twee Dienstboden, Dekhengst, S. PEPPING. eene flinke Boerenmeid, 4 Timmerlieden gevraagd. J. DE LANGE Corns. Johszn., Kiezers 11 ei ie. de Heer J. P. BACKX. Aan de Kiezers voor een Lid van den Gemeenteraad te HEILO. N. APELDOORN, ISuitenlattb- Ëinttenlaub. 3boertentiën. Th. G. A KOLLMEIJER. bekwame Broodbakkersknecht W. BTAM. «F. IE-*. HEILO. :rcr. APELDOORN. militie niet ontslaat van den daarop volgenden schutter- plichtdat de sterkte der schutterijen volgens de Grond wet wordt geregeld door de wet, en de wetgever dus ook bevoegd is, wanneer het noodig blijkt algemeenen dienst plicht bij de schutterijen voor te schrijvenwaaruit volgtdat ook de ontslagen militiëns bij de schutterijen worden ingedeeld dat die militiëns als reeds behoor lijk geoefend natuurlijk tot de eerste klasse behooren, en in dit opzicht geheel gelijk staan met de schutters, die reeds vier of vijf jaren geoefend zijn en dien ten gevolge tot de eerste klasse zijn overgegaan. Maar zal al verder worden beweerd de Grondwet wil dat de schutterijen worden ingericht in de gemeenten, en dit belet de vereeniging van de schutterijen van verschil lende in elkanders nabijheid gelegen gemeenten tot één corps gelijk de Minister voorstelt als onvermijde Ijjk. "Waar blijft dan de plaatselijke wapenmacht? In hoeverre deze bezwaren gedeeld zullen worden, moet de toekomst leeren maar dat zij zich in meerdere of mindere mate zullen doen gelden is zeker. De groote vraag zal intusscben zijn: Waarborgt deze regeling der schutterijen die van de schutters veel tijd voor de oefeningen en van het rijk en de ge meenten groote uitgaven zal eischen ons ten slotte een wapenmacht die voor hare taak berekend zal zijn voorzien van een in aantal en geschiktheid voldoend kader Of zullen wij toch ons doel niet of althans niet dan op gebrekkige wijze bereiken Waarom dan niet liever de Grondwet gewijzigd en den vijfjarigen diensttijd verlengd? Bij geen enkel volk duurt hij zoo kort. In SpanjePortugal en Belgie is hij gesteld op achtin Duitschland op twaalfin Rumenië en De nemarken op zestien, in Italië op negentien, in Frank rijken Rusland op twintig jaren. Waarom den mili- tiëiPna vijfjarigen diensttijd, als hij behoorlijk geoefend is, ontslagen en bij minder geoefende schutters inge deeld om met hen opnieuw van tijd tot tijd geoefend te worden? Stel den diensttijd op tien jaren; na de eerste vijf jaren zal het niet noodig zijn de militiëns jaarlijks weer op te roepen men behoeft hun in vredestijd geen noemenswaardigen last meer op te leggen maar men regele de zaak zoo dat zij in oorlogstijd onmiddelijk kunnen optreden waar zij noodig zijn. Dan behoeft men niet terstond op de schutterij te steunen en zal deze beter geoefend dan thans, in oorlogstijd gemobi liseerd en verder gooefend, het leger kunnen aanvullen. Vele en hoogst belangrijke vragen zullen zich al- zoo bij de behandeling van de ontwerpen tot regeling van militie en schutterij voordoen. Belangrijk om het groote doel de verdediging des vaderlands en om de offers die daartoe in persoonlijken dienstin tijd en geld van de natie gevorderd moeten worden. Zij zullen daarom overwogen worden met al den ernst dien zij verdienen. Het doei mag geen ander zijndan het tot stand brengen van een legermachtdie gesteund door onze vestingen en versterkte liniën bij het ge concentreerd verdedigingsstelsel dat wij hebben aange nomen vertrouwen verdient. Dat daarbij aan de natie geen grootere persoonlijke en geldelijke lasten mogen opgelegd worden dan noodig is, spreekt van zelf. Kan dit zonder grondwetsherziening