Groote Koemarkt Groote Paardenmarkt No. 45. Vier en tachtigste Jaargang 1882. V li IJ I) A G 14 APRIL. te Alkmaar, Woensdag 19 April 1882. FEUILLETON. 6> BEVRIJD. Prijs der gewone Advertentiën ©flicicel (Sebccltc. 17 APRIL 1882. t© Alkmaar, Ëuitenlanb. ALKMAARSCHE Deze Courant wordt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f 1, De 3 nummers 0.06. COURANT. Van 15 regels 0,75; iedere regel meer f 0,15. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de Uitgevers HEBMs. COS- TER ZOON BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene keunis dat by gelegenheid der groote veemarkt op Maandag 17 April e. k., de gewone Maandagsehe Markt voor vette Kalveren, Schapen en Varkens zal worden gehouden aan de gedempte Nieuwesloot en de Kanaalkade. Burgemeester en Wetbouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 8 April 1882. De Secretaris, NUHOUT VAN DER VEEN. P O L I G I E. Ter terugbekoming is aan het Commissariaat van Polieie het navolcende gevondene voorhanden: een zilver oorbelletje, met steentje, een portemonnaiemet eenig geld; een jong bokje; een goud kruisje; een huissleutel; twee zwarte zijden kwasten; «en onderstukje van een goud oorbelletje; een kinder halsdasje; een kistje, half gevuld met sigaren. DU1TSCHLAND. Men zegt, dat prins Bismarck er in geslaagd is een paar der kleine Tburingsche staten te winnen voor het tabaksmonopolie en van Hessen te verkrijgen, dat het buiten stemming blijft, waardoor in de bondsraad eene meerderheid van 2 a 3 stemmen voor dat monopolie verzekerd zou zijn. De bladen zien in de aftreding van Gortschakoff als minister van buitenlandsche zaken en de optreding van Giers een bewijs van de vredelievende gezindheid van den Keizer van Rusland en van zijn oordeel dat de partij die den oorlog voorstaat, voor het oogenblik in de minderheid is gebleven. ENGELAND. Minister Gladstone heeft in antwoord op het schrijven eener liberale vereeniging verklaard dat hij hooptedat het tegenwoordige parlement in staat wasde verlangde uitbreiding van het stemrecht ten platten lande tot stand te brengen. Ieelani). De heer Smytheop wiens leven onlangs in het iersehe graafschap Westmeath een aanslag werd gepleegd waarbij hij zelf ongedeerd bleef, maar zijne schoonzuster doodelijk door een kogel getroffen werd heeft onder den indruk daarvan een brief aan den minister Gladstone geschreven, waarin hij de schuld Hij wende zich nogmaals naar de sluis terwijl de beide vrienden op het kanaal toeliepen. Beide zwe gen eenen geruimen tijd, eindelijk zeide Boris. „Hij doet haar onrecht aan ik verwed er mijn boofd onder, dat zij geen afkeuringsvvaardige daad heeft gedaan!" „Waarom zou bij haar onrecht aandoen," vroeg Hans Heger, „terwijl hij haar nog altijd schijnt te beminnen Zaagt gij hoe hij heimelijk dat ongelukkige blad met mijne schetsen in den zak stak. Nu staat hij zonder twijfel met eenen donkeren blik en door zijne gewaar wordingen overstelptop de plaats waar zij vroeger boven de golven zweefde waar nog haar versch voet spoor in het zand te herkennen is 1" „Zou zij in de kerk zijn F" „Vermoedelijk! Zij bezit groote zelf beheersching Beide zwegen een ..ogenblik daarop riep Boris op plechtigen toon „Ik zal niet rusten voor zij gerecht vaardigd is ik geloof aan hare onschuld Hans schudde het hoofd maar hij sprak zijn vriend niet tegen het was eene van diens eigenaardigheden, op de oogen en de trekken van een mensch af, zijne geheimste gewaarwordingen te willen doorzien ondanks alle vooroordeelen Bij de kerkdeur bereikte reeds het gezang der ge meente hun oorwaarboven men eene helderetref fend schoone altstem uithoorde het was die der predikantsche. Toen de vrienden na afloop der godsdienstoefening, de kerk verlieten en Boris den weg naar de pastorie insloegzeide zijn vriend„Je denkt er toch niet aan, van dat vergoten bloed aan dien minister wijt die het aan de moorddadige sluipmoordenaarshandelingen van het landverbond mogelijk maakt, ongestraft zulke misda den te plegen. Hij verklaart, dat het schrikbewind, dat aangemoedigd door des ministers veel te zwakke staatkun de, in Ierland bestaatzoo ontzettend is, dat er weinigen onder ben door wie de moord verafschuwd wordt zouden te vinden zijn t ie de moordenaars al kenden zij hen, zouden durven aangeven. En al wedden zij in