QUlcrlci. %ta&9-ücricüten. Jfl&rfcl- en Deurdixfittilcn H H 2t)ocrUntiën. e door hem, bij de beantwoording van het sectie-ver slag over hoofdstuk IV der staatsbegrooting voor 1882, ten vorigen jare uitgesproken meening, dat er behoefte bestaat aan eene nieuwe zondagswet, waarbij het recht van iederen burger van den Staat wordt erkend om den zondag in acht te nemen en zonder stoornis te vieren: en 2°. het beleefd verzoek, zoodra mogelijk een ontwerp van wet in dien geest bij de Volksvertegenwoordiging te willen indienen. Te Amsterdam is, onder voorzitterschap van den burgemeester, eene commissie gevormd uit aanzienlijke ingezetenen tot het bijeenbrengen van gelden ten be hoeve der vervolgde en uit hunne woonsteden verdreven russische israëlieten. In de gemeente Leeuwarderadeel is een huisvader, die vóór 29 dagen zijne vrouw verloor in ondertrouw opgenomen. Door Gedep. Staten van Noordbrabant zijn 2 miliciens plaatsvervangers voor den tijd van 5 jaren in gelijfd omdat zijna de teekening van hun contract, weigerden te voldoen aan de oproeping voor de dienst. Aan den opleidingscursus voor de hoofd-acte te Hoorn zijn benoemd tot directeur tevens leeraar in de wiskunde, de heer A. A. Labberton, en tot leeraren de heer.tn dr. Steenhuis, Faber, Vorderman (allen leeraren aan de h. burgerschool), J. Buis, F. W. Fiek (hoofden van scholen) en Huibers (onderwijzer). Ook de gemeenteraad van Wormerveer heeft bij adres aan de 2e. Kamer verzocht de rechtbank te Haarlem te behouden en daaronder het kanton Zaandam te laten en mocht die rechtbank worden opgeheven, het kanton onder Amsterdam, niet onder Alkmaar te brengen. Te Oosterbeek wordt den 15 een Eijks-telegraaf- kantoor geopend. Twee vrouwen in een hofje te Leeuwarden, 81 en 83 jaren oud hebben ruzie gekregen 't geen de eene zich zoo aantrok dat zij zich heeft opgehangen. Toen de andere dit vernam werd zij krankzinnig en moest zij naar het gesticht te Franeker gebracht worden. De commissie vin 15 kerkeraadsleden te Amster dam die hunne medeleden hebben opgeroepen om te beraadslagen over maatregelen tot „berkherstel" is reeds tot 60 personen aangegroeid, Het Wag. Weekblad verwachtdat deze beweging zal moeten leiden tot af scheiding der amsterdamsche gemeente van de Herv. Kerk, en dat gaat Amsterdam voor om de zoogenaamde gehoorzaamheid aan de Synode op te zeggen andere gemeenten zullen volgen. Het W. W. veronderstelt dat dr. Kuyper op deze wijze predikantsplaatsen wil verzekeren aan de kweekelingen zijner universiteit. .aami««S.V-garr:7v MM—DQ— De N. R. Ct. bevat de volgende correspondentie uit Purmerende Bijna e'ke plaats heeft onder zijne bewoners den een of anderdie bekend is wegens zijn eigenaardigheden. Zoo ook Purmerende. Wie hier en in den geheelen omtrek, groot of klein vraagt naar Jan Kapel, zal ter stond antwoord krijgen. Jan Kapel is een zonderling man. Als hij des Dinsdags op de maikt achter zijn tatel met tuinzaden staatdan weet hij zijn waren zeer goed aan den man te brengen en men bespeu't niets vreemds aan hemhij is werkzaam en vlijtig Eerst des Zondags komen de eigenaardigheden van Jan Kapel aan het licht. Bij de eerste godsdienstoefening in de Hervormde kerk te Purmerende is hij op zijn post. In arm iedige