Boelhuis, bcjêlhuTs Boelhuis Manufacturen- en Modezaak, wordt uitgesteld IJzerniagazijn „de i\ij verheid." Bericht van Inzet. ff oellmis 9 GROOT IJZERWERK, üturs- eu iflarHibeticlilen. Qlbucrtentiën. op Maandag 3 April 1882, Het egaliseeren van 3 schol wallen. KANTONGERECHT. Zitting van 31 Maart. W. G. M., te Amsterdamop straat te Alkmaar, afsteken van vuurwerk S,50 boete of 2 dagen gevangenisstraf. A. G„ te Egmond aan Zee diefstal van helm30 dagen gev. W. Z., te Egmond aan Zeeals boven14 dagen gev. D. J. W., en G. W., te Alkmaar, op straat aldaar innemen van een vaste standplaatsieder 1 boete of 1 dag gev. J. K., te Alkmaar, als bovendrie boeten elk van 1 of 1 dag gev. voor elke boete. f C. P., te Alkmaar, rijden met een hondenwagen te Schoorl, f 3 boete of 1 dag gev. P. v. L., J. v. L. en W. S., te Alkmaar, als boven te Eg mond binnenieder f 3 boete of 1 dag gev. J. Ie B„ te Alkmaar, openbare dronkenschap aldaar, f 1 boete of 1 dag gev. W. M., te Alkmaar, als boven driemaaldrie boetenelk van 3 of 1 dag gev. voor elke boete. Karei M., zonder vaste woonplaatsals boven tweemaal en nachtelijk burengerucht, 5,50 boete of 2 dagen gev. entwee boeten elk van f 1 of 1 dag eev. voor elke boete- A. K., in de Egmondermeer, overtreding der polderkeur van de Egmondermeer, ontslagen van rechtsvervolging. C. P., Wed. W. H., te Alkmaar, openhouden van haar tap perij aldaar, na bezetten tijdvrijgesproken. H. E. S„ J A. K., J. A. B., P. de W„ Th. D H. S. B., R. W.V. en M. X. P., allen te Alkmaar, zich bevinden in een tapperij aldaar, na bezetten tijd, vrijgesproken. VEILING VAN VASTE GOEDEREN. 30 Maart. Door den Notaris A. VONK. Winkelhuis, voorheen "de Witte Roos», hoekMient, sectie A, No. 488, groot 0.00.55. Str. W. Vasbinder f 8800. (Afslag 6 April.) BURGERLIJKE STAND. ON DERTROUWD. 30 Mrt. Cornelis van der Oord te Alkmaar, en Trijntje Butter te Heilo. Pieter Pronk en Antje Haasbroek. GEBOREN. 31 Mrt. Hester ElisabethD. van Willem Klots Staasen en Trijntje Koning. 1 April. Johanna Wilhelmina, D. van Jacob Simon Groenewoud en Wilhelmina Slotenmaker. AMSTERDAM pCt. Nederland, Cert. N. W. Schuld2} Dito, dito3 Dito, dito4 Dito, Obligatiën dito 18784 Oottenrijk, Obl. ia pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 Dito, dito Febr.-Aug. 5 Dito, lilver Jan.-Juli fi Dito, dito April-Oct. 5 Dito, goud fl. 200-1000 4 Rutland, Ob.H.&C.1798/lS15 ƒ1000 Jan. 5 Cert. Inschr. 6e aerie 1855 Z.K.500 Ap.-Oct. 5 Obl. 1864 Amst. 1000 April-Oct.5 Dito 1866 5 Dito 1877 200-100 Jan.-Juli5 Dito dito Oost.ZR.100-1000 13Juli-13I)ec. 5 Dito dito 2e serie 13 Jan.-13 Juli 5 Dito 1873 gecon8. 50-100 Juni-Dec. 5 Dito 1860 2e leening 100 4 Dito 1875 gecons. Jt 50-100 Apr.-Oct. 4} Dito 1880 gecons.ZR.126-625 13Mei-13Nov.4 Obl.-leeuing 1867/69 20-1C0 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl. Buit. 1867/69 Piaa. 200-4800 H Dito, dito 1876 200-1200 2 Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 1 Dito, dito 1876 500-5000 2 Turkije, O.A.S.1865 50-100 13Jan-13Jnli 5 Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 Egypte, Obl. leening 1876 4 Mexico, Obligation 18513 Dito, dito 1864 3 Peru, Oblig. leening 18706 Dito, dito 1872 5 Venezuela, Obligatiën 18813 Nederland, Ned. Ind. Handelsb. Aand. Amerika, Aand. Maxwell Land Gr. Comp. Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig.i 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18756 Italië, Zuid-Ital. Spoorweg Obl3 Poten, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand5 Dito, Hypoth. Obligatiën3 Dito, Baltische Spoorw. Aand3 Dito, Jelez-Griasi Oblig5 Jelez-Orel dito6 Morscbansk-Sysran Aand5 Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Orel-Vitebsk Oblig5 Poti-Tiflis Oblig. f 1000 5 Riaschk-Wiasraa Aand5 Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 Amerika, Buffalo l'ittsb. W. Sp. C. v. A. Dito, Canada-South Cert. v. Aandeel Dito, Chic. Cert. v. Aandeel Preferred Dito, Illinois Cert. v. Aand Dito, Louis San Pr. Aand. Ie Pref. Dito, dito Preferred Dito, Mich. Centr. Cert. v. Aand Dito, Miss. Incomebonds Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 3 Dito, dito dito f 1003 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oottenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito 1860 5 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rutland, Staatsleening 18645 Dito, dito 18665 Turkije, Spoorwegleening3 31 Mrt. 67 80',, 101'/, 10115',, 62> 63 Ut, 63"/.. 63»/1, 77'/, 96 77'/, M»/„ 92"/u 87% 53'/, 63»/,, 83"/,, 83'J, 76'/, 65»/ ,8 74'/, 28'/, 45% 26 46 ll3/, 12»/,, 65 23'/< 12% 16 12 87 117 26'/, 465/, 73 76 51'/,, 64"/, 121'/,, 61% 4 7»/„ 83 88'/, 60'/, 86»/,. 863/. 59% 56'/, 35 54'/,, 140% 134'/, 96 54'/, 84»/, 67'/, 37'/, 103 613/, 105'/. 109'/, 91"li. 99'/, 1073/, 142% 104'/, 131 128%, 11'/, 1 April. 67'/, 80'/, 101"/. 101'/, 62'|, 63'/,, 63»/,, 64 96' 77'/, 93'/, 92'/, 87 53'/, 83'/, 83'/, 75'/, 653/. 74'/, 28 45'/, 26'/, ll3/, 12'/, 67'/,, 23 12%, 15'/, 12s',, 38 26'/. 45'/, 73'/, 51% 64 120% 47% 86'/, 86'/, 59'%, 56'/, 35'/, 54'/, 134% 1 53% 83' 66'/, 37'/, 60'/, 105 109% 91s/, 100 108 142 131% Alkmaar 31 Maart. Kleine kaas f 33, Commissie f 26,50, Middelbare f 28 laagste prijs 16 aangevoerd 41 stapels, wegende 9283 Pond. Ter graanmarkt aangevoerd 1293 hec toliters. Tarwe f 10,50 a 11,40, Rogge f 8,10 a 8,25 Gerst f 6,25, idem chev. f 6,50 a 6,60, Haver f 3,40 a 4,75, Paarden- boonen f 6,50 a 6,75, bruine Boonen /9a 10, duiven dito f 7,90citroen dito f 12, Erwtengroene /14 a 17, grauwe 13 a 17, vale 12 a 14. 1 April. Aangevoerd 6 Paarden 75 a 380, 25 Koeien en Ossen /190 a 225, 7 Vaarzen 60 a 90, 133 nucht. Kal veren 4 a 16865 Schapen 19 a 304 Lammeren f 8, 143 magere Varkens 20 a 31, 203 Biggen 10 a 14, 6 Bok ken en Geiten 4 a 8, Boter per kop ('s middags 12 uren) 70 a 80 cents. Amsterdam31 Maart. Aardappelen: Zeeuwsche sp. jammen f 1,50 a 2, dito flakkeesche 1,30 a 1,80, fr. jammen 1,70 a 2 dito eng. f 1,30 a 1,40, gron. jammen f 1,30 a 1,40, geld. Thom. 3,25 a 3,30hamb. f 2,50 a 2,60, pr. roode f 1,50 a 2,10. Raap- en Lijnkoeken onveranderd. Peterolie loco 8,62% entr., Maart 8,62% entr., Sept.- Dec. 9,62% a 9,75 entr. te koop. Delft 30 Maart. Boter per kwart-vat 60 a 76, per pond f 1,50 a 1,90. Aangevoerd 238 achtste en 187 zestiende vaten, wegende 8630 P. Edam 30 Maart. Aangevoerd 227 stukken Boter f 1,34 a 1,50 per P., Kippeneieren 3 a 3,75 per 100. Hoorn 1 April. Tarwe 9,50 a 11, Gerst 4,75 a 6, Haver 4,25 a 5, Erwten: groene f 12,25 a 14, grauwe 14,50 a 17 vale 13 a 15 bruine Boonen 12 a 15 9 Paarden 70 a 225, 70 Schapen 30 a 45, 900 Lammeren 20 a 34, 130 Kalveren 6 a 15, 0 Varkens 16 a 25 6 Zeugen f 25 a 60, 180 /Biggen 6 s 12, 70 Kippen /la 2,25, 16000 Kipeieren 3 a i 50, 2267 kop Boter 55 a 62% cents p. kop. Krommenie 23 Maart. 