No. 43*. 1882. Vier en tachtigste Jaargang. TWEEDE ZONDAG 9 APRIL. iSinttenlaub. QUlerUi. Maandag'2e PaaseMag's middags van 12 tot 1 ure, gelegenheid tot aangiften voor den Burger lijken Stand. VEILING VAN VASTE GOEDEREN. öcuYö- eu JflarKtberictsien. 77 I* &bt>ertentiën. 25jarfge Echtvereenlging MARTEN HEIDENRIJK en MARIA JOHANNA BAKKER. t f ALKffilARSCHE COURANT. Op de terreinen van de oesterkweeberijen der heeren Swaan te Bergen op Zoom zal door de Nederl. Dierkundige Yereeniging een zoölogisch station worden gevestigdten einde onderzoekingen te doen op het gebied der oesterteelt. Yan de bescheiden betreffende de geldmiddelen van den Staat is thans een nieuw deel verschenen, be helzende een 50jarig overzicht van de opbrengst der belastingen, n.l van 1830 tot 1880. In 1831 bedroeg de opbrengst der middelen 38,002,00 in 1880 102,671,000. De opbrengst der grondbelasting steeg in dat tijdperk van 8,856,000 tot 10,749,000 het personeel van 4,599,000 tot 9,818,000 hetpa tent van 1,538,000 tot 4,093,000 de rechten op in- en uitvoer van 2,696,000 tot 4,754,000de suiker accijns van 76,000 tot 5,873,000 de wijn-accijns Vüti f 1,101,000 tot 2,074,000 het gedestilleerd van 4,113,000 tot 22,542,000 de zout-accijns van 1,590,000 tot 3,323,000 de zeep-accijns van 580,000 tot/1,727,000 het geslacht van/1,462,000 tot 2,875,000 de zegelbelasting van 1,163,000 tot f 2,188,000 de registratie van 2,048,000 tot 11,335,000 de successie van 2,101,000 tot 7,880,000 plus f 2,760,000 voor successie uit de rechte lijn de opbrengst der posterijen van 518,000 tot 3,993,000. In eene toelichting wordt; opgegeven welke wijzigingen en verhoogingen de bestaande belastingen sinds 1831 hebben ondergaan. Met de meeste is dit het geval. Ook de bevolking van bet Rijk is zeer toe genomen. In 1831 bedroeg de bevolking zonder Lim burg 2,454,176 zielen in 1841 met Limburg 2,930,950 zielen in 1880, 4,060,578 zielen. Voor rekening van den heer Regout-Polis zijn te Maastricht gedeeltelijk aan den boulevard gedeelte lijk op het glacis aan de Maaslangs 6 acht a tien ellen breede straten, 79 arbeiderswoningen gebouwd, bestaande uit 3 kamerskeuken en zolder van goed drinkwater, sommige ook van kelders voorzien en heb bende voor of achter een tuintje. De huurprijs dezer woningen is gesteld op 6 tot 9 's maands. De vereeniging „Het Nederlandscbe Rundvee stamboek" telde in 1881 195 gewone leden, die 487,50 contribuëerden ontving van begunstigers J. 350 van Maatschappijen 725, van inschrijving van vee 1170. Met het voordeelig slot der rekening over 1880a 1553,82 beiiepen de ontvangsten ƒ4327,91 de uit gaven 3201,65, zoodat de rekening van het loopende jaar weder kan openen met een batig saldo van 1123,26. In de op 24 April in de diergaarde te Amsterdam te houden algemeene vergadering zullen voorstellen van het bestuur worden behandeld strekkende om toe te treden tot het lidmaatschap der Algemeene Stamboek- vereeniging voor Duitscbland en naburige Rijken het stamboek der vereeniging uit te geven in de engelsche, duitsche en fransche talen en mede te werken ook door eene geldelijke bijdrage, tot het doen slagen der voorgenomen landbouwtentoonstelling in 1883. Den 1 had de 39e. jaarlijkscbe roeiwedstrijd plaats tusschen de studenten van Oxford en die van Cambridge. De afstand van 4 mijlen werd afgelegd in 20 minuten en 12 secondendie afstand werd in 1873 in den kortsten tijd algelegd namelijk in 19 minuten en 30 seconden. Van de 39 gehouden wedstrijden