Lokaal Harmonie. Visch water. IS, Boelhuis m Boelhuis te Heilo Mjacinthen Bloembollen. Openbare Verkooping, Openbare Verkooping. Openbare Verkooping, jpgw Openbare Verkoop, Openbare Verkooping, W. F. G. L. G0UWË, puik Lévend ¥ee, BOELHUIS Boei hu i s 9 Boelhuis A br. KLOON, lloelliiiis, Voor de talrijkeveel gewaardeerde bewijzen van belangstellingwelke ik den 5 dezer mocht ontvan gen zeg ik hartelijk dank. C. J. REIZIGER Hoofd der openb. Burgerschool. De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dank voor de belangstelling, hun betoond op den 5 April. A J ELTE. Alkmaar. K. ELTE-NIJKERK. Dankbetuiging aan vrienden en buren voor de hulde en goede wel daad die zij allen ons hebben bewezen. TRIJNTJE SPANJET— Egmond aan den Hoef, Duinmeijer. 8 April 1882. M. DUINMEIJER. Voor de talrijke bewijzen van deelneming ontvan gen bij het door ons geleden verliesbetuigen wij onzen welgemeenden dank. Wed. A. FRANKEN- Hilversum Brandtjes Sombeek. 9 April 1882/ G. FRANKEN. A. G. FRANKEN. II. P. FRANKEN. VERKOOPING op Woensdag, 12 April e.k., des morgens ten elf ure, op de gedempte Nieuwesloot alhier, van eene partij Afbraak bestaande in balken, planken, deuren, ramen, kozijnen en brandhout. Openbare Verkoopingop Donderdag, 13 April 1882, te 10 uren, van Meubelen, Huisraad, Inboedel, Manufacturen opgemaakte en onopgemaakte Hoeden enz. Scllildersge reedschappeu en Verfwaren. Te zien a.s. Woensdag, van 1 tot 4 uren. W. APPEL Jr. ten huize van J. OTTO, nabij het station, op Vrijdag, 14 April e.k., des morgens te 10 uren van HUISHAADen liliOEUEL, zgnde Secretaire BureauKasten, Tafels, Stoelen, Bedden, Klok, Spiegels, Schilderijen. Kachel, Ko per-, IJzer- en Aardewerk, ongeveer VOOO kilo Hooi een stuit MestBomvgereed- SChappen en hetgeen meer gepresenteerd zal worden. Op Dinsdag, 18 April 1882, voormiddags elf uur, zal in de Toelast te Alkmaar voor den tijd van tien jaren worden verpacht Het recht tot het bevlsschen van de vaart van Egmond binnen en van Egmond aan den Hoef tot aan de plaats waar die samenkomen en verder van daar tot aan de Kalkovensbrug. Nadere inlichtingen worden gegeven ten kantore van de firma DE LANGE DE MORAAZ te Alkmaar. "vn zuileo 1 f publieke i lateer sterk te i nan .<i(!e Te BErv^rüiN op verschillende tuinen, op Vrijdag, 14 April, des morgens te 10 uren. Te SCHOORL, op verschillende tuinen op Dins dag 25 Aprildes morgens te 10 uren. Aan HET ZAND, gemeente Zijpe, op Woensdag, 26 April, des morgens te 10 uren. Om betaald te worden voor of op 1 November 1882. Catalogussen dezer veilingen zullen intijds bij bo vengenoemde directeuren verkrijgbaar zijn. (voor contant geld, op de Plaats genaamd „DE BOGTbewoond door den Heer H. SCHRIE KEN aan de Groote Slootin de Zijpe ten over staan van den te Alkmaar gevestigden Notaris W. F. G. L. GOUWE op Vrijdag, 28 April 1882 voor den middag 9 uur, van Puik Levend Wee, bestaande in: 10 Kalf- koeien 1 Herfstkalver 4 Geldekoeien 1 Geldevaars 9 Hokkelingen 1 Hokkelingstier eenige Kuikalve- ren 1 stekelharig bles Merriepaardoud 4 jaar mak in alle tuigen, 1 vos Ruinpaard oud 12 jaar; 1 veertienjarig bruin Merriepaard eenige Kippen en 1 Haan ij tuigen en Tui gen, Boeren- en Bouwgereedschappen en eenig Huis raad en Inboedel; lalkéoOOO Ned. pon den Hooi Stroo en Mest. Uitvoeriger bij biljettten en nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris GOUWE. te HEILO, in den Maalwaterpolder, bij den Baafjes- molenten sterf huize van den Heer Dk. HOI.LEN- RERG, op Dinsdag, 11 