BOELHUIZEN. AANBESTEDING. IL Voor de Lanoeüijken enz. de Lange en de Moraaz twee Dienstboden, flinke Jongen 2 er dankbaar Openbare Verknoping. ABB. SLOOS, Openbare Verkoop Notaris LA IJ, in de Rijp, Ret bouwen van eene Boerderij Openbare Verpachting Let wel ss GlffiüO i-BALSbM Waterdichte Knielaarzen a f7,- Onbegrijpelijk de groote keuze IL LIND, firma G. KEIZER, LaBien esa liiikskins J. W. AMELSBEEK. NOORDSCHAltWOUDË 3bocvle«tiëu. publiek verkoopen A. Boeren- en Bouwgereedschappen, B Tee, 20 koeien, waaronder 2 gelten, I zwarte bles merriepaard, 1 stier, 1 kalf, 12 kippen, 1 haan C. Bijtuigen en Hooi D. Eenig Huisraad en Inboedel. Boerengereedschappen en eenige Meu belen. Tc Groot schermer, Te iieilo, op Donderdag, 13 April 1882 's morgens ten 9 ure op de boerenplaats genaamd Overkerlcaan den Westerweg: met daarmede in verband staande werken, te EGMOND AAN DEN HOEE. te op Slinsdag den 18 April 1889, van liet innen van en het genot der sluisgelden van de gemeente-sluis in Geestmer-Ambachls-Oosterdijk aldaar Naamlooze Vennootschap Nederland van Verzekering op het Leven gevestigd te Amsterdam, en der Arnhemsche Verze kering- en Brandwaarborg-maatschappij, gevestigd te Arnhem, beveelt zich aan tot het sluiten van contracten ter verzekering van kapitaal, zoowel bij het leven als bij het overlijdenbenevens tot het sluiten van verzekeringen op fjiebouwen llcubeleu enz. II. J. VONK, niet goedandere laarzen. J. I_jÏJNTH> Zaadmarkt. MMe Commissionairs in Effecten Bij A. E. 81VIT 'Ma A B kan terstond een voor het aanstaande saizoen ben gearriveerd, en deze Stoffen volgens genomen maat netjes en pas send worden gemaakt en afgeleverdtegen con- curreerende prijzen ja zelfs tegen koopwerk, met medewerking van A. II OOG LAAD. ikiesp(Jnl|Jders Odonfine ff. ft® ets. Echtscheiding. In den polder GROET, gemeente WINKEL, op Dinsdag, 28 Maart 1882, 's morgens 9 uur, op zoo te melden hoevevan den COIlipleeten Inventaris der welbekende Landbouw hoeve toebehoorende aan den Heer 8. E. SIEUWERTS, bestaande in 2 puik beste kalf koeien, 4 dito geldekoeien, 8 dito geldevaarzen, 13 meestal jonge paarden, 2 beste jarige paardeneen 5 paards stoomdorschmachine ten bekel-dorschmachine, met 3 paards rosmolen, twee wanmolens, een lijnkoekbreker, een hakselmachine met bak een haverbreker, een wortelsnijder, een zaaima- chineeen graanwaaier, een hooihark twee karwei- korren bascule met gewichtijzeren maten, schalen en gewichten jachtwagentilbury boerenwagens karren kruiwagens wagen- en ploegtuigen dorsch- zeilen 350 graanzakken zeelten gaffels vorken grepen zaadschopren en verdere landbouw- en boeren gereedschappen en voorts eene groote partij stroo hooi en suikerpeeën. Te RUSTENBURG, gemeente URSEM. Op Woensdag, 29 Maart 1882 des voormiddags ten 10 ure, ten huize van den Heer KLAAS ADMI RAAL van 11 Kalf koeien die gekalfd hebben of op kalven staan 3 Geldekoeien 2 vette Koeien3 Pinken en 1 Pinkstier, 2 Paarden, waarvan 1 bruine ruin en 1 bruine bles1 engelsche Ram2 Zeugen met Biggen, 5 Varkens, 4 Ganzen en 1 Gent met Hok, eenige Kuikalveren 1 Jachtwagen 1 Kar op veeren, Tuigen1 Grasmaaimachinetevens geschikt tot graanmaaier, geheel compleet1 Amerikaausche Hooi hark 1 ijzeren Hooihark, 1 HooischudderBoeren- en Bouwgereedschappen en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. Op de plaats is