kleeding een koetouw met ijzeren ring om de heupen gebonden (het Nieuwe Testament schrijft dit voor, zegt Jan), met grijzen baard en knevel, trekt hij spoedig de aandacht. Is de kerk uit, dan gaat hij bijna geregeld elke week loopen naar Amsterdam om ook daar eenige bedehuizen te bezoeken onverschillig van welke gezindte en des avonds laat maakt hij den marscb van drie uren naar hier terug. Een enkele maal maakt hij ook gebruik van de stoomboot. Onlangs deelde bij daar aan alle passagiers sigaren uit en reikte er ook mij een over, zeggende: „Neem er een, mijnheer! rijken en armen ontmoeten elkaêr, de Heer heeft ze beiden gemaakt." Natuurlijk nam ik het geschenk aan want anders zou Jan boos zijn geworden. Laatstleden Zondag bezocht hij de Roomsch-Katho lieke kerk op een naburig dorptoen de godsdienst oefening geëindigd was ging hij naar de verschillende broodbakkersbestelde bij elk een hoeveelheid brood betaalde het gekochte en verzocht het brood aan de armen te geven Meermalen heeft hij ook hier dergelijke uitdeelingen gehouden. Eenige jaren geleden leefde hij geruimen tijd in een kuil in den grond en zóó legt hij zich meerdere ont beringen op. In de kerk is hij eerbiedig en devootslechts een enkele maal, bij het afscheid van een predikant alhier, ging hij bij het einde der godsdienstoefening overluid spreken doch anders is bij altijd stil en bedaard. Heeft hij geld uitgedeeld dan spaart hij gewoonlijk eenigen tijd om straks op nieuw anderen te kunnen verblijden. De bekende olifant Jumbo is verleden zaterdag-avond te half elf gezond en wel te Nieuw-York aangekomen en den volgenden ochtend in zijn stal gebracht. Barnum was natuurlijk een der eerstendie hem aan boord kwamen verwelkomen. Hij had zich gedurende de reis uitmuntend gehouden en was reeds den derden dag vrij wel de geringe aanvallen van zeeziekte te boven. Hij is aan boord in den snuit gevaccineerd. Verleden vrijdag is te Toulon in eene boot eene torpedo gesprongen. Twee matrozen werden vermist 7 matrozen en andere personen werden gekwetst, van wie 3 later bezweken zijn. Men vreesde voor het leven van twee der overigen. Er is een onderzoek ingesteld. Verleden zaterdag zijn vijf studenten van de Univer siteit te Genève in het meer verdronken daar hunne boot door eene plotselinge windvlaag omsloeg. Onlangs is een postzegelverzameling die een engelsch rijksadvocaat bijeenbracht door dezen aan een franscb liefhebber verkocht voor de wonderbaarlijke som van f 96,000. Te Parijs is het, evenals, helaas, bijna overal elders, ook al bij groote en kleine melkhandelaren gebruik hun waar schandelijk te verdunnen. Onlangs heeft men een der voornaamste melkboeren in den omtrek der stad betrapt op eene zeer listige wijze van vervalscben. Als een wantrouwende klant hem verzocht, om de koe waarvan hij melk kreeg te zien melken werd hem dat zeer bereidwillig toegestaan. De baas of een der knechts liet den klant den ledigen emmer zien, dien hij onder de koe zette en waaruit weldra de melk geschept werd. De verbruiker had dan met eigen oogen geziendat de melk onvervalscht van de koe kwam maar bij het drinken bleek zij altijd toch nog waterachtig te zijn. En dat was zoo. Want het is geblekendat de melker een lange