TAPIJTEN en GORDIJNSTOFFEN. Th. IJl'MA, .kacoiouiaieiteïï Magazijn „DE WITTE ROOS." OntvangenEeSe gro°te keuze '"Tapijtgoederen, ais: AANBESTEDING eene Broodbakkerij, Magazijn van Fransche en Duitsche Pianino's Eng. Pomade, Gordgnstofien en hmbrasses, Vilrages, Gordijngarnitnren, Talelkleedcn R. KEUTEK Az. MARS ét €o«, van een Woon- cn Winkelhuis, Soliede zaak Te koop: Uit de hand te koop Te koop aangeboden Öorsch-Levertraan AmerikaanscheFransche en Duitsche Harmonium-Orgels Specialiteit In Kachel ornamenten en alle benoodigdheden betreffende het Laclielfabricaat. Alkmaar-Purmerend, vice versa. Verdronkenoord, achter de Vischmarkt. Stoeit-BrusselsTapistry, Scholsch en gestreepte; m Velours, Ribs, Gobelin en Laken, etc 3VI O X> E - Jk/L A. Gr A Z IJ" 3XT 2±3 1ST Gepolste sorteering. Mtillijke prijzen. een zich in goeden slant bevindende w ATESKMOIjBIM, Als HUISHOUDSTER SLIJM- ój. MAAGPILLEjV ongeveer 20 hectol. beste Aardappelen, en ongeveer 7000 halve kilo's best en gewonnen Klaverhooi. Lofodinsche b 7o, langestraat. Bespeeldeo geb'ujkle ORGELS en PIANINO S voorbanden. ERHLREX, StEMMEiV. REPAHEEREi\, IJXERMIUaxijm «BE FJIOLVM,' R OISIlNr SO, AMSTERDAM, °Ï/Jesi>t gegronde re- denen en geloofbare bare beriehlen is hel Ml BA MB VEE ES ftt te Alkmaar bij de soliedste slagers met lO cl. per kilo VEBlBiBBOBiBB Zomerdienst, aanvangende 9 April. BBaarbalsem of Eau philocome. Analkerin-BBondiealer. Met eene ge lijke hoeveelheid water gemengd is het de aange naamste mondspoeling. Het neemt eiken slechten smaak weg, reinigt de tanden, versterkt zwak tand- vleesch en verhindert de vorming van kalk op de tan den daar het slijm en overblijfselen der spijzen oplost. Het flacon kost 75 ets. Engelsch Tandpoeder. In elegante doozen van 100 en 50 grammen a 45 en 25 ets. Amsterdam, Nieuwentlijk 204, en Kal verstraat 143. Rotterdam, BRFGGEIIANN A Co., Hoogstraat 221. Utrecht, HARS A BREGGEMAM, Choorstraat D 10 en 17 VerreTZIhöPnV°0r e" M°disten in DameS* 6D Kinder-Stroo- er. Fantasie-HoedenBloemen Veeren, Luiten en Modefourn.turennood.gen beleefd tot een bezoek of schriftelijke orders uit op de Laat te Alkmaar, voor rekening van den Heer A. E. HAMBURGER. Michtingen zijn te bekomen bij den Architect W. F. DU CROIX, waar de teekening en het bestek ter inzage liggen. L v Door omstandigheden wordt te ROTTERDAM ter mrername aangeboden eene Grogsicr<!er(J in "UiieD, Spiritualiën en Bieren, steeds voor uitbreiding vatbaar, gelegen op een der fatsoenlijkste standen der stad. Overnemingssom der naar den eisch des tijds ingerichte Inveillarls, even als de huur van het ruime Winkelhuis en Tuintje zeer aannemelijk. Inlichtingen ten hoofdkantore van vaste goederen, hypoth. en assur., Lange Warande 80, Rotterdam. J. VAN SETERS. Door bizondere omstandigheden TE KOOP die een goed burgerbestaan oplevertterstond of met 1 Mei te aanvaarden. Adres onder lett. J Jaan de Uitgevers dezer Courant. een echte Mew Fondt. G9 IS> O gitzwart, teefjaar, zeer waaksch en vertrouwd bij kinderen, 68 centim. hoog, prijs 3®. Te