waren de studenten van Oxford 21 maal en die van Cambridge 17 maal overwinnaars. Eens, in 1877, kwamen zij gelijk tijdig aan. Leon Peltzer heeft bekend den advocaat Bernaijs ver moord te hebben toen hij zag dat de bewering dat hij hem bij ongeluk gedood had niet langer volgehou den kon worden. Hij ontkent de medeplichtigheid van zijnen broeder Armand die echter in hechtenis is gebleven. Ondanks de weinige ondersteuning van de inwoners, maar dank zij de krachtige ondersteuning der om woners van Alkmaar, is de dienst van den gevraagden Schager markttrein zoo goed als verzekerd. Zelfs zal zonder buitengewone omstandigheden, aanstaanden Don derdag 13 April reeds de eerste markttrein loopen, waar van alsdan per advertentie in deze courant van aan staanden Woensdag zal worden kennis gegeven. Het subcomité voor de Noordelijke IJszeevaart hier ter stede bestaande uit de heeren mr. D. P. v. Leeuwen C, Bosman dr. D. Dorbeck A. Prins Az., S. Stikkel v. Dam mr. J. P. Kraakman en C. W. Bruinvis zal den ingezetenen eerstdaags eene inteeken- lijst aanbieden voor bijdragenten behoeve van den vijfden tocht der Willem Barends welke in de vol gende maand zal aanvangen. Even als in vorige jaren hoopt de commissie dat velen bereid zullen zijn om de pogingen te steunen waarvan het doel is vermeer dering van kennis aangaande weinig bekende gedeelten van onze aardeherleving van den ouden naam der nederlanders als koene ontdekkers van vreemde landen en onvermoeide beoefenaars van wetenschap, vorming van kloeke welberaden zeelieden, 't Is misschien niet onnoodig op te merken dat de tochten van de Wil lem Barends niets gemeen hebben met de wetenschap pelijke expeditie naar Dicksonhaven, waarvoor eenigen tijd geleden ook hier bijdragen werden verzocht. De aandeelhouders der stoombootonderneming „Alkmaar Pakket" hebben aan den directeur, den heer C. Bosman ter gelegenheid zijner 25jarige echtveree- niging een eigenaardig geschenk aangeboden. Het bestaat in een model der stoomboot „Alkmaar Pakket Nr. 4,'' met inachtneming; van alle bijzonderheden kunstig in zilver vervaardigd door den heer J. A. A. Gerritsen, te Amsterdam besloten in fraaie vitrine en vergezeld van een sierlijk album met opdracht en de namen der schenkers het werk van den heer A. Grevenstuk te Amsterdam. In het 1 kwartaal dezes jaars is tegen 43 perso nen waaronder ééne vrouw procesverbaal opgemaakt wegens het zich in kennelijken staat van dronkenschap bevinden op den openbaren weg te Alkmaar. Alleen in de zitting van het kantongerecht van 7 dezer, wer den 31 personen wegens deze overtreding verhoord. KANTONGERECHT. Zitting van 7 April. J. V., te Egmond aan Zee, zetten van wildstrikken in de duinen 7 dagen gevang, en 20 boete of 3 dagen gevang. J. B., J. K. en J. D., te Egmond a. Z., als boven, ieder 1 dag gevang, en f 20 boete of 3 dagen gevang. II. D., K. Z.( E. Z., H. S. en R. Z., te Egmond a. Z.f als boven ieder 20 boete of 2 dagen gevang. E. D., te Egmond a. Z.als boven, f 10 boete of 2 dagen gevang. C. V., te Egmond a. Z., als boven 3 maal, 2 dagen gevang, en 3 boeten, elk van /20, of 3 dagen gevang, voor elke boete. C. G.te Egmond a. Z., als boven 2 maal2 boeteneene van 20 of 2 dagen en eene van 10 of 1 dag gevang. E. S., te Egmond a. Z.zich bevinden met wildstrikken in de duinen 3 dagen gevang, en t 20 boete of 3 dagen gevang. W. K.te Egmond a. Z., als boven20 boete of 3 da gen gevang. A. K. en P. P.te Egmond a. Z., als boven10 boete of 1 dag gevang. F. S.te Egmond a. Z., als boven 2 maal2 boeten elk van 20 of 2 dagen gevang, voor elke boete. BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD. 5 April. Johannes Koopman, alhier, en Geertje Langedijk, te Abbekerk. 