geene gelegenheid tot uitspanning Te SCHERM ERHORN. Op Donderdag 30 Maart 1882 des voormiddags te 10 uren ten huize van den heer K OL1J van: 2 Kalf koeien 1 Geldekoe1 zwart Merriepaard 8 jaren oud 1 Kar op veeren1 Jachtwagen op veeren 1 Modderbak 1 Schuitje, 2 Arrtsleden een stuit Mest11 voer Rieteene partij Stroo, Tuigen, eenige Boerengereedschappen en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. Te NIEUWE NIEDORP. Op Dinsdag, II April 1882, des voormiddags 9 uur, ten woonhuize van den heer D. WIT aan 't Paadje van 7 Kalf koeien, 1 Geldekoe, 3 Hokkelingen, 1 bles Ruinpaard 5 jaar oud, 1 zwart Ruinpaard, oud 4 jaar, 2 Varkens 7 Kippen een overdekte Speelwa gen 1 Kar op veeren, 1 driewielde Kar, 1 Boeren wagen verder eenige Boeren- en Bouwgereedschappen en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. Te WIERINGEN. Op Donderdag, 30 Maart 1882, des avonds te 7 uren, te Hypolitushoefin de herberg het Schippershui», van: Eene lluiNinanswonlngmet Erf, Schuur, Tuin en eenige perceelen best Wei en Itou wla nd i.. de gemeente Wieringen, inden polder Waard Nieuw'atid, kadaster sectie A, nummers 1746, 1747, 1780, 1782 en 1784, samen groot 15 hec taren 42 aren 70 centiaren. In eigendom behoorende aan den Heer P SCHUUR MAN, te Waverveen. BAKKER SCHUT, Notaris te Alkmaar. Notaris te Winkel, zal op Woensdag, 29 Maart 1882, 's voormiddags 10 ure precies, ten huize van J. J ON- GEJANS, landman te Veenhuizen bij de Veenhui- serbrug om contant geld 1 kar op veeren, 1 jachtwagen, 1 boerenwagen, 1 klamp hooi van ongeveer 5000 kilo, 1 partij hooi van ongeveer 6 A 7000 kilo. Er is geene gelegenheid om ten verkoopplaatse uit fe spannen Al degenendie iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den boedel en de nalatenschap van JAN KRUK, gewoond hebbende en overleden te Zuidscharwoudeden 12 Maart 1882, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór 15 April aanstaande ten kantore van den Notaris DU- KER, te Znidscharwoude, A contant, i/dMenigweer, gem. Zuid- en Noord schermer, op Woensdag, 29 Maart 1882, 's morgens te9uren, ten huize van den heer B. DOORNBOS, ten overstaan van den Notaris P J. LA U, te de Rijp, van: 14 Kalfkoeien 6 Geldekoeien, 6 Hok kelingen 1 Hokkelingstier, 2 Paarden 8 Varkens, Kar, Kapwagen op veeren, 2 Boerenwagens Driewielde Kar met Gierbak Mod derbak Schuitje Hooischudder, eenig Riet en Tak- kebossen. zal publiek te koop aanbieden op Donderdag 6 April 1882, 's morgens ten 11 ure, ten herberge van den heer I Honig: Een voor weinig jaren nieuw gebouwd Huis, met HooibergSchuur en Erven, te Grootschermer, en twee perceelen 8,and in den Eilandspolder, gem. Zuid- en Noordschermer, te zamen groot 70 aren, 80 centiaren. en 12 Kalfkoeien, 5 Geldekoeien, 1 Paard (bruine merrie, 5 jaar oud), 1 Paard (zwarte merrie, 3 jaar oud), 1 Paard (drach tige merrie), 8 Kippen, Kar op veeren, Speelwagen, driewielde Kar. Boerengereedschappen en Huisraad. Uitvoeriger bij biljetten omschreven. De WelEd Heer J. C. GüLCHER te Hilversum, is voornemens op Dinsdag, den 4 April 1882 des namiddags twee uren in het koffiehuis „H et Slot aan den Hoe fte Egmond aan den Hoef aan te besteden Teekeningen liggen ter inzage in bovengenoemd koffiehuis alsmede iu het koffiehuis „de Unie", aan de Choorstraat te Alkmaar. Bestekken zijn na den 28 Maart op franco aan vrage t^gen