11. UOSSEI1T Gz., T 0 u w s l aITeTu Koelhuis, Publieke Verkooping, Openbare Verkooping Bloembollenveilingen. enkele en dubbele Tulpen, Narcissen Openbare Verkooping Openbare Verpachting Let eens op V r (1 a in de Goede Verwachting A. BALDER Dz., Touwslager, PUBLIEKE VERKOOPING TEERLIKEUR, NOORDSCHARWOUDE (3boertentiën. HYACIKTTHBIST, en andere bijgewassen, als: Te Uitgeest, Te Akersloot, nabij de Sluis, ten huize van den Heer M. WIE LING, op Vrijdag, den 14 April 1882, des voor middags te 10 uren van liet innen van en het genot der sluisgelden van de gemeente-sluis in Geestmer-Ambachls-Oosterdijk aldaar of geene gelegenheid ammmlHk De Voorzitter veikla'^T-; V daaraan te voldoen. fitnttetUattCI. 27. de vergadf™LTT. j.pril vierde de h*öer A. Starreveid te Uit- Bjarig jubilé als brievengaarder dezer plaats. SEBOItE^,jjjencje zijden ontving de algemeen geachte 4 April. Nijr blykgn van waardeering en belangstelling, 5 ouder vooral verdienen genoemd te worden twee kostbare geschenken n. 1. een gouden remontoir-hor- loge en een schrijfbureau die hem namens een groot aantal gemeentenaren werden aangeboden. De gemeenteraad van Amsterdam heeft den 5 het voorstel van B. en W., tot het afstaan van terrein aan weerszijden van den tuin van het Paleis voor Volksvlijt aan het consortium dat aldaar huizen en eene gallen] wenscht te bouwen en tot het bouwen van eene brug over de Singelgracht in het verlengde van het Oosteinde, tegen betaling eener vergoeding van f 45000 door voor noemd consortium met 30 tegen 2 stemmen aangeno men nadatop voorstel van den heer Prins met 27 tegen 5 stemmen, het bedrag der vergoeding met ƒ5000 verhoogd was. Den 6 na verwerping met 20 tegen 5 stemmen van het voorstel van den heer Pijnappel om eene verteeringsbelasting in te voeren is dat der heeren v. Tienhoven Roëll v. Nieropden Tex Fuld en Luden, tot invoering eener plaatselijke directe belastingvolgens eene naar het inkomen gemaakte classificatie der belastingschuldigen (ambtshalve aanslag met vrijheid der ingezetenen om alle noodige inlichtin gen te geven) aangenomen, zijnde de verordeningen tot heffing en invordering van zoodanige belasting met al- gemeene stemmen op één na goedgekeurd. Een amen dement van den heer Tromp, om van de bruto-opbreugst der gebouwde eigendommen 10 in plaats van 15 p.c. voor noodzakelijk onderhoud af te trekken, is aangeno men met 16 legen 13 stemmen een van den heer v. Eeghen om in de 25 eerste klassen voor elk inwo nend kind eene korting van 5 p.c. toe te staan, is ver worpen met 22 tegen 7 stemmen. In eene vergadering van aandeelhouders der Cen- traalspoorwegmaatschappij, den 5 te Utrecht gehouden, is de raad van administratie gemachtigd tot den aanleg en de exploitatie, voor rekening van derden, van eenen stoomtramweg ZwolleCoevordenDedemsvaart. De gemeenteraad van Haarlem beeft den 5, met 17 tegen 5 stemmen, besloten ten koste van f 2100, in den Hout 3 kiosken te bouwen welke verhuurd zullen worden tot het verkoopen van verfrisschende dranken. In den avond van den 5 is de hulpwachter P. v. Etten tusschen de stations Zevenbergen en Zwaluwe door de locomotief aangereden en dermate aan het hoofd getroffen dat hij onmiddelijk een lijk was. Den 6 heeft in het Café Vondelaan de Vondel straat te Amsterdam bij het ontsteken der gasverlich ting eene hevige ontploffing plaats gehad, vermoedelijk hierdoor veroorzaaktdat de grond om de pijpen der leiding te veel door ratten omwoeld was. De voor- en achterramen de vloerhet plafond en het buffet wer den verbrijzeld en uiteengeslagen meubelen tot op de bovenverdieping geworpen het zeil over de stoep weg gevaagd. De heer A, Kras, directeur der nieuwe ma nege, werd aan beide beenen, de heer Bregman, bouwop- zichterde zuster van den koffiehuishouder en eene vrouwelijke dienstbode werden lichter gekwetst. De rechtbank te 's Gravenbage heeft den 6 den wisselwachter, die terecht stond omdat hij door verzuim op den spoorweg voor zandvervoer van het Seinpostduin te Seheveningen den dood van een werkman en de ver wonding van 4 andere heeft veroorzaakt, tot 45 dagen celstraf veroordeeld. Hij is van dit vonnis in appèl gekomen. De directie der Stoomvaartmaatschappij „Neder land" heeft dezer dagen aan de familiën der nog ver miste passagiers van de „Koning der Nederlanden" de waarden in geld of papier, welke zij gedurende de reis den kapitein ter bewaring hadden gegeven ter hand gesteld. Ook zijn aan de ~>en der bemanning de aan erstrp' Tot ji'' aer hoofdcommissie voor de heriiening van de belas' opbrengst der ongjbouwde eigendommer is lop. Stat 'a van ÏS'oordholland boe b? Visser v. Hazerswoude n tot a .