fwjwwm Bocllmis Aanzienlijke Openbare Verknoping Openbare Vei'kooping, BOELHUIS Laatste Openbare Verknoping, Openbare Verknoping, Boellini^, f geelhuis 9 Bloembollen-veilingen. Hyacinthen-Bloemboiien. Openbare Verkooping, Qlbocvtcnticn. Velerlei attentie's herinnerden mij he den, fc25 Maart, mijn koperen jubilé als Notaris. Daarvoor en voor het vele en zoo groote vertrouwen in 12, jaar geno ten, ben en blij! ik dankbaar. GOUWE, 25—3—82. Notaris te Alkmaar. te Alkmaar, AMSTERDAM. pCt *i 3 4 4 5 6 5 6 4 5 Nederland, Cert. N. W. Schuld. Dito, dito Dito, dito Dito, Obligutiën dito 1878 Oottenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. Dito, dito Febr.-Ang. Dito, rilver Jan.-JHÜ Dito, dito April-Oct. Dito, goud fl. 200-1000 Rutland, Ob.H. &C.1798/1815 /"1000 J»n. Cert. Inschr. 6o serie 1855 Z.R.500 Ap.-Oct. 6 Obl. 1864 Amst. f 1000 April-Oct5 Dito 1866 6 Dito 1877 200-100 Jan.-Joli6 Dito dito Oost.ZR.lOO-lÖOO 1 li Juli-IS Dec. 6 Dito dito 2eserie 13 Jan.-13 Juli 5 Dito 1873 gecons. 50-100 Juni-Dec. 5 Dito 1860 2eleeuiog .£100 4[ Dito 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4J Dito 1880 gecons.ZR. 125-625 13Mei-13Nov.4 Óbl.-leening 1867/69 20-1C0 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl. Buit. 1867/69 Pias. 200-4800 1| Dito, dito 1876 - 200-1200 2 Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 1 Dito! dito 1876 - 500-5000 2 Turkije, O.A.S.1865 50-100 l3Jan-13Juli 5 Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 Egypte, Obl. leening 1876 4 Mexico, Obligation 18513 Dito, dito 1864 3 Peru, Oblig. leening 18706 Dito, dito 1872...6 Venezuela, Obligation 1881 3 Nederland, Ned. Ind. Handelsb. Aand... AmerikaAand. Maxwell Land Gr. Comp. Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig. f 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 Balie, Zuid-Ital Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rutland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand5 Dito, Hypoth. Obligatien8 Dito, Baltische Spoorw. Aand3 Dito, Jelez-Griasi Oblig5 Jelez-Orel dito5 Morschansk-Sysran Aand5 Orel-Vitebsk Oblig5 Foti-Tiflis Oblig. f 1000 5 Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Riaschk-Wiasnaa Aand Z.-W. Spoorw. Aand. 100—1000 5 Amerika, Buffalo Pittsb. W. Sp. C. v. A. Dito, Canada-Soutb Cert. y. Aandeel Dito, Chic. Cert. v. Aandeel Preferred Dito, Illinois Cert. v. Aand Dito, Louis San Kr. Aand. Ie Pref. Dito, dito Preferred Dito, Micb. Centr. Cert. v. Aand Dito, Miss. Incomebonds Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 3 Dito, dito dito f 100. 3 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oottenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito 1860 6 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rutland, Staatsleeniug 18645 Dito, dito 18665 Turkije, Spoorwegleen ng3 24 Mrt. 67 'U 81'/, 101'/, 101'/,. 6l"li, 62'/» 62'/,. 62'/,, 77'/, 95»/. 77»/, 93'/, «2 87'/, 53'/, 53»/, 82'/,, 83 75'/, 65»/,, 74"/,. 