MAGAZIJ N. n Hooi te koop, AGENT- OF DEPOTHOUDER Gegoten en Geslagen Kookfornuizen H. WOLZAK Gz., H.H. Polderbesturen. Bekendmaking. Handel in Tapijten. Bierbrouwerij „liet Fortuin", Aanbesteding. Uit de hand te koop Teltoo|> of te huur: H. J. BRUINVIS geëmailleerde Casserollen cn andere. Keukenbe» noodigheden enz. enz. Zeer billijke cn concurrecrcndc prijzen. KarpettenDeurkleedjes Stoom -Timmerfabriek en Stoom-Loonhoutzagerij, Dienstboden. een Boerenmeid Van G ie zen Compagnie W. J. BLITZ, Tandarts, te Alkmaar. J. J. CS. U AIILEN. TEE R-ZW A VELZEE P, ZAADMARKT. C, 450. naast het koffiehuis van den heer Waijboer. 4MERIKAANSCHE KOOK-PETROLEUM-TOESTELLEN, J. SPIJKERMAN. Bij J. BiJMAN, te Oudorp, tweejarige zwarte Blessenhengst. SCHOORSTEENSTUKKEN. NATTEN! NATTEN! MEDICINALE LEVERTRAAN. Burgemeester en Wethouders van ALKMAAR zullen op Dinsdag18 April 1882, 's namiddags 1 uur, in het openbaar aanbesteden Het uitdiepen van de lloevervaart onder Alkmaar, geraamd op f 591,—. Bestek verkrijgbaar tegen 10 centen, ter secre tarie, alwaar biljetten in te leveren vóór 17 April 1882, 's middags 12 uur. De profillen liggen ter inzage bij den gemeente architect. Dijkgraaf en Heemraden van den polder Heer Hugo Waard zullen op Dinsdag, den 18 April 1882, des namiddags te 2 urenin de herberg „de Zwaan aan den Middenweg aan den eerstmijnende besteden Ëenige perceelen Slootwerkin ge noemden polder, waarvan het bestek op franco aanvraag, tegen betaling van 25 cents per exemplaar, verkrijg baar is bij den Secretaris van den polder te Veen- huizen en den polderbaas te Oudorp. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, Jb. DE HOER Dz. De Secretaris P. WONDER Az. een nieuw M'oonhiiis met Paktaois, waarin is gevestigd een zaak in KOEKEN' en PELMEEL, op een der voornaamste dorpen van Noord Holland, gelegen in de onmiddelijke nabijheid van 't spoor. Het debiet bedraagt tusschen de f 30 h f 40,000 's jaars De helft der kooppenningen kan op het per ceel als eerste hypotheek gevestigd blijven Aanvaarding 1 Mei as. Brieven franco, bureel Nieuwe Courant, motto Zaak. JtilL eene nieuwe IBoerCllwuning, met Erf en Tuingeschikt voor alle affairesnabij kerk en station van den spoorweg. Te bevragen bij P. KRAAKMAN, te Heilo een klamp goed gewonnen BI O O 1groot elf wa gens aangereden wegens verhuizing van den eigenaar, voor den spotprijs van honderd gulden, zeer geschikt voor alle vervoer. Te bevragen bij den eigenaar C. CONSTANT, te Burgervlotbrug. 20000 halve kilo's best gewonnen LAI D- HOOI, gemakkelijk te vervoeren per schuit of per asbij D BOOT, Schermerhorn Al degenendie iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan wijlen J. ZUURBIER gewoond hebbende en overleden te Alkmaar, worden verzocht daarvan opgaaf of betaling te doen vóór den 20 April e.k ten kantore van den Notaris BAKKER SCHUT te Alkmaar. Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Alk maar, van den 23 Pebruari 1882, is tusschen PIETER K1STEMAKER landman, en zijne echtgenoote JANTJE ZANDER, beide wonende te Hargen gemeente Schoorlop hun beider daartoe strekkend verzoek uitgesproken de scheiding tusschen tafel en bed. Voor extract, De Procureur der verzoekers J. C VONK. De ondergeteekenden JACOB W^ÊÈÊS^ FORTUIN Bz, koopman te Alk- maar, en J. MEIJL1NK, koopman te Amsterdam uitmakende de commissie van likwi- datie van de ontbondene firma I. en A. D. COHEN, maken bekend, dat alle betalingen aan de ontbonden vennootschap verschuldigdmoeten geschieden aan een hunner, op diens kwitantie, en betalingen aan de gewezen vennooten van onwaarde zijn Alkmaar, J. FORTUIN Bz. 8 April 1882.J. MEIJLINK. Ongezaagdgezaagd en geschaafd en geploegd Hout totok h.