0 sluks Rundvee Openbare Verkooping. lif- Bloembollen-vellingen. Hyacinthen-Bloembollen. Openbare Verkooping Openbare Verkooping, puik JLeveutl Vee, Bloembollenveilingen. enkele en dubbele Tulpen, Narcissen Publieke Verkooping, Openbare Verkooping Notaris LAU, in de Rijp, B O EL HU I S OPENBARE VERKOOPING BELANGRIJKE Ol'ENBUSE VERKOOPING, W. F. (u L. G0UWË, J. J. BRASSER T. KUIT zullen als last hebbenden hunner principalen publiek pre senteeren te verkoopen groote en fraaie meerendeels op leverbaar geplante partijen Op Dinsdag4 Aprilte B e v e r w ij k op den tuin „Vredelust,1" van J. J. BRASSER. Op Vrijdag, 7 April, te U i t g e e s t, op de tuinen van J. J. BRASSER en J. BRASSER Jz. En op Donderdag13 April te Linin en, op de tuinen van J- VERWEEL VOOREN en R. ZAADNOORDIJK benevens zeer gioote en schoone partijen Trosnardssen, Tulpen, enz. Op Dinsdag, 18 April, en Donderdag, 20 Apnl op verschillende tuinen te Uitgeest, telkens des morgens te 10 uren. gTiP5, Catalogussen dezer belangrijke veilingen zul len in tijds bij bovengenoemde lasthebbenden ver krijgbaar zijn. te CASTRICUM in het Noordeinde, ten huize van den Heer H. E A. ERANSE, op Woensdag den 5 April 1832, voormiddags ten 10 ure, waarbij onder anderen zullen worden geveild zijnde 6 Herfstkalvers en 41 üeldekoeïen. Bij de eerste aankondiging abusievelijk vermeld als 6 stuks KOEIJEN. W BOERLAGE, Notaris te Veisen Op Woensdag, den 5 April 1882, des a voovmiddags te 10 uren, zullen te Litgeest, aan den Lagendijk, ten huize van den Heer G. BAKKER, door^ den Notaris J. VAN LEEU WEN Az., in het openbaar, om kontant geld, worden verkocht Eenige puik beste KalfkoeienHokkelingen en Oonsehapen een bruin Merriepaard een Kapwagen en een Boerenwagen met Schamelbeide op veeren eenig goed onderhouden Boeren- en Melkgereedschap, ongeveer 25000 halve kilogrammen best gewonnen Hooi en ein stuit Mest. Te bezichtigen 's ochtends vóór de verkooping. fel'.;"1 te Alkmaar, op Dinsdag, 4 April 1882, bij opbod, en op Dins dagden Ï1 dier maand, bij afslag, telkens's avonds om 6 uur, in het Café „Lievendag", gedempte Nieu- weslootten overstaan van den te Alkmaar gevestigden N0UnS Wm a, L,. f.'Of UT, van 1. Een Winkelhuis, waarin vele jaren eene zaak in garens, band, saijetten en aanverwante artikelen is gedrevenen Erve. 2. Vijf daarbij staande W OOnllSlïzen aan de noordzijde Oudegrachttusschen de Zakkeustraat en het Groot Nieuwland te Alkmaar. 3. Vier W oonhsiizen onder één dak en Erven, aan de Looijerstraat, uitkomende aan het Groot Nieuwland te Alkmaar Toebehoorende aan den Heer C. BAAN. ■let perceel aan tien Linnnerboek te Alkmaar is uit de hand verkocht. Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen ten kantore van den genoemden Notaris GOUWE. De Notaris *9. VAN Leebwes Az., gvestigd te Uitgeest, zal om kontant geld, j publiek verkoopen Te Bitgeest, op het erf van den Heer N. BRl'.EBAART, aan het Nieuwland, op Woensdag, den 12 April 1882 des voormiddags te 11 uren eene partij uitmuntend Rundveeongeveer 9000 halve kilogr. keurig gewonnen Hooi, eenig zinde lijk Boerengereedschap, een Schuitje, enz. Te Akersloot, nabij de Sluis, ten huize van den Heer M. WEI- LING op Vrijdag, den 14 April 1882, des voor middags te 10 uren, eene partij uitmuntend Rundvee, Schapen met Lam meren, een Paard, twee Boerenwagens, eenig zinde lijk Boerengereedschap, een Schuitje, enz. Te Harken binnen ten huize van den Heer C KOELop Woensdag den 19 April 1 882, des morgens te 9 uren, eene partij puik best Rundvee een zesjarig Paard, mak in alle tuigen, een driejarig Paaid, 22 witte Eenden met een Woerd, een zoo goed als nieuwe Kapkareen Kapwagen op veereneen Boeren wagen met hekken 2 Melkschuitjes, een Modder bak, eenig net en zindelijk Boerengereedschap enz. Alles op de biljetten in het breede omschreven ■en te zien op den ochtend van de verkooping. Men is van meeningop Donderdag Sretffak 13 April 1882, bij opbod, en op Donderdag, SëüisSöt- 20 April 1882, bij afslag, telkens des avonds 7 uren in den „Nieuwen Doelen, te Alk maar in het openbaar te verkoopen 1. Een hechtsterk en wel doortimmerd lleeren- huis met Tuin en Erf, te Alkmaar, aan de Zuidzijde van de LangestraatWijk A. No. 35, kadaster sectie A. No. 1925, groot 1 are 58 cen tiaren. 