No. 42. Vier en tachtigste Jaargang. 1882. V R IJ S) A G 7 APRIL. FEUILLETON. Prijs der gewone Advertentiën ©flictccl (Bcbcclte. fjuitentanb uk nu kscii t: i:ih kwt. Deze Courant wordt Dinsdag-, Dondordag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f 1, De 3 nummers O 06. Van 15 regels 0,75; iedere regel meer ƒ0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON KIEZERSLIJSTEN. De Voorzitter van den Gemeenteraad te Alkmaar brengt overeenkomstig art. 31 der wet van 4 Juli 1850 (Staatsblad No. 37), ter algemeene kennisdat de lijsten van kiezers voor leden van den Gemeenteraadde Provinciale Staten en de Tweede Kamer der Staten-Generaalop heden door hem ge sloten op nieuw aan het raadhuis zijn aangeplakt en gedurende acht dagen ter gemeente-secretarie ter lezing zullen liggen. Alkmaar, De Voorzitter voornoemd, 5 April 1882. A. MACLAINE PONT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR herinneren bij deze de belanghebbende ouders en voogden dat volgens de algemeene schoolverordening door den Raad vast gesteld 22 December 1880 (gemeenteblad No. 81) de toelating van leerlingen op de school voor onvermogenden (armenschool) en de tusschenschool alhier slechts éénmaal 's jaars geschiedt en wel op 1 Meiwaartoe de aanvrage moet geschieden vóór of op L5 April bij het hoofd der school. Tot die scholen worden toegelaten de leerlingendie zes jaren oud zijn of in het eerstvolgend kwartaal na den toela tingstermijn dien leeftijd bereiken, terwijl bij de aanvrage moe ten worden overgelegd de bewijzen van geboorte, benevens van inënting of natuurlijke pokziekte der leerlingen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 5 April 1882. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. De persoon van ROMKE ONDERSMA, sigarenmaker, wordt verzocht zich ter secretarie alhier aan te melden. JtOSMBOii.'KuSM DUITSCHLAND. De benoeming van den heer von Schlözer tot pruisisch gezant bij het Vaticaan is den 3 openbaar gemaakt. Den 3 was de Keizer licht ongesteld. Hij moest zijne kamer houden en ontving niet, zooals gewoonlijk, de rapporten van de verschillende ministeriën. Den volgenden dag hervatte hij zijne gewone bezigheden. ENGELAND. Dezer dagen werd te Eeast Cornwall de liberale eandidaat tot lid van het Lagerhuis gekozen met 3720 st. tegen 3519 st. op den conservatieven ean didaat. Deze verkiezing een der weinigen die na de algemeene verkiezingen in het voordeel der liberale partij uitvieltrekt daarenboven te meer de aandacht, omdat haar eandidaat verklaard had voorstander te zijn eener volledige kieshervorming eener wijziging van de bepalingen op het grondbezit in Engeland en Schotland en van de toelating van Bradlaugh in het Lagerhuis. Lagerhuis. Den 4 werd door de regeering me degedeeld dat het voornemen, om Koning Ketswayo naar Engeland over te brengen niet was opgegeven de schikkingen waren eebter nog niet afgeloopen. De kosten zouden door Engeland gedragen worden. De heer Onslow zeidedat hij zich verzetten zou tegen het daarvoor aan te vragen krediet. Verder bij monde van minister Gladstone dat de briefwisseling met de amerieaanache regeering over de zes in Ierland gevan gen gevangen genomen Americaneu nog voortduurde. Van de amerieaanache regeeriug was nog geen ant- woord ontvangen op de in Juni 1881 ingediende ver- toogen betreffende opruiende geschriften. Daarna stelde Gladstone voordat het Huis tot den 17 verdaagd zou worden. Het lid Gorst vestigde de aandacht op de jongste voorvallen voor het Hof van Assises in Ierland waarin hij een bewijs zag van de vermeerde ring der agrarische misdrijven en van de machteloos heid der justitie. Hij vroeg, wat de regeering dacht te doen. Gladstone antwoordde dat de toestand zeer erstig was maar dat het hier niet eene staatkundige, maar eene maatschappelijke omwenteling gold. Reeds Wellington had gezegd, dat tegenover eene omwente ling tegen de tienden en de pacht gericht de hulp middelen van een vrij land onvoldoende waren. Hij was overtuigddat achter die agrarische misdrijven hoogere invloeden schuilden en verlangde van de leden van het landverbond eene duidelijker verklaring, dat hunne gelden daarvoor niet dienden. De keus van het tijdstip voor het aankondigen van nadere maatregelen moest aan de regeering overgelaten worden. Northcote noemde deze rede zeer onbevredigend en verontrustend en betreurde hetdat de regeering nog geen besluit genomen had omtrent den door haar te volgen weg. Het Huis ging vervolgens overeenkomstig Gladstone's voorstel tot den 17 uiteen. Ieeland. Een klein landheer, Herbert genaamd, die voor zijne pachters volstrekt niet hard en vóór de oprichting van het landverbond een der meest geziene mannen van het