geschieden zooveel te beter, want zoo veel te eerder zullen wij ons doel be reiken. Kan het gedaan worden met behoud van plaats vervanging en nummerverwisseling laat ons de vrijheid die wij in dit opzicht hebben behouden. Maar kan het nietdan ook de persoonlijke dienstplicht inge voerd of zonder aarzelen een poging tot grondwets herziening beproefd. Wat het zwaarste is moet het zwaarste wegen. Vaderlandsliefde gebiedt voor een behoorlijke landsverdediging te zorgen en een bepa ling der Grondwet mag een doelmatiger en minder drukkende regeling onzer strijdkrachten niet verhinderen. DUITSCHLAND. Het pruisische Huis der afge vaardigden beraadslaagde den 29 over een voorstel om uit de inkomsten van het in beslag genomen vermogen van den Koning van Hanover (Welfenfonds) alleen de kosten van bestuur te bestrijden en het overige bij het vermogen te voegen. De heer von Bennigsen stelde eene motie van orde voor, waarin de hoop werd geuit, dat het den verwanten van den hertog van Cumberland mocht gelukken tot eene schikking te komen met de pruisische Kroon daar de overgave van het vermogen den hertog tot een minder gevaarlijk pretendent zou maken en zij door alle partijen in Hanover als een daad van staatsmanswijsheid der pruisische regeering zou worden begroet. Het Huis ging op voorstel der conservatieven echter tot de eenvoudige orde van den dag over. Den vorigen dag waren de staatsbegrooting en de wet op de middelen bij derde lezing aangenomen. Bij die gelegenheid trachtte een lid te bewijzen dat het tabaksmonopolie niet de uitkomsten zou hebben door de regeering daarvan verwacht. In Pruisen zou den de belangen van 63000 werklieden benadeeld wor den en het eenige doel der voordracht zijnzooals reeds door andere personen was gezegd de tabaksfa brieken v.vpl Straatsburg te behoeden voor zekeren ondergang. Den 30 is bij de tweede lezing van het door de re geering ingediende kerkelijk wetsontwerp, dat tengevolge van eene overeenkomst tusschen de conservatieven en de centrumsleden tegen dien dag onverwacht aan de orde was gesteld, drong de minister van eeredienst aan op de onveranderde aanneming van artikel 1, omdat het daarop voorgedragen amendementwaarbij aan de regeering slechts tot April 1883 eene onbepaalde macht verleend werdeen al te groote beperking zou zijn. Het amen dement werd echter toch aangenomen tegen stemden de leden van het centrum en de polen. De conser vatieven stemden voor. Art. 2 bepalende, dat afgezette bisschoppen, als de Koning hun gratie verleent, weder als door den Staat erkend gelden werd aangenomen met 212 tegen 169 stemmen. Art. 3 handelende over de vrijstelling van het wetenschappelijk staatsexamen voor geestelijken werd met het daarop door den heer Rauchhaupt voorgedragen amendement met 228 tegen 142 stemmen aangenomen nadat de minister van eere dienst het amendement onaannemelijk verklaard had omdat het beoogde het bewijsdat de candidaat ook bij Staatsinstellingen zijne opleiding genoten hadte doen vervallen. Art. 3a opheffing der betrekking van Staatspastoors, door dienzelfden heer voorgesteld werd mede aangenomen. De artikelen 4 en 5 betreffende de rechten der regeering ten aanzien der benoemingen van geestelijken en de verpligte aangifte der benoeming, werden verworpen. Den 31 werd bij 3e lezing de wet overeenkomstig de bij de 2e lezing gemaakte wijzigingen onveranderd goedgekeurd met 228 tegen 130 st. ENGELAND. Minister Kimberley las den 30 in het Hoogerhuis een telegram voor, meldende dat het hoofd van het Kaapsche ministerie den 27 in het parlement