elastieke buis met water onder zijne kleederen om het lijf gewonden had die door zijn mouw liep eu in zijn hand uitkwam. Daaruit spoot hij, terwijl hij de melk uit den uier der koe liet vloeien er tegelijkertijd water bij. De Londensche bokslief hebbers schijnen dat vermaak maar niet te kunnen laten. Woensdag morgen had in den omtrek van Woodgreen weer een bokswedstrijd plaats tussehen twee werklieden om een prijs van 10 pd. st. Ongeveer 50 toeschouwers waren tegenwoordig bij het gevecht, dat ditmaal zeer kalm afliep, zonder dat de politie het stoorde. Alleen waren de beide kampvechters zoowel overwinnaar als overwonneling duchtig gekneusd. Een bijzonder groote walviseh werd onlangs bij East Hampton aan de kust der Vereenigde Staten gevan gen. Hij is ongeveer 80 voet lang, en men denkt dat hij 100 vaten traan en duizend pond balein zal ople veren. Men zal zich herinnerendat het den Amerikaan Muybridge gelukt is om rennende paarden te photo- grapbeeren en tevensdat hij te Parijs vooral in de kunstenaarswereld grooten opgang maakte. Wat die geleerde Amerikaan beeft gedaan voor paarden wordt nog overtroffen door den Franschman Marey die vlie gende insecten en voge-s reproduceert. Hij plaatst een zoogenaamde photographische revolver in een werktuig, dat nageuoeg den vorm heeft van een geweer mikt daarmede op het vliegende dier dat hij wil photographeeren alsof hij het wil doodschieten, en krijgt zoo eene reeks afbeeldingen van opvolgende pLasen der vlucht. Bij het in werking stellen van den revolver wordt elke gevoelige plaat niet langer dan een zevenhonderdste deel van eene seconde aan het licht blootgesteld. Door eene wijziging aan dien toestel beeft hij dien duur al verminderd op een vijftienhonderdste. Weinige jaren geleden maakten wij met ingenomen heid gewag van het planten van eene rij boomen langs den Kanaaldijk door de zorg van 's Rijks waterstaat welke boomen zich door vorm en wasdom gunstig on derscheiden omdat men zie bepaald heeft te zorgen dat zij recht opgroeiden en overigens niet getracht heeft het werk der natuur door hak eu snoeimes te „verbeteren." Met genoegen kunnen wij thans melden, dat van wege den Waterstaat ook een boomregel ge plant is van de Texelsche brug tot den oostelijken stationsweg terwijl wij de hoop uiten dat de nu ge plante boomen dezelfde vriendelijke bejegening mogen ondervinden als de vorige. Ten gevolge van het bedanken van ds. Weiter te Dedemsvaart voor bet beroep der herv. gemeente alhier, is een nieuw drietal gevormd, bestaande uit de heeren Bouvin Koelman en Wieiand predikanten te Nijbroek, Maasland en Hensden. De heer P. Rentmeester alhier is geslaagd in het examen van commies der posterijen. VEILING VAN VASTE GOEDEREN. Door den Notaris W. F. G. L. GOUWE. 11 April. a. Winkelhuis, N.z. Oudegrachtmet Woonhuis daarachter, sectie B, 1887 en 23 H. Str. EI. Henning f 1075, b. 2 Woningen, aldaar, 1881 en 2325. Str. dezelfde 805, c. 2 Dito, onder één dak, aldaar, 1833. Str. dezelfde 580,— Nos. 1, 2 en 3 gecombStr J. C. van Gijzen 2590, Verhoogd door denzelfde met 30, d. Woning, Looierstraat, 1907- Str. H. Henning 730, e. Dito, aldaar, 1908. Str. J. Kuiper 515, f. Dito, aldaar, 1909. Str. dezelfde 510,— Nos 4-, 5 en 6 niet verhoogd. g. Dito, aldaar, 1910. Str. C. Kelderman 450, Verhoogd door H. Henning met 5, 12 April. Door den Notaris J. BAKKER SCHUT. 