iHnuetilaub QUlcrlei- de regeering als op de Kamers zonder invloed moesten blijven. De wet zou onwrikbaar toegepast en de orde gehandhaafd worden. De conservatieven hebben in de Cortes de financiëele wetsontwerpen der regeering bestreden. VEREENIGDE SLATEN. Een broeder van den bekenden spoorwegkoning Vanderbilt, die gezegd wordt aan verstandsverbijstering geleden te hebbenschoot zich den 2, 's namiddags, in een hötel te Nieuw-York voor het hoofd en overleed een paar uren daarna. Deze zelfmoord deed groote ontsteltenis ontstaan. ZUID-AFRIKA. Maandag 20 Februari, werd de verjaardag van den Koning der Nederlanden feestelijk herdacht. Een 50 a 60 genoodigden kwamen bijeen. Het blad genaamd de Zuid-Afrikaan zegtdat deze feestelijke bijeenkomst den vorm had van een conver- sationewaarbij uitstekend zorg gedragen was voor de gelegenheid tot excertiën in de eet- en drinkkika. Te Elburg is den 3 aangehouden G. T. Helmcke, geboortig van Coevordensedert 25 Maart uit het Rijks-gesticht Veenhuizen ontslagen, die bij verschillende personen va'ische 25-centstukken had uitgegeven en nog in het bezit van een twaalftal werd bevonden. De gemeenteraad van Nijmegen heeft den 4 be sloten een prijs van 500 beschikbaar te stellen voor de Nederlandsche Harddraverij- en Renvereeniging, voor de in Juni aldaar te houden internationale wedloopen. Op het Kerkland (Anna Paulowna) is den 4 ver brand de woning van J. Heiligenberg. Door den feilen wind waren huis en inboedel vernield, eer spuiten aan wezig waren; er werd Lijna niets gered. Alles was ver zekerd. Door de Provinciale Staten van Groningen is den 4 in plaats van wijlen den heer Cremers, met 28 van de 44 stemmen tot lid der le. Kamer verkozen de heer mr. B. v. Royenoud-lurgemeester van Groningen. Te Breda is den 4 door de 8ste. afdeeling der Noordbrabantsche Maatschappij van Landbouw eene groote tentoonstelling gehouden van Paaschvee met prijsmedaljes. Na den afloop daarvan had een groote optocht plaatswelke bestond uit standaarddragers herauten muziekvereenigingen een aantal versierde wagens met de slagers koopers van het vee de rijk getooide offers voor het Paasehfeestossen kalveren schapen en varkens de vereeniging „Pomona" enz. In de op 4 April te Utrecht gehouden vergadering der commissie voor het leggen der grondslagen van een op te richten Nederlandschen Zondagsbond is besloten, eene zelfstandig nederlandsche vereeniging te stichten zon der verband tot de Federation Internationale om niet van zondagsheiliging hoe wenschelijk ook te gewagen maar zich tot het bevorderen der zondagsrust te bepa len en op 28 April eene algemeene vergadering te Utrecht te houden. Het getal dergenendie reeds vooraf hunne instemming in deze zaak betuigd hebben, beloopt ruim 300. droogde overschot was verdwenen en de tafel zoo krachtig onder handen genomen dat de talrijke krin gen die de sedert jaren gebruikte bier- en brande wijnglazen er op hadden achtergelatenbijna geheel waren uitgewischt. De volgende dag bracht veel hitte en zwaar werk niettegenstaande dit maakte Boris 's avonds de toe bereidselen voor groot toiletom de goede geest van de pastorie zijn dank voor hare gaven te betuigen. De predikantswoning wae met een stroodak gedektalleen het deeldat de woonkamers bevatte verheugde zich in een panbedekking, doch de dakspanten daaronder waren zoo ingezakt door ouderdom en door zwakte dat het geheel eene onrustbarende golvende lijn vorm de welker inzinkingen door den regen begunstigd met vaalgroene planten waren bezetdie door de verdampende vochtigheid niet weinig in huunen groei bevorderd werden. Door den stal kwam men in de ruime keuken. Op Boris vraag naar de predikantsche antwoordde hem eene krachtig gebouwde boerenmeid „Die is niet thuisdominé heeft haar naar de zieke arbeiders gezonden 1" In haren toon was eenige minachting voor die dame en voor de zieke arbeiders niet te miskennen. Boris wilde haar juist verklarenwat het achterlaten van zijn visitekaartje ten doel had toen eene deur openging en de dominévoor wien de hoogteafmeting van het deurkozijn niet te groot was op den drempel verscheen. „Kom binnen, mijnheer, dit is mijn studeervertrek!" Hij had ook gevangenis kunnen zeggen want het was een zeer