bevragen bij de Uitgevers dezer Courant, onder letter S. geschikt tot het bemalen van 20 hectaren en gemak- t vamV™0™"' Te zien en te bevragen bij J. VAN DER OORD, te Akersloot. Al degenendie iets te vorderen hebben van of verschuldigd z^jn aan den boedel en de nalatenschap yan„ ERUK, gewoond hebbende en overleden te Zuidscharwoudeden 12 Maart 1882, worden Verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór 15 April aanstaande ten kantore van den Notaris DU- KER, te Zuidscharwoude. Allen, die iets te vorderen hebben van, verschul digd zijn aan of borgtochten onder zich hebben geteekend door den Heer DIRK KANT, gewoond hebbende en overleden in den Moerbeekpolder, gemeente Nieuwe Niedorp, worden verzocht daarvan vóór 10 April 1882 opgaaf of betaling te doen ten huize van denHeer D. BREEBAART Kz„ te Winkel. om met 1 Mei as in dienst te treden, biedt zich aan liefst in eene boerderij en in een huisgezin zon der kinderen IEMAND van 37 jaren, Prot. Godsd. A°res "ij de Uitgevers dezer Courantlett. D. (SCHREUI)ERS-PILLEIV) zijn MA AG VERSTERKE.\D,zacht E A.VEER EXI) bijzonder goed tegen SLIJM en bevorderen Je SPIJSVERTERING. 32^ ct. per doos, verkrijgbaar te ALKMAAR, in liet bekende depót. BeverwijkD. Mijsberg. Krommenie, Olie. Br. ophang.,ij. Wageman. OudcarsvelM. Hart Veering, K. Iewen. de Rijp, Wed. D. de Vos. Schagen, W. A. Hazeu. Uitgeest, Starreveld. Winkel, J. Otto. Wogmeer, D. Boot Graft, C. Prins. (Grootschermer, Slooten. Hoorn W. J. Lippits, opvol ger van E. Knaven. Kolhorn, Wed. Eriks. en de bekende depóts in andere plaatsen. Men waclite zich voor namaaksels p" Elk doosje is gewikkeld in een biljet met ue na n in teekening' van den vervaardiger: J. J. SCaiBEFDESt, Apotheker die tevens kan melken, kan met 1°. Mei a s. geplaatst wor(ie:i bij CL HOS, in de Woude, bij Westgraftdijk. Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Alk- den 29 Maart 1882' is JOHANNES LU- BERTUS van HERWERDEN, grof- en hoefsmid te Ivvisk, met ingang van den 27 Maart 1882, ver klaard te zijn in staat van faillissement, met benoeming van den Edel Achtbaren Heer Mr. C. P. E. HANE- GRA APE, Rechter in genoemde Rechtbank, tot Rechter commissaris en van den ondergeteekende tot Curator Medemblik, 1 April 1882. W. C. DE BOER. Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Alk maar, van den 29 Maart 1882, is JACOB BUISMAN oHi" ^bakker te Twiskmet ingang van den' 28 Maart 1882, verklaard te zijn in staat van faillis- „mtt benoeming van den Edel Achtbaren Heer r,_ P- L HANEGRAAFE, Rechter in genoemde Rechtbank tot Rechter-Coinmissaris en van den onder geteekende tot Curator. Medemblik, 1 April 1882. W. C. DE BOER, Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alk maar, van 80 Maart 1882, is KLAAS WESDIJK zonder beroepwonende te Hoorn ter zake van krankzinnigheidgesteld onder curateele. Geschiedende deze aankondiging ter voldoening aan het voorschrift der wet. De procureur, geoccupeerd hebbende voor den eischer, Mr. F. H. G. van dür HOEYEN. Alkmaar, 31 Maart 1882. h 2,CIS de