427 Pond ,Boter 1,25 a 1,40 per P., 2025 Kippeneieren 3 a 3,25 per 100. Leeuwarden 31 Maart. Boter 1'. soort 60,50, 2'. f 56, 3\ f 48 4e 42. Aangevoerd 436 kwart-, 177 achtste en 37 zestiende vaten. Leiden 31 Maart. 488 Runderen, Stieren 72 a 270, Melk koeien 170 a 300, Kalfkoeien 190 a 310, vare Koeien /98 a 19 vette Koeien 172 a 345, 120 Kalveren, vette 35 a 79, gras 23 a 4*, nucht. /2,75 a 7,50,840 Schapenvet 1e 24 a 32, magere 18 a 24, magere Varkens/17 a 42 Biggen 6,50 a 12, Meppel 30 Maart. Boter per achtste vat 1*. soort 28 a 29, 2'. f 25 a 26 3'. 22 a 23. Per pond f 1,20 a 1,40, aange voerd 27910 P. Schiedam 31 Maart. Moutwijn 11.25, Jenever 16,75 p. vat. Texel 30 Maart. Hooi 14 a 17,50 per 500 Pond. Zeegras, gemaaid f 10, gevischt 2,25 a 2,75 per 100 P. Tarwe 9 a 10, rogge 8 a 8,50, gerst 5,50 a 6,75, haver 3,50 a 4,50, groene erwten ƒ10 a 12 vale ƒ11,25 a 13. grauwe /8a 12,75, aardappelen f 2,25 a 3,75, Koeboter 1,40 a 1,50, Schapenboter 1,20 per Pond. Uitgeest 29 Maart. Aangevoerd 4 Kalveren f 5 a 6,50, 7 Schapen 17 a 23,25 142 koppen Boter (van 0,65 k°.)/0,80 a 0,85 400 Eieren t 2,75 a 3 per 100, 40 Kaasjes f 0,70 a 120 per stuk. Zaandam 30 Maart. Kleine kaas 29 aangevoerd 2 stapels. Zwolle 31 Maart Boter per achtste-vat 22 a 31, per pond 1,10 a 1,40. Londen 30 Maart. 400 Runderen 4.2-6, 3000 Schapen en Lammeren 5.8-7.9, Kalveren 4.8-7, Varkens 4.-4.9. Xfl Op deu 5 April hopen onze waarde Ouders |J^ A. J. E L T E en K. N IJ KERK Sp *gj hunne 25jarige Echtvereeniging |f* te herdenken. Uit naam van hunne tf| Alkmaar, April 1882. kinderen Ondertrouwd PIETER PRONK en ANNA HAASBROEK. Alkmaar, 80 Maart 1882 Receptie 2 AprilHekelstraat. Ondertrouwd Cs. VAN DER OORD Czn. en Te. BUTTER. Alkmaar, Heilo, 30 Maart 1882. N.O. Het tegen 8 April a.S. aangekondigde Heden overleedaan eene slepende ziektemijn geliefde Echtgenootde Heer P. SLOOVES Czn in den ouderdom van bijna 75 jaren. Ruim 24 jaren mocht ik hem door een gelukkige echt vereenigd zijn. Winkel, 29 Maart 1882. N. SLOOVES—VAN WIJK. De Heer en Mevrouw VAN DEK SLUYS VEER ROSENQUIST betuigen hunnen hartelijken dank voor de menigvuldige bewijzen van deelneming, onder vonden bij het overlijden van hun jongste kind. Alkmaar, 1 April 1882. De ondergeteekende getroffen door de vele zeer gewaardeerde blijken van belangstelling, zoo vanhier als elders ondervonden bij zijne benoeming tot burge meester der gemeente Akerslootbetuigt bij deze zijnen oprechten dank, in het bizonder aan zijne bur gerij voor de feestelijke ontvangst op den 9 dezer en vervolgens bij gelegenheid der schoolfeesten te Woude, Schermeer eu Boekei. De burgemeester van Akersloot, Akersloot, 1 April 1882. J. van der OORD. Ondergeteekende betuigtmede namens hare kin deren hartelijk dank aan allen die haar tijdens de ziekte en bij het overlijden van haren geliefden Echt genoot blijken van belangstelling hebben getoond. Alkmaar, Wed. N. A DOLE, 1 April 1882. DE WAAL. te WEST «RAFTD1JK. Op Donderdag, 6 April 1882 voorm. 