28»l„ 45»/, 27'/, 46 11 9"/» 64",, 22s/1. 12 16 '/g 12»/, 87s/s 117 26 45', 72 76 50'I, 66» 121»/,, 60"/,, 48'/,. 85 87 62'/, 86'/, 87 00'/,, 56»j„ 36'., 52»/,. 140' 134"/, »S'I, 53 85'/, 69',s 37 104 6l'|a 106 109'/, 9 I'll. 99'/, 108 142 104'/, 131' 128»/, 10»/, 25 Mrt. 67'/, 701'/, 102 62 62'/. 62% 95»/, 77V„ 92 87'/, 33'/, 83 837, 65'/, 74"/,, 28»/, 463', 27'/, iiV, 9 65'/, 22'/, 12 16 127,, 37'/, U7 24' U 72 50»/, 65'f, 121*/, 59'/, 48'/, 60*/, 56 35»/, 51'/, 134 93 52»', 68»|, 36»/, 61'/, 104'/, 109'/, 917. 108'/, 105 10»/, Alkmaar Hunne dankbare kinderen Ondertrouwd HENDRIK WENINK en MARGARETHA TAUBER. Enkhuizen Heiloo, 22 Maart 1882. Voorspoedig bevallen van eene Dochter E. EECEN—KOSTER. Oudkarspel, 21 Maart 1882. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van Mevrouw M. J. van EWIJCK, weduwe den Heer A. W. LAAN, te Baarn betuig ik mede namens de familie mijnen hartelijken dank. Alkmaar, 24 Maart 1882. A. J P. OOR 17 Voor de menigvuldige blijken van belangstelling den 19 dezer ondervonden, betuigen wij onzen har telijken dank. H. LETZKE. Alkmaar, 24 Maart 1882 J. LI'IZKEMOOT. £f| Op den 29 Maart a s. hopen onze dierbare «t Ouders B VALK ♦g E. BOON hunne Sajarige Eehlvereenlging 21 te herdenken. Voor de menigvuldig ontvangen bewijzen van deel neming, bij het overlijden onzer geliefde Moeder Mejuffrouw de wed. J. P. J. van ROSEN DAEL, VAN WAMEL, betuigen wij onzen hartelijken dank. Namens de familie CA REL A. J. van ROSEN DAEL, Alkmaar, 26 Maart 1882. Executeur. Bij deze betuigt de ondergeteekende zijnen harte lijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling, bij de ziekte en het overlijden zijner geliefde Echtge- noote ondervonden. C. DEKKER. Huiswaard, 26 Maart 1882. Bevallen van drie welgeschapen Dochters ELIZEBETH KOS—NES. Hoogwoud, Me. DE RUITER, 22 Maart 1882. vroedvrouw te Nieuwe Niedorp. Voorspoedig bevallen van een welgeschapen Zoon HENDRIKA DE GROOT, geliefde Échtgenoote van Hk. OVER Jr. Alkmaar, 24 Maart 1882. Bevallen van een welgeschapen Dochter V. COHEN-LANGEDIJK. Alkmaar, 24 Maart '82. Na langdurig lijden overleed heden in den ouder dom van 73 jaren, mijn geliefde echtgenoot COR- NELIS WOU NUM. Warmenhuizen SIJTJE BROUWER, 21 Maart '82. Wed. C. WOGNUM.. Mede namens mijne kinderen en behuwdkinderen Heden overleed mijn geliefd jongste kind MAARTJE, in den leeftijd van bijna negen jaar. Alkmaar, 23 Maart 1882. D. OVERTOOM. Verzoeke van persoonlijk rouwbeklag verschoond te blijven. WEGENS L1KWIDATIE. W', APPEL «Sr., Vendumeester te Alkmaar, zal namens Heeren Likwidateuren der firma I. en A. D. COHEN aldaar, in het openbaar verkoopen Op Maandag, 27 Maart 1882, des morgens negen uur en volgende dagen, lelkens ten negen uur aan vangende, in het IJzermagazijn genaamd de Nieuwe Uzermijn de Nijverheid te Alkmaar, aan den Noor- dam aldaar Alle voorhanden zijnde AA ïnkrlgocdcrcn en Ijzerwarenals: Gietwaren Fornuizen, Kachels, geëmailleerde Fotterijen