fiff Groote Finale Uitverkoop. Opening van het Heeren-Magazijn. MIENT, 3,le huis van de Langestraat. CHAIPAOEE-WUm ■NP* Attentie. I H WINKEL C°, Apelöoorn, G. A. BOSSÉRT, Niet Maandag maar Dinsdag a.s. Alkmaar. Th. G. A. KOLLMEIJER. Zinking poeder, Stroo te koop 9 Prima kwaliteit JAVA-KOFFIE, extra fijne CONGO-TREE, H. Lind, firma G. Keizer, J. LLTE, in Brandstoffen, DE ROODE LAARS. l>u hm i^-Liiarzen en fijne Meereii-lSottines, J. A. KOLL91EIJËR. 60 ets. franco per post. Schoorsteenstukken, Raamhorren, Gaas, Spijkers, Behangsellinnen, Grond papier in massa deze week ontvangen. KORLVINKE, Rekelstraat. Maar Amerika! bericht de ontvangst eener groote sorteering S. DE LANGE P.AZ,, Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen W. J. BLITZ, Tandarts, Tl m M E R NI A N, Voordum C 13, Alkmaar. Schoen- handel. Schoen- makerij. En détail. En grOS. ZAADIÏIARKT. Wegens LIKWIDATIE worden alle voorhanden Goederen 50 pCt. beneden den prijs verkocht. De uitverkoop kan slechts zes weken duren, wegens verhuring van het huis. De geheele voorraad moet dan opgeruimd zijnderhalve zal er voor buitengewoon lagen prijs worden verkocht. De oudergeteekende bericht de opening van eene zaak in Fransche, Engelsche en Duitsche STOFFEN, voor Heeren- en Kinder-Conteclie, waaraan de KLFE- DERMAKER1J verhonden is. Voor de nieuwste coupe en soliede bewerking zal zorg Avorden gedragen Onderstaande artikelen zijn steeds in groote keuze voor liauden en munten door lagen prijs en beste kwaliteit uit. Glacé, Gaieii en Zijden Handschoenen. Zwarte en Gekleurde Slips Cravats en Cols. Linnen hoorden. Linnen Fronts. Tricot Onderpakken. Manchetten, Fronts. Manchetten. Zakdoeken. Flanellen Onderhemden. KiioopenDasspelden Overhemden. Gekleurde en Witte Sokken enz. enz. Met achting, UEd Dw. Dienaar, verschijnt eiken Woensdagavond. PRIMS ZWANENBURG. Dames- en Kindermantels, witte en gekleurde Kinderjurken, Schortjes, Pan talons, Rokken enz. 1 Groote keuze in Neteldoeken, Vitrages, Gordijnkatoen, Franjes en Meubels. Stoften met bijpassende garneering, Satins, Moirés in de nieuwste dessins, Zwarte Zijde a f ,50, f 2,—, f 2,50, f 5,50 en 5,—, voor welke kwaliteit van al 2,wordt geguarandeerd. Echte Brabantsche en nagemaakte Kanten steeds groote voorraad voor vaste en billijke prijzen. J. THEISSLING. Cachet d'Orf 33, Carte BSIanehe 29, Carte Aioire 3ö, Sillery Superieur 31, itlkniaarsclie IJZER- EN METAALGIETERIJ, 35 40 wagensook gemakkelijk per schuit te ver voeren, Te bevragen bij G. VLAARKAMP, in 't Veld, gem. N. Niedorp. SO cents per kilo. Tevens wordt men bizonder attent gemaakt op A 1.3& per kilo. is ruim voorzien van en verdere Mouveaulé's voor het saizoen. verhuisd van den Schelphoek (Oude Zoutkeet) naar de BAANSTRAAT. BergplaatsOudegracht naast den Heer Kraakman. Oudergeteekende bericht de ontvangst van eene keurige collectie welke door netheid en soliditeit de algemeene goed keuring wegdragen. Door voordeeligen inkoop eene groote partij sterk en net IVKI351*. hetwelk voor den minst mogelijken prijs zal verkocht worden voor soliede behandeling wordt zorg gedragen. Met achting J". T .T"l>3" B Door deze bericht ik aan mijne geachte stadgenooten en begunstigers dat ik mij van heden af gevestigd heb als mij minzaam aanbevelende. KONINGSWEG, B 88. J. TESSELAAHl. I j Abonnementsprijs ©O ets. fr. p post per drie maanden. Advertentieprijs 1© ets. per gewone regel. Abonnementen en advertentiën worden aangenomen door alle Boekhandelaren