laagmet tegels belegd en van een oude eiken tafel en drie matten stoelen voorzien. Toch was het niet ongezelligten eerste stonden er zeer goed onderhouden schoone planten op de vensterbank ten tweede hingen er aan den muur twee voortref felijke kopergravuren van de Sixtijnsche en Holbeinsche Madonna en eindelijk bevond zich nog in een hoek het tafeltje en de kleine leunstoel van den kleinen Mar tin waarop een groote globe een rij fraai gebonden boeken een klein kompas en andere zaken in grap pige wanorde lagen verspreid. De predikant uoodigde Boris uit plaats te nemen en weldra ontstond tusschen beiden een gesprek hetgeen weder de zedelijke verbetering der arbeiders door Boris die de predikant reeds bij hunne eerste kennismaking gewenschtja op zijn ijverigestenge manier bijna geeischt hadtot onderwerp had. De jonge ingenieur kon zich aan den indrukdie de hoogst eigenaardige persoonlijkheid van den predikant, en zijne wel is waar ruwe maar van den gloed eener eigen overtuiging doordrongen wijze van spreken op hem uitoefende niet onttrekken en beloofde hem diep getroffen hem naar zijn beste krachten bij zijn streven om in godsdienstigen zin invloed op de arbeiders uit te oefenente helpen. Daarop nam hij afscheid dewijl de koster met den burgemeester tot een ge meenschappelijk onderhoud binnentraden. Wordt vervolgd. Door de directie der Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen werd den 4 te Utrecht aanbesteed het ophoogen van een gedeelte van het gemeenschap pelijke station Rotterdam met bijbehoorende werken geraamd op f 50,000. Minste inschrijver was de heer J. Schaafsma te Amsterdam voor f 47,490. Aan het departement van waterstaat is den 5 aanbesteed het maken en stellen van den metalen bo venbouw voor de brug over het station Zwolle geraamd op f 39,150, waarvoor het laagst werd ingeschreven door de firma L. I. Enthoven Comp.te 's Graven hage ad f 39,636. De minister van binn. zaken heeft aan de 2e. Kamer kennis gegevendat hijdaartoe door den Koning gemachtigdterugneemt het wetsontwerp be treffende eene veranderde grensscheiding tusschen Am sterdam en Nieuweramstel. Aan een winkelierster van Halfweg is in den spoortrein naar Amsterdam een bedrag van f 200 ont vreemd. Het panorama „het beleg van Parijs", in den tuin van het Paleis voor Volksvlijt zal ten gevolge eener overeenkomst met den heer Garniernog gedurende een jaar te Amsterdam tentoongesteld blijven. Van 12 November tot ultimo Maart werd het bezichtigd door ongeveer 33500 personen. Door de verhuring van het voor dit doek bestemde gebouw te Kopenhagen zijn de kosten der loodswaarin het thans is opgehangen ruimschoots gedekt. De Amsterdamscbe Droogdokmaatschappij keert over 1881, na uitloting, afschrijving en toevoeging aan het reparatiefonds f 79,90 per aandeel van f 10C0 uit. De Noordbrabantsche Stoomtramwegmaatschappij keert aan hare aandeelhouders uit f 15 per aandeel van 1000 over 5 maand, uitmakende, per jaar gerekend, een dividend van ruim 3'U p. c. De statuten zijn door den Koning goedgekeurd van de naamlooze vennootschap „Garnier-Panorama- maatscbappij," te Amsterdam met een kapitaal van f 125,000 verdeeld in 250 aandeelen van f 500. Bij de herv. gemeente te Graft is tot predikant beroepen ds. J. L. Bommezijn te Geertruidenberg. Tot burgemeester van Bovencarspel is benoemd de heer D. Kooiman wethouder dier gemeente. Het strand van Eierland op Texelbeoosten den vuurtoren is in de laatste jaren door afschuivin gen zeer afgenomen zoodat er voorziening door het aanleggen van hoofden, gelijk op Vlieland, noodig wordt. Uit Breda is een adres aan de 2e Kamer gericht waarbij gevraagd wordt1°. het houden eener enquête over de geldverspilling bij ons krijgswezen en 2°. een ernstig onderzoek over de aanbestedingen voor het le ger en de aanbestedingen in het algemeen. De Koning en de Koningin hebben f 100 en de prins Oranje heeft f 40 geschonken aan het school fonds voor schipperskinderen in Friesland. Overeenkomstig het besluit vau de laatstgehouden synode der christ - geref. Kerk heeft de synodale com missie dier Kerk aan de le. en 2e. Kamer en aan den minister van binn. zaken een adres gezonden inhou dende het verzoek dat het wetsontwerp op de schutterij niet goedgekeurd worde tenzij met de bepaling dat er geene schutteroefeningen op zondag mogen worden gehouden en dat in allen gevalle niemand tegen zijn geweten mag gedwongen wordenop zondag aan zoo danige oefeningen deel te nemen. Ter reede van Vlissingen is het volgende voor gevallen een jongendie te Antwerpen van eene grieksche brik gedeserteerd was werddoor zijnen vader, die mede tot de bemanning behoorde aan boord teruggebrachtmaar sprong aanstonds over de ver schansing in zee. De vader volgde hem greep hem vast tot men hem opnemen kon maar zonk toen eens klaps in de diepte weg. De firma C. Mommers Co., te Tilburg, fabri kanten in zware wollen stoffen brengt hare industrie over naar Lisieux in Frankrijk. Twee andere firma's hadden Tilburg reeds verlaten, waarvan de eene thans gevestigd is te Gronau de andere te Kaldenkirchen. Het gerechtshof te Leeuwarden heeft M. Hoekstra, gefailleerd koopman te Franekerveroordeeld tot 2 jaren celstraf. Het actief van den inboedel, ruim 13000, stond tegenover een passief van ruim 62000, en hij had vóór zijn faillissement zeer vele kostbaarheden en andere goederen uit zijnen boedel verwijderd. Aan de Mauritskade te Amsterdam wilde dezer dagen een man een jongentje van 6 jaren onder een aankomenden zandtrein werpen. Hij werd in dit voor nemen verhinderd door eenige toesnellende personen die hem vrij hardhandig aan de policie overleverden. Onder de werking der drankwet werden gedu rende de 3 eerste maanden van dit jaar te Haarlem 191 personen wegens openbare dronkenschap in hech tenis genomen tegen 83 in de 3 eerste maanden van het vorige jaar. Te Arnhem wordt eene vereeniging gesticht tot handhaving en bevordering der drankwet. Het voor eene kazerne bestemde terrein aan den Musschenberg bij Arnhem, ongeveer 2 bunders groot is door den Staat aangekocht voor f 80,000. De leening voor de stoomvaartmaatschappij „Insu- linde", groot 1,800,000, is volteekend, zoodat nu het geheele kapitaalgroot 2,400,000, is geplaatst. De kerkeraad der herv. gemeente te S. Maarten heeft besloten, voortaan op Hemelvaartsdag geene gods dienstoefening te houden. Het beroep naar de evang.-luthersche gemeente te de Rijp is aangenomen door ds. J. Bakker, te Vlis singen. De gasfabriek te Helder Ismet al hetgeen tot de exploitatie daarvan behoort, door den nieuwen con cessionaris overgenomen. Bij den gemeenteraad van Zwollle is ingekomen een door den gemeente-architect gemaakt ontwerp tot watervrijmaking der stad, door een te graven kanaal van 40 ellen breedte van het Zwarte Water langs de gemeente-mestplaats naar de nieuwe wateringmet 2 keersluizen te zamen geraamd op 5% of 6 ton. Een meisje van 14% jaar te Amsterdam heeft hei melijk de ouderlijke woning verlaten. Het adres van leeraren aan hoogere burgerscholen, waarbij volkomen instemming betuigd wordt met het onlangs tot den Koning gerichte verzoek, om het mili tair onderwijs ter opleiding tot officier in zijn vollen omvang bij de wet te regelen, telt 541 onderteekenaren en is onlangs den Koning toegezonden. Een groot aantal industriëelen en handelaren te Maastricht heeft bij de 2e. Kamer ondersteund het adres der kamer van koophandel aldaar waarbij ver zocht wordt een onderzoek in te stellen omtrent den toestand van ons fabriekwezen den invloed der han delswetgeving van andere Rijken daaropen de van regeeringswege te nemen middelen van herstel. Tevens geven adressanten de hoop te kennen dat geene ban- delstractaten zullen worden goedgekeurd waarbij niet de behandeling van Nederland op den voet van meest begunstigde mogendheid op den voorgrond staat. Te Nijmegen zijn de catechisanten der beide ortho doxe predikanten, na hunne aanneming tot lidmaten, be vestigd in de Groote kerk, die van den modernen predi kant Hooykaas Herderschee te Hees en die van den evaugelischen predikant ter Haar te Beek. De te Beek en Hees aangenomen nieuwe leden hebben onmiddelijk hunne attestatiën ingediend te Nijmegen en zijn aldaar in de kerkregisters overgeschreven. Op de voordracht voor hoofd der school te Eeni- geDburg, gem. St. Maarten, zijn geplaatst in alpha- betiscbe volgordede heeren Deuzeman van Barsin- gerhornHeikens van Oudkarspel en Kooyman van Andijk Daar thans de duivenwedvluchten langzamerhand weder zullen beginnen, geeft de heer P. van Buren in onze „Gevederde Vrienden" aan jeugdige liefhebbers eenige wenken over het africhten van jonge duiven. Mijn doel is hoofdzakelijk, zegt de schrijver, om hen voor verliezen alsook voor moedeloosheid te vrijwaren, hetgeen allicht gebeurt, wanneer pasbeginnenden bij de eerste proeftochten hun duiven verliezen. Ik zal mij slechts bepalen tot de jonge duiven (broed van dit jaar), met mijn oude duiven maak ik niet veel omslag; als zij voorleden jaar flink gereisd hebben en bewijzen van bekwaamheid, geheugen en verstand gege ven hebben, vermoei ik ze niet met kleine tochten, ik laat ze ineens van Roosendaal vliegen, acht dagen later van Mechelen (Antwerpen sla ik moedwillig over de verleiding voor hen aldaar is te groot om reden de liefhebberij aldaar zoo algemeen isdat er dikwjjls dui zenden duiven boven Antwerpen vliegen waaronder zij allicht verdwaald raken.) Ik laat ze dan nog een rit maken van Monsom daarna deel te nemen aan de groote wedvluchten van Parijs en Marseille. Met jonge duiven is het geheel iets anders; men moet er zeer omzichtig mede werken, wil men niet het groot ste deel of wel allen verliezen. Men moet er niet mede beginnen alvorens zij den ouderdom van vier maanden bereikt hebben men zie vooral goed toe, of de duif in goeden staat is, niette veten of de vleugels en pooten in goede orde zijn. Zijn de pooten vuil, dan moet men die eerst wasschen en het verharde vuil er af maken dat er aan vast zit; dit laatste is hoog noodig, daar de zwaarte van de korst de duif in het vliegen hindert. Meermalen heb ik, voor dat mijn duiven voor een vlucht bestemd in de mand gedaan werden de pooten van onder met een weinig olie bestreken om zoodoende te beletten, dat het vuil uit de mand er zich aan hecht en hen in het vliegen hindert. Bij de eerste vlucht brengt men de duiven op onge veer kilometer afstand van het hok op een open veld waar geen gelegenheid is om te gaan zitten; want als een jonge duif bij de eerste vlucht gelegenheid heeft om te gaan zitten, zal zij terstond die slechte gewoonte aannemen. Men late ze op die open vlakte vliegen en wanneer het een verstandige duif ismoet zij direct de lucht ingaan, en na twee a drie maal rondgevlogen te hebben de richting aannemen waar zij heen moet. Men late niet al de duiven die men in de mand heeftte gelijk losmaar stuk voor stuk en wanneer de eene uit het gezicht is dan de anderewant de jonge duif moet zich gewennen alleen te vliegen en haar weg te vinden doet men dit niet en zijn zij gewend allen te gelijk te vliegen dan loopt men gevaar dat een duif, welke bij een wedvlucht verdwaald raakt zich onderweg zeer gemakkelijk bij een troep veld- of tuinduiven aansluit en zijn hok nimmer terugvindt. Den volgenden dag kan de afstand dubbel zoo groot zijnden volgenden weder het dubbel van den vorigen en zoo voort totdat zij achtereenvolgens afstan den van anderhalf, drie, zes, twaalf, en vier-en-twintig kilometers gevlogen hebben, wel te verstaan uit de vier richtingen eerst uit heb Zuiden dan uit het Oosten, dan uit het Westen en ten laatste uit het Noorden. De laatste is de gevaarlijkste richting. Yerdere afstan den laat ik mijn jonge duiven het eerste jaar niet vliegen. In België worden met jonge duiven in het eerste jaar veel grootere afstanden afgelegd men vergt daar veel meer er van maar in Engeland volgt men het door mij aangegeven stelsel. Door de jonge duiven het eerste jaar te veel werk te laten doen, zullen zij spoedig haar krachten verliezen en uitgeput rakendaar zij haar volle krachten niet voor het derde jaar hebben zoo zullen de krachten in het vierde jaar reeds beginnen te vervallen juist dan als zij het krachtigst moeten zijn. Daarom geef ik den raad om jonge duiven haar krachten te laten oefenen door haar veel meer op korte afstanden te laten vliegen; de ondervinding heeft mij geleerd dat men er later veel meer van vergen kan. Bij een plaatselijk onderzoek in het huis waar de advokaat Bernaijs te Antwerpen vermoord isschijnt gebleken te zijn het onmogelijke der bewering van Léon Peltzer, dat hij hem bij ongeluk doodgeschoten heeft.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2