Lullik-Oiidorp, 69. A I li lllSIÏIl*» 69. Mejuffrouw DAMAVË,Mient, K li neman ét de Yisser, HERVATTING Een Woonhuis te huur, L'UNION. Naamlooze Brandverzekering-Maatschappij fatsoenlijk Meisje. Marchands- LÜIIIK-ÖUjMP, C GS, Tailleurs, FranscheEngelsche en Duitsche Stoffen Eïrxr DÉTAIL. Expositie der Moflelhocdcn ongeveer half April. ÏDCSST VATJILOhB, Borst lijders vinden baat berichten aan hunne geachte clientèle, dat zij eene lijnc collectie voorradig hebben voor bericht de ontvangst der Nouveauté's in HOEDEN, VEEREN, BLOEMEN enz., voor liet a s. saizoen. 3EP J\. HcT CS- Xj O F», mtmTT a "vmTrm eenc ruime sorleering Vitrages, geborduurde, etïen en U1N 1 V AiNuüiiN gestreepte Neteldoeken, Embrasses, Enlimacassers Gordijnkatoen in alle breedten, Koort en Baltranjes alle soorten van TAFELKLEEDEN der Maandagfsclxe vaart op A1 li in a a r enz. enz. Raad van administratie: LEVEKTSVEFiZEEEFilJVG JVLJtA.TSCJEiA.EEIJ MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN GEPLAATSTE FONDSEN ZESTIG MILLIOEH FRANCS *»CH TE VERVOEGEN VOOR ALLE INLICHTINGEN BIJ DE HOOFD AGENTEN Blroedeïerenvan de prachtigste Hashoen- «lers. Adres M. K. JONGES. DRUIVEN-RORSTHOJNIG. Opening Zomersaizoen Maandag 3 April a.s. SPECIALITEIT l\ DAMESMANTELS. C LUYCX iV 100N. van af MAANDAG 3 APRIL. Schagen1 April '82. Schipper DEKKER. aan het llciiigelaml. Te bevragen bij J. P. WIGMAN. OPGERICHT in 1828, gevestigd te farijs, Rne de la Banque, No. IS. De Heeren A. I) EICHTHAL oud-afgevaardigde, oud-regent der Fransche Bank, President der Zuider Spoorwegmaatschappij, President. C. MALLET, lid der firma Mam,f.t, frèresbankiers, President der Lyonsche Spoorwegmaatschappij, Vice President C AUDEOUD oud-bankier, President der Maatschappij van Steenkolenmijnen te Epinac. E. HEUTSCH, lid der firma Heutsch, Lutscher Co., bankiers, President der Disconto-Bank C. T1URJSSEL, oud-directeur vau de Zeevaart Verzekering-maatschappij la Mélusine. C. JAMESON, lid der firma Hottinguer Co, bankiers. II. MIRABAUD, lid der firma Miraisaud, Paccakd-Puerarie et Co, bankiers G. VELAY, grondeigenaar. A. VERNES, lid der iiruna ernes et Co., bankitrs, bestuurder van den Noorder-Spoorweg Dire deur At Heer G-HARLES ROBER1, oud-staatsraad. Onder-Directeur de Heer Baron G. CERISE, oud-inspecteur van financien. Het maatschappelijk kapitaal der Maatschappij bedraagt 1© miljoen en baar reserven miljoen francs, Haar ouderdom, de waarborgen die zij aanbiedt, de belangrijkheid harer verzekeringen tot een bedrag van 500 miljoen aan kapitaal, de vergoedingen die zij heeft betaald voor brandschade, bereikende een bedrag van meer dan 110 miljoen francs, zoowel als de billijke en spoedige wijze waarop zij hare onheilen regelthebben 1?UNION sedert langen tijd een eerste plaats onder de Fransche Maatschappijen doeu innemen De tarieven zijn zoo laag mogelijk gesteld. De Maatschappij heeft tot Hoofdagent voor Alkmaar en omstreken den Heer ÊB. OAÜSAWE. Q/> altc plaatsen icordctt solietle «tigeiden t/evrmifftl. L,UN|QN -■ OPGERICHT IN -1829 Gevestigd te PARIJS, in liaar Hotel, 15, rue de la Banque Verzekeringen bij overlijden op het geheele leven. Gemengde verzekeringen en op een bepaalden dag. Lijfrenten. Uitzelverzekeringen. 