- en lAooltcer, Pek enz., steeds in ruime sorteering voorhanden bij Kaarsenmakersgracht, Kanaalkade en Pieterstraat. geheel van ijzer alzoo nu zonder brandgevaar, spaar zaam en zonder reuk, van f 9,voor f 4j. KORLVINKE. gevraagd, voor ALKMAAR eu omstreken, om voor een der voornaamste beiersch bier brouwerijen werkzaam te zijn, tegen zeer aan nemelijke voorwaarden. Men adresseere zich franco onder letter B aan het Algemeen Advertentie-bureau van A. DE LA MAR Azu., N.Z. Voorburgwal 266, Amsterdam. RUIME SOR.TEESR.INGr VAN Wasdoek, Amerikaansch VloerzijlLoopers in alle breedten voorhanden. Kleedjes geschilderd met hon den katten leeuwen beren vogels koeien paar den ezels enz. KORLVINKE. KLEEDERMAKER, bericht door dezedat hij is verhuis»! van de Hekelstraat naar de Cboorsiraat, A 14. Hij beveelt zich hij voortduring aan zoowel tot het leveren «Ier stollen als tot het vervaar- di gen derzelve. Voor een JONGMENSCH van 15 jaren wordt kost en inwoning met huiselijk verkeer verlangd. Brieven met opgave van voorwaarden onder letter P, bij de Uitgevers dezer Courant. wordt tot dekking beschikbaar gesteld een Dekgeld f Wandsschilderingen met land-, rivier- en zeege zichten oorlogen en verscheidene tafereelen juit de Bijbelsche Geschiedenis KORLVINKE van Gr. ZEEMAN I>z., te ALKMAAR. fijn en glad, puike kwaliteit, 24 el de rol; prijs zoo laag nog nimmer geweest bij KORLVINKE. Een practisch en theoretisch ontwikkeld Machinist zag zich gaarne geplaatst op een stoomgemaal. Goede referentiën staan hem ten dienste. Adres bureau Alkmaarsche Courant, onder Jett. A. B. Voor het stations-koffiehuis te Noordschar- woude Café de Tijd", worden tegen 1 Mei a s. twee Hïenstboden gevraagd, van de P. G. en van goede getuigen voorziengeschikt voor het huiswerk en voor de wasch. Adres J. GROOT, te Beverwijk. Er wordt gevraagd om dadelijk in dienst te kunnen treden Prot. Godsd bij P. KRAMER, te Koedijk Burgemeester en Wethouders van OTERLEEK roepen op sollicitanten naar de betrekking van Vervaardiging van schoolmeubelen als: banken, borden etc., het maken van ramen, deuren en kozijnen, het leveren van pakkistenjalousielatten greenen brug-, dek- en straatblokjes enz. Verder stoom-loonhouizagerij met cirkel-, lind- en raamzagen. Stoom draaierij en pompen-boorderij maken en le veren van kaasmakers en zettersverder alles wat tot dit vak behoort. Bestellingen en inlichtingen worden aangenomen en gegeven aan de fabriek Geeststraat, A No. 8a, bij de weduwe KEIZER Achterdam te Alkmaar, en bij J. HAPPÉ, aan de fabriek „de Jonge David", nabij de spoorweg-station te Wormerveer. Blijkens acte op 5 April 1882, ten overstaan van den Notaris M. GOUVERNE, gevestigd te Bergen, gepasseerd is eene vennootschap aangegaan door de Heeren ALBERTUS VaN GIEZEN, vleesch- houwer te Alkmaar, FRANCISCUS JOSEPHUS THEISSLING, manufaeturier te Alkmaar, en MEUS GELDER, landbouwer te Oudorp, met Mejuffrouw CaTHARINA KUIS, rentenierster te Utrecht, onder de firma tot het in werking brengen van eene Br«»uwer|j en het drijven van handel in bieren van eigen fa brikaat met al hetgeen daarmede gepaard gaat. De vennootschap