^ende ^.oote k -au den heer v. Bergen**00. On ..„cn van bet overhaast vertrek van den heei -o.. Kuipers naar Noord-America verneemt men, dat hij indertijd een accept heeft geteekend ten behoeve van een thans gewezen notarisdie echtertoen de vervaldag daar was, niet gezorgd had, dat geld tot dek king aanwezig was. In den val van den notaris werd de heer Kuipers medegesleept en de gijseling stond hem te wachten. De minister van binn. zaken heeft aan Gedep. Staten van Noordholland een nader onderzoek betreffende de grensregeling van Amsterdam opgedragen. De wijze van voorbereiding de motiveering en de regeling van het ingetrokken wetsontwerp kwamen hem zoo beden kelijk voor, dat hij de verdediging van een en ander in de Staten-Generaal niet voor zijne rekening kon nemen. Door den Koning zijn benoemd tot heemraden van den polder Waard en Groet de heer N. Loder van den polder de Zeevang de heer K. Cz. Vink van den Zuidpolder bij Edam de heer S. Buys. Tot brievengaarden te Barsingerhorn is aangesteld de heer J. Westerman aldaar in plaats van den heer J. Visserdie als zoodanig eervol ontslag heeft ver kregen. Het voornemen bestaat om in 1883, te Zaandam, tot een liefdadig doel, eene tentoonstelling en verloting te houden van voorwerpenvervaardigd door de ver pleegden in de weeshuizen hier te lande. De 2e Kamer der Staten-Generaal zal den 24 April weder bijeenkomen. Vervolg der binnenlandsche berichten in het tweede blad. lm**- te NIEUWE NIEDORP, op Dinsdag, II April 1882, des voormiddags 9 uur, ten woonhuize van den heer D. WIT, aan 't Paadje van 7 Kalf koeien, 1 Geldekoe, 3 Hokkelingen, 1 bles Ruinpaard 5 jaar oud, 1 zwart Ruinpaard, oud 4 jaar, 2 Varkens 7 Kippen een overdekte Speelwa gen 1 Kar op veeren1 driewielde Kar, 1 Boeren wagen verder eenige Boeren- en Bouwgereedschappen en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. op Donderdag 20 April ivoormiddags ten 9 ure, aan den Singel, gemeente Alkmaar, in het huis van de erven J. ZUURBIER, van: Meubelen Huisraad en InboedelTafels Stoelen, Kasten, Koper-, Tin-, Glas Aardewerk, Bedden en toebehooren SpiegelsPlaten achter glas, Secretaire, Linnenkast en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. BAKKER SCHUT, Notaris. od Wo'nsdag, 26 April 1882, bij opbod en op Woensdag, 3 Mei 1882, bij afslag, beide's avonds te 6 uren in de Nieuwe Doelen te Alkmaar, van Een Vlooi»- en Winkelhuis en Krf, staande en gelegeD aan de westzijde van de Mient te Alkmaar, kadastraal bekend in sctie A, No. 2544 groot 1 are 46 centiaren. Behoorende aan den Heer J. H. SCHONE. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris BAKKER SCHUT te Alkmaar. fin de Schermeer, op de plaats 0VUR- LAAN, aan den Oostdijk bij den Laanweg en be woond door J. ODERKERK, op Woensdag, 12 April 1882 's voormiddags ten 9 ure, ten overstaan van den Notaris DE GELDER, van: 10 Kalf koeien1 Geldevaars3 Hokkelingen, 4 Kalven 1 zwarte Ruin1 paar Zwanen 4 h, 5 koe Hooi3 voer Riet1 Kar op veeren met kap, 2 Boerenwagens met toebehooren en Tuigen, Boeren gereedschappen en Boerengoed en Huisraad en Inboedel. Jb. TIEBIE en C. VAN DER OORD Pz., Direc teuren te Akersloot, zullen als lasthebbeuden hunner principalen, in publieke veiling, door den te Alkmaar gevestigden Notaris W. F. G. L. GOUWE, presen teeren te verkoopen Groote en zeer sterk te veld staande partijen Te Sint Pancrasop Wreusdag 12 April, des morgens te 10 ureii Te Limmenop onderscheidene tuinen, op Vrijdag 14 April, des morgens te 9| uren. Te Alkmaarop onderscheidene tuinen, op Maan dag, 17 April, des morgeus te 10 uren. Te Limmenop Woensdag, 19 April, des morgens te 10 uren, zijnde de geheele kraam van den Heer A. MEETER. Te Akerslootop onderscheidene tuinen, op Vrijdag 21 April, des morgens te 9£ uren te beginnen op den tuin van den Heer KRIJGSMAN, op