No. 40*. Vier en tachtigste Jaargang. 1882. ZONDAG 2 APRIL. Prijs der gewone Advertentiën: TWEEDE BLAD. Büutcnlaub. tTeïcgrafistiie Ëttuhtcn. JstgsJ50u&cu Stukken. ^tabg-jBericfitcn. ALKMARSCHE COURANT. Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 0,80; franco door het geheele rijk f 1, De 3 nummers f 0,06. Van 15 regels f 0,75; iedere regel meer /"0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COS TER ZOON. Ue gemeenteraad van 's Hertogenboseh heeft den 28 besloten tot het aangaan eener leening van 30000 en tot het overnemeD van het Ri,k van kruittoren nr. 4 op den Noordwal en het wachthuisje boven de S. Jins- poortwaardoor nu ook van die zijde een begin met de slechting der vesting kan worden gemaakt. Bij het station Noordscharwoude is den 28 e^n löjarige knaap van den kastelein D. K. te Oudcarspel, bij het raugeeren van goederenwagens ernstig aan een been gekwetst. In de buitengronden van Terschelling is den 29 gestrand de engelsche schooner Martha, van Portdi- norvick met lei naar Hamburg. De bemanning is gered. Den 29 heeft te Krommenie de uitreiking plaats gehad der medaljes en geldsommen, behaald in den door den heer W. v. Vliet uitgeschreven tooneelwedstrijd. Door elk der bekroonde vereenigingen werd een klein blijspel opgevoerd afgewisseld door de voordracht van een paar zangstukjes, en de avond werd met een bal besloten. In den nacht van 2930 Maart is, door uit snijding van een glasruit ingebroken in het postkan toor te Avereest en daaruit ruim 84 aan bankpapier en specie ontvreemd. Door de policie werd in het bezit van het ontvreemde gearresteerd en tot bekente nis gebracht de 24jarige kleermakersknecht H. C. Boddé, van Avereestsedert eene week te Zwolle wonende die met Mei met zijne te Avereest wonende beminde in het huwelijk zou treden. Den 30 is te Haarlem n hechtenis gebracht een polderwerker, die zicli onder de gemeente Haarlemmer- liede en Spaarnwoude aan een belangrijken diefslal van hout en gereedschap, aan een houtzaagmolenaar toebe- hoorende, had schuldig gemaakt. Bovendien werd hij in het bezit bevonden van een aantal voorwerpen, waar van hij de herkomst weigerde op te geven. In eene den 30 door de Vereeniging voor Han del en Nijverheid te Amsterdam gehouden vergadering is met 25 van de 27 stemmen de volgende motie aan genomen „De tegenwoordige toestand eischt dringend herstel van het begrip, verhouding tusschen moederland en koloniën en als gevolg daarvan de differentiëele in- en uitvoerrechten ter bevordering van handelnijver heid en scheepvaart." Den 30, nadat de vermaarde acteur Ernst Possart te Amsterdam in „Shylock" was opgetreden werden hem, ten aanschouwe van het door zijn spel opgetogen publiek, namens een dertigtal kunstliefhebbers, aan geboden Unger's etsen naar schilderijen in het Rijks- Museum een album met photografiscbe stadsgezichten, een oorkonde in koperen koker met de namen der schenkers en een verguld-zilveren lauwerkrans in étui van donkerblauw fluweel. Dn 30 zijn op het Eunen te Amsterdam van een 6jarig knaapjedat aan den spoorweg speeldedoor een goederenwagen die voortbewogen werd de beiden beenen verbrijzeld. Het bericht, dat de beruchte oplichter A. B., een boerenknecht van "Wydenes, eindelijk in handen der justitie is geraaktis in den omtrek van dat dorp met belangstelling vernomen. In Januari had iedereen al daar iets te vertellen van zijne streken. Onder allerlei voorwendsels wiet hij zich logies te verschaffen en bij gelegenheid eener rederijkersvoorstelling maakte hij zich meester van een overjaswaarmee hij zich weg pakte zonder zijne verteringen te betalen. Aan de ijverige vervolging der politie wist hij telkens te ont komen. Hij had zelfs de stoutheid, zich te Wervers- hoof uit te geven voor een welgesteld persoon die op trouwen stond met een burgemeestersdochter waarom hij eene boerderij wenschte te koopen. Zoo verkreeg hij bij eene openbare verkooping f 40 strijkgeld en verdween daarna heel handig, toen hij bemerkte dat naar zijn persoon werd onderzocht waaruit hij terecht be greep dat spoedig zou blijken hoe hij den notaris en alle wervershovers bij den neus had gehad. Zoo zijn er talrijke voorbeelden van zijne oneerlijke practijken bekend. Het dividend van Heineken's Bierbrouwerij-maat schappij te Amsterdam is bepaald op f 300 per aandeel. De firma Ruys Co., te Rotterdam heeft con cessie gevraagd voor de ontginning der Ombilien-kolen- velden op Sumatra en den aanleg van eene spoorbaan van Padang naar Eort-de-Kockmet een zijtak naar Ombilien. Aan den heer J. H. de Meijer is ontslag verleend als len luitenant-kwartiermeester bij de d. d. schutterij te Helder en als len. luitenant-adjudant bij het artil lerie-vrijcorps aldaar. Tot hulponderwijzer bij de pupillenschool te Nieu- wersluis is benoemd J. P. v. Trichtthans hulponder wijzer te Coihorn. De heeren Schuurbeque Boeyepresident der rechtbank te Zierikzee, Hofstede de Groot, hoogleeraar te Groningen, Steinmetz majoor te 's Graver,hage, Buytendijk Keiler v. HoornSchim v. d. Loeff en Roozemeijerpredikanten te lJselstein Dordrecht, Gouda en Arnhemhebben zich vereenigd tot eene voorloopige commissie tot het ontwerpen van bepalingen voor een op te richten „Nederlandschen Zondagsbond." Tot hoofdonderwijzer der nieuw opgerichte roomsch- catholieke school te Noord wijk is benoemd de heer A. Op de Laak te Zwaag. De kerkeraad der herv. gemeente te Wieringer- waard heeft besloten voortaan den tweeden Paasch-, Pinkster- en Kerstdag geene godsdienstoefening te houden. Het bestuur der Havenstoombootdienst te Amster dam is door de aandeelhouders gemachtigd tot het aan gaan eener onderhandsch i geldleening van ten hoogste f 50000. De vereeniging „Eigen Hulp'' te Maastricht heeft een voorstel tot ontbinding der afdeeling verworpen en besloten te wachtenof nog 25 contribuëerende leden gevonden zullen worden om haar met meer kracht dan tot nu toe in stand te houden. Het gerucht, als zou in den waterlandschen zee dijk eene belangrijke verzakking over 80 ellen zijn ont staan is onjuist. Het heeft zijn oorsprong waarschijnlijk hierin gevonden, dat in een in het vorig jaar verhoogd gedeelte zeedijk tegenover den Blijkmeerpolder reeds in December eene geringe verzakking is waargenomen. Te Amsweeronder Delfzijl, zijn 2 boerenhuizen afgebrand en daarbij 9 stuks hoornvee omgekomen. Ook te Hengeloo en Haulerwijk zijn gemeenten van „gedoopte christenen" tot stand gekomen welker statuten door den Koning zijn goedgekeurd en o. a. de bepaling behelzen dat tot het geloof der leden be hoort het verbod om eenigen eed te zweren. Aan C. Olij Pz. is met ingang van 10 April, op verzoek eervol ontslag verleend als burgemeester van Zuid- en Noordschermer. De heer v. Douwen predikant bij de doopsgez. gemeente te de Rijp heeft voor het beroep naar Ber- licum en S. Annaparochie bedankt. Aan den heer P. Schuurman Sr. is bij zijne af treding als burgemeester van Bovencarspel door zijDe vrienden een fraai cadeau als aandenken vereerd. In de vergadering van den Westfrieschen stoom tram te Hoorn gehouden is men niet tot de keuze van een directeur kunnen overgaan omdat de noodige aandeelen niet vertegenwoordigd waren. Die verkiezing is thans veertien dagen later gesteld. De rechtbank te Heerenveen heeft tegen den heer A Kuipersvan Steggerda vonnis gewezen met lijfs dwang wegens een door hem aangegane schuld van f 7000. Dit vonnis is hem 18 Maart beteekend en de gijzeling zou daarop ongetwijfeld spoedig gevolgd zijn had Kuipers zich niet terstond verwijderd. Hij is n.l., „in het belang der te vestigen volkplanting in Dakota," zijne mede-landverhuizers „vooruitgereisd." fc- In 1880 werd door den heeren gebr. Hallot te Leuven voor ongeveer f 48000 aangenomen het maken van een op ongeveer f 69000 geraamden viadurt in den grooten weg van Nijmegen naar Grave over den staats spoorweg van Nijmegen naar Venloo. Het werk moest den 1 Nov. 1, 1. opgeleverd zijnmaar ofschoon de onderaannemers Weyers en v. Eykelen te Nijmegen den steenen onderbouw vroegtijdig genoeg gereed had den is er van den bovenbouw nog niets te bespeuren. De heeren Hallot schijnen in grove, in het bestek ge maakte vergissingenvrijheid te vinden tot deze ver traging. De „Haarlemsche Katoenmaatschappij'' heeft by adres aan de 2e. Kamer hare ingenomenheid betuigd met de verwerping van het handelstraetaat met Prank- rijkvoornamelijk omdat Nederland daardoor de vrij heid behouden heeft om ten allen tijde zijne wetgeving naar eigen goeddunken te kunnen wijzigen, en, vorderen de omstandigheden zulks, differentiëele of reciprociteits- rechten in te voeren en de verhouding tusschen moeder land en koloniën zoodanig te regelen als men zelf zal verlangen. Aan het ministerie van koloniën is den 30 ten behoeve der staatsspoorwegen op Javaaanbesteed a. het ijzerwerk van 91 stuks gesloten goederenwagens zonder remwerk en van 39 dergelijke wagens zonder remwerk en onderstellen b. het ijzerwerk voor 51 der gelijke wagens met remwerk c. het ijzerwerk voor 20 gesloten goederenwagens met en voor 5 zonder remwerk. Minste inschrijvers waren voor a, de heeren A. en Y. Hallotte Leuven voor 67,015 voor b. de heeren A. en Y. Hallot, te Leuven, en Nicaise en Delcure, te Lalouvière voor 46,665 voor c. de heeren Ni caise en Delcure f 17,475. De heer J. L. Ancion, sigarenfabrikant te 's Her togenbosch, die in September des vorigen jaars onschul dig aangehouden en naar Middelburg overgebracht was, en deswege den 7 October een adres aan den minister van justitie had gericht, heeft, bij schrijven van 24 Januari 1.1., van den procureur-generaal bij het gerechts hof te 's Gravenhageeene betuiging ontvangen van 's ministers leedwezen over het gebeurde, onder mede- deeling dat de noodige vertoogen gedaan waren aan de bij de zaak betrokken ambtenaren. De in September te Breda benoemd commissie tot het uitvoeren der besluiten van het Taal- en Let terkundig Congres en tot bet voorbereiden der aan staande vergadering heeft besloten dat er in het loo- pende jaar geen congres zal worden gehouden en dat het volgende in 1883 te Brugge zal bijeenkomen, Bij de 2e. Kamer is een wetsontwerp ingediend tot verhooging der begrooting van het departement van koloniën voor het loopende jaar met 3355,55, aange zien blijkens de rekening der koloniale uitgaven en ont vangsten voor Curayao over 1878 zooveel te weinig is toegestaan als bijdrage uit 's Rijks schatkist. In 1881 zijn tienden afgekocht tot de volgende bedragen van het staatsdomein 32,561,45 van het kroondomein f 9916,84%, van particulieren 153,825,53, te zamen f 196,303,82%. 1^1— Madrid, 1 April. De arbeidersopstand te Barcelona is gedempt. Weenbn, 1 April. De Keizer opende heden de eerste internationale kunsttentoonstelling. Mijnheer de Redacteur. Naar aanleiding van eenige ontvangen opmerkingen, verkreeg ik gaarne eenige plaatsruimte ter toelichting van de door mij aangeboden advertentie betreffende eene Donderdagschen markttre\n naar Sckagen. De wenschelijkheid der zaak zelve behoeft zeer zeker geen nader betoog dan te vinden is in het bedoelde adres zelve. Wat ik echter we! wilde doen uitkomen, is het volgende Bat niet geteekend worde door personen waarvan de spoordireetie bjj nader onderzoek zou kunnen bewij zen of zelfs maar beweren dat de belangstelling goed koop en het belang nihil is. Dat door enkele teekening van het adresde belang hebbenden zich tot geene geldelijke verplichtingen ver binden. Dat noch groote noch kleine belanghebbenden zich van teekening laten weerhouden omdat het toch niets zal geven." De opgedane ondervinding met de zomer en winter doorloopende sneltrein-verbinding met Zuid- Holland en de zeer zeker aanstaande verkorte verbin ding met Amsterdam (zoo goed als zeker is het dat bij de aanstaande zomerdienst de middagtrein, nu gaande tot Uitgeestalsdan zal doorrijden tot Alkmaar, aldaar aankomend te ongeveer half vijf, tijd- en geldbesparing, dus dubbele besparing), bewijzen genoegdat bij dui- delijk gebleken behoefte niet bij klagend, zuchtend en verward gemor, de directie niet ongenegen is gehoor te geven aan billijke wenaehen. En ten slotte dat wie niet zal kunnen profiteeren van de vervroegde reisgelegenheid naar Schagendat toch zeer zeker wel zal kunnen doen van de vervroegde TEKuareis. Onder dankzegging achtend J. P. In de zitting van den Gemeenteraad op Woens dag 5 April a.s.zullen de volgende punten aan de orde zijn Yerzoek van Gedeputeerde Staten tot aanvulling van het raadsbesluit tot regeling der jaarwedden van het onderwijzend personeel, met voorstel van Burgemeester en Wethouders. Yerzoek van het burgerlijk armbestuur om machtiging tot het doen van af- en overschrijvingen in de begrooting voor 1881. Gelijk verzoek van regenten van het Burgerweeshuis met de daartoe betrekkelijke rapporten der commissie van financiën. Rapport der commissie van financiën op het verzoek van M. Groot, om hem aftestaan een stuk grond aan den Omval. Yan Burgemeester en Wethouders: Verzoek om machtiging tot het doen van af-en over schrijvingen in de gemeentebegrooting voor 1881. Rap port op het verzoek van den heer J. C. Yonk tot het stellen van een ijzeren hek aan de Oudegracht. Voorstel tot het verleenen van vergunning aan den heer W. J. Schoontot het maken eener houten hooiberging op zijne boerderij in den Hout. Benoeming der commis sie voor de audiëntie bij Z. M. den Koning. Benoeming der commissie voor de schutterij voor 1882. Vergade ring met gesloten deuren. Op de Oudegraeht waren den 1 eenige mannen bezig een lading groote tegels uit een daar liggende schuit op te stapelen in een daar staand pakhuis. Hoe wel de eenige meters hooge tas door eene soort stel ling was gestutviel ze plotseling om. Een werkman geraakte er onder, en werd spoedig daarna ernstig be zeerd te voorschijn gehaald.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 5