2. En een Woonhuis en Erf, achter het vorige, aan de noordzijde van de BreedstraatWijk A, No. 39, kadaster sectie A, No. 1926 groot 75 centiaren. Thans beiden bewoond door den Heer SIMON en te aanvaarden 1 Juni 1882. Des Maandags en Donderdags van 1 tot 4 uur te zien op een permissiebillette verkrijgeu ten kantore van Notaris P. VAN LEEUWEN te Alkmaar. 'voor contant geld, op Donderdag, den 6 April 1882, voormiddags 10 uur, ten sterf huize van GERR1T VAN IESEM, te Schoorlvan Huisraad en InboedelGoud- en Zilverwerk 2 Oonsehapen 1 Overhouder, 1 Geit, een partijtje Rogge, Boonen TakkebossenHooi en Stroo en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. GOUWE, Notaris. om contant geld, te ALKMAAR, ^en sterf huize van den WelEd Heer J. P. J. VAN ROSJENDANL, in den Stadshoutnabij de Heiloër- poortop Woensdag 5 April 1882 en zoo uoodig den volgenden dag, telkens des voormiddags 9 uur, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris W. E. G. L GOUWE, van: eene zeldzame partij liefhebberij-artike len, rariteiten, schelpen, ertsen en mine ralen benevens een netten en goed onderhouden Inboedel, bestaande in secretaires chiffonnière kabinetpenantkastje vierkante en ronde tafels 4 speeltafeltjes trumeaux, stoelen spiegels pendules waaronder eene prachtige antieke met, speelwerk van R1DEL uit Parijs, 2 ijzeren ledekanten veeren bedden met toebehooren; ver Ier koper, ijzer, tin, blik, verlakt, glas- en aar dewerk. Wijders diverse Japansche «-ce deren en antiek. PorceleinGoud en Zilverwerk, en eene verzameling geneeskundige en andere wetenschappelijke werken Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen te be komen ten kantore van den voornoemden Notaris GOUWE. voor contant gel.ite Castricum, op de plaats CRO- NENBURG, bewoond door den heer T. SLOOTEN, op Woensdag, den 12 April 1882, voormiddags 9 uur, en zoo uoodig den volgenden dagten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris van bestaande in 22 Kalfkoeien, 6 Hokkelingen, Kui- kalveren 4 Paarden, van 4, 5, 7 en 12 jaar, 2 Zeugen, GanzenEenden en Kippen Bijenstal met 2 korven bijen, lllitlligen en Tuigen, waaronder 1 Kap wagen op veeren1 Kar op veereu, 2 Boerenwagens, Boeren- en Bouwgereedschappen, zijnde alles wat tot eene volledige boerderij behoort, Hooi, ongeveer 30 koe Best, Takkebossen en Buisraad en Inboedel. Jb. TIEBIE en C. VAN DER OORD Pz., Direc teuren te Akersloot, zullen als lasthebbenden hunner principalen, in publieke veiling, door den te Alkmaar oevestigden Notaris W. E. G. L GOUWE, presen- teeren te verkoopen Groote en zeer sterk te veld staande partijen HYACINTHEN, en andere bijgewassen, als: Te Sint Pancrasop Wrensdag 12 April, des morgens te 10 uren Te IAmmen op onderscheidene tuinen op Vrijdag 14 April, des morgens te 9| uren. Te Alkmaar, op onderscheidene tuinen, op Maan dag, 17 April, des morgens te 10 uren. Te Limmenop Woensdag, 19 April, des morgens te 10 uren, zijnde de geheele kraam van den Heer A. ME ETER. Te Akerslootop onderscheidene tuinen, op Vrijdag 21 Aprildes morgens te 9$ uren te beginnen op den tuin van den Heer KRIJGSMAN, op Dorregeest, gemeente Uitgeest. Te Heilo, op onderscheidene tuinen op Maandag, 24 April, des morgens te 10 uren, te beginnen bij den Heer C. van de VELDE Jr., bij het tolhek bij Alkmaar. Om betaald te worden véór of op 1 November 1882. Catalogussen dezer extra groote en schoone veilin gen zullen in tijds bij bovengenoemde directeuren verkrijgbaar zijn. Te ALKMAAR. Op Woensdagen5 April 1882bij opbod ea 12 April 1882, bij afslag, telkens des avonds 6 uur, in den Nieuwen Doelen van 1. Een hecht en sterk Pakhuis met Boven woning en Erve, te Alkmaar, aan de Laat, kad sectie B, No. 2769, groot 83 centiaren, eu 2311, groot 19 centiaren. 