50 0/0 aandeel in de winsten der Maatschappij Amsterdam, de Heeren O. P. N. BLOM en J. L. ELDERS, l&fe Hoofdagenten, 141, Warmoesstraat. Alkmaar, den Heer PIERRE DAMAVEop de Mier.t. Arnhemden Heer S. I. J. ROES Advocaat-Procureur, Breda, den Heer A. P. L. NÉLISSEN, Advocaat-Procu reur, Havermarkt, W. C. 300. Dordrecht, den Heer J. JE. HGEELEN, Gravenstraat, B181 Gouda den Heer J. WERNINK, Bleekersingel R 199. Groningen, den Heer I. J. BRUGMANS, Groot,e Markt, 12. Haar em, den Heer G. C. C. REESER, Groote Houtstraat 5. 's Gravenhage, den Heer J. J. VAN OORD, Kassier, 13 Nieuwstraat. 's Hertogenbosch, den Heer ALPliONS VAN RIJCKE- VORSEL Advocaat-Procurenr. Leeuwarden, den Heer C. A. RöMER, Advocaat-Procureur, Ruiterskwartier 95. Leiden, den Heer ABRAHAM LA 11IVIÈRE, Breestraat 98. Nijmegen, den Heer VAN WAGENINGEN, Molenstraat 20. Roermond, den Heer SCHATTENBERG, op de Coul. Rotterdam, de Heeren W. DE BOER VERVOORN, 38, Delftsche vaart, en J. J. DE LANGE, Wijnstraat 101. Tilburg, den Heer C. ARBNDS, Noordhoek, M 484. Utrecht, den Heer A. H. E. GADIOS, Advocaat-Procu reur, Parkstraat4. Zwolleden Heer C. L. L1ETZE. prima Bourb kwal. gecrijstniet ros van kleur, geen drooge noch gespleten stokjesin blikken busjes met 10 stuks voor f 2,25, lang 18 centim. Depot bij firma J. BRONGERS Gz, Bazar. Tegen primo Mei of eerder wordt in eene nette Winkelzaak ter adsistentie gevraagd een Brieven worden ingewacht onder lett. R, bij de Uitgevers dezer Courant bij den voortreffelijken Rijnlandschen O O O O O cr> DONGEN, 30 Mei 1876. De ondergeteekende verklaart volgaarnedat hij door bet gebruik van den zoo gunstig bekenden DRUIVEN BORSTHONIG van den Heer IV. E. Zickenheimer te Mainz genezen is van een borst kwaal, waaraan hij twee jaren geleden heeft. Hij beveelt dus den borsthonig aan alle borstlijders ten zeerste aan. A. EEMMEN. Daar er namaaksels in den handel voorkomen, wordt men verzocht er op attent te zijn, dat de flacon van fl. 2, van eene geele die van fl. 1,van eene roodeen die van fl. 0,65 van eene witte capsule met nevenstaand fabriekstempel voorzien is. Alleen echt verkrijgbaar te Alkmaar bij Bruinvis en Bakker, Apothekers; Avenhorn bij J Nieuwen- huizenBroek op I.angedijk bij G. Wageman; te Driehuizen gemeente Grootschermer, bij K. Kluft; Kolhorn bij J. Paalman; Oudcarspel bij M. Hart; Rijp bij B. Oaton; Schermerhorn bij J. H. Geerke; Uitgeest bij K. Karmelk e. mm zooi*, IIEEK EfV-CÖNFECTIE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3