Dorregeest, gemeente Uitgeest. Te Heilo, op onderscheidene tuinen op Maandag, 24 April, des morgens te 10 uren, te beginnen bij den Heer C. van de VELDE Jr., bij het tolhek bij Alkmaar. Om betaald te worden vdór of op 1 November 1882. Catalogussen dezer extra groote en schoone veilin gen zullen in tijds bij bovengenoemde directeuren verkrijgbaar zijn Men is van meeningop Donderdag 13 April 1882, bij opbod, en op Donderdag, 20 April 1882, bij afslag, telkens des avonds 7 uren in den „Nieuwen Doelen," te Alk maar in het openbaar te verkoopen 1. Een hechtsterk en wel doortimmerd Heeren- huismet Tuin en Erfte Alkmaar, aan de Zuidzijde van de LangestraatWijk A. No. 35, kadaster sectie A. No. 1925, groot 1 are 58 cen tiaren. 2. En een Woonhuis en Erf, achter bet vorige, aan de noordzijde van de BreedstraatWijk A, No. 39, kadaster sectie A, No. 1926 groot 75 centiaren. Thans beiden bewoond door den Heer SIMON en te aanvaarden 1 Juni 1882. Des Maandags en Donderdags van 1 tot 4 uur te zien op een permissiebillette verkrijgen ten kantore van Notaris P VAN LEEUWEN te Alkmaar. prima kwaliteit, tegen lloest, Versiyming Borstaandoening. Flesch met gebruik 45 ct. Depot bij de firma Brongers Gz, Bazar. De Notaris «V. VAN LEEUWEN Aas., gvestigd te Uitgeest, zal om kontant geld, publiek verkoopen op het erf van den Heer N. BREEBAART, aan het Nieuwland op Woensdag, den 12 April 1882 des voormiddags te 11 uren eene partij uitmuntend Rundveeongeveer 9000 halve kilogr. keurig gewonnen Hooieenig zinde lijk Boerengereedschap, een Schuitje, enz. eene partij uitmuntend Rundvee, Schapen met Lam meren, een Paard, twee Boerenwagens, eenig zinde lijk Boerengereedschap, een Schuitje, enz. Te Slarken hitmen ten huize van den Heer C KOEL, op Woensdag, den 19 April 1882, des morgens te 9 uren, eene partij puik best Rundvee een zesjarig Paard, mak in alle tuigen, een driejarig Paaid, 22 witte Eenden met een Woerd, .een zoo goed als nieuwe Kapkareen Kapwagen op veereneen Boeren wagen met hekken 2 Melkschuitjes, een Modder bak, eenig net en zindelijk Boerengereedschap enz. Alles op de biljetten in het breede omschreven en te zien op den ochtend van de verkooping. (om kontant geld), te (JlTkEEST, ten huize van Mejuffrouw de Wed VaN LITH geb. KIEFT, op Vrijdag, 21 April 1882, des voor- middags te 10 uren, door den Notaris J. VAN Leeuwen Az., van Een schoonen koppel puik best Rundvee, een Paard verschillende Rfjtui geneene partij net en zindelijk Hoerengereedsehap en het geen verder te koop zal worden aangeboden. Alles op de biljetten in het breede omschreven en te zien op den ochtend van de verkooping. te op Dinsdag, den 18 April 1882, namiddags 7 uur, thans tot 1 Mei 1882 in pacht bij P. HART, voor f 630,per jaar. Voorwaarden liggen ter lezing ter secretarie en de verpachting zal plaats hebben ten locale van den Heer P. DE GEUS Dzin „den Burg" aldaar. De Burgemeester, 20 Maart 1882. C. KROON. De Wethouder, K. SLOTEMAKER. de grootste voorraad de prachtigste keuze en laagste prijzen van BEHANGSEL PAPIER, in het Magazijn van KORLV1NKE, Hekelstraat. Alle rollen houden 12 elbij niemand zoo voordeelig. bericht de ontvangst van eene nieuwe sor teering Alarmeren en Vergulde Pendu les, Regulateurs en Barometers. In ruime keuze voorhanden alle soorten Gouden en Zilveren llorologiën en Blokken, waarbij de bekende FRIESCHE STA ART KLOK KEN. Steeds in voorraad zijn Wekkers in alle prijzen. Gebruikte Blokken in grooten voorraad. De ondergeteekende blijft zich voortdurend aanbe velen tot de levering van zijn eigen fabrikaat als: Meubel- of elk ander koordwerk, wollen en katoenen Garens in alle kleuren, Raam-, Jalousie- en Gordijnkoorden, gevloek te en geslagen Leidsels, Bcdkwasten, Singel werken, Hamen, Halsters, ook met gevlochte kopstukken Boeien in alle soorten en verder alles wat tot de Touwslagerij behoort. Alles ver, ver beneden alle concurrentie. buiten de Heiloërpoort te ALKMAAR. ER WORDT GEVRAAGD: 'een gehuwd Persoon, bekend mfet alles, aan eene Stalhouderli verbonden en met de verschillende wegen van Noord holland. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Adres franco brieven, onder letter A, aan het Bureau van dit blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2