1. Pakhuis, n.z. Laat, B 2709. Str. G. Baas f 1720,— Niet verhoocd. 2. Huis, Heul, A, 2662. Str. H Lijnbach 1850, Verhoogd door J Sehermer met 25, 3. Huis, Banen, A 2169. Str. J. G. Lijnbach 805, 4. Dito, aldaar, A 2168 Str. dezelfde 845,— Nos. 3 en 4 n.et verhoogd. 5. Dito en tuin, Stadssingel, E 554. Str. Kis. Kieft Pz. 3525, - Verhoogd door de wed. C Hansen te Koedijk met 450, 6. Huis, w.z. Payglop, A 2468. Str. H. Henning 2710, Verhoogd door J. Huiberts te Schagen met 190, 7. Huis, Westerburgstraat, B 2594. Str. J. G. Lijnbach 1175, 8. Dito, aldaar, 2651. Str. dezelfde1190, 9. Dito, aldaar, 2652. Str dezelfde 1200, Nos. 7, 8 en 9 opgehouden. 10. Huis Lindenlaan E 479. Str. P. Messelaar 570, Verhoogd door E. Schoen met 50, B U R G E R L IJ K E STAND. GETROUWD. 13 April. Cornelis van der Oord, en Trijntje Butter. GEBOREN. 12 April. CornelisZ. van Jan de Jongh, en Neeltje de Haas. Arnold Z. van Johannes Molen Clara Bührs. 13 Willem Albertus. Z. van Jan Jaeob Vaske en Catharina Maria Nierop. OVERLEDEN. 11 April Adriaan, Z. van Jan van der Wisselen Johanna Geer- truida Bouman 6 m. 12 Maria Louisa, D. van Johannes Lambertus Hendricus Josephus Westenberg, en Pietje Visser bijna 4 m. Pieter Rijndert Nierop, 44 j. en 6 m. Amsterdam 11 April. 488 Runderen, vette 72 a 95 ets. per Pond, Melk- en Kalfkoeien f 150 a 280, 99 nucht. Kalveren f 4 a 8, 284 vette Varkens 50 a 59 ct. per P. 12 April. 173 vette Kalveren t 0,90 a 1,10 per P., 197 nucht. dito f 4 a 7, 2 Schapen, 204 vette Varkens 50 a 59 ets. per P. Aardappelen: Zeeuwsche sp. jammen f 1,60 a 2, dito flak- keesche ƒ1,30 a 1,70, dito pooters/0,60 a 0,80, friesche jammen f 1,70 a 1,S0, dito eng. I 30 a 1,40, gron. jammen f 1,10, geld. Thorn. 3,10 a 3,20, hamb. f 2,10 a 2,50, pr. roode 2. Haarlem 11 April. Roode Tarwe ƒ9,40 a 11,70, witte dito /8a 10,40 Rogge f 6,55 a 7,50, Gerst f 5,05 a 5,75, Haver 3,30 a 4,50, Duivenboonen f 7 a 8, Paardenbounen f 7 a 7,25, groene Erwten 8,10. 12 April. Aangevoerd 2 st., wegende 360 kilogram. Aangevoerd 11 Koeien 120 a 200, 84 nucht. Kalveren 3 a 6, 117 Schapen 20 a 32, 3 Biggen 10. Kampen 11 April. Boter. 627 Vaten van 20, 61 van 10 en ruim 500 stukken van P., samen ruim 13400 P., per 20 P. 23 a 27, per P. 1 a 1,20. Schagen 13 April. 6 Paarden 40 a 140, 298 Geldekoeien 80 a 290, 30 Kalfkoeien 130 a 260, Vaarzen 100 a 175, 85 nuchtere Kalveren 3 a 14, 930Schapen f 22 a 34, 8 magere Varkens 10 a 15, 30 Biggen /8a 14, Boter per kop 0,80 a 0,90, Kippen-eieren 2,70 a 3, Eenden-eieren 3,50 per 100 Schiedam 12 April. Moutwijn f 11,50, Jenever f 17 p. vat. Sneek 11 April. Aanvoer >75 kwart- en 43 achtste vaten. Boter le. soort 52 a 57, 2'. f 48, 3«. f 40. Vereniging le. soort 56,50 a 58,50, 2e. 56,50 a 57,50, 3e. f 55,50 a 56,50, 4". f 54,50 a 55,50. Texel 11 April. Ossen 170 a 255, Melkkoeien f 145 a 165, vette Koeien 190 285, Kalfkoeien f 160 a 275, Gelde koeien f 120 a 217, Varekoeien 110 a 155, Rammen f 21 a 28, Geldescbapen f 22 a 24 Weideschapen /14 a 23,50, Lammeren /9a 10, Oude Paarden 22 a 43, Kippeneieren f 2,50 a 2,75, Eenden-eieren f 2,90 a 3,10 per 100, Kievits eieren 23 a 25 ct. per stuk. PER TELEGRAAF. Hoorn 13 April. Kleine kaas 37,50, aangevoerd 103 stapels, wegende 15220 kilogram. pCt 12 April. 