verklaard had dat de regeering ten aanzien van Ba- soetoland noch afstand van grondgebied noch ver nieuwing van den oorlognoch verbeurdverklaring wilde; dat zij verder herroeping der ontwapenings- uitnoodiging verlangde en weder instelling der commis sie voor het schatten der aan de te goeder trouw zijnde Basoeto's toegebrachte schade. Die commissie zou tevens de vraag van het eigen beheer bunnen on derzoeken en in hoeverre de Basoeto's in het parlement vertegenwoordigd konden worden. Door deze maatre gelen hoopte de regeering de ontevredenheid te kunnen wegnemen. Lagerhuis. Den 30 werd het amendement van den heer Marriott op het voorstel van minister Glad stone betreffende de sluiting der beraadslaging met 318 tegen 279 stemmen verworpen. Daarna werd de beraadslaging verdaagd. Een der bladen had berekend dat van de 637 leden van het Huis (het Huis telt werkelijk 658 leden), 335 behoorden tot de liberalen, 242 tot de conservatieven en 60 tot de homerulers en dat van hen die bij de stemming tegenwoordig zouden zijn 315 voor en 286 tegen Gladstone's voorstel zouden stemmen Ierland. Te Castleislaud graafschap Kerry werd den 29 de vrederechter en grondbezitter Herbert ver raderlijk doodgeschoten. FRANKRIJK. De Senaat nam den 28 het handels verdrag met Italië in behandeling. Een voorstel tot verdaging der beraadslaging werd met 153 tegen 121 stemmen verworpen waarna de verslaggever der com missie en andere leden het woord voerden. De laatste spreker was de heer Buffetdie door eene plotseling opgekomen ongesteldheid verhinderd werd zijne rede te vervolgen. De beraadslaging werd daarop tot den 30 verdaagd. De commissie uit de Kamer voor de afschaffing van het concordaat verwierp den 29 het wetsvoorstel be treffende de scheiding tusschen kerk en staat met 15 tegen 3 stemmen. Daarna nam zij met slechts 2 stem men tegen een besluit, waarin verklaard wordt, dat de betrekkingen tusschen de Kerk en den Staat nader bij de wet geregeld moeten worden opdat de gezags- aanmatigingen der geestelijkheid beter dan tot heden gekeerd zouden kunnen wordeD. De Kamer nam dan 30 het wetsontwerp van de oorlogscredieten met o95 tegen 3 stemmen aan waarbij voorzien wordt in de bosten der oproeping van hen die met verlof naar huis zijn om het leger voltallig te maken. GRIEKENLAND. Het wetsontwerpwaarbij de nieuwe provinciën van het rijk met de oude gelijk ge steld worden, wat de geldigheid der wetten betreft, is aangenomen. ITALIË. Garibaldi werd bij zijne aankomst te Pa lermo door de bevolking met bizondere hartelijkheid ontvangen. Een dagblad aldaar hield een opstel in waarin gezegd werd, dat Garibaldi's aanwezigheid de beste waarborg was dat de orde niet zou worden ge stoord gedurende het vieren der Siliaansche Vesper. RUSLAND. De minister van onderwijs Nicolai is op verzoek ontslagen en vervangen door den staatsse cretaris Deljanoff. De doodstraf door den strop in het groote proces tegen nihilisten onlangs uitgesprokenis door den Keizer ten aanzien van den zeeofficier Suchanoff ver anderd in doodstraf door den kogelen voor de 10 andere veroordeelden in dwangarbeid in de mijnen voor onbepaalden tijd. Den 3 L werd de doodstraf op Su chanoff te Kroonstad voltrokken. De courant „Het Vaderland" keert over 1881 uit f 40. De gemeenteraad van Amsterdam heeft den 29 op het voorstel vau B. en W. tot reorganisatie der handelsschoolmet 20 tegen 13 stemmen aangenomen een amendement der heeren Delpratden Tex en v. Nierop, krachtens hetwelk die school veranderd wordt in eene met tweejarigen cursus zich aansluitende aan het