6 Johannes Josephus Lambertus Moolensohot, en Hille- gonda Maria Francisca Witte, beiden te Amsterdam, laatstgen. onlangs alhier woonachtig. Dirk Govers, alhieren Hendrica Schermerhornte Akersloot. Jacobus Kramer, wednr. van Trijntje Limmen, te Schotenlaatst te Heemstedeen Maartje Zoonen te Alkmaar. Cornelis Johannes van Eijk en Gesina Maria Magdalena Geels. Cornelis Doornalhier en Tetje Lindeman, te Texel. 7 Pieter Koopman alhier en Maartje van der Park te Haringcarspel. GEBOREN. 8 April. Jan Z. van Dirk Hein en Wilhelmina Schermer. OVERLEDEN. 6 April. Christiana Hagmijer, echtgen. van Cornelis Keek, 41 j. en 11 m. 7 Anna Bierman, echtgen. van Nicolaas van Konings- brugge, 24 jaar. 5 April. Door den Notaris J. BAKKER SCHUT. 1. Pakhuis, n.z. Laat, B 2769. Str. G. Baas f 1720, 2. Huis, Heul, A, 2662. Str. H Lijnbach 1850, 3. Huis, Banen, A 2169. Str. J. G. Lijnbach 805, 4. Dito, aldaar, A 2168. Str. dezelfde 845,— 5. Dito en tuin, Stadssingel, E 554. Str. Kis. Kieft Pz. 3525, 6. Huis, w.z. Payglop, A 2468. Str. H. Henning 2710,— 7. Huis, Westerburgstraat, B 2594. Str. J. G. Lijnbach 1175, 8. Dito, aldaar, 2651. Str. dezelfde1190, 9. Dito, aldaar, 2652. Str. dezelfde 1200, 10. Huis, LindenlaanE 479. Str. P. Messelaar 570, (Afslag 12 April.) 6 April. Door den Notaris A. VONK. Winkelhuis, voorheen »de Witte Roos», hoekMient, A, No. 488, groot 0.00.55. Str. W. Yasbinder 8800, Opgehouden. Alkmaar 7 April. Kleine kaas 35,50. Commissie 27,50, Middelbare ƒ29, laagste prijs 17 aangevoerd 46 stapels wegende 9691 Pond. Ter graanmarkt aangevoerd 896 mud den. Tarwe ƒ10,50 a 12, Rogge 8,25 a 8,75, Gerst /6,25, idem chev f 6,50 a 7, Haver f 3,25 a 4,50 Paardenboonen 6,50 a 6,75 bruine Boonen /9a 9,50, citroen dito ƒ118 12, Erwten groene 13 a 17, grauwe t 14 a 18, vale 112 a 14. 8 April. Aangevoerd 3 Paarden 65 a 95, 25 Koeien en Ossen 180 a 250, 84 nueht. Kalveren /4a 14, 679 Schapen 21 a 31130 magere Varkens 20 a 32, 191 Biggen 10 a 12,50, 4 Bokken en Geiten 4 a 8, Boter per kop ('s mid dags 12 uren) 70 a 80 cents. Amsterdam 7 April. Raap- en Lijnkoeken onveranderd. Peterolie loco 8,75 entr., Sept.—Dec. 9,62% a 9,75 aan geboden. Delft 6 April. Boter per kwart-vat 56 a 72, per pond 1,40 a 1,80. Aangevoerd 419 achtste en 184 zestiende vaten, wegende 10220 P. Edam 7 April. Aangevoerd 378 stukken grasboter 1,34 a 1,40, hooiboter 1,20 a 1,30 per P., Kippeneieren 3,50 a 4,50 per 100. Hoorn 8 April. Tarwe 8,50 a 10, Rogge 7,75, Gerst 5,25 a 6, Haver 3,50 a 4,50, Erwten: groene f 12, grauwe 15, vale 10,50 a 12, bruine Boonen /8a 108 Paarden 70 a 225, 920 Lammeren 20 a 34, 125 Kalveren 5 a 14, 50 Varkens 16 a 28 7 Zeugen 30 a 60, 190 Biggen 6 a 12, 70 Kippen 0,90 a 2, 17000 Kipeieren /3a 3,50, 1659 kop Boter 57% a 62% cents p. kop. Medemblik 6 April. Boter 1,72 per P., Kippeneieren/4. Meppel 6 April. Boter per achtste vat 1«. soort 27 a 28 2'. 24 a 25 3». 20 a 23. Per pond 1,13 a 1,33. Texel 6 April. Tarwe ƒ9 a 10, rogge 7,25 a 8, gerst ƒ68 6,50, haver /3,75 a 4,75, groene erwten ƒ10 a 11,75, vale 11 a 12.50, grauwe /12 a 13,25, aardappelen /2a 3,25. Uitgeest 5 April. Aangevoerd 1 Kalf 6, 5 Schapen 28,50, 3 Varkens f 15, 204 koppen Boter (van 0,65 k°.) ƒ0,75 a 0,82%, 400 Eieren 3 a 3,75 per 100, 40 Kaasjes 70 a 120 c, Londen 6 April. 