idittnenlanb. te verklaren dat het diplomatiek verkeer met dat Va- tikaan officieel en onder voorkennis van het Parlement moest geschieden. Minister Gladstone bestreed dit voorstel. De beweringdat de heer Errington als Engelsch zaakgelastigde bij het Vatikaan optradwas niet anders dan een verzinsel. Deze keerde alleen om bizondere redenen naar Eome terug hij stelde namelijk levendig belang in de verheffing van mgr. Mc. Cabe tot kardinaal. De regeering had geen gewisselde stuk ken achtergehouden om de eenvoudige reden dat er geen stukken bestonden. De minister van buitenland- sche zaken had zich indertijd van den heer Errington bediend, om zekere mededeelingen omtrent den toestand in Ierland aan het Vatikaan te doen toekomen maar die mededeelingen hielden noch voorstellen, noch eischen in. Op dit oogenbiik was de heer Errington met gee nerlei zending bij het Vatikaan belast. De voorgestelde motie werd daarna zonder stemming verworpen. FRANKRIJK. De minister van justitie heeft bij de Kamer het volgende wetsontwerp tot wijziging van art. 330 van het Wetboek van Strafrecht ingediend: Art. 1. Met gevangenis van drie maanden tot twee jaren en eene boete van 8 tot 1500 worden gestraft 1°. iederdie in het openbaar eena aanranding pleegt tegen de eerbaarheid 2". de bedrijvers van hande lingen tegen de goede zeden door zedekwetsende ge schriften, gedrukte stukken, plakkaten, gravures, schil derijen zinnebeelden en voorstellingenin openbare plaatsen of bijeenkomsten verkocht uitgedeeldten toongesteld of aangeplakt; 3°. de bedrijvers van derge lijke handelingen door middel van zedekwetsende rede voeringen liederen of kreten op openbare plaatsen of bijeenkomsten uitgesproken of aangeheven. Art. 2. De medeplichtigen aan deze handelingen overeenkomstig art. 60 van dit Wetboek zullen tot dezelfde straf worden veroordeeld en de vervolging zal geschieden voor de correctioneele rechtbank overeen komstig het gemeene recht en naar de regelen van het Wetboek van Strafvordering Art. 3. Alle met deze wet strijdige bepalingen wor den afgeschaft. Den 24 zijn de algemeene raden in de verschillende departementen geopend. Tot nog toe is niet gebleken, dat daarbij iets bizonders voorviel. ITALIË, Op 31 December 1881 telde dit rijk blij kens de gehouden volksstelling 28,451,943 inwoners tegen 26,801,154 tien jaren vroeger. Van Januari 1872 tot December 1880 hadden 1,723,845 meer geboorten dan sterfgevallen plaats en in 1881 alleen 270( 00 meer- In het zuiden des rijks nam de bevolking meer toe dan in het midden en het noorden. Den 12 kwam de Kamer weder bjjeen, doch telkens konden de vergaderingen niet doorgaan doordat geen voldoend aantal leden aanwezig was. Eerst den 17 ving de beraadslaging aan over het wetsontwerp, waarbij aan den minister van oorlog een crediet van 61,000,000 wordt verleend tot bestrijding van buitengewone uit gaven verdeeld over de vijf eerstvolgende jareD. Een der eerste sprekers de heer Perazzi oud-secretaris- generaal van het kabinet-Sella verklaarde zich bereid voor het ontwerp te stemmen, maar niettemin zich ge noopt te gevoelen, bizonder de aandacht te vestigen op het groote gewicht van dat voorstel uit een geldelijk oogpunten als zijn gevoelen uit te spreken dat de maatregelen door den minister van financiën voorge steld tot handhaving van het evenwicht op de staats- hegrootingonvoldoende waren geweest met het oog op de eischen door deze nieuwe wet aan de schatkist gesteld. OOSTENRIJK-HONGARIJE. In eene vergadering