betaling van vijftig cent per exemplaar, te verkrijgen bij Mej de Wed. R. KOOIJ PLAN- TEIJdT te Egmond aan den Hoef. De aanwijzing in loco zal plaats hebben op den dag der aanbesteding des namiddags één uur. Nadere inlichtingen te bekomen bij den architect J. RIETBERGEN te Hilversum namiddags 7 uur, thans tot 1 Mei 1882 in pacht bij P. HART, voor f 630,per jaar. Voorwaarden liggen ter lezing ter secretarie en de verpachting zal plaats hebben ten locale van den Heer P. DE GEUS Dzin „den Burg" aldaar De Burg-meester, 20 Maart 1882. C KROON. De Wethouder, K. SLOTEMAKER Ontvangen een groote partij Kook toestellen, van gegoten ijzer, geheele nieuwe vinding, daar nu het gevaar voor brand is geweken eenig verkrijgbaar bij KORLVINKE, Hekelstraat. »e ondergeteekende, AGENT voor ALKMAAR der Kantoor Paardensteeg te Alkmaar. van Professor HUEFELAND, tot genezing van doof heid en hardlioorcndlieid niet aan geboren zijnde. Elacon 75 cents met gebruik. Depot bij de firma J. BRONGERS Gz., Bazar. te Alkmaar, bevelen zich aan tot het koopen en verkoopen van binnen en buitenland- sche Effecten, het plaatsen en afschrij ven van kapitalen in het Iwrootboek der Nationale Schuld eu verdere werkzaamheden tot den handel in geldswaardig papier betrekkelijk. Mede bevelen zij zich aan als Correspondenten en Agenten van de Brandwaarborg Maat schappij gevestigd te Utrechtonder directie van den Heer J. E. SCHUURMAN. van BEHANGSELPAPIER en RANDEN, in het Magazijn voorradig. Prijzen vergeleken met stalen- boeken uit den HaagRotterdam en Amsterdam 20 pCt minder. J. KORLVINKE. Tegen Mei as. worden gevraagd Protest Godsd., waarvan de eene koken kan. Loon 70 eu 80. Te bevragen bij de Uitgevers dezer Courant. geplaatst worden. verlangt nog eene goed met het vak bekend zijnde Door ernstige ongesteldheid van den Heer D. STAM zal de uitvoering van de Rederijkerskamer DE ROOS niet ten zijnen huizemaar ten huize van den Heer J DIEPSMEER plaats hebben, op Zondag, 26 Maart, 's avonds te 7 uren. Het BESTUUR. 7 Bij deze heb ik de eer mijne geachte begunstigers te berichtendat ik heden met eene prachtige collectie NoordscharwoudeMaart 1882. Aan bovengenoemd adres kunnen geplaatst worden. ben ik voor de toezending van het kleine geschrift: geneeskundige oordeel vellingen", want ik zie er uitdat er zelfs voor hevige zieken nog hulp bestaat, als de juiste Middelen maar aanwezig zijn." Dergelijke en zoo danig luidende brieven ontvangen wij bijna da gelijks, iedere lijder moest derhalve deze kleine brochure van Richter's Boekhandel te Rotterdam ontbiedente meer daar dezelve kosteloos wordt toegezonden. geeft Bélacre's Tandpoeder. Doos 50 ets. in elegante doozen PAARLWITTË TANDEN ROZENROODE LIPPEN GEZOND TANDVLEESCH WELRIEKENDE ADEM Curri's Tandpoeder van 10 en 20 cents. Depöth. firma J. BRONGERS Gzn. (Bazar). Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Alkmaar van den 23 Maart 1882 is verklaard, dat het huwelijk tusschen SIMON VAN TVVISK, arbeider te Winkel, en diens Echt- genoote TRIJNTJE RUITER, zonder beroep, verblijf houdende te Hauwert, op den 21 Maart 1858 te Zwaag gesloten, is ontbonden door echtscheiding, met alle wettelijke gevol gen van dien. De Procureur geoccupeerd hebbende Alkmaar, voor den eischer, 25 Maart 1882. Mr. F. H. G. VAN DER HOEVEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3