April 1882, 's morgens 9 uur, van: 16 kalf koeien, 1 geldekoe, 3 hokkelingen, eenige kuikalveren1 zwart paard (ruinS jaar), 2 zeugen, waarvan 1 met biggen, 4 kippen, 1 kap- wagen op veeren2 karren op veeren met kap 1 rolwagen met hekken tuigen boerengoed alles zoo goed als nieuw, als 1 stel eommissiezetters en makers, 1 stel groote zetters, kaaskoppen, vlootjes melkbak- ken, botertijm wei- en roomvaten karn, botermout, jukken, emmers, kaasweekers, kaastobbe, oliekleed zoutkisten, slaraken, harken, vorken, graven, schoffels, tiemtuigbindten enz. enz,, meubelen en huisraad waaronder 1 eikenh. kast3 veeren bedden met toe- behooren tafels, stoelen, spiegels, schilderijen, klok, lampen en verder gehakt houtslieten palen tak kebossen en wat meer wordt gepresenteerd. Notaris H. J. DE LANGE, te Alkmaar. 1 te Egmond aan Zee in het café "Zeerus/ op Vrijdag, 21 April 1882, des middags te 12 uren, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Nota ris HENDRIK JAN DE LANGE, van: Een Huis en Erf, aan de zuidzijde van de Voorstraat te Egmond aan Zeegroot 1 are 23 centiaren. Behoorende aan de erven van ALBI'RT STAM en MAARTJE VAN DE BEEK en te aan- vaarden bij de betaling der kooppenningen op den 5 Mei 1882. Nadere inlichtingen wórden gegeven ten kantore van de firma DE LANGE DE MORAAZ te Alkmaar. te Anna Paulowna in het logement „Veerburg", op Dinsdag, 25 April 1882 's middags 12 uur, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris H. J. DE LANGEvan x Eene Huismanswoning, Hoef, Lrf en onderschei- dene perceelen Wei- en Bouw land te Anna Paulowna aan den Middenweg en den Meerweg, sectie K, Ns. 1061 A 1065, 1067 a 1073, 1317 en 1318, groot 26 hekt- aren 5 aren 40 centiaren in diverse perceelen en in massa, behoorende aan W. OUDSHOORN en te aanvaarden bij de betaling der koopsom. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van de Notarissen Mr. H. L. A. OBREEN, te Leiden en H. J. DE LANGE, té" Alkmaar, -aan welk laatste kantoor de voorwaarden gedurende 8 dagen vóér de veiling ter lezing liggen. contant, te HEILO, op Donderdag, 13 April 1882, 's morgens ten 9 ure, op de boeren plaats, genaamd nOverkerk afd Westerweg, in buur bij den Heer Jn. van der Velden. Ten overstaan van den Notaris P. J. LAU van 12 Kalf koeien, 5 Geldekoeien, 1 Paard (bruine merrie 5 janr oud), 1 Paard (zwarte merrie, 3 jaar oud) 1 Paard (drachtige merrie) 8 Kippen Kar op veeren Speelwagen driewielde Kar. BOERENGEREEDSCHAPPEN en HUISRAAD. voor contant gel.ite Castricum, op de plaats CRO- NENBUKGbewoond door den heer T. 8LOOTEN, op Woensdag, den 12 April 1882, voormiddags 9 uur, en zoo noodig den volgenden dagten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris van bestaande in 22 Kalfkoéien, 6 Hokkelingen, Kui kalveren 4 Paarden, van 4, 5, 7 en 12 jaar, 2 Zeugen, GanzenEenden en Kippen Bijenstal met 2 korven bijen, Hjjtuigen en Tui gen, waaronder 1 Kap- wageu op veeren 1 Kar op veeren, 2 Boerenwagens, Boeren- en Bouwgereedschappen, zijnde alles wat tot eene voHwfige boerderij behoort, Hooi, ongeveer 30 koe Mest, Tuk kebossen en Huisraad en Inboedel. iop Vrijdag, den 14 April 1882, voormid dags 10 uur, voor kontant geld, ten huize van JAN BREGMAN, aan deuWestdijk nabij het Station Heer Hugo Waard, in den Heer Hugo Waard van puik Le vend Wee, bestaande in 7 Kalf koeien, 1 Herfst kalver, 2 Hokkelingen 2 Kuikalveren1 Kar op op veeren 1 Boerenwagen met schutten Ponder en Hooiraam 1 Zoutkist, 1 solide Kaaspers, nieuw model, 1 Kaastobbe voor 