leerplan van en vereenigd met eene hoogere bur gerschool met driejarigen cursuswaarvan het school geld even als van de handelsschool100 zal bedra gen. Den 30 is de voordracht van B. en W. tot af stand van water achter het bótel de Doelen aan den heer Hahn met algemeene stemmen op één na goed gekeurd en wel met een met 19 tegen 13 stemmen aangenomen amendement waarbij de heer Hahn ver plicht wordt, in het nieuwe gebouw een steen te plaat sen met eene afbeelding van den weg te ruimen toren Swycht Utrecht. De gemeente zal niet de geheele afbraak aanvaarden maar slechts datgeen wat haar goeddunkt. Aan het comité voor de in 1883 te houden algemeene koloniale en uitvoerhandel-tentoonstelling is kosteloos de beschikking verleend over het geheele terrein achter het nieuwe Rijks-Museum en zulks met het oog op de nu reeds bestaande behoefte aan meer terrein dan bij raadsbesluit van 9 April 1881 voor dit doel was beschikbaar gesteld. Vervolg der binnenlandsclie berichten in het tweede blad. Om terstond in dienst te treden wordt gevraagd die goed kan melken tegen hoog loon, bij P. KOK, te Hensbroek. MEr wordt een ÜAECI1T en een EEIAB4.E JÖNGEIA gevraagd, hoog loon en vast werk bij Tegen Mei a.s. worden gevraagd Protest Godsd., waarvan de eene koken kan Loon70 en 80. Te bevragen bij de Uitgevers dezer Courant. MEr biedt zich aan een s» om met 1 Mei in dienst te treden. Adres by de Uitgevers dezer Courant. Adres K. BAKKER Dz., Mr. Timmerman, Ko ningsweg Alkmaar. OLOF DE WIT, te Heemskerk, heeft |K-lS2®de eer te berichten, dat hij in het bezit is i van eene schoonezwarte om paarden te laten dekken. Dekgeld 5, Commissionair in Effecten en Kassier, te Alkmaar, belast zich met het knopen en ver- koopen van Effecten, Coupons en ander geldswaardig papier, het incassceren van Wis sels, het bezorgen van Ccwcnsvcrzckerin- gen en Assurantiën tegen brandschade, neemt gelden deposito. Kantoor: Pasfoorsteeg Kiezers van den Gemeenteraad te Heilo, wilt gij mannen in den Raad brengen waaraan wij onze be langen kunnen toevertrouwen, kiest dan op den 4 April aanstaande eenparig met ons den Heer Eenige Kiezers. Door het overlijden van den Heer K. KUIPER wordt tot Lid voor den Gemeenteraad van HEILO aanbevolen om op den vierden April aanstaande eenparig hunne stemmen uit te brengen op den Heer EEN AANTAL KIEZERS. Als een rechtschapen onafhankelijk man wordt tot Lid van den Gemeenteraad aanbevolen K< mt allen op 4 April getrouw ter stembus op en toont nu, dat ook gij geheel onafhankelijke kiezers zijtlaat u niet door schoone beloften advertentiën enz. misleiden de ondervinding heeft u genoeg ge leerd. Stemt eenparig op den Heer en gij zult ondervinden dat uwe verwachtingen nist worden teleurgesteld. De Heer BACKX is een ge heel onafhankelijk persoon die steeds getoond heeft de gemeente Heilo en hare belangen lief te hebben. Eenige Kiezers. R. K. Medekiezers voor een Lid van den Gemeen teraad stemt met mij op den Heer en denkt aan het spreekwoord „Het zijn de slechtste vruchten nietwaaraan de wespen knagen." Een kiezer. Voor de verkiezing voor een Lid van den Gemeen teraad te Heiloop Dinsdagden vierden April wordt aanbevolen de Heer Eenige Kiezers. Ga nu weldra ter stembus heen Maar denk daarbij toch ook meteen 'k Stem hem, die 'k zulks waardig acht, En zich voor alle laagheid wacht. Die niet wat ook wordt voorgelegd Op alles ja en amen zegt. Maar kiest u een zelfstandig man. Die 't goede hier bevorderen kan Dat toch hoopt hier iedereen Dat is de wensch vrij algemeen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2