9^ Boelliuis Ie lleilo, Bloedkoralen. fifimrij JeTffifflr UITVOERING Openbare Verkooping jgggL Openbare Verkooping, BOELHUli, Voorloopige Aankondiging Openbare Verkooping, deftig, dubbel Heerenhuis, Openbare Verkooping Huisraad en inboedel een HUIS, te West-Graftdijk, OSCAR MEDIA G (GREGOR SAMAROW). Faillissement. 2a 3 gemeubeieerde Kamers, een goed onderhouden Snipschuit, Uit de hand te koop ol te huur: der Mannen-Zangvcreeniglng TEER-ZW A VELZEE P, TE HUUR, Het zeldzaam, schoon gelegen Levend Vee, Boerengereedschap en Huisraad en Inboedel. eenig Huisraad en Inboedel. OPEISBARE VERKOOPING P" (e Alkmaar, 5. het Weiland De akker in de Broekaldaar, D, 483, groot 18 aren 59 centiaren, in huur bij K. Hei nis Jacobsz. lilt de hand te koop: Bij HERM. COSTER ZOON te ALKMAAR zal bij uitgave verkrijgbaar zijn Ifünl und achtzig Jalire in t* laubetKampf und Sieg. Ein Menschen-und Heldenbild nnseres deutschen Kaisers Mit 37 Illustrationen. Peös f i53o. J. van der maaten. Schermeer, 26 Haart 1883. „Oefening haart kunst," Rederijkerskamer Aurora, BIZÏI=LC3rSZE;^!A3NrS te Schagenin «liet NoordhollandscAe Koffiehuis", van den Heer Corn. Kos Pzn, op Donderdag, den 30 Maart 1832, 's middags 12 uren ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris W F G L. GOUWE van ^aP'ta^e uitmuntend "ftflilagelegen Hoeren plaats ge- i.aamd DE BOGT, te Sint Maar tensbrug, aan de Groote Sloot, in de Zijpe, bestaande in twee Huismanswoningen, BoetErf Werf en beste goed bewerkte en onder houden Landerijen circa 34 bunders groot (oude maat nagenoeg 48 Zijper morgen). In eigen dom toebeboorende aan den Heer H. 8CH RIEK EN. Te aanvaarden: de huizen 1 Mei 1882 en de lan derijen bij de betaling der kooppenningen. Nadere inlichtingen ten kantore van voornoemden NotarisGOUWE. TE AI.KM.%A1t op Dinsdag, den 28 Maart 1882, bij opbod, en op Dinsdag, 4 April daaraanvolgende, bij afslag, telkens 's avonds om 6 uur, in het koffiehuis van den heer Lievendag, aan de gedempte Nieuweslootten over staan van den te Alkmaar gevestigden Notaris W F G. L. GOUWE, van: genaamd: »HOUT EN LANDZICHTen grooten, met verschillende vruchtboomen beplanten fraaien 1 U i n j in den Stadshout nabij de Heiloërpoort en de Singels, kadaster sectie E, No. 172 en 411 samen groot 17 roe 44 el, behoorende tot de nala tenschappen van de echtelieden den WelEdelen Heer J. P J. van ROSENDAEL en Mevr. W van WAMEL. Het perceel is dadelijk te aanvaarden en gedurende een week te voren dagelijks te bezichtigen, van 11 tot 4 uur, op vertoon van een door den betrokken Notaris af te geven toegangbiljet. Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen ten kan tore van voornoemden Notaris GOUWE. om contant geld, te Grootschermer, op Maandag, 3 April 1882, vcormiddags 9 uur, ten huize van den Heer LEEGWATER, van: En ten huize van Mej de weduwe TROMP, van Breeder bij biljetten. f»H(J%1 K, Notaris. op Dinsdag, 4 April 1882, bij opbod, en op Dins dag den 11 dier maand bij afslag, telkens 's avonds om 6 uur, in het Café „Lievendag", gedempte Nieu- weslootten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris E. G. JL. GOUWE, van 1. Een Tl inkcliiuis, waarin vele jaren eene zaak in garens, band, saijetten en aanverwante artikelen is gedreven en lirve. 2. Vijf daarbij staande Woonhuizen aan de noordzijde Oudegrachttusschen de Zakkenstraat en het Groot Nieuwland te Alkmaar. 3. Vier Tl oonliuizen onder één dak en Erven, aan de Looijerstraatuitkomende aan het Groot Nieuwland te Alkmaar, 4. Een Huis en Erve, Limmerhoek te Alkmaar. Toebehoorende aan den Heer C. BAAN. Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen ten kantore van den genoemden Notaris GOUWE. Ongeveer half Mei 1882 zal op nader te bepalen tijd en plaatsten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris W. F. G. L. GOUWE, publiek worden verkocht Een aan den Heer M. HARDORFF behoorend stuk Groild, in den Geesterhoutbij den Wes- terweg te Alkmaar, met eenige daarop staaude 11 onlngcn. Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen ten kantore van voornoemden Notaris GOUWE. in de Schermeer gemeente Oterleekin de herberg van M. Hos, aan den Stompen Toren op Woensdag den 29 Maart 1882, des voormiddags ten 11 uur, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris HENDRIK JaN DE LANGE van: Eene Huisiuanswoning met Boel, Erf, Tuin en Wei land, aan de Zuidzijde van de Noordervaart, in de Schermeer gemeente Oterleek groot 3 hektaren, 68 aren 60 centiaren Te aanvaarden het land dadelijk de Huismauswoning 1 Mei 1882. Behoorende aan den heer JACOB DEKKER, en inmiddels uit de hand te koop. Nadere inlichtingen worden gegeven ten kantore van de firma DE LANGE en DE MORAAZ te Alkmaar. Men is voornemens om op Woensdagen If 2'1 Maart en 5 April 1882, 's avonds zes ure, in het hotel de Toelastte Alkmaar, in het openbaar te veilen en te verkoopen Een met sierlijk in hout en steen gebeeldhouwden gevel en vooruitspringende Balconkainer, breedeu prachtigen marmeren gang en trappen, rijk behangen ruime KamersSalon en Suite, met fijn gestucadoorde Plafonds en Marmeren Schoorsteenmantels, voorzien van Spiegels met sierlijk vergulde ornamenten, Kel der, Keuken Meiden-, Provisie- en Badkamers, Zol der, Gasleiding met kroonen en ornamenten, uitstekend wel- en regenwater en verdere gerijvenbenevens ERE en schoonen TBIil, te Alkmaar, zuidzijde Langestraatoost het tweede huis van het Stadhuis, Wijk A, No 43 achter uitkomende aan de Breedstraat, groot 5 aren, 56 centiaren. Te aan vaarden 1 Mei 1882. Te b e z i c h t i g e n op Dins- en Woensdagen des namiddags, mits voorzien van een toegangbiljet van één der Notarissen. Uitvoeriger bij aangeplakte biljetten en nadere inlichtingen bij de Notarissen J G. A. YERHOEFF en H. J. DE LANGEte Alkmaar. iiiiiir te Groutscuermer, in het locaal van J. Reijnen, op Donderdag, den 30 Maart 1882, 's voormiddags ten 10 ure, van: 1. een voor weinige jaren nieuw gebouwd Woon huis met Erf, te Grootschermer, laatst bewoond door wijlen Mejuffrouw de wed. C. Wiedijk Az gioot 4 aren 30 centiaren. 2. het W eiland de Leijin den Eilandspolder, ender Zuid- en Noordschermer, D. 349 e a, groot 3 hectaren 29 ar«n 50 centiaren ten deele in huur bij K. Heinis Jacobsz, het grootste deel terstond te aanvaarden. 3 het W eiland De Elf Aggelenaldaar, D, 371, groot 1 hectare 6 aren 60 centiaren terstond te aanvaarden. 4 het Weiland, aldaar, D, 430, groot 25 aren 80 centiaren in huur bij R. Jonker. Inlichtingen geeft de Notaris DE GELDER in de Schermeer, gemeente Oterleek. ten huize van J. OTTO nabij het Station op Maandag 3 April e.k., des morgens te 10 uren, zijnde Secretaire, Bureau, Kasten, Tafels, Stoelen, Bedden Klok Spiegels Schilderijen Kachel Ko per, IJzer en Aardewerk, ongeveer 4000 kilo Hooi, een stuit llestBouwgercetlsrhttppen en hetgeen meer gepresenteerd zal worden. Wegens LTKWIDATIE Finale Uitverkoop van E!ERERIA<>R.