5 kazen met stelling, Em mers, Weivaten Kaaszetters Kaasmakers, 1 Wind molen, 1 Gierbak 1 Wentel, 1 Geeselbank 2 Ploe gen en verdere Boeren- en Bouwgereedschappen en wat meer zal worden aangeboden Op het erf is ge legenheid tot uitspannen. Nadere inlichting ten kantore van den Notaris GOUWE. te Schoorl ten huize van den Heer PIE- TER DEKKER, op Dinsdag, 11 April 1882, vóór middags 10 uur, van: 8 Koeien, die gekalfd heb ben of op kalven staan 1 Zomerkalver2 Gelde koeien 3 Hokkelingen 1 puik puik Vos Merrie paard oud 3 jaar1 drachtige Zeug 1 Jachtwa gen op veeren, 2 Boerenwagens, 1 driewielde Kar, 2 nieuwe IerbakkenBoeren- en Bouwgereedschap pen Meubelen een Hond met hokenz. Er bestaat g e e n e gelegenheid voor uitspanning op de plaats V A. VONK, Notaris. te Aagtdorp, gem. Schoorl, ten huize van den Heer KIAAS BIJL, Woensdag, 12 April 1882, vóórmid dags 10 uur, van: 4 Kalfkoeien, 1 Kalfvaars1 Geldekoe, 1 Geldevaars, 3 Hokkelingen, 1 Zwart Merriepaard, oud 10 jaar, Tuigen, 1 Boerenwagen, 1 Speelwagen op veerenBoeren- en Bouwgereed schappen enz. A. VONK Notaris te Schoorldam. aan den Valkoogerdijkgemeente ScHgen op de plaats van den Heer A. HOPMAN, op Dins dag, 18 April 1882, voormiddags 10 uur, van: 19 Kalfkoeien, 1 Geldekoe, 14 Kalveren, 1 bruin witvoet Merriepaard, oud 5 jaar, 1 zwart Merriepaard, gelijktands 25 Schapen met Lammeren 1 Ram 1 drachtige Zeug, Mest, 1 Jachtwagen, 1 Kar, 1 Boe renwagen Tuigen Boeren- en Bouwgereedschappen enz: A BR SLOOS Notaris te Winkel. A. VONK, Notaris te Schoorldam. in de Mennonieteubuurtgemeente Zijpe, op de Plaats „Welgelegen," ten huize van den Heer CORNEL1S GERRITSzoon BOONTJES, Woensdag, 19 April 1882, voormid dags 10 uur, van 9 Kalfkoeien, 1 Geldekoe, 2 Hok kelingen 1 bruin Merriepaard, oud 6 jaar, 6 Kippen en 1 Haan met hok en loop, 2 Karren op veeren 1 Boerenwagen 1 driewielde Kar, 1 IerbakBoeren- en Bouwgereedschappen. A. VONK, Notaris. Notaris te Winkel zal op Vrijdag, 14 April 1882, des avonds 6 ure, in na te melden herberg, publiek verkoopen De van ouds bekende Herberg „HET WAPEN VAN NEDERLAND", met annexe Bn- en Door- rjjstalKoepel ka nier, gebruikt wordende voor 't tooneel der rederijkersvoorstellingen met Woon- en Winkelhuis, ruime Gelagka mer, Erf en Tuinstaande en gelegen op de driesprong aan 't Niedorper Verlaatgemeente Oude Niedorp, kadaster sectie B, Nos. 153 en 307, samen groot 20 aren 75 centiaren. Toebehoorende aan Jb. KOOIJ. Inmiddels uit de hand te koop. ongeveer S©,000 kilo HOOI. Te bevragen bij J. SMIT te Grootschermer. eenige honderden ledige Wfjnüesschen. Te bevragen bij de Uitgevers dezer Courant. A. KEUTER Rz., Houttil. Ontvangen eene ruime sorteering in gestreepte Wol, Schoisch, Tapistry, Stout - Brus sels Vxminster TapijtenVloerzei len en Linoleum, in alle afmetingen, Laken, Gobelin en Fiuweelen Tafclkleeden •Bapanselie en andere Matten, Voetkus sens etc. ALKMAAR, beveelt zich bij voortduring aan tot het koopen en verkoopen van Effecten en Wissels, inwis selen van Couponsincasseeren van gel den sluiten van assurantiën en neemt gelden a déposito Mevrouw SIMONMULERT vraagt te- gen 1 Mei of desnoods eene zindelijke Keukenmeiddie genegen is mede DEN HAAG te gaan. Ten kantore van den Gemeente-ont vanger kan een JOMGEl geplaatst worden voor loop- en schrijfwerk. Aanbiedingen aan het Kantoor, dagelijks, van 9 tot 2 uren. Stoomdrukkerij van Herm. Coster en Zoon te Alkmaar. 1>> Cl! J vsiigdeiï af topen m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 6