Runeman (F de Visser, Payglop, DAMES- EN KINDERMANTELS, SCHOONMAAK Th. A. LA COM I ACL. COllUNIEPA MIES. CHAMPAGNE-WIJNEN TOTVOEBJM H. J. VONK 5 voorheen COSTER en van LEEUWEN. Magazijn van Fransche en Duitsche Pianino's. <lag Vpril 1882. Ruilen. PIMO'S. OUSELS. Repareeren. I D E Co., UITVOERING UITVOERING berichten de ontvangst der üonveanté's in Dames- en Rinderniantels, eenc groote sorteering StoD'en en Calicots, met verschillende soorten bijpassende garneeringen, Dames- en Kinderdoeken, Ochtendjaponnen, witte en gekleurde Rokken, Dameskragen, Strikken en Chatelaines, witte en gekleurde Kinderjurkjes, een groot assortiment in Neteldoeken en Vitrages, Embrasses. In lïeeren artikelen ontvingen wjj ecne groote keuze OverhemdenFronts, BoordenManchettenColsBorstrokken en Pantalons, enz. voor liet aanstaande saizoen. Houtskolen, Bruinkolen-, Steenkolen- enIIOUTSKOLEN-BRIftUETTES r. .1. I'AKHOï:it(idillTl Amcrikaansclie, Fransche en Duitsche Harmonium-Orgels, Keer go^dkor keurig* gemaakt. M D ar? Magazijn van Machinerlën, Appendages voor Machines en Stoomketels, S. DE LANGE P.A% Muziek en Bans9 Zangverceniging Vriendenband, der Tooneelvereeniging „Fidelio," O berichten de ontvangst der nieuwste modellen van ENGELSCHE en RUHRKOLEN, SMEEKOLEN, ISrESXJTJ-EJSlES-OlLiESISr, Kantoor en Pakhuis: Paardensteeg, ALK.MAAR, B 70, Bespeelde ol gebruikte OBGELS en PIANINO'S voorhanden. KUILEN, VERHUREN. STEMMEN. 11 EP A BEE BI EN. -A-. O. K.UIJT EKT Etreehtschestraat, ïtl'i'i AM STERDA ïL. JL' ^ZIJIMEKT, ék Grootste sorteerhifj. Mtillijke prijzen. MAGAZIJN van FKANSCHE en DUITSCHE PIANINOS, DUITSCHE en AMERIKAANSCHE ORGELS. W. SANDBER.GE3V 25, LAURIERGRACHT, 25, Stemmen-AMSTERDAM.Garantie. Machiuekanier-lvelioeften Gereedschappen, Indiu-3 tubber en andere Paekingstoffen enz, Repareeren en Verifieëren van STOOM- en LUCHTMETERS. CONCpk1jzenE1*DE Amsterdam. 44, Singel, hoek Roniolensteeg 44. Amsterdam. Cachet d'örf 33, Carte S&lanche 2».— Carte [Voire a®. Sillery Superieur 31, Rederijkerskamer „DE BLOEMBOL,'' op Maandag ÏO April, Tandmiddelen van Dr. POPP, K.K. Hollandarts Dr. POPP'S Anatherin Tand-en Mondwater,radicaal Plantaardig Tandpoeder maakt de tanden schitterend wit, zonder ze aantetasten, in doozen van/0,80. Anatherin Tandpasta in glazen doozen f 1,20, erkend middel tot reiniging der tanden. Aromath. Tandpasta, het voortreffelijkste middel voor de verzorging en het behoud der mond holten en tandenper stuk 0,40. POPP'S medic. Kruidenzeep, Als men de «lalouslcn des morgens laat bezorgen of weghalen kunnen dezelve vóór den avond weer hangen, schoongemaakt en vernieuwcl van band en koord. Aicuwe Jaiousiën 10 da<*en aan de Fabriek van Binnen- en Buiten-Jalousiën HeiloërstraatwegE, No. 1. VAN VERSCHILLENDE FABRIEKEN EN PRIJZEN. VOO"' GEMARKT jk 204en Kalverstraat 143. I'.VIAA Co., Hoogstraat 221. Utrecht, MARS A BK1GGEMAXV, Choorslraat D 16 en 17. Magazijnen voor Winkeliers en Modisten in Dames- en Kinder-Stroo- en Fantasie-HoedenBloemen Veeren Linten en Modefourniturennoodigen beleefd tot een bezoek of schriftelijke orders uit. van het huis FJSSE THIRION Co., te Reims. Wegens ontbinding van bovengenoemde associatie worden de alhiervoorradigeCHAMPAGNE-WIJNEN tegen de navolgende lage prijzen h contant uitverkocht. Manden inhoudende 12 flesschen: Agent voor Noord-Holland. Bestellingen worden aangenomen door den Heer F. II. LELS. prima Bourb. kwalit, gecrijstall., niet ros van kleur, geen drooge, noch gespleten stokjes, in blikken busjes met 12 stuks voor f 1,50. Depot bij de firma JBrongers Gz., Bazar. ter gelegenheid der Aooriaarsmarkt op ZA TERDAG 15 en ZONDAG 16 APRIL, bij Breestraat. A PEPERKAMP. op Maandag, 10 April, des avonds te zeven ure, van de te OTERLEEKbij S. LANGEREIS. op Maandag (2e Paaschdag), 10 April 1882, des avonds ten 7£ uur, in het locaal „Harmonie", van den heer A. L. Switzar. Na afloop R A E. Entrée 75 ets. de persoon, voor een Heer en Dame 0,99 Het Bestuur. der te BERGEN, des avonds te half acht uur, in de kolfbaan van den Heer W. Veenhuijsen. onnn der beroemdstegeneesheeren van Europa schrij- wUUU ven voor en hechten hunne goedkeuring aan de als de beste die bestaan voor mond en tandeu. geneesmiddel voor tandpijn, voor alle mond- en tand- kwalen, tevens het beste water om te gorgelen bij chro nische keelpijn. In flesschen van f 0,60, f 1,20 en ƒ1,75. Tan d- Plom beersel, practischen meest zeker middel tot het zelf plombeeren van holle tanden. Prijs in etui f 2,60. het voortreffelijkst toiletmiddel tegen vlekken, uitslag, levervlekken en zomersproeten, tot bevordering en be houd van een zuivere en blanke huid tegen mede eters huidworm onreine huid en pukkels, a 0,35. Depóts te Alkmaar, by ANS1NCH MESMAN en J. BRON GERS Gz.j te Haarlem, bij J. P. Kabthaes, Verkoophuis, Groote .Markt; te Amsterdam, bij F. van Windheim C0., Verkoophuis; H. H. Uloth C0., Apothekers; te Edam, bij Ja» Lal, Kapper; te Hoorn, bij J. J. Ooiji- vaar, Kapper, en J. Vet; te Enkhuizen, bij J. Spas- jaaedt; te Nieuwrediep, bij W. V. Bbuinvis; te Zaan dam, bij H. G. va» Aken; te Purmerende bij P. J. Middblhofe Az. Stoomdrukkerij van Herin". Coster en Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4