het voorstel tot wijziging van het re glement van orde voortgezet en na 5 uren bespreking wederom verdaagd. EB ANKRIJK. Den 21 ging het in den Senaat bij de voortgezette behandeling van het wetsontwerp op den leerplicht zeer onstuimig toe. Bij de bespreking van een op art. LG door de oppositie voorgesteld amendement verklaarde de minister van onderwijs dat de wet wel degelijk uitgevoerd zou worden dat door verschillende leden der rechterzijde ontkend was. Nadat een der leden van de opposi ie verklaard had dat hem en zijne geestverwanten het hart uit de borst moest worden geschenrd eer zij zouden ophouden in verzet te komen tegen de bepalingen dezer wetwerd het amendement verworpen met 175 tegen 102 stemmen en het artikel benevens art. 17 en 18 aangenomen. Met 137 tegen 41 stemmen werd daarna de beraad slaging verdaagd tot den 23 toen het geheele ontwerp in den door de Kamer vastgestelden vorm aangenomen werd met 179 tegen 108 stemmen. Te Solesmes zijn de benedictijner monniken op bevel van den minister van binnenlandsche zaken uit hunne ab dij verdreveD. Aan zeven hunner was indertijd vergun ning gegeven, het gebouw als huisbewaarders te blijven bewonendocb langzamerhand waren de verdreven monniken teruggekeerd. Aangezegd om te vertrekken, verklaarden zij, alleen voor geweld te zullen wijken waarna de prefect het klooster door gendarmen liet omsingelen. De uitzetting heeft daarop zonder eenig bizonder voorval plaats gehad. plotseling met moed en hoop en wilskracht bezielde. Zij fluisterde hare grootmoeder eeuige woorden toe en verdween dan door de tegenovergestelde deur, terwijl Léon met de oogen onafgewend op zijn gevangene gericht, Charles volgde. De oude markiezinwier oog dreigend haren zoon volgdezonk als vernietigd ineen toen het geluid der schreden der zich verwijderende mannen verstomde. VI. In hot dorp heerschte veel beweging, toen Olders de straat afliep, om naar zijn kwartier terug te keeren. De huzaren die grootendeels in de boerenwoningen waren ingekwartierd, hadden in groote hoopen de dorpsherberg opgezocht, maar daar juist door een ordonnans van den ritmeester bevel ontvangen, zich naar hunne kwartieren te begeven en rust te gaan nemen daar hunne afdee- ling twee uur eerder dan bevolen wastot uitrukken gereed moest zijn. De dorpsstraat was vol van naar huis terugkeerende huzarenOlders vond zijne lieden bezig met het in orde brengen hunner slaapplaatsen in de groote schuur. De zoon van den maire was juist teruggekeerd en stond met zijn vader in gesprek. Zij volgden argeloos de uitnoodiging van den officier, om hem binnen de schuur te volgen en werden daar op Olders' bevel gearresteerd en hun op onmiddelijke doodstraf aange zegd zich rustig te houden. Binnen weinige minuten stond de infanterie-afdeeling in het geweer. Olders had zijne lieden zonder eenig gedruisch verzameldzoodat zelfs de vrouw van den maire niets ongewoons vermoedde totdat plotseling de infanteriemet de gevangenen in het midden de wo- De Kamer koos den 23 de commissie voor het on derzoek der slaatsbegrooting. Zij bestaat uit 22 leden, die der regeering gunstig gezind zijn 5 die haar ge woonlijk ondersteunen en 4 tegenstanders. ITALIË. De Koning ontving den 20 den franschen gezant in een afscheidsgehoor en betuigde bij die gele genheid zjjne bizonder vriendschappelijke gevoelens jegens Frankrijk. Hij verklaarde geene zwarte wolken aan den staatkundigen gezichteinder te zien en dat Italië vurig de handhaving van den vrede eischte. OOSTENRIJK-HONGARIJE. Het hongaarsche Huis der Afgevaardigden nam den 22 het wetsontwerp betrekkelijk de legeruitbreiding met 191 tegen 113 stemmen aan. Het artikel van het ontwerp betrekkelijk de hervor ming van het kiesrechtwaarbij dat recht wordt toe gekend aan iien die 5 in de belasting betalen werd den 22 door het oostenrijksche Huis van Afgevaardigden aangenomen. Den 23 werd het geheele ontwerp aan genomen met 162 tegen 124 stemmen, overeenkom stig de voorstellen der commissie. RUSLAND. De krooning van Keizer Alexander III zal in Augustus te Moscou plaats hebben. De Keizer zond den 22 aan den Keizer van Duitsch- land op zijnen verjaardag het volgende telegram „De „Keizerin en ik zijn met geheel ons hart en onzen „geest tegenwoordig op uw verjaarfeest en wij sluiten „ons aan bij allen die u blijken van liefde en achting „geven. Moge God uw met zooveel roem gekroond „leven nog vele jaren verlengen ten bate van Duitsch- „land van den vrede van Europa en ter bevestiging „der vriendschapebanden tussehen ons en onze rijken." De dronk door den Keizer op het feestmaal inge steld luidde: „ik drink op het welzijn van mijn besten vriend en bondgenootden duitschen Keizer. Moge God hem nog lang in het leven sparen tot heil van zijn land en tot instandhouding vaD den europeeschen vrede 1 Welke waarde aan dergelijke ontboezemingen gehecht kan worden beslisse ieder voor zich zeiven 1 Graaf Ignatieff minister van binnenlandsche zaken, stelde den Keizer voor, zich te vereenigen met de be sluiten voorgesteld door de commissie benoemd tot het onderzoeken der maatregelen te nemen in het belang der Israëlieten en strekkende tot hunne be scherming. Die voorstellen komen in hoofdzaak hierop neder a. ontzegging van het vervaardigen en verkoopeu van brandewijn enz., waardoor ongeveer 300,000 perso nen hun bestaan zullen verliezen; b aan alle israëlielen het verblijf te ontzeggen in dorpen en kleine steden behalve wanneer het gemeentebestuur zich aansprakelijk stelt, dat aan de blijvenden geen leed zal geschieden; c. vernieuwing en bekrachtiging der wetten dat een israëliet geen grondbezitter kan worden d. ontneming van het stemrecht aan de israëlieten ook daar waar zij in de meerderheid zijn en waar de overheidsperso nen voor 1/3 uit israëlieten en voor 2/3 uit christenen bestaanf. vergunning te verleenen aan israëlielen die zich aan de Kaspische zee willen vestigen om er landbouw te beoefenen. De Keizer heeft de onder- teekening dier besluiten geweigerd nadat in eene door den Keizer belegde vergadering der leden van het Kei zerlijk Huis was aangetoond dat de uitvoering dier besluiten aan het geheele rijk nadeelig zou zijn omdat in vele districten de israëlieten de eenige personen warendoor wier tusschenkomst de voortbrengselen vau den landbouw aan de markt konden worden ge bracht. Aan de te Petersburg gevestigde iaraëlitiesche apothe kers die eigenaars der apotheek zijn werd den 22 een besluit voorgelezen krachtens hetwelk zij binnen een jaar hunne apotheken aan niet-israëlieten moeten verkoopen. Zijdie apotheken beheeren zijn aange zegd van den 25 af hun beheer te eindigen. ZUID-AMERICA. Nadere berichten bevestigen de vroegere mededeeling, dat tussehen Chili en Bolivia de voorwaarden voor een vredesverdrag geteekend zijn. ning verliet en naar het noordelijk einde van het dorp marcheerde. Gelijktijdig klonk het trompetsignaal: „Opstijgen 1" voor de huzaren. Ook onder de dorpbewoners begon nu beweging te komen. Men zou de huzaren wellicht het verzamelen moeilijk hebben gemaakt, had zich ni t te gelijkertijd de mare door het dorp verbreid, dat de infanterie slagvaardig stond aan het einde van bet dorp en de maire gearresteerd was. Van de fabriek kwam het be richt dat de infanterie ook daar zich had verzameld en eene verbinding tussehen beide posten was tot stand gebracht. De huzaren galoppeerden in twee afdeelingen het dorp uit vermoedelijk om den aanrukkenden franc-tireurs den terugtocht naar het bosch af te snijden, de geheele aanslag scheen den vijand verraden. Een panische schrik greep de dorpsbewoners aan. Wie in fanatieke haat gezworen bad de duitschers te zullen vernietigenontstelde evenzeer als degene die door lichtzinnigheid verleid aan het verraderlijk plan had deelgenomen. Staken nu de duitschers het dorp in brand, had men zich door eene volkomen nuitelooze dwaasheid deze ramp op den hals gehaald. Geen schot was er echter nog gevallen. In bange verwachting zag ieder de dingen die komen zouden tegemoet. Volgde geen aanvalbemerkten de franc- tireurs nog te rechter tijd dat de duitschers op den overval waren voorbereid was de ramp misschien nog af te wenden. Men haalde de wapenen die men ver borgen had gehouden voor den dag en wierp die in putten of men nam de spadeom ze in het zand van den kelder te begraven men kon verwachten, dat den volgenden dag eene strenge huiszoeking zou plaats hebben. Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2