hechtenis genomen dan was er geen jury te vin den die hen zou durven veroordee'en. Minister Gladstone heeft hem in een kort schrijven geantwoord, dat hij met diep en innig medegevoel de verschrikke lijke misdaad vernomen had. Maar, zoo als hij on dersteltdat de heer Smythe zelf begrijpen zal, kan hij zich over de door hem ingebrachte beschuldiging niet uitlaten. FRANKRIJK. In het jaar 1855 verleende het gemeentebestuur van Parijs aan eene gasmaatschappij concessie tot het verlichten dier stad met gas welke concessie in 1870 tot 1906 verlengd werd. Eene der voorwaarden van die concessie was dat de maatschappij den in 1855 bepaalden prijs van het gas zou verlagen, als de prijs, die het gas kostte, verminderde. Dit laatste was reeds sinds jaren het geval èn door den lageren prijs der steenkolen èn door den prijs der koolteer een artikel, dat in 1855 geene of bijna geene waarde had en tegenwoordig een aardige bron van in komsten oplevert doch de maatschappij vergat het eerste en weigerde bepaald daartoe over te gaan in het belang barer aandeelhouders die natuurlijk jaarlijks zeer hooge dividenden genieten. De gemeenteraad heeft nu om aan dezen toestand waarover voortdurend de meest ernstige klachten worden gehoord; een einde te makenovereenkomstig het rapport eener bizondere commissie, den prefect der Seine uitgenoodigd met die maatschappij in onderhandeling te treden over eene vermindering van den gasprijs en binnen den kortst mogelijken tijd daarvan verslag uit te brengen en zoo die onderhandelingen niet het gewenschte gevolg moch ten hebben alle rechtsmiddelen aan te wenden om de maatschappij daartoe overeenkomstig de verleende cou- cessiën te noodzaken. In verschillende plaatsen in het zuiden van het land hebben de kweekelingen der colleges en lijceumszieh aan wanordelijkheden schuldig gemaaktwelke daarmede eindigden, dat de hoofddaders naar huis gezonden wer den. Die van het lijceum te Montpellier richtten eene oproeping tot de leerlingen van andere dergelijke in richtingen, om een schooicongres aldaar te houden op 12 dezer tot het behandelen der vraag wat gedaan moest worden om tegen te gaan de willekeur der school- tucht en de misbruiken van het schoolbestuur. De prefect der Seine heeft aan den minister van binnenlandoche zaken een ontwerp toegezonden betref fende de gemeentelijke hervormiug der hoofdstad. die die dame na hetgeen van morgen gebeurd is een bezoek te brengen F" „Waarlijk, het moet haar verlegen maken wanneer" Voor Boris den volzin nog geëindigd had kwam de kleine Martin op hen toeloopen en zeide „Kom mede, de juffrouw wacht u „Niet kwaadbemerkte Hans Hegerzacht een deuntje fluitend terwijl Boris hevig bloosde. Zij gingen langs den deel in de keuken. De kamer van de predikantsche was nieuwerwetsch gemeubileerd en recht vriendelijk ingericht. Zij zelf stond tegenover de deur en wenkte de beide mannen op de dichtst bijzijnde stoelen plaats te nementerwijl zij zelf zich aan het venster plaatste. Haar schoon gelaat was bleek en ernstig. Zij ont nam het bezoek dadelijk allen schijn eener beleefdheids- visite door te zeggen „De veerman, die heden morgen de boot naar de sluis voerde heeft aan dominé gezegd dat mijne dwaze vlucht tot onaangenaamheden heeft aanleiding gegeven ik wenschte alle gevolgen mijner onverantwoordelijke lafheid alleen te dragen en ben bereid met dien heer te spreken die Zij sidderde zoo heftig dat zij hare slanke vingers vast om den arm der stoel klemmen moest, om zich tot rust te dwingen, „Mijn God riep Boris„denk er niet meer aan mevrouw de zaak zou zooveel te gemakkelijker bij gelegd zijn wanneer de regeeringsraad u in het geheel niet in deze streek gezion en gekend had Gloeiend rood en doodelijke bleekheid wisselden el kander at op het gelaat van de met haar gewaarwor dingen kampende vrouw. „Ik ben geen mevrouw," zeide zij met moeite„een toeval en de luim eener stervende vrouw hebben mij dien titel gegeven. Uwe vriendelijke bedoeling, om mij gerust te stellen, mijn heer, kan mij intusschen niet van plan doen verande ren ik weetwelk een nietigzelfzuchtig gemoed er achter dat strakke gelaat van dien heer, uwen meerderenverborgen is waar zijn eerzuchtzijn GRIEKENLAND. Te Athene worden door bet gemeentebestuur krachtige maatregelen genomenom het genomen besluit, dat de