is gevestigd te Alkmaar, aange gaan voor on bepaalden tijd en wordt beschouwd aan vang genomen te hebben op 20 Maart 1882 znllende voor rekening der vennootschap fondsen op- of ter leen genomen en gegeven kunnen worden met onderling goedvinden der vennootenwelk een en ander blijken moet door hun aller onderteekening van hun eigen naam. GOUVERNE, Notaris. OPRUIM! INI Gr van eene partij Lampen, Beelden, Groepen, Schenk bladen Theestoven, Bloetnhangers, Potten enz. Alles wordt tegen een billyk bod van de hand gedaan. KORLVINKE. W7" A 17 hoofden worden van haren voorzien, roos 1%/mËJÏJ en uitvallen geneest door l£xtrait Hilton, fl. ©,4©. Onmisbaar tot het verkrijgen eener goede baard Dépot h J. RRONGERS Gz. (Bazar). zal iederen Maandag bij den Heer VAN DER WAL, kaasmarkt alhier, en iederen Zaterdag in het hotel de Burgbeide dagen 's voormiddags tot 11 uren te spreken zijn wegens Tandheelkundige ope- ratlën en het plaatsen van kunsttanden en geheele gebitten. der Openbare School in de Noordschermeer. Het onderwijs aan die school omvat de vakken aJc, vermeld in art. 2 der wet van 17 Aug. 1878 (Stbl. No. 127). Jaarwedde 800,— benevens vrije woning met tuin. Zij, die aan het vergelijkend examen wenschen deel te nemen, moeten zich, onder over legging der tot bewijs hunner bevoegdheid volgens de wet v^reischte stukken, vóór of uiterlijk op 22 April e.k. aanmelden bij het gemeentebestuur van Oterleek. De verzoekschriften moeten op gezegeld papier zijn geschreven. liet getuigschrift van zedelijk gedrag, bedoeld onder lett. b van art. 27, behoort te zijn afgegeven na 22 Maart 1882 Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. GLTJN1S Pz. Oterleek, De Weth., 1» Secretaris 7 April 1882.G. DE JONG Zware Biepers dubbeld en enkel platmet standhoudende kleuren van af 32| ct. de el, maken en leggen mits binnen de stad kosieloos. KORLVINKE. De firma VAN GIEZEN en COMPAGNIE geeft kennis, dat zij tot Directeur en Procuratiehouder aangesteld heeft den Heer beduidend werkdadiger als Teerzeep, vernietigt dezelve bepaaldelijk aile onzuiverheden der huid en veroorzaakt zeer spoedig een zuiver helder witte huid. Verkrijgbaar a 4© Cts. per stuk bij Mej.de Wed. F. A. GöTTMER, te Alkmaar. algemeene aanwending van Levertraan bij borstkwa lenkliergezwellen, bleekzucht enz. Het is alleen de onaangename smaak van de gewone Levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat. Daarom is het mijn streven geweest, de fijnste Levertraan in den handel te breDgendie een goe den smaak heeft, daar ik de versche traan aanstonds op flesschen tap eu luchtdicht laat sluiten. In elk magazijn zelfs in de beste apothekenmoet de Le vertraan ranzig worden wanneer zij langzamerhand weken en maanden lang van een vat getapt wordt. In flesschen van 30 50 en 90 cts. II7I7R I tTTüTll A W ^et 's van »lgemeene bekend- MMn-LUlblUiiMlL heid, dat ijzer een onmisbaar bestanddeel van ons bloed is. Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden iszijn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen. Van alle zoogenaamde ijzer praeparaten is deze op lossing van ijzer in levertraan de geschiktste. Een eetlepel bevat 0.15 gram ijzer in een licht verteer baren vorm. De flacon kost 50 cents. Alkmaar, Ansingh en Mesman Amsterdam, Uloth C®. In de andere plaatsen in de bekende depóts. Emmerik. H. VAN GIMBORN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3