Spijkers, Klink nagels Aambeeld Houtschroeven Dommekrachten Kettingen, IJzergaas, eene aanzienlijke partij Smids en Timmermansgereedschappen Brandwaarborgkasten, Tuintafels Rijtuigf'ournituren, Landbouwgereedschap pen Ballastschoppen Bascules vele Huishoudelijke Artikelen en Keukenhenoodigdhedengegalvaniseerd IJzerdraad en Vlechtwerk, Inhoudsmaten, Petroleum- toestellen Gutta Percha IJzeren Pompen er.z. enz. Te zien Zondag 26 Maart 1882, van 1 tot 4 uur JgSs3 Voor de uitvoering van kooporders zal behoor lijk worden gezorgd Het Winkel en Woonhuis »DE IJ ZER- M1JNmet annex Pakhuis en tevens een Winkel en AA oonlltlisin den Kooltuin te Alkmaar, zijn UIT DE HAND TE KOOP, te be vragen bij gemelde» vendumeester. Schoorl, in de herberg van H Gouds blom, op Maandag, 27 Maart f882, vóórmiddags 1 l uur, vau Eene onlangs nieuw gebouwde Boerenwo ning met ruim Erf en daar achter gelegen AAel en Oouwlautl met Arbeiderswoning aan den Heerenweg te Schoorl groot 1 hectare 58 aren. Behoorende tot de nalatenschap van JANNETJE KRUIJFF, wed. WILLEM RIETVELD. Aanvaarding Huis en Erf 1 Mei 1882, het overige dadelijk. A. VONK Notaris te Schoorldam. te Hargen gemeente Schoorlten huize van Mejuffrouw JANTJE ZANDER, weduwe C. SLIK, op Woensdag, 29 Maart 1882 voormiddags 9 uur, van 3 Kalfkoeien 2 Geldekoeien1 Geldevaars, 1 Hokkeling, 1 prachtig zwart bles Merriepaard 20000 pond Hooi, Haverstroo, Mest, 1 Kar met kap op veeren, 1 Boerenwagen met hekken1 driewielde Kar met IerbakTuigen, Boeren- en Bouwgereed schappen, Meubelen, Huisraad, Inboedel, eene partij roode Tegelen en Puin enz. Er is geene gelegenheid voor uitspanning op de plaats. A. VONK, Notaris te Schoorldam. aan de Burgervlotbrug in de ZijpeDinsdag, 28 Maart 1882, vóórmiddags 10 uur, van: Buitenhuidsplanken, Binnen wegering7 Planken, Dekshalken lang 3£ Meter, zwaar 32 bij 12, Eiken Zaadhoutsbalk Leggers Kielbalken Dekshout, Op- langers, Masten, Boegspriet, Brandhout Watervaten, Huisraad koperen Herbergskomfooren Blik Tin- en Aardewerk 1 Stortkar Zeeboeken Vlaggen Chirurgische Instrumenten het Decoratief voor eene Rederijkerskamer, enz Notaris A. VONK. te Alkmaar, in het koffiehuis van den Heer C. Kramer, aan het Waagpleinop Donderdag 30 Maart 1882, bij opbod, en op Donderdag, 6 April 1882, bij afslag, telkens namiddags 6 uur, ten over staan van den te Schoorldam resideereuden Notaris A VONK, van Het alom gunstig bekende kapitale Winkel huis eu Erve, genaamd DE WITTE ROOS, te Alkmaar, op een der beste standen op den hoek van de Mient en het Waagplein, uitmuntend geschikt voor alle neringen en bedrijven, groot 55 el. Te aanvaarden bij de betaling. De helft der koopsom kan op het perceel gevestigd blijven. Inmiddels uit de hand te koop Te bevragen bi} den eigenaar, den Heer A. KEU TER Rzn. te Alkmaar, en ten kai tore van voornoem den Notaris. ne»«». aal1 ^en Valkoogerdijkgemeente Schagen, op de plaats van den Heer A HOPMAN, op Dins dag, 18 April 1882, voormiddags 