graafschap Kerrij was, werd voor een paar dagen toen hij des namiddags te 6 uren zich naar zijne woning begaf, door 3 mannen aangevallen, die ver scholen in het daar langs staande struikgewas op hem schoten. De linkerarm werd bij het eerste schot ver brijzeld het tweede schot ging door de rechterhand waarmede hij zijn revolver wilde grijpen en het derde trof hem in de borst en verwondde hem doodelijk. Deze moordaanslag wordt alleen daaraan toegeschreven, dat hij zich steeds sterk tegen het landverbond had uitgelaten. Drie personen zijn als de vermoedelijke da ders ia hechtenis genomen. Hunne schuld zal moeielijk te bewijzen zijn. Den 2 des namiddags reed een groot grondbezitter in Westmeath Smythe genaamd met zjjne vrouw uit de kerk naar huistoen onverwacht uit een boschje naast den weg op het rijtuig geschoten werd. Zijne vrouw werd doodelijk getroffen. De schoten waren gelost door drie mannen met zwart gemaakte gezichten, die niet vluchtten maar stil op den weg bleven staan. FRANKRIJK. Het kamerlid Freppelde bekende bisschop was door de conservatieve leden der Kamer uitgenoodigd, een protest op te maken tegen de onlangs aangenomen wet op het verplicht lager onderwijs. Dat door de bladen thans openbaar gemaakt stuk houdt o. a. de volgende zinsneden in „De ondergeteekenden ver klaren dat de wet van 29 Maart strijdt met de gods dienstvrijheid en de rechten der huisvaders en kwetsend is voor de waardigheid der fransche burgers en zelfs van dien aard dat er noodlottige gevolgen voorde zedelijke toekomst des lands uit zullen voortvloeien. Zij meenen, dat alle goede burgers hunne krachten gezamenlijk moe ten inspannen om te voorkomen de betreurenswaardige uitkomsten eener wetdie in een christenland het on derwijs volkomen van de christelijke opvoeding afscheidt. Dientengevolge zijn zij van oordeel, dat, wanneer een huisvader de verklaring moet afleggen of hij zijne kin deren in de openbare school onderwijs wil doen geven, hij tevens behoort te vragen dat het kind op school godsd;enstig worde opgevoed en onderwezen. Zij heb ben te veel vertrouwen in het gevoel van eer en van rechtmatige fierheid hunner medeburgersom niet te vertrouwen, dat geenerlei vreesaanjagingnoch kwel ling hen zou doen terugdeinzen voor de vervulling van hun plichtzoo er in de school een onderwijs gegeven wordt, dat het geloof der kinderen zou kunnen kwetsen, en zij verbinden zich om hun steun te verleenen aan elk rechtmatig verzet tegen willekeur en verdrukking. Overigens behouden zij zich voor, te gelegener tijd aan te dringen op de afschaffing eener wetwelke zij eene ramp achten voor Frankrijk.'' Onder de onderteeke naars bevindt zich ook Paul de Cassagnac. De republikeinsche bladen zien hierin weinig minder dan eene aanhitsing tot oproer. RUSLAND. De moordenaars van generaal Strelni- koff, Kossogorsky en Strepanoff genaamd, stonden den 1 voor den krijgsraad te recht. De zaak werd met ge sloten deuren behandeld. Het over hen uitgesproken doodvonnis werd den 2 door den Gouverneur-Generaal bekrachtigd en den 3 's morgens om 5 uren werden zij op de plaats der gevangenis opgehangen in tegen woordigheid van eenige beambten en een tiental bur gers. De lijken werden naar het quarantaine kerkhof gebracht. Een wegens moord veroordeelde dwangar beider trad als beul op. SPANJE. De berichten omtrent de ongeregeldheden te Barcelona en in eenige andere steden van Catalonie zijn geruststellend en de regeering houdt de beweging voor geëindigd. De minister-president verklaarde in da Kamer, dat het ministerie volkomen instemde met de plannen van den minister van financiën en dienten gevolge besloten had zoowel het handelsverdrag met Frankrijk als de tariefshervormingen in het moederland en de koloniën krachtig te verdedigen. De nijverheid zou daardoor nog meer bevoordeeld worden dan de landbouw. Hij keurde de houding der nijverheidsman nen in Catalonie ten strengste af en verklaarde dat gebeurtenissen als die van de laatste dagen zoowel op S) Intusschen naren de beide vrienden aan de woning van Hans Heger gekomen hij bewoonde een huis dat onder de breede takken van eenen eik half ver scholen onmiddelijk aan de rivier stondwier door dijken bedwongen wateren bruisend en schuimend zee waarts stroomden De ingenieur wreef zich in de handen. „De rivier is van nature eene verduiveld sterke juffrouw; even bedaard als de bevolking zelf, sluipt zij naar de Noordzeedoor zand, heide en moe rassen, maar stelt men haar een hinderpaal in den weg, dan is het uit met hare bedaardheidhet wordt een strijd op leven en dood en ik heb moeite genoeg ge had voor ik een overeenkomst met haar getroffen had, en zij m.j af en toe een zware zalm als teeken barer