13 April Nederland, Cert. N. W. Schuld 21 67® 67»/, Dito, dito 3 81% 82 Dito, dito 4 UB11),, 102 Dito, Obligation dito 1878 4 101"/,, 102 Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 63 L 63'/,. Dito, dito Febr.-Aug. 5 63'/s 63'/, Dito, zilver Jan.-Jali 5 64 63 Dito, dito April-Oct. 5 64', 64'/ Dito, goud fl. 200-1000 4 77% Rusland, Ob. H &C.1798 1815 ƒ1 000 Jan. 5 94% 95'/, Gert. Inschr. 6e serie 1855 Z.R.500 Ap.-Oct. 5 77 77'/, Obl. 1864 Amat. 1000 April-Oct.... 5 92"/,, 92'/, Dito 1866 5 91"|i, 91% Dito 1877 «e 200-100 Jan.-Juli 5 87% 88 Dito dito Ooat.ZR. 100-1000 13Juli-13I)ec. 5 53"/,, 54'/, Dito dito 2e acrie 13 Jan.-13 Juli 5 54% 54» Dito 1873 gecons. 50-100 Juni-Dec. 5 84 84% Dito 1860 2e leenmg «C 100 41 82%, 83'/, Dito 1875 gecons. at 50-100 Apr.-Oct. 41 76%. 76'/, Dito 1880gecons.ZR.125-625 13Mci-13Nov.4 66' 67'/, Obl.-leening 1867/69 at 20-100 Mei-Nov. 4 74'/,, 75 Spanje, Obl Buit. 1867/69 Piaa. 200-4800 28% 28'/,, Dito, dito 1876 200-1200 2 4o% 45 Dito, Binnenland Pea. 1000-5000 26"/,, Dito, dito 1876 500-5000 2 46 Turkije, O.A.S.1865 at 50-100 13Jan-13Jnli 5 12 11% Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 13'/, 13'/, 4 69 69 3 22"/,, 22"/,, 8 12'/, 12 6 15'%, 16'/,, Dito, dito 1872 6 12%. 12'/, Venezuela, Obligatien 1881 3 38".',, 39'/, Nederland, Ned. Iud. Handelab. Aand. 117'/, Amerika Aand. Maxwell lamd Gr. Comp. 25 26'/, Nederland, N Centr. Spoorw. Aand. f 250 47'/,, 47'/, Dito, dito gestemp. Oblig. f 235 73 73'/, Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 1875 5 76 [talie, Zuid-ltal Spoorweg Obl 3 51",. 51'/, Polen, Wara.-Weenen Aandeel 67% 67 Rusland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand 5 121'%. 122'/, Dito, Hypoth. Obligatien 3 61 Dito, Baltiache Spoorw. Aand 8 47 47% 83'/, 83% 5 87 Dito, Morschansk-Syaran Aand 5 61% 86',, 62'/, Dito, Orel-Vitebak Oblig 5 86'/, 5 86' 86'/, Dito, Rinachk-Wiaama Aand 5 61 60'/, Dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 100—1000 5 56"/,, 56 Amerika, Buffalo Pittsb. W. Sp. C. V. A. 35 Dito, Canada South Cert. v. Aandeel 51'/, 50% Dito, Chic. Cert. v. Aandeel Preferred 140'., 138 Dito, Illinois Cert. v. Aand 133' 133% Dito, Lorna San Pr. Aand. le Pref. 91'|, 90% Dito, dito Preferred 52'/, Dito, Mich. Centr. Cert. v. Aand 83 81»/, Dito, Miss. lncomebonda 63*/,, 62", Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert. 35»/, 35'/,, Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. 1' 3"/„ 104 Dito, Wabash St. L.&Pac. Ct. v. Aand. 58 57'/, Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 3 105 Dito, dito dito f 100 8 109»/, 109»/, Hongarije, Theiss Spoorweg 4 92'/, 93 4 100'/, 5 107'/, 143 143'/, Dito, Stad Weenen 1874 104'/, 105 Rusland, Staataleening 1864 5 132 5 128 128 3 13'/, 18%, Getrouwd HENDRIK WENINK en van Enkhuizen MARGARETHA ÏAUBER, diemede namens wederzijdsche betrekkingenhun hartelijken dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling vóór en bij de voltrekking van hun huwelijk ontvangen. Heiloo 11S April 1882.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3