van de commissie der hongaarsche delegatie werd door den minister van buitenl. zaken verklaard, dat de hou ding van Servië en Montenegro onberispelijk en nergens een spoor van russische woelingen aan te wijzen was. De russische zaakgelastigde had geheel gehandeld zooals het behoorde. De gevangenneming van den heer Evans was op gerechtelijk bevelschrift geschied daar hij be schuldigd was van met de opstandelingen betrekkingen te onderhouden en geschriften opgesteld te hebben in slavischen aan Oostenrijk vijandigen geest. Het onder zoek was nog niet afgeloopen. Andere woelingen van buitenlanders waren niet gebleken. De betrekkingen met de buitenlandsche mogendheden waren en bleven allerbevredigendst en er bestond gegronde hoop, dat zij niet zouden gestoord wordenonvoorziene voorvallen natuurlijk uitgezonderd. De oogmerken der regeering ten aanzien van den toekomstigen toestand der bezette landen waren nog geheel dezelfde als toen tot de be zetting werd overgegaan haar doel was, de banden met die landen steeds nauwer aan te halen en de bevolking te overtuigen dat haar stoffelijk en zedelijk welzijn slechts door aansluiting bij Oostenrijk-Hongarije bereik baar was. Tot bereiking van dit doel was rijp overleg met alle betrokkenen een vereischte. De commissie vereenigde zich met het aangevraagde crediet, waaraan zij bet bedrag alleen met 2 miljoen florijnen wil ver minderen. van u uitgaatzou u deze stap zeker geen nadeel berokkend hebben 1" „Inderdaad, mij werden de voordeeligste en schoon ste posten aangeboden maar ik wees ze af! Waar om kan ik mijzelf niet verklaren het was waanzin het duister gevoel „hoop" te willen noemen wat kon, wat mocht mijn hart hopen 't kan zijn dat ik be greep, dat hier te lande nog een ruim veld voor mijne eergiergheid openstond genoegik bleef daar waar ik begraven heb wat mijn leven tooide Weer volgde er een lang stilzwijgen. Hans Heger nam de courant op en deed alsof hij ijverig las 1 Daar naderden op eens zware, ongelijke schreden de deur zij werd open gerukt en Boris vertoonde zich op den drempel, bleek en met wijd open gespalkte oogen, als had hij een spook ontmoet. Hij legde den brief, welke de politie-agent hem gebracht hadop de tafel, zette zich op een stoel en verborg het gelaat in de handen. Wordt vervolgd. RUSLAND. Volgens de Golos is te Moskou aan ongeveer 5000 israëlieten het verblijf ontzegd en be ginnen de israëlietische apothekers hunne winkels te verkoopen. Volgens de Köln. Zeitung is de politie aldaar onverbiddelijk gestrenghet bevel om de stad te verlaten komt plotseling en voor de belanghebbenden zelfs gewoonlijk onverwacht. Met groot verlies moeten zij dadelijk hunne zaken aan kant doen en elders hun brood gaan zoeken en een nieuw leven beginnen. Men kan zich moeielijk verplaatsen in den pijnlijken toestand dier menschen die niet eens tegen zulke maatregelen kunnen opkomen en wier zedelijk en lichamelijk lijden niet te beschrijven is. Allen, grijsaards zieken, vrou wen kinderen niemand uitgezonderd, worden verban nen. Ook duitschers schijnen te Moskou veel te lijden te hebben. In de week voor Paschea vielen in het gouvernement Cherson eenige ongeregeldheden voorwelke door de regeeringsbladen als zeer onbeduidend werden voorge steld. Da bladen van Odessa behelzen te dien aanzien echter het volgende. Te Wolegozulowo overvielen eenige onruststokers op het marktplein israëlitische kooplieden, wier goederen door elkander werden geworpenterwijl de eigenaren afgeranseld