onderwerping toezond. Gij ziet, ik zou mij even goed in een ander, noordelijker deel der wereld verplaatst kunnen denken, want niets of niemand spreekt mij tegen, als ik mij zelf voor een Amerikaanschen trapper of voor een Siberischen kolonist zou willen uitgeven zoolang namelijk de oude niet hier is Dat dak ginds, achter de duinen, is ons hospitaal, en dat stroodak aan deze zijde onder de boomen waaruit de rook tegen het avond rood zoo duidelijk afsteektbedekt mijn paleis Vraag niet waarom ik treur in den bloeitijd van mijn leven denk niet aan die echte Macbethheks die bin nen voor het turfvuur schettert, maar treedt mijn kluis binnendaar in den schoot van een oude korf rusten verscheidene flesschen edel druivennat, „Vulgo Roth- spohn" en wij zullen onze ontmoeting op eene waardige wijze vierenhet maakt een mensch zoo dorstigaltijd en altijd weer, het eerste, oorspronkelijke element, dat vaardige vlugge zachte wilde natte en vreeselijke element „water" te zien Terwiil Hans de tafel ontruimde om plaats te maken voor flesschen en glazen en tot dit doel een menigte boekenkaarten en papieren op het smalle veldbed neerwierp praatte hij onafgebroken dooren draaide zich al scheldend op zijn eng verblijf, ontelbare malen om zijn eigen as. „Jongen riep Boris hem plotseling in de rede vallende terwijl hij hem een met potloodteekeningen bedekt stuk papier voorhield „zijt gij portretschilder geworden?" „Nu het talent is er voor aanwezig lachte de andere„zie dit nijlpaard van een kerel op klom pen eensdat is een mijner opzichtersniet waar, precies een nijlpaard zooals hij daar tot aan de knieën in het water staat Hier hebt ge de kameelonze postbodedie loopt dagelijks acht uren lang door zand en zonneschijn een waar schip der woestijn Kom, klink eens welkom hier, waarde vriend „Dank je Doch zie eens wie bezit dat edele romeinsehe profiel met die donkere wenkbrauwen en die fijne, ronde kin „Ba zwijg daarvandat is een haarklover zeg ik jehet is de regeeringsraad mijn oude namelijk daar hebt ge hem zooals hij reilt en zeilt „Maar hij is toch nog een jonge man en daarenbo ven een schoon man „Nu, dat is eene kwestie van smaak 1 Zie daaronder die pseudo-non dat is de predikantsche zonder hare vroomheid ik wil zeggen hare vermommingzou zij bekoorlijk zijn „Inderdaad er ligt zeer veel meisjesachtigs in die zachte lijnendie groote oogen zonderlingdat gelaat verraadt even weinig neiging tot afzondering van de wereld als dat van uwen zoogenaamden ouden tot tyranniezie slechts de sierlijke en losse vorm van dat fijn gebogen neusje Hoe heet zij toch „Ja, mijn waarde, dat weet niemand, niet eens het schip der woestijn onze meergemelde postbode want in al de jaren dat zij hier isheefc zij geen brief ontvangen noch geschreven, voor zoover ten minste aan onzen bode met zijn kameelendorst bekend is „Dat is romantisch Hans, gij had altijd geluk in dat artikelweet je nog wel de roos van Pasewalk?" Hiermede verdiepten de beide vrienden zich weder in oude herinneringen en het papier, waarop de regee ringsraad met onheilspellende blikken op de predikantsche neerzag, die met een korf aan den arm en een kap over het hoofd op een zeer bouwvallige hut toeliep was vergeten en viel naast de laarzenknecht op den grond. De avond in de woning van Hans Heger werd vroolijk doorgebrachtwaren het de herinneringen hunner jeugd, of de hoop in de toekomstom het even vroolijk was het daarbinnen ondanks de droevig walmende lamp en helder was het ook buitentoen Boris eindelijk den terugtocht weder aannamwant de maan wierp dui zend vonken in den waterval en vormde een groot scha duwbeeld van den eik op de hoog opgestapelde beton- steenen en balken. Zacht een liedje neuriende liep de ingenieur op zijn nieuwe woonplaaats toede streek scheen hem nu bijna aantrekkelijk toe in hare ernstige eentonigheid men haalde zoo vrij adem onder die dennen en de lucht was zoo zuiver en frisch. Ondanks den slechten reuk waarin de arbeiders stonden vond Boris de deur zijner woning ongesloten ofschoon een krachtig snorken uit verscheidene bedsteen verried dat de waakzaamheid daar binnen niet zeer groot meer was. Bello de hofhonddie zijn naam niet aan zijne schoonheid maar alleen aan zijn geblaf te danken had, sloeg wel luid en angstig aan zoodra de wandelaar binnentrad maar als een met groote menschenkennis begaafde hond overtuigde hij zich weldra van Kem- pen's eerlijke bedoelingen en liet hem onverlet het huis binnentreden. De kaars brandde nauwelijks meer het was de eerste vetkaars, die Boris zag!toen hij de ge lukkige omkeering in het vertrek bemerkte bed en leunstoel stonden gereedhet bierglas met het ver-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 1