2. Een hecht en sterk Woonhuis met Boven- woning en Erf, te Alkmaar, aan de Heul kad. sectie A, No. 2662 groot 82 centiaren. 3 En twee nieuw gebouwde Huizen en Erven, aldaar, aan de Binnenbanen kad. sectie A Nos. 2168, groot 48 cent., en 2169, groot 48 cent. Behoorende aan den heer C. GROOTEGOED. 4. Drie nieuwgebouwde Woonhuiïcn en Erven, te Alkmaar, aan de westzijde van de Westerburg straat kad. sectie B. Nos. 2594, groot 68 centiaren, 2651, groot 73 centiaren, en 2652, groot 76 centiaren. Behoorende aan den Heer E J OU W ENS. 5. Een aangenaam gelegen, welingericht, nieuw gebouwd Zomer- en W inlerverblfjf met Erf, te Alkmaar, aan den Stadsiugel bij de Bergerbarriere, kad. sectie C, No 554, groot 1 are 60 centiaren. Te aanvaarden 1 Mei 1882. 6. En een Winkelhuis en Erf, aldaar, aan de westzijde van het Payglop kad sectie A, No. 2468, groot 98 centiaren. Tot Januari 1883 verhuurd voor f 6,— per week. In eigendom behoorende aan J. Jz. Zuurbier. 7. Een Buis en Erf, te Alkmaar, in den Stads hout aan de Lindenlaan, sectie E, No. 479, groot 68 centiaren. im-ww In eigendom behoorende aan D. SCHOEN. Te AVENHORN. Op Woensdag5 April 1882des voormiddags ]J uur, in de herberg van C. Dekkek, van: Eene kapitale, hechte en sterke lluïsmanS- woning met Stalling voor 25 Koeien en 3 HaaI[- den, Berging voor 30 koe Hooi, Tuin en E 1*1, en diverse stukken uitmuntend best Weiland staande en gelegen te Oostmijzen gemeente Aven- horn, aan den Mijzendijk, kadaster sectie B, Nos. 53, 54, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 73 en 89, samen groot 12 hectaren 67 aren 90 centiaren. Te aanvaarden de Landerijen dadelijk, het Huis primo Mei as Behoorende aan den Heer G. ROIj> Inmiddels uit de hand te koop- Te KOEDIJK. Op Dinsdag, 4 April 1882, des voormiddags ten 9 ure, ten huize van A DUDINCK, van: 1 bruin Ruinpaard 7 jaar oud, l Kapwagen, 1 Kar op veeren1 Tentwagenzoo goed als nieuw 2 Schuitjes 1 Praam 1 Ar met ^Bellen tuig 1 Kippenhok, Vaten, Tobben, Commissiema kers en Zetters, Karn, Emmers, Kaaspers, Zoutkisten en verdere Boerengereedschappeneene partij Brand hout en Takkebossen. BAKKER SCHUT, Notaris te Alkmaar. Sop Dinsdag, 18 April 1882, des voormiddags ten 11 ure, in het natemelden perceel van: Een 91 uis, ingericht tot HERBERG, met DoorrUdsttalBoet en Erve, staande en gelegen aan den Middenweg in de gemeente Heer Hugo Waard, nabij de R. C Kerk. Toebehoorende aan den Heer H. POPPEN. Inmiddels uit de hand te koop, te bevra gen bij den Notaris BAKKER SCHU1, te Alkmaar. in de S c h e r m e e r, op de plaats OVER- LAAN, aan den Oostdijk bij den Laauweg en be woond door J. ODERKERK, op Woensdag, 12 April 1882 's voormiddags ten 9 ure, ten overstaan van den Notaris DE GELDER, van: 10 Kalfkoeien, 1 Geldevaars3 Hokkelingen, 4 Kalven, 1 zwarte Ruin, 1 paar Zwanen, 3 voer Riet1 Kar op veeren met kap, 2 Boerenwagens met toebehooren en Tuigen, Boerengereedschappen en fioe- rengoed en Huisraad en Inboedel. zal publiek te koop aanbieden Te Grootschermer, op Donderdag, 6 April 1882, 's morgens ten 11 ure, ten herberge van den heer I. Honig: Een voor weinig jaren nieuw gebouwd HuiS, met HooibergStehnur en Erven, ——te Grootschermer, en twee perceelen Land, in den Eilandspolder, gem. Zuid- en Noordschermer, te zamen groot 70 aren, 80 cintiaren. en Te MMeito, op Donderdag, 13 April 1882, 's morgens ten 9 ureop de boerenplaatsgenaamd „Overkerk, aan rlon VV P?tpru/PC 12 Kalfkoeien, 5 Geldekoeien, 1 Paard (bruine merrie, 5 jaar oud), 1 Paard (zwarte merrie, 3 jaar oud), 1 Paard (drach tige merrie), 8 KippenKar op veeren Speelwagen, driewielde Kar. Boerengereedschappen en Huisraad. Uitvoeriger bij biljetten omschreven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 7