11 uur, wordt te West-Graftdijk in de herberg Zeemans- hooppubliek verkochtEen vernieuwd en wel in gericht Winkelhuis, waarin sedert onheugelijke jaren de MANUEACTUURAPEAIRE en sedert de laatste jaren het MODEVAK met het beste succes wordt uitgeoefendmet Ervengroot 1 are41 centiaren aldaar, in de Kerkbuurt. Terstond te aanvaarden. Uitvoeriger bij biljetten en nadere inlichtingen bij den Heer J. B. LUBKEN te Zaandam en den No taris J. G. A. VERHOEFF te Alkmaar. ten huize van Mej. de Wed. C. GEEL, nabij Sint Maartensbrug in de Zijpe tot Zaterdag lö April daaraanvolgende. Notaris BOONACKER. VAN HET der firma 1. en A. D. COHEN, te Alkmaar, des morgens te ÏO uur, bij gunstig weer op den Vourdam en bij ongunstig wêer in het Pakhuis aan den Achterdam van als koestalramen dakramen dakvensters, kachelpotten, wagenasseu waterleidingen pilaren raamgewichten gewichten en ander ijzerwerk en hetgeen meer zal worden aangeboden. W. APPEL Jr. Het WINKELHUIS, voorheen "De Witte Boos," te Alkmaar, hoek Mient, ingezet op f 880©. Afslag Donderdag 6 April 1882 namiddags 6 uur, te Alkmaar, in het koffiehuis van den heer C. Kramer. A. VONK, Notaris »e Hargen, gemeente Schoorl. ten huize van JAN BAKKER, op Dinsdag, 4 April 1882, vóórmiddags 10 uur van 9 Kalfkoeien, 1 Geldekoe 2 Hokkelingen, 3 Paar den 1 Veulen, 11 Schapen, Hooi, Mest, 1 Boeren wagen 1 driewielde Kar1 Speelwagen Boeren- en Bouwgereedschappen enz. P. VAN LEEUWEN, Notaris te Alkmaar. A. VONK, Notaris te Schoorldam JPXaBS^te Schoorl, ten huize van den Heer JACOB JONGERLING, op Woensdag, 5 April 1882, vóór middags 10 uur van 5 Kalfkoeien4 Kalfvaarzen3 Geldekoeien 3 Pinken, 1 Veulmerrie, 1 Merriepaard 1 zwart Ruinpaardoud 5 jaar, mak in alle tuigen, 6 Oon- schapen 1 Varken 20 Overhouders HooiMest Tuigen1 Boerenwagen1 driewielde Kar1 Kar op veeren1 Ierbak1 Egge, 1 Ploeg, 1 Melk wagen Boeren- en Bouwgereedschappenenz. Geene gelegenheid voor uitspanning op de plaats. Notaris A. VONK. te Schoorl ten huize van den Heer PIE TER DEKKER, op Dinsdag11 April 1882, vóór middags 10 uur, van: 8 Koeien, die gekalfd heb ben of op kalven staan 1 Zomerkalver 2 Gelde koeien 3 Hokkelingen, 1 puik puik Vos Merrie- paard, oud 3 jaar, 1 drachtige Zeug, 1 Jachtwa gen op veeren 2 Boerenwagens1 driewielde Kar 2 nieuwe IerbakkenBoeren- en Bouwgereedschap pen Meubelen, een Hond met hok, enz. Er bestaat geene gelegenheid voor uitspanning op de plaats A. VONK, Notaris. te Aagtdorp, gem. Schoorl, ten huize van den Heer KIAAS BIJL Woensdag, 12 April 1882, vóórmid dags 10 uur, van: 4 Kalfkoeien, 1 Kalfvaars1 Geldekoe, 1 Geldevaars3 Hokkelingen, 1 Zwart Merriepaard, oud 10 jaar, Tuigen, 1 Boerenwagen, 1 Speelwagen op veerenBoeren- en Bouwgereed schappen enz. A. VONK Notaris te Schoorldam. Dijkgraaf en Heemraden van de Schermeer her inneren belanghebbende Ingelanden, dat vóór 18 April e.k. de rietschoot in de vaarten moet worden gebracht binnen de gesla gen palen en dat volgens besluit van Hoofd ingelanden van den 27 Maart j.l. het bestuur na dien datum het werk iu orde zal doen brengen en de nalatigen het genot van het rietgewas zullen verliezen. Alkmaar, W. DE GEUS, Dijkgraaf. 1 April 1882. A. P. DE LANGE, Secretaris, Dijkgraaf en Heemraden van de Schermeer zullen in hunne eerstvolgende vergadering bij enkele inschrij ving aanbesteden Aanwijzing zal plaats hebben op Woensdag, 12 April e.k., te beginnen te 2 uur des namiddags, aan den Omval. Bestekken verkrijgbaar na 8 April ter se cretarie. Diikgraaf en Heemraden van de Schermeer, W. DE GEUS. Alkmaar, De Secretaris 1 April 1882. A. P. DE LANGE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 6