%EE"%, enz bij de Weduwe P. KOORN en ZOON, Langestraat, Alkmaar. in tweeën bewoonbaar. Te bevragen bij den Notaris DE GELDER, in de Schermeer. VON Voor de vele alhier wonende duitschers zal deze uitgave voorzeker eene welkome verschijning zijn. Al degenen die iets te vorderen hebben vanver schuldigd zijn aan of borgtochten hebben ten laste van Mej. MAARTJE GROEN, in leven Weduwe van den Heer CORN. VAN DER PLAS gewoond hebbende te Egmond aan Zee en den 9 Maart 1882 aldaar overledenworden verzocht daarvan vóór of uiterlijk 5 April dezes jaars opgaaf of betaling te doen ten kantore van den te Alkmaar s;evesti"den Notaris GOUWE. Bij vonnis der arrondissements rechtbank te Alk maar, van 20 Maart 1882 op de grosse geregisteerd is HENDRIK VEEN tapper en winkelier te Hoorn' van af 17 Maart 1882 verklaard te zijn in staat van faillissement, met benoeming van den E A Heer Mr. C.P.E. HANEGRAAFF, Rechter in genoemde rechtbank tot Rechter-Commissaris en van den on- dergeteekende Advocaat-procureur te Alkmaar, tot Curator. Alkmaar. Mr. F. H. G. VAN DER HOEVEN 23 Maart 1882. Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Alk maar, van den 20 Maart 1882, js met ingang van den 18 Maart j 1., verklaard te verkeeren in staat van faillissement CORNELIS DE BOER, huisschilder te Barsinperhornen met benoeming van den Edel- Achtbaren Heer Mr. F. A. VAN LEEUWEN Rechter in genoemde Rechtbank, tot Rechter-com- missaris en van den ondergeteekende tot Curator. Dankbaar voor het vertrouwen en de gunst, zoo wel binnen als buiten deze stad als Bierbrouwer ge noten beveelt de ondergeteekende zijne opvolgers beleefdelijk in dezelfde gunst en dat vertrouwen' aan. W. J. SCHOON. Ons refereerende aan bovenstaande hebben wij de eer kennis te geven dat wij eigenaren zijn geworden der llierbjouuerïj "HET FORTUINen deze zaak op denzelfden voet zullen voortzet (en. Terwijl wij zullen trachten ons het te schenken vertrouwen waardig te maken, bevelen wij ons beleef delijk aan. Alkmaar, 25 Maart 1882. VAN GIEZEN Co. met of zonder bediening. Langestraat No. 18. G. J. SPRUIT Co. om desverkiezende dadelijk te aanvaarden eene SSentenicrs'aoiiiHgwaarin 2 kamers, keuken kelder en verdere gemakken en voorzien van goed waterstaande te Limmen. Te bevragen bij Jb KRAAKMAN, op Vischlust aldaar. bij R. K. KOPPEN, Scheepmaker te West-Graftdijk, groot 27 ton, met volle Inventaris. De van ouds bekende Herberg »ZO- gfnlf MERVREUGD,h met Boorrfgdstal en Tuingrond staande en gelegen aan den Heerenweg te Limmen Te bevragen bij P. KIEFT, te Limmen. Juffrouw SCHREG AR DUS vraagt tegen 1 Mei eene fatsoenlijke Bicnstbode als Meid alleenvan de Prot. Godsd., tus schen de 20 en 30 jaren oud tegen goed loon goed kunnende koken en werken en de fijne wasch behandelen. Zich te vervoegen Kanaalkade, Wijk B, No. 21, tusschen 12 en 1 ure. met medewerking der in de kolfbaan van den Heer C. SCHAGEN. beduidend werkdadiger als Teerzeep, vernietigt dezelve bepaaldelijk alle onzuiverheden der huid en veroorzaakt zeer spoedig een zuiver helder witte huid. Verkrijgbaar a TO Cts. per stuk bij Mej. de Wed. F. A. GöTTMER, te Alkmaar. Stoomdrukkerij van Herm. Coster en Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 8