en Postdirecteuren alsmede door de Uitgevers, Purmerende. L. G, POST Comp. llroetleieren van de prachtigste Bashoen- ders. Adres M. K. JONGES. PER Stella 9 29 Maart. Tot concurreerendc vrnetst prijzen. Amsterdam, Prins Hendrikkade 161. RotterdamBoompjes 119. Groningen, Bloemstraat 180. Harlingen, Droogstraat. DE VLIJT, Houttilstraat, van het huis FISSE THIRION Co., te Reims. Wegens ontbinding van bovengenoemde associatie worden de alhier voorradige CHAMPAGNE-WIJNEN tegen de navolgende lage prijzen h contant uitverkocht. Manden inhoudende 12 flesschen Agent voor Noord-Holland. Bestellingen worden aangenomen door den Heer F II. lil'll.S. De oudergeteekende bericht bij deze, dat in de plaats van J. ELTE .JOH. i'AN TOL. bij hem vertegenwoordigd is. En beveelt zich op nieuw tot de levering van BltAIASïSTOFFEN aan. Kantoor en Pakhuis Oude Zoutkeet 't Anker, aan de Schelphoek. UEd. dv. dienaar, C. SLOOVES. NB. Bestellingen worden ook aangenomen Var- nebroek E 94 tu bij den fleer F J. AMERSBEEK, Café de Nederlanden, Mient berichten dat van de depóts ALKMAAR, door Mej. B. A. EENHORST. Mient. UITGEEST, door den Heer R. 81 EG ER 1ST, Swelstraat, 55. HELDER, m W. CORPORA AU, Spoorstraat. iSCI1AGEN, n L. de WAARD, in manufacturen BARSINGERHORN, d d Hr. J. H. HAGEMAN. IPURMEREND, C O. ALDERDEN, Ide goederen, om te worden geverfd, ge drukt of chemisch gewasscheii (uit- I gestoomd) dagelijks naar de fabriek gezonden worden. Voor het verven, uitstouiuen van alle soorten van C»Wl'<l{jnen DtllllCS- en Heeren Costumes, alsmede van eehte I Strulsveereii enz, zij onze inrichting bizon- I der aanbevolen. ngm flnwwi KSOS ■■MHHmUHNBBHBSHiHHi beste middel tegen hersenen-verkoudheid en verstopping. Doos met gebruik 10 ct. Depot bij firma J. BRONGERS Gz., Bazar. vervaardigt en herstelt alle soorten van stoom landbouw- en andere werktui gen benevens het maken en repareeren van stoomketels en het smeden van zware stukken voor molenwerken enz. zal iederen Maandag bij den Heer VAN DER WAL, kaasmarkt alhier, en iederen Zaterdag in het hotel de Burgbeide dagen 's voormiddags tot 11 uren te spreken zijn wegens Tandheelkundige ope ration en het plaatsen van kunsttanden en geheele gebitten. Het is overbodig nog meer te zeggen over de algemeene aanwending van Levertraan bij borstkwa len kliergezwellen, bleekzucht enz. Het is alleen de ouaangename smaak van de gewone Levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat. Daarom is het mijn streven geweest, de fijnste Levertraan in den handel te breDgendie een goe den smaak heeft, daar ik de versche traan aanstonds op flesschen tap en luchtdicht laat sluiten. In elk magazijn zelfs in de beste apotheken moet de Le vertraan ranzig worden wanneer zij langzamerhand weken en maanden lang van een vat getapt wordt. In flesschen van 30 50 en 90 ets. 1I7CI» I WlTimt A AIV Het is van algemeene bekend- IdMlrLCjVbnlnMft. beid, dat ijzer een onmisbaar bestanddeel van ons bloed is. Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden iszijn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen. Van alle zoogenaamde ijzer praeparaten is deze op lossing van ijzer in levertraan de geschiktste. Een eetlepel bevat 0.15 gram ijzer in een licht verteer baren vorm. De flacon kost 50 cents. Alkmaar, Ansingh en Mesman Amsterdam, Uloth C°. In de andere plaatsen in de bekende depots. Emmerik. H. VAN GIMBORN. Stoomdrukker^ van Herin*. Coster en Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4