hectoliter, Te bevragen met franco brieven onder de letterJB, bij de Boekhandelaars HERM3. COSTER ZOON,' te Alkmaar. van II. SARDEMANN, te Emmerik a. d. Rijn, onderzocht en aanbevolen door Dr. D. BE LOOSDirecteur der Hoogere Burgerschool te Leiden. Professor Dr M. FREIJTAG, te Bonn. Dr. It. FRESENIUSGeheim Hofrath en Professor te Wiesbaden. Deze uitsluitend voor medicinaal gebruik bereide Levertraan is, bij hare erkende geneeskundige waarde, vrij van elke onaangename reuk en smaak en wordt vooral door kinderen gemakkelijk inge nomen en verteerd. Verkrijgbaar in flacons h. 85, 35 en G5 ets. Eene daaruit bereide, door Nederlandsche en Duitsche geneesheeren aanbevolen Ijzerhou dende Levertraan, tegen bleekzucht, klierziekte verzwakking bloedarmoede enz. is ver krijgbaar A 95 ets. de flacon te Alkmaar, bij Bruin vis en Bakker, Apoth.; Broek op Langedijk bij G WTagemanOudkarspel bij M. Hart; Uitgeest bij W. Schipper Jzn.; de Rjp bij J. H. Geerke. VAN VERSCHILLENDE FABRIEKEN EN PRIJZEN tegen Mei eene WOUING." Te bevragen bij I. BAKKER, aan den Stompen Toren, Schermeer. van ATKINSON, is roos verdrijvend belet het uit vallen der haren geeft het zachtheid en glans. Men neme 1 flacon tot overtuiging. Prijs 50 ct. Depót bij de firma J. Brongeks Gz., Bazar. - Ie en 2e Paaschdag' (Zondagsche dienst). Van ALKMAAR 's morgens 6 uur. 's namiddags G uur. x PURMEREND 's morgens uur. 's avouds 84 uur. Zie verder alom verspreide strooibiljetten. Deze balsem is eene spiritus oplossing van een zeer fijn vet met eene toevoeging van Peru-balsem, extract van kina en welriekende olieën Hij reinigt de huid van het hoofd en kan het beste middel genoemd worden, om de groei van het haar te bevorderen en het uitvallen te voorkomen. I11 flacons a 45 en 90 ets. MdiatOU-Droppels zonder schadelijke be- standdeelen bevrijden oogenblikkelijk van de hevigste KIESPIJN. Het fleschje kost 25 ets. Alkmaar, Ansingh en Mesman; Amsterdam, Uloth Co. In de andere plaatsen in de bekende depóts. Emmerik. H. VAN GIMBORN. Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Alkmaar, van den 23 Maart 1882bij verstek gewezenis het tusschea JOHANNES CHRISTOEEËL HUYSDENS, botteliersmaat aan boord van Z. M. wachtschip aan het Nieuwediep, gemeente Helder, en GUURTJE DEKKER, haar verblijf houdende te Amsterdambestaande huwelijk op verzoek van eerstgenoemde, door echtscheiding verklaard te zijn ontbonden met alle ge volgen van dien, en met veroordeeling van laatstgenoemde in de kosten der procedure. Voor extract. Ten deze is kosteloos De Procureur des eischers, geprocedeerd.J. C, VONK. Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Alkmaar, van den 9 Maart 1882 is AAEJE VAN HANXLEDEN gedo micilieerd te Sint Maarten ter zake van krankzinnigheidten verzoeke van JOHANNES VAN HANXLEDEN, gesteld onder curateele, met hare veroordeeling in de kosten der procedure. Voor extract. Ten deze is kosteloos De Procureur des verzoekers, geprocedeerd.J. C. VONK. Stoomdrukkerij van Herm. Coster en Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 8