200 Runderen 4.-5.8, 4000 Schapen en Lammeren 5.-6.8, 100 Kalveren 4.8-7, Varkens 4.-4.9. Aederland, Cert. N. AMSTERDAM pCt. W. Schold2J Dito, dito3 Dito, dito4 Dito, Obligation dito 18784 Oostenrijk, Obl. in pap. 11.1000 Mei-Nov. 6 Dito, dito Febr.-Aug. 5 Dito, lilver Jan.-Juli 5 Dito, dito April-Oct. Dito, goud fl. 200-1000 4 Rusland, Ob.H.&C.1798/1815 ƒ1000 Jan. 6 Cert. Inachr. 6e serie 1855 Z.R.500 Ap.-Oct. 5 Obl. 1864 Amst. f 1000 April-Oct.5 Dito 1866 5 Dito 1877 200-100 Jan.-Juli5 Dito dito Oost.ZR.100-1000 13Juli-18Dec. 5 Dito dito 2eserie 13 Jan.-13 Juli 5 Dito 1873 gecons. 50-100 Juni-Dec. 5 Dito 1860 2e leening 100 4} Dito 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4 Dito 1880gecons.ZR.125-625 13Mei-13Nov.4 Obl.-leening 1867/69 20-1C0 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl. Buit. 1867/69 Pias. 200-4800 H Dito, dito 1876 200-1200 Dito, Binnenland Pes. 1000-6000 14 Dito, dito 1876 500-6000 2 Turkije, O.A.S.1865 50-100 13Jan-13Jnli 5 Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 Egypte, Obl. leening 1876 4 Mexico, Obligation 18513 Dito, dito 18643 Peru, Oblig. leening 18706 Dito, dito 18725 VenezuelaObligatien 18813 Nederland, Ned. Ind. Handelsb. Aand. AmerikaAand. Maxwell Land Gr. Comp. Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig.i 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 Italië, Znid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wara.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand5 Dito, Hypoth. Obligatien3 Dito, Baltische Spoorw. Aand3 Dito, Jelez-Griasi Oblig5 Jelez-Orel dito6 Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Morschansk-Sysran Aand5 Orel-Vitebsk Oblig5 Poti-Tiflis Oblig. f 1000 6 Riaschk-Wiasma Aand5 Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 Amerika, Buffalo Pittsb. W. Sp. C. v. A. Dito, Canada-South Cert. v. Aandeel Dito, Chic. Cert. v. Aandeel Preferred Dito, Illinois Cert. v. Aand Dito, Lonis San Fr. Aand. Ie Pref. Dito, dito Preferred Dito, Mich. Centr. Cert. v. Aand Dito, Miss. Incomebonds Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pac, Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 3 Dito, dito dito f 100.... 8 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito ISS9 6 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 18645 Dito, dito 18665 Turkije, Spoorwegleening3 7 April. 67'/, 81%. 101% 101% 62'/, 63 63%. 64'/,. 95';, 77' l„ 91'/, 87'/,. 53".. 53"/,, 88'/, 82'/, 75% 65"/,, 73"/,, 28'/, 45'/, 26»/,, 46 11"/,. 13'/, 67'/, 22'/,, 11% 15'/, 12%, 116 25 46'/, 74 76 51% 64»/,, 121 61 47»/, 84 88'/, 61 86% 86'/, 59% 56'/,, 36 52'/,, 141 181'/, 94'/, 52'/, 83% 64'/,, 86'/,, 108 58'/,, 104'/, 109'/, 91% 101 107»/,, 142'/, 103»/, 132 128 18'/, 8 April. 67'/, 81",, 101» 101%, 63%. 68»/,, 64% 95'/, 77'/, 92'', 91'/, 87'/, 53»/,, 54 83% 82'/, 75% 66 73»/, 28'/,, 18'/, 18»/,, 68'/, 22'/, 11% 15'/, 12'/, 88'/, 116'/, 25 47 73% 64% 121 47'/, 83 -.87 62 86'/, 60% 56'/, 36'/, 52'), 134'/, 68'/, 86%. 58'/,, 106'/, 109 92 13'/, OR van TSoCffO Hoorn, 12 April 1882. Ondertrouwd D. GOVERS en H. SCHERMERHORN Ed. Alkmaar' 6 April '82. Starnmeer, gem. Akersloot. Ondertrouwd G. GROOT en N. MEIJNE. Zuidschermeer, lcoo A1 i,6 April 1882. Akerslootr Ondertrouwd S. DAVIDS en T. HARTMAN. Oude Niedorperverlaat9 April 1882. Voorspoedig bevallen van eene Dochter D. BEST TEMME. Koedijk, 7 April 1882.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 5