speelhuizen gesloten moe ten worden, ten uitvoer te leggen. De bevolking van dete stad is zeer aan het kaartspel verslaafd en de noodzakelijkheid van dezen maatregel was door de pers reeds lang betoogd. ITALIË Twee Italianen werden voor eenigen tijd gevangen genomen en mishandeld in den zuid-ameri- caanschen Staat Uruguay. Hierover werden ophelde ringen gevraagd doch de zaak is thans tot wederzijdsch genoegen geschikt. RUSLAND. De twee jongelieden die te Odessa wegens den moord op generaal Strelnikoff ter dood gebracht zijn, behoorden tot een genootschap van 200, die eenige dagen vóór den moord vergaderden nog 198 eedgenooten bevinden zich daar die op dezelfde wijze moeten handelen als de thans ter dood gebrachte makkers. Op de plaatswaar deze gevat werden pleegde een wel gekleed man, die een zeer aanzienlijke geldsom bij zich droegzelfmoord. Deze daad wordt met den moord op den generaal in verband gebracht. De naam woonplaats en het beroep van den zelf moordenaar konden niet opgespoord worden. Het Dagblad van St. Petersburg ziet in het optreden van den heer von Giers geene verandering in Rusland's buitenlandsche staatkunde te gemoet. Deze staatkunde is duidelijk uiteengezet in de circulaire, door dien minister den 16 Maart 1881 onderteekend de werke lijk vredelievende staatkundige houding van Rusland die naar men verwachten mag nog lang aan de regee ring tot richtsuoer zal strekkenwordt daarom zeer duidelijk uiteengezet. De Moskouêr Courant beweertdat de minister van oorlog voornemens is onmiddelijk na den afloop van den oeteuingstijd in dit jaar 37500 man met verlof naar huis te zenden. SPANJE. De toestand is te Barcelona verbeterd. De werklieden hebben den arbeid in de fabrieken hervat. De slaat van beleg in Catalonie is opgeheven. Men rekent op eene meerderheid van 100 stemmen voor de aanneming van het handelsverdrag met Frankrijk. ZWITSERLAND. Op eene te Zurich gehouden groote vergadering van kooplieden en nijverheidsperso nen werd met 564 stemmen van de 600 aanwezige personen besloten, aan de bondsvergadering te verzoeken bet handelsverdrag met Frankrijk aan te nemen. EGYPTE. De voormalige OnderkoningIsmaël- paclia, vroeg ten vorigen jare aan den Sultan van Turkije vergunning naar Konstantinopel te gaan. De Sultan erkende in het antwoord op dat verzoekdat vooral de vrouwelijke leden niet langer in Italië, waar zij zich toen bevonden konden verblijven en hij als voordeel spreken daar offert hij op, wat hem in den weg staat! Dij geldt bij ieder, die hem niet grondig kentvoor een voorbeeld van eenen man van eer, als het oorspronkelijk beeld van nauwgezetheid van gewe ten maar daarachter schuilt een hardvochtig gemoed, dat doof voor iedere vertwijfeling slechts aan zichzelf denkt 1" Zij bedekte haar gelaat met de handen. Hans Heger wilde ten gunste van zijnen chef spreken maar Boris verhinderde hem dit, uit medelijden met de ongelukkige. De meest rechtschapen karaklersverlochenen niet zeldeD de waarheid en hun beste overtuigingom het gevoel van anderen te sparen zonder te overwegen dat zij de dwaling bevorderen dat zij onvermijdelijk zich en anderen de straf daarvoor op den hals halen. Hans voelde dat, hij hoorde hoe twee menschen elkander met smartelijke verbittering aanklaagden en zweeg het was gemakkelijker en verstandiger zich niet met de zaken van anderen te bemoeien. „Mevrouw mejuffrouw begon Boris aarzelend. Zij hief het hoofd met het Madonnagelaat weder op. „Ik heb geen naam zeide zij onderworpen„ik heb het recht daarop verloren ik doe eene misdaad, wanneer ik een ander met een onbevlekte naam aan klaag Daar mij nu niets meer voor het bijleggen van het heden ondergane onrecht te doen overblijft, verzoek ik u mij te verlaten. Ik betreur hetgeklaagd en aangeklaagd te hebben na jaren lange jaren voor de eerste maal Intusschen verlang ikdat gij het mij laat weten wanneer mij in deze zaak een stap te doen overblijft." „Reken op onze stilzwijgendheidhaastte Boris zich te zeggen. De predikantsche glimlachte. „Ik vrees niets of niemand op aarde antwoordde zij met overtuiging. Daarop verlieten zij haar. De jonge mannen aten bij Boris het door „moeder" langzaam maar lekker toebereide middagmaalzonder bijna een woord te sprekenwant ieder was in zijne

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 1