10 uur, van: 19 Kalfkoeien, 1 Geldekoe, 14 Kalveren, 1 bruin witvoet Merriepaard, oud 5 jaar, 1 zwart Merriepaard, gehjktands25 Schapen met Lammeren 1 Ram 1 drachtige Zeug, Mest, 1 Jachtwagen, 1 Kar, 1 Boe renwagen, Tuigen, Boeren- en Bouwgereedschappen enz. ABR SLOOS Notaris te Winkel. A. VONK, Notaris te Schoorldam. te Hargen, gemeente Schoorl, ten huize van JAN BAKKER, op Dinsdag, 4 April 1882, vóórmiddags 10 uur van 9 Kalfkoeien, 1 Geldekoe, 2 Hokkelingen, 3 Paar den 1 Veulen, 11 Schapen, Hooi, Mest, 1 Boeren wagen 1 driewielde Kar1 Speelwagen Boeren- en Bouwgereedschappen enz. P. VAN LEEUWEN, Notaris te Alkmaar. A. VONK, Notaris te Schoorldam JpSliö^te Schoorl, ten huize van den Heer JACOB JONGERLING, op Woensdag, 5 April 1882, vóór middags 10 uurvan 5 Kalfkoeien4 Kalfvaarzen3 Geldekoeien 3 Pinken, 1 Veulmerrie, 1 Merriepaard, 1 zwart Ruinpaard, oud 5 jaar, mak in alle tuigen, 6 Oon- schapen1 Varken, 20 OverhoudersHooi, Mest, Tuigen1 Boerenwagen 1 driewielde Karl Kar op veeren1 Ierbak1 Egge1 Ploeg1 Melk wagen Boeren- en Bouwgereedschappen, enz. Geene gelegenheid voor uitspanning op de plaats. Notaris A. VONK. J. J. BRASSER T. KUIT zullen als last hebbenden hunner principalen, publiek pre senteeren te verkoopen groote en fraaie meerendeels op leverbaar geplante partijen Op Dinsdag, 4 Aprilte B e v e r w ij k op den tuin „Vredelust,'" van J. J BRASSER. Op Vrijdag7 April, te U i t g e e s t, op de tuinen van J. J. BRASSER en J. BRASSER Jz. En op Donderdag, 13 April te Li m m e n op de tuinen van J VERWEEL VOOREN en R. ZAADNOORD1J K benevens zeer groote en schoone partijen Trosnarcissen, Tulpen, enz. Op Dinsdag, 18 April, en Donderdag20 Apiil f op verschillende tuinen te Uitgeest, telkens des morgens te 10 uren. Catalogussen dezer belangrijke veilingen zul len in tijds bij bovengenoemde lasthebbenden ver krijgbaar zijn. Men is van meening, op Woensdag, 5 April 1882 des morgens 9 uren op de _Jggg| Plaats aan den Zanddijk, in het Koegras, onder Callantsoog bewoond door den heer Hk. SMIT, om contant geld in het openbaar, te verkoopen 17 Kalfkoeien 4 Geldekoeien en 7 Hokkelingen, 2 Paarden, Rijtuigen, Tuigen, Boeren- en Bouwge reedschappen Huisraad en Inboedel en wat verder zal worden gepresenteerd. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van den Notaris P. VAN LEEUWEN te Alkmaar. f*® te CA8TRICUM, in het logement van den heer J Koning Kars, op Dinsdag, den 28 Maart 1882, voormiddags 10 uur. ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden NotarisW. F. G. L. GOUWE, van: Twee %%'ooilhuisjes en een Stal onder één dak en Erve, aan den Straatweg te Castricum in de kom der gemeente, sectie B. No. 734, 735, 736 en 1243, groot 3 roe 70 el. Te aanvaarden bij de betaling van den koopprijs. Behoorende aan den heer J. W. ROMMEL te Castricum Uitvoeriger bij biljetten en nadere inlichtingen ten kantore van den genoemden Notaris GOUWE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 7