werden. Men drong in israë litische tapperijen en woningen binnen, goot daar petro leum op den grondzoodat op vele plaatsen brand ontstond en ging toen de tapperijen vernielen, tot dat eindelijk door de tusschenkomst van eenige bezadigde lieden aan het schandaal een eind werd gemaakt. In- tusschen waren de eigendommen der Israëlieten reeds vernield. De dadelijk per telegraaf ontboden kozakken kwamen te laat. Te Odessa waren gedurende de Paasch- dagen ernstige maatregelen genomen, om eventuële on geregeldheden te bedwingen. Van de soldaten kregen alleen de matigste meest te vertrouwen lieden verlof; in alle kazernes stonden afdeelingen onder de wapenen en sterke patrouilles trokken dag en nacht door de straten der stad. Dergelijke maatregelen waren ook in andere groote steden genomen. Den 10 en 11 hebben zich op verschillende plaatsen die ongeregeldheden herhaald. SPANJE, Een amendementden 15 door een Ca- talaansch afgevaardigde voorgesteld om de regeering te machtigen het handelsverdrag met Frankrijk aan te gaan, onder bepaling, dat het ten allen tijde opgezegd zou kunnen worden mits daarvan kennis gevende één jaar tevoren, voor het gevaldat het nadeelig bleek te wer ken voor 's lands nijverheid, werd door de Cortes den 17 met 202 tegen 65 stemmen verworpen. De regeo- ring moest de geheele spaansche nijverheid en niet de zen of genen tak ten nadeele van anderen beschermen. EGYPTE. Voor een paar jaren waren in dit rijk 68653 vreemdelingen verdeeld als volgt29063 grie- ken, 14524 italianen, 14310 franschen, 3795 engelschen, 2480 oostenrijkers en hongaren1879 duitschers, 1003 Spanjaarden, 752 perzen, 358 russen, 139 amerikanen, 127 belgen 119 nederlanders74 denen44 zweden en 36 portugeezen. De meeste vreemdelingen waren in Alesandrie, te weten 42884. ZUID-AFRICA. Volgens de rechtstreeksche tot 28 Maart loopende berichten had het kaapsch ministerie aan het parlement zijn voornemen kenbaar gemaakt tot herroeping der gedane afkondiging tot ontwape ning der Basoeto's. Die maatregel had geen goed ge daan en was onrechtvaardig op hen toegepast. Het Basoeto-vraagstuk zou door ejpne te benoemen commis sie van geheel onpartijdige personen onderzocht worden en maatregelen zouden genomen worden, om voldoening te geven aan de Basoeto'sde beschaafdste aller in boorlingen. Zooveel mogelijk moesten zij hunne gron den terug verkrijgenwaarin de beste waarborg zou liggen tot herstel der orde op vreedzame wijze. Het ministerie vindt in deze staatkunde steun bij de Zuid- africaansche partij die mede voor vreedzame oplossing gestemd is. ZDID-AMERICA. Den 13 Maart werd generaal Guzman Blanco voor 4 jaren met algemeene stemmen tot president der republiek Venezuela herkozen. VEREENIGDE STATEN. Het Huis der vertegen woordigers heeft het wetsontwerp waarbij bepaald wordt, dat gedurende 10 jaren geene chineesche landverhuizers toegelaten mogen worden met 201 tegen 37 stemmen aangenomen. STATEN-GENERAAL. Tweede Kamer. De minister van justitie heeft een ontwerp ingediend tot verhooging zijner begrooting voor het loopende jaar met f 3200, voor gedeeltelijke jaarwedden van 2 nieuwe ambtenaren voor de gevangenissen (inspecteur en 2e ingenieur-architect), en met f 790,000 voor de eerste termijnen van den bouw van cellulaire gevangenissen te 's Gravenhage, Breda, Zutfen en Alkmaar en van eene gewone gevangenis te Amsterdam. In laatstgenoemde stad heeft het gemeentebestuur verlangd weder over het hulphuis van arrest en bewaring te kunnen beschