c. P. PROOT V CHAIPAGIE-WIJNEI BOT D EM AZ A JR. cbr. /in* Tl 11 li Ieii. AMSTERDAM-NIEDWEDIEP, PASSAGIERS- m GOEDERENDIENST. Gebr.Figée, GEREEDSCHAPPEN. te E 63 Fnidsen 63. Drasées- Pralines- r FRANSCHE CORSETTEN. Attentie s. v. p. Extra- of Markttrein Schroefstoombootdienst ZOMERDIENST IK PBOWT, an de enorme oplaag S. DE LANGE P.A% Een verzoekschrift aan de Iloll. Spoorweg-Maatschappij WTX BLITZ, Tandarts, Ontvangen eene ru*me keiize PLUCHE- en LEDERWERKEN, als: Uil tV dl Albums en Reisnécessaires, Zaknécessaires Werktasschen Vcrdronkcnoord.Firma J. ISroiiggers aanvangende 1 APRIL a.s. Van Amsterdam 's morgens cn 's namiddags 4j2 uur. Aieuwediep 7 11|2 HardeWitte en Zuivere RHJ8JW1» J. VAN OER KAAY Machinen-Fabriek, HAARLEM. Mtichineriën, G. A. GROTEGOED 60 ets. franco per post. m fa e a a fa PATISSIER. CÜISIMER Puddings. Aspisc. Daubes. Glacés. Gelées. COIVFISEUR. GLACIER. Bonbons. Surfines Pastilles. M. M. a a. a Bij deze neem ik de vrijheid UEd. kennis te gevendat ik van at s a. heden mijne BANKETBAKKERIJ en KOKERIJ geopend heb, voor- e® heen Koek- en Banketbakkerij van den Heer REUSER, Fnidsen 63, jj» alhier. Mij vleiende met een bezoek van UEd. vereerd te worden en UEd. te loonen door mijne ondervinding, zoowel buiten als binnen s lands f 5 IT verkregenaan alle eischen en verlangen naar behooren te kunnen voldoen, UEd. Dw. Dienaar, a 3 teeken ik mij hoogachtend De elegantste en nieuwste modellen, waarbij corset créoie en Puchessekraam- Corsetten Bug- of Ortopediselie Corsetten lliet eeht balein worden door het geheele land franco ter keuze gezonden bij juiste maatopgave der taille door 3XL WEILL., AmsterdamHaarlem Nleuwend(jk 189. Gro«(c Houtstraat 49. J. VOW3ES., voorheen COSTER VAN LEEUWEN, levert: verpakking;, zelfsiueereiule en Tuckspak- king-Pakking- voor slikgat en nianholdeksels Caontchoucplatenmet en zonder linnen inlagen, Asbestpapur, wit en bont Poetskatoen, Poetsdoe ken Schuurlinnen ViltEngelsche en Kroonle- deren Drijfriemen. Prima kwaliteit Machine olieRussische Talk, Geslagen Iteuzel enz. Kantoor en Pakhuis Paardensteeg Alkmaar. Van af 3 April zijn <le Yleeschprijzen als volg-t: Ossenlapjes Rollade Rollade met been Biefstuk Varkenslapjes Carbonaden Saucissen 50 cents de 5 ons. ©O 54» 90 43 x 431 x x 45 x x Saucis de Bologne lO© Binnen de stad wordt het bestelde aan huis bezorgd en naar buiten verzonden per eerste gelegenheid. Ritsevoort, No. 45. T. RENTENAAR. De ondergeteekende beveelt zich beleefdelijk aan voor het ontwerpen van bouwkundige plannen met of zonder dagelijksch toezicht. W. H. MATTHIJSEN Nieuwesloot. der brochure„Geneeskundige oordeelvellingen" is nog een geringe voor raad aanwezig. Allen, die dit voor eiken zieken zeer belangrijke geschrift wenschen te hebben gelieven zich ten spoedigste per briefkaart tot Richter's Boekhandel te Rotterdam te wenden, welke, voor zoover de voorraad strekt, het boekje gratis en franco verzendt. van het huis FIS8E THIRION Co,, te Reims. Wegens ontbinding van bovengenoemde associatie worden de alhier voorradige CHAMPAGNE-WIJNEN tegen de navolgende lage prijzen k contant uitverkocht. Manden inhoudende 12 Üesschen Cachet d'Orf 33,— Carte Hfilanehe 29,- Carte Noire 36, Sillery Superieur 31,— Agent voor Noord-Holland. Bestellingen worden aangenomen door den Heer BB. LËLKI In het Logement de Jageraan de Kaasmarkt alhierligt ter lezing en teekening ter verkrijging van een op Bomlerdag's morgens ©i uur uit ALK MAAR en terug uit SCHAGEN 13 uur 's middags, komende van en terugloopende naar UITGEEST. (Hetzelve ligt as. Donderdag in het Station te SCHAGEN ter teekening.) De ondergeteekende bericht aan zijne geachte begunstigers dat we gens iuvallende Paschen, van IHnsdag 4 April tot en met Binsdag 11 April, bij hem geen brood zal verkocht worden. L. ELTE, Hofstraat. zal iederen Maandag bij den Heer VAN DER WAL, kaasmarkt alhier, en iederen Zaterdag in het hotel de Burgbeide dagen 's voormiddags tot 11 uren te spreken zijn wegens tandheelkundige ope ration en het plaatsen vau kunsttanden en geheele gebitten. Handkoiïers, ReistasschenSigarenkokers, Portemonnaies, Schrijl- en Zakporteleuil- les, Pholografielijsten, Vloeiboeken, Vloeidrukkers, Blocnotes, Briefkaart-Standaards. langs liet Cr root TV oord - Hollandseli Kanaal. DAOSLjIJZSLS: Zie vertier alom verspreide dienstbiljetten. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 November 1880, No. 28. Hoofdkantoor: AMSTERDAM, 1IEERENGRACHT 378. Agenten te Alkmaar bij den Heer J. BURGER. Abbekerk H. ROL Hzn. Opperdoes A. ROGGEVEEN. De Maatschappij neemt geene verzekeringen aan beneden f 500,verzekerd kapitaal. van de Slearine-KaarsenfabriekAPOLLO", te Schiedam Bekroond: te Weenen in 1873 met de Verdienst- Medaljete Parijs in 1878 met de Gouden Medalje. Zijn verkrijgbaar bij alle voorname winkeliers. |Be ondergeteekende, Agent voor Alkmaar en Om- ifstreken van de Nederlandscüe Maat schappij van SRrand verzekering, ge vestigd te TI EL, welke Maatschappij allerlei GebouwenMeubelen koopmans goederen VeeOogst enz. tegen eene jaarlfjkschc vaste premie verzekent, be veelt zich bij voortduring aan tot het sluiten van verzekeringen. Kennemersingel, wijk E, No. 164, te Alkmaar. MAGAZIJNEN van MACHINEKAMER-BEHOEFTEN* N.Z. Voorburgwal en Spuistraat, No. 38 en 30, AMSTEnDAM. lieden geopend. Dit schoon gelegen Hotel hoek Amaliapark en Prins Hendriklaan met ruime conversatie-, diner- en andere zalen, ruime logeerka mers wordt beleefdelijk aanbevolen door Hotelhouder. Tot het geven van Festiviteiten zijn geheel buiten het Hotel groote zalen disponibel, met of zon der Tooneel. NIEUWE verschijnt eiken Woensdagavond. Abonnementsprijs ©O ets. fr. p. post per drie maanden. Advertentieprijs 1© ets. per gewone regel. Abonnementen en advertentiën worden aangenomen door alle Boekhandelaren en Postdirecteurenalsmede door de Uitgevers Purmerende. L. G. POST Comp. PAARLWITTE TANDEN j geeft ROZENROODE LIPPEN Bélacre's GEZOND TANDVLEESCH Tandpoeder. WELRIEKENDE ADEM Doos 50 ets. Curri's Tandpoeder in elegante doozen van 10 en 20 cents. kiesp|jnl|jders Odontine fl. ©O ets. Depöth. firma J. BRONGERS Gzn. (Bazar). Stoomdrukkerij van Herin'. Coster en Zoon te Alkmaar. ST LIJFRENTE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4