BERICHT. No. 38. Vier en tachtigste Jaargang. Wifi zich met het nieuwe kwartaal op ons blad abonneert, ontvangt de vóór 1 April nog verschijnende num- mers gratis. FEUILLETON. 1882. WOENSDAG 29 MAART. 12) LIEFDE IN DEN OORLOG. Prijs der gewone Advertentiën #flictëel (Öcbceltc. Ëititenlanb. ALKMAARSCHE Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f 1, De 3 nummers 0.06. COURANT. Van 15 regels 0,75; iedere regel meer 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TEE ZOON BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis Dat heden op de gemeente-secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek met de bijlagen, van J. WIJ DE- MAN Jr., om vergunning tot het oprichten vaneene koper slagerij, blik- en zinkwerkerij, in het perceel aan het Payglop, hoek Breestraat, wijk A, n°. 54, en dat op Dins dag, 11 April 1882, 's middags te 12 uren, ten raadhuize ge legenheid wordt gegeven om tegen het oprichten van die werk plaats bezwaren in te dienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 28 Maart 1882. De Secretaris NUHOUT van der VEEN. Lijst van brieven, waarvan de geadresseerden onbekend zijn, verzonden gedurende de 2e. helft der maand Eebruari. Mej. M. E. Koster, E. Kiemstra, B. Smits, Amsterdam; Leek Heilo. Uit OudcarspelJ. Zijdewind Zijpe. Schermerhorn C. de HollBruinisse. i Schoorldam A. Haagenaar, Amsterdam. Briefkaarten: Wed. van Brussel, Wed. A. S wart, Amsterdam. DUITSCHLAND. Do Keizer heeft in een openbaar gemaakt schrijven aan den rijkskanselier van den 24 zijn innigen en oprechten dank betuigd voor de tref fende bewijzen van liefde en trouwhem op zijnen verjaardag geschonken. Deze uit het hart gekomen en tot het hart sprekende uitingen hadden hem bij het in treden van zijn 86 jaar op nieuw moed en vertrouwen geschonken, om de plichten van zijn aan verantwoorde lijkheid rijken werkkring weer op te nemen enzoo lang God hem kracht schonk, zijn zorg voortdurend te wijden aan de weivaart en den voorspoed van zijn volk. Aan den Keizer van Rusland werd het volgende ant woord op het telegram van gelukwensching verzonden „ik betuig u en der Keizerin n,ijn hartelijkste» dank voor de goede wenschen, wellce gij op mijn geboortedag liebt geuit. Kik uwer woorden heeft levendigen weerklank in mijn dank baar hart gevonden. Ik bid den almachtige uwe regeering te zegenen tot heil van uw volk en tot bevestiging van den europeeschen vrede. De centrale commissie der landbouw-vereenigingen in Baden heeft zich mede met 10 tegen 4 stemmen tegen de invoering van het tabaksmonopolie verklaard. ENGELAND. Den 23 werd in het Hoogerhuis de aandacht der regeering gevestigd op het feit dat bij een feest ter eere van de onafhankelijkheid der Trans vaal vier dronken waren uitgebrachtde eerste aan de onafhankelijkheid der Zuid-Africaansche republiek de tweede aan den Volksraad, het wetgevend gezag, de derde aan het Driemanschap het uitvoerend gezag en eerst de vierde aan Engeland's Koningin, als suzerein van het land. Hierin werd eene bedoelde beleediging jegens de Koningin gezien en de engelsche resident had dien dronk beantwoord en juist gedaan alsof het van zelf sprak dat de Koningin eerst in de vierde plaats in aanmerking kwam. De minister van koloniën geloofde niet, dat de bedoeling bestaan had, de Koningin te beleedigen, maar gaf toe, dal het gebeurde ongepast was, waarin de resident niet had moeten berusten Hij was dan ook dadelijk, nadat de minister daarvan kennis had gekregen gelastzich van alle deelneming aan openbare handelingen te onthouden vóór hij zich ver zekerd had dat men voornemens was aan de souve- rein die hij vertegenwoordigde de verschuldigde eer te bewijzen. Lagerhuis. Het voorstel tot toekenning eener verhoogde toelage aan prins Leopold bij gelegenheid van zijn huwelijk werd op de volgende gronden be streden. De uitgaven voor de kroon waren reeds meer dan voldoende buitengewone toelagen als nu voor gesteld werden waren vroeger niet gegeven het in komen van den prins uit de schatkist was thans reeds per week grooter, dan het jaarlijksch inkomen van menig fatsoenlijk man was de prins met zulk een uitnemend verstand begiftigdals men beweerde dan kon hij arbeiden voor zijn brood het verleenen van zulke toe lagen uit de schatkist was eene schande voor hen, die ze ontvingenonverschillig of zij Vorsten of bedeelden waren. Minister Gladstone verdedigde