Groote Koemarkt Groote Paardenmarkt No. 43. Vier en tachtigste Jaargang. ZONDAG 9 APRIL. te Alkmaar, Woensdag 19 April 1882. FEUILLETON. pffiehuis van *Vaijboer. Prijs der gewone Advertentiën #(ficicel (Scbcclte. Dit nummer beslaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. 17 APRIL 1882, t© Alkmaar, BttitcnlAub. ALKH1ARSCHE COURAAl. Deze Courant wordt Dinsdag-, Dondordag- en Zatordagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele Rijk f 1, De 3 nummers 0.06. Van 15 regels 0,75; iedere regel meer/ 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HERMs. COS- TER ZOON BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van belanghebbenden dat de militieraad in dit district ten raadhuize der ge meente Alkmaar, op Dinsdag, den 11 April e.k., des voormid dags ten 11 ure, zijne tweede zitting zal houden tot het beoordeelen der plaatsvervangers en nummerver- wisselaars, die door of namens de lotelingen dezer ge meente, onder overlegging der vereischte stukken zullen worden aangeboden. Ingeval de plaatsvervanger of nummerverwisselaar goedge keurd isbehoort het bewijs zijner goedkeuring ten spoedigste ter secretarie dezer gemeente bezorgd te worden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, AlkmaarA. MACLAINE PONT. 24 Maart 1882. De Secretaris, NUHOUT van der VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR herinneren bij deze de belanghebbende ouders en voogden dat volgens de algemeene schoolverordeningdoor den Raad vast gesteld 22 December 1880 (gemeenteblad No. 81) de toelating van leerlingen op de school voor onvermogenden (armenschool) en de tusschenschool alhier slechts éénmaal 's jaars geschiedt en wel op 1 Meiwaartoe de aanvrage moet geschieden vóór of op 15 April bij het hoofd der school. Tot die scholen worden toegelaten de leerlingendie zes jaren oud zijn of in het eerstvolgend kwartaal na den toela tingstermijn dien leeftijd bereiken, terwijl bij de aanvrage moe ten worden overgelegd de bewijzen van geboorte, benevens van inënting of natuurlijke pokziekte der leerlingen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 5 April 1882. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis dat bij gelegenheid der groote veemarkt op Maandag 17 April e. k„ de gewone Maandagsche markt voor vette Kalveren, Schapen en Varkens zal worden gehouden aan de gedempte Nieuwesloot en de Kanaalkade. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 8 April 1882. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. Aan belanghebbenden wordt berichtdat de badinrichting in het mannen- en vrouwengasthuis van 12 April 1882 alle dagen, uitgezonderd Zondag, geopend zal zijn van 's morgens 7 tot 's avonds 7 nre. Zijdie van deze inrichting voor een enkel bad gebruik willen makenmoeten voorzien zijn van een door den binnenvader van het gasthuis afgegeven kaartje. P O L I C I E. Ter terugbekoming is aan het Commissariaat van Policie het navoleende gevondene voorhanden: een half kistje sigarentwee huimutsen met kanten eenige kleine sleuteltjes aan een touwtje; twee kleerbakkkeneen chacotpluimeen huissleuteleen bril een zilveren knipje, waarin eenige centen; een r c. kerkboekje; een brander van een petroleumlamp; een winkelpui-teekening; een jonge gele hond; een roode zakdoek en een gouden oorbelletje met haarwerk. DUITSCHLAND. De beiersche regeering heeft zich tegen het tabaksmonopolie verklaard. Volgens de offi- cieuse bladen zou de bondsraad zich voor dat monopolie verklaren met 36 tegen 22zoo Beieren 6 stemmen en Hessen 3 stemmen uitbrengendevóór stemden. FRANKRIJK. De minister-president deelde den 6 in den ministerraad mededat de beweging in het zuiden van Tunis verminderde en de bezetting van dit land door Frankrijk in het buitenland met meer kalmte werd beschouwd. De oud-minister Paul Bert is benoemd tot lid der Akademie van Wetenschappen met 30 tegen 26 st. ITALIË. Den 4 werd op den berg Gibilrossa nabij Palermo in tegenwoordigheid van eene menigte toe schouwers, waaronder verscheidene aanzienlijke personen, eene pyramide onthuld ter herinnering aan de op 26 Mei 1860 door Garibaldi tot zijne vrijwilligers gesproken woorden Morgen rukken wij Palermo binnen." Garibaldi woonde met zijnen zoou Menotti de plechtigheid bij en werd door de menigte bizonder hartelijk ontvangen en luid toegejuicht. De Koning was de eerste inteekenaar op de lijst van vrijwillige inschrijvingen voor de oprich ting van dit gedenkteeken. OOSTENRIJK-HONGARIJE. Generaal baron Krans, de tijdelijke stadhouder van Bohemen is voor goed tot die betrekking benoemd en tevens lid van den gehei men raad geworden. SPANJE. De algemeene raden van 11 provinciën zijn voor de aanneming van het handelsverdrag met Frankrijk. De staat van beleg wordt alleen te Barcelona nog gehandhaafd. De toestand wordt daar wel beter, doch den 5 waren de winkels nog gesloten. De Senaat nam met algemeene stemmen met het oog op de gebeurtenissen in Catalonië eene motie van ver trouwen in de bekwaamheid der regeering aan tot be houd van den vrede en de rust in die provincie. De handelsstand aldaar verzocht inmiddels den Koning het handelsverdrag met Frankrijk niet te bekrachtigen. Ook de wijnhandelaren te Xeres hebben bezwaren tegen dat verdrag. De Kamer verwierp met 74 tegen 18 stemmen de amendementen op het wetsontwerp tot conversie der schuld ZWITSERLAND. De commissie uit den nationalen raad bestaande uit 15 leden besloot met 11 tegen 4 stemmen de bekrachtiging aan te bevelen van het met Frankrijk gesloten handelsverdrag en van de met dat rijk gesloten overeenkomsten tot bescherming van fabriekmerken en van den letterkundigen eigendom alsmede de vestiging van wederzijdsche onderdanen. ALGERIE. De heer Cambon de fransche gezant de opvolger van den heer Roustan, ontving den 4 de in Tunis gevestigde Franschen en gaf hun de verzekering, dat hij trachten zou den toestand te verbeteren. Hij zou de regeering van den Bey steunen en toonen dat Frankrijk nog altijd den naam verdient van een volk dat de beschaving bevordert. Tijd en beleid waren noodig om het werk duurzaam te maken. ROUMANIE. Het door de Kamer aangenomen handels- en scheepvaartverdrag met Nederland werd door den Senaat mede goedgekeurd. VEREENIGDE STATEN. Den 3 werd te Nieuw- Tork eene groote bijeenkomst gehouden om op te komen tegen de in hechtenisneming van americaansche burgers in Ierland. De gehouden redevoeringen waren zeer heftig: een spreker noemde President Arthur zelfs een lakkei van Engeland. De burgemeester der stad een Ier, was voorzitter en hield eene redewaarin met groote verwachting gesproken werd over de vriendschap tusschen den gezant te Londen en den engelschen minister van buitenlandsche zakenwaarin andere sprekers aanleiding vondenop de terugroeping van den gezant aan te dringen. Ten slotte werd President Arthur bij eene aangenomen motie uitgenoodigdde onverwijlde vrijlating der in Ierland opgesloten Ameri- canen te eischen of anders den gezant terug te roepen. De tegen den gezant gebezigde klachten worden door verscheidene bladen niet gedeeld. President Arthur heeft benoemd tot minister van binnenlandsche zaken het senaatslid Teller, tot minister van marine den heer William Chandler en tot gezant te St. Petersburg den heer Hant. Eerstgenoemde be noeming is reeds door den Senaat bekrachtigd. Het wetsontwerp houdende verbod van den invoer van chineezen verkreeg in den Senaat niet de meer derheid van twee derde der stemmenden welke noo dig was, om de door den President geweigerde goedkeu ring te vernietigen. Thans is een ontwerp ingediend om de uitsluiting der chineezen op 16 jaren vast te stellen. De President had toch te kennen gegeven dat hij zijne goedkeuring noch zou kunnen verleenen aan eene wet, waarbij de uitsluiting op 10 jaren, noch aan eene, waarbij zij op 20 jaren werd vastgesteld. ZUID-AMERICA. Berichten uit Chili bevestigen het vroeger medegedeelde dat de heer Trescottbui tengewoon gezant der Vereenigde Statenvoor goed het aanbod tot bemiddeling in het geschil tusschen Chili en Peru ingetrokken heeft. 4) Den volgenden morgen hield Boris voor zijne arbei- der? eene korte rede waarm hij hen aan hunne plicht herinnerde, hen aanried zich ordelijk te gedragen en zich zelf als hun natuurlijke beschermer en raadgever voor stelde. De mannen zagen hem tamelijk verwezen aan en gingen toen huns weegs. Hij had even goed geheel nlleen tegen zich zelf kunnen spreken. Het was zaterdagavond. Een warmemoeitevolle week liep ten eindetoen tegen de schemering Hans Hegér bij zijn vriend binnentrad zijnen hoed op de tafel wierp en zich blijkbaar in eenen slechten luim in den eenigen armstoel wierp. „Nu?" vroeg Boris nieuwsgierig. „Vandaag was hij hier de regeeringsraad met de andere heeren. Huiveringwekkend was het, zeg ik je, zijne oogen doorboorden om zoo te zeggen mijn werk hij matmaakte aanteekeningen, vergeleek, onderzocht, dat zelfs een heilige zijn geduld zou hebben verloren. Goddank kan ik, voor hetgeen ik doe, instaan, maar juist dit scheen hem nog verdrietiger en korzeliger te maken dan gewoonlijk het geval is, omdat hij nu tevreden moest zijn. Eerst een uur geleden vertrok hij en toen ik hem met eene zucht van verlichting vaarwel zeide, keerde hij zich nog eens in het rijtuig om en sprak: „Apropos, mijnheer Heger, ik heb geen tijd genoeg gehad om het bouwwerk aan den oever nog in oogenschouw te nemen, gij wilt misschien wel zoo goed zijn, mij morgen ochtend om zes uur bij het veer op te wachtenuw bijzijn zou mij bizonder nuttig zijn, daar gij de verandering in den waterstand kunt beoordeelen!" Ik wenschte hem in stilte naar het land waar de peper groeitboog toestemmend en ben nu hier, om je om een nachtverblijf te verzoeken, daar ik dan dichter bij het veer ben en tot half zes rustig kan slapen 1" „Ik was juist van planmorgen vroeg naar de sluis te gaan om je voor de kerk af te halen „Voor de kerk jij naar de kerk!" vroeg Hans verbaasd en zag zijn vriend in het met een verlegen blos gekleurde gelaat. „Ja weet je het is maar om een goed voorbeeld te geven, ik heb de arbeiders dringend er toe aangemaand en kan daarom zelf niet wegblijven!" „Je ben een juweel van een kerel, Boris Welzeker, wij moeten als verheffende voorbeelden naar de kerk gaan en gij zult klokslag negen bij de sluis of bij de naburige dammen zijn om mij af te halen. De oude kan mij toch niet van de godsdienstoefening terug houden 1 En nu mijn vriend laat een glas bier voor mij tappen en open dan de poorten van je versmaadde bedstede voor mij opdat ik in die vederen golven de onaangenaamheden van den dag vergete." „Ga je morgen na kerktijd met mij de pre- dikantsche een bezoek brengen Ik maak een rustig gebruik van haar eigendom zonder haar bedankt te hebben. Daarna eet je bij mij wat de pot schaft." „En dan nemen wij een rijtuig en rijden naar de stad daar is muziek. Geen slecht nestmen wordt er ten minste nog naar waarde geschatwijl er ver vloekt weinig keuze is onder kerels van ons slag. Het zal een vroolijk dagje zijn. Verduiveld wat ben ik moede Onbezorgd sprong hij in de veêren en met de juist heid van een uurwerk sloeg hij den anderen morgen de oogen op om zijne wandeling naar het veer te be ginnen. Dat de regeeringsraad op zijn tijd daar zou zijndaaraan was niet te twijfelen. Boris had tijd te over, om tegen negen uur bij de sluis te zijn. De lucht was eenigszins bewolkt en de weg langs het kanaal kwam hem uiterst romantisch voor. Het bruischen van het water tegen de keering werd steeds duidelijker, en nu stond hij voor de, in dit uur van den morgen zeer eenzame plaats waar de dijk werd aangelegd. Aan de overzijde vertoonden zich de gestalten van zijnen vriend en verscheidene andere mannen in een bootje maar Boris kon niet bij hen komen want de loopplankendie op de balken van de stelling plachten te liggen werden zondags weggenomen op dat niemand bij het overloopen een ongeluk zou kun nen krijgen. Boris liep ongeveer twintig schreden verder, bracht de handen voor den mond en riep met al de kracht zijner jonge, gezonde'tongen: „Hans Heger kerktijd ke e r rktijd 1" Hij, wien deze uitroep gold, zwaaide met den stroohoed; zelfs de dienstijver van den strengen regeeringsraad scheen voor deze afdoende reden te mceten zwichten want de boot wendde oogenblikkelijk en een oogenblik later werd de kerkvriend in de nabijheid van zijn huis aan wal gezet. Hans Heger was over het resultaat van zijn krijgs list zeer verheugd. „En laat me nu," zeide hij glim lachend „slechts zeven minuten tijd voor mijn toilet en ik zal er zoo verlokkend uitzien, dat ik al de kleine meisjesharten van den omtrek slechts bij het kleingeld in mijn vestzak te steken heb!" „Hec stelt me gerustHans dat ik nooit verplicht zal zijn umijn dierbaarsten vriend te verloochenen wegens je gebrek aan gevoel van eigenwaarde." „De uitkomst zal mij rechtvaardigen 1" riep de an dere van uit zijn woningterwijl een laars dreunend tegen den wand werd geworpen. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 1