het bedrag der toelage het was niet te hoogonder George III ont ving de kroon eene toelage van 12,000,000 de zaak was thans geheel anders geregeld en van Koningin Vic torie kon niet gevorderd worden dat zij in de gelde lijke behoeften harer kindereu voorzag. Vijf der ministers, waarvan 2 als leden van het parlement bij eene vroegere gelegenheid tegen het verleenen eener dergelijke toelage gestemd hadden verlieten vóór de stemming de zaal. Den 24 werd door den onder-minister van buitenl. zaken medegedeeld dat de regeering der Vereenigde Staten verzocht had de americaansche burgersdie onder de werking der iersche dwangwet gevangen ge nomen waren te doen te recht staan of anders in vrijheid te stellenwelk verzoek in overweging was bij de regeering. De heer Ritchie stelde de benoeming eener commissie voor om een onderzoek in te stellen naar den invloed der buitenlandsche tarieven op den engelschen handel en de mogelijkheid te overwegen, door wettelijke bepalingen de aan de ontwikkeling der engel- sche nijverheid in den weg staande belemmeringen op te heffen. Dit voorstel werd door Northcote ondersteund. Minister Gladstone verklaarde te betreuren dat het hoofd der oppositie van gevoelen veranderd wasal was hij wellicht door het standpunt, das hij ingenomen haddaartoe verplicht. Aanneming der motie zou toch aanleiding geven tot de onderstelling dat de strijd over het vrijhandelstelsel weder zou beginnen. Hij verklaarde met klem zich daartegen. Ten slotte werd het voorstel verworpen met 140 tegen 89 stemmende minderheid bestond uit conservatieven en aanhangers van Parnell. FRANKRIJK. Den 24 werd te Parijs een nieuw handelsverdrag tusschen Frankrijk en Nederland onder teekend. Dat tusschen Frankrijk en Belgie werd den 25, na langdurige beraadslaging door de Kamer aan genomen met 399 tegen 61 st. De Senaat keurde dien dag goed het onlangs door de Kamer aangenomen wetsontwerp betrekkelijk de benoeming der burgemees ters door de Gemeenteraden. De Républiquo franfaise, Gambetta's orgaan, is woe dend over de samenstelling der begrotingscommissie welke ten nadeele van Gambetta's aanhangers en dus ten voordeele van de plannen des ministers van finan ciën is uitgevallen. Het blad kan niet geloovendat Frankrijk zal dulden de uitsluiting van republikeinen door andere republikeinen met behulp van reactionairen. Het zal die wanorde niet lang toelaten. Waarom de talrijkste groep der republikeinsche meerderheid ter zijde gesteld Alleen door haat en nijdonbekwaam heid arglistigheid en ergernis. Met zulk eene staat kunde gaat men het hoofd voorover tegen een muur om vermorseld te worden. Men kan het kapitool be stijgen maar de Tarpeïsche rots is niet ver af. De begrootingscommissie benoemde den 25 den schoon zoon van President Grévy, den heer Wilson, met 21 van de 33 stemmen tot haren voorzitter, die dezen post aanvaardde met eene toespraak waarin hij bij herhaling wees op de volkomen eensgezindheid tusschen die commissie en de regeering en op den gunbtigen staat der geldmiddelen waardoor belastingvermindering mogelijk werd gemaaktwanneer noodelooze uitgaven vermeden werden. Den 27 werd te Foix de republikeinsche en te Mon- tauban de legitimistische candidaat tot lid van den Senaat gekozen. De aanneming van het reeds zoo lang aanhangige wetsontwerp betrekkelijk den leerplicht wordt door de republikeinsche bladen met ingenomenheid begroet en als eene der gewichtigste hervormingen beschouwd, welke iu de laatste jaren tot stand kwamen. ITALIË. Den 25 gaf minister Magliani in de Kamer, die den 26 tot 12 April uiteen gingeen overzicht omtrent den staat der geldmiddelen waaraan het vol- Edmond Fabre heeft intusschen den weg naar het slot Monterry ingeslagen. De avondwind speelt met de grijze lokken van den ouden heer, vol angst klopt hem het hart zal zijn zoon nog luisteren naar zijne vermanende woordenzal hij hem nog tijdig genoeg vinden om de noodlottige daad te beletten „Wie daar?" wordt in het fransch zacht uit het hosch geroepen. De post der franc-tireurs ziet niettegenstaande de duisternis, dat het een burger, geen duitsche soldaat is, die nadert. „Ik hen Edmond Fabreantwoordt de oude heer. „Bedrieg ik mij of zijt gij het werkelijk Dolland?" „Om u te dienenantwoordt de werkman der fabriek die nu voor franc-tireur speelt. „Wilt gij nog zoo laat naar Monterry „Ja ik zoek mijn zoon ik moet hem spreken." „Ik mag u wel naar het slotmaar niet weder terug laten gaan. Gij zult mijnheer Charles niet in het slot vinden die staat op den weg naar Chaumont." „Hij is op het slot. Dolland, zeg uwen markies, dat de aanslag verraden is. Stort de uwenstort het dorp niet in het verderf." „Verraden? Onmogelijk. Zegt gij de waarheid, mijnheer Fabre?" „Hoort gij beneden die schreden De duitschers maken zich gereed u te ontvangen. Wilt gij de hui zen uwer ouders in vlammen zien opgaan grijpt dan de duitschers aan." Fabre snelde verdertermijl de werkman in het kreupelbosch verdween, om den zijnen mede te deelen wat hij gehoord had. Toen de oude heer het slot bereikte, iilde in de duisternis een schaduw hem voorbij. Te vergeefs zocht hij een bediende. De gang was slechts mat verlicht. Hij hoorde schreden op den trap, hij vertrouwde zijne oogen niet het was zijn zoon die nu in het licht was gekomen en achter dezen liep Léon de Monterry met den mond van den revolver op Charles gericht. „Vader riep Charles onstuimig. Léon schrikte bij den onverwacbten aanblik van den ouden heer zoozeer, dat hij onwillekeurig den arm met den revolver zakken liet. De markies verbleekte. De gedachte was bij hem opgekomen toen hij zich van den jongen Fabre mees ter maakte dat Edmond Fabre de begenadiging van zijnen eenigen zoon zou moeten koopen wanneer hij na het gelukken van den aanslag dezen als verrader ter verantwoording riep. Fernande's hand of eene zeer hooge geldsom moest de prijs zijn, zou hij den jongen man niet aan den krijgsraad overleveren. Nu echter sloeg de verschijning van den ouden Fabre zijn plan den bodem in. De vader beschermde den zoon of zou hij ook den oude bedreigen „Wat beteekent dat vroeg Edmond Fabre. „Uw zoon is een verrader en een rebeleen lafaard, die in het beslissende oogenblik den moed verliest om zijn plicht te vervullen." „Noemt gij laag verraad misschien plichtriep Edmond uit„God zij geloofd dat mijn zoon dan te elfder ure nog voor een laffe misdaad terugschrikt. De duitschers zijn op hun hoede markiesik kwam hier, om mijn verblinden zoon te waarschuwen." „Dan hebt gij ons verradenriep Léon heftig. „Dan verdient gij den dood even goed als uw zoon." Léon zette een fluitje aan den mond en gaf een signaal. „De krijgsraad zal over u beide vonnissen zeide hij „de verrader verbeurt leven en eigendom." Léon herhaalde het signaalnog kwam er echter niemand. De vuistdie de revolver omvat hield beefde vreesde hij dat Charles hem zou aanvallen, voordat hij liet wapen kon opheffen zag hij het den jongen man aan dat deze begreepdat het zijn plicht was om zijn vader te beschermen Maar het was ook verontrustend dat niemand op het signaal verscheen. Hij had om in het ergste geval eener strenge huiszoeking zeker te zijn dat niemand zijne aanwezigheid op het slot verraden zoude man nelijke bedienden met boodschappen verwijderd en den vrouwen ten strengste verboden na het invallen der duisternisde bovenverdieping te verlatenhij had echter bij den ouden toren of in de nabjjheid der stallen frane-tireurs geplaatst om in geval van nood gewapende hulp bij de hand te hebben. De wachten hoorden zjjn signaal niet of letten er niet op. Laffe vrees volgde op zijn blinde woede. „Ik heb den lieden reeds gezegd dat zij slechts hun eigen ondergang veroorzaken nam de oude heer weder het woord. „Ik raad u markies uw misdadig voor nemen op te geven. Het land overleveren aan de wraak des vijandsis niet vechten voor Frankrijk ver raad brengt geen zegen aan onheil slechts en schande. Wilt gij uwe oude moeder van huisvesting beroofd zien wilt gij de ellenden der weduwen en weezen in Y, op uwe verantwoording nemen wanneer de vijand tot straf van het verraad, het dorp afbrandt?" Léon stond een oogenblik besluiteloos. Plotseling echterzonder Fabre met een antwoord te verwaardi gen ijlde hij weg en weinige minuten later klonk de hoefslag van een paard op het slotplein een ruiter reed in vollen galop weg. Met korte woorden verhaalde Charle3 zijn vader, hee hij tot inkeer was gekomen en beide ijlden naar de woonkamer der markiezin om de dames te troosten met de hoopdat ook Léon nu wel van zijn voorne men zou afzien; De oude dame was ter nauwernood van bare bezwij ming hersteld. Charles riep om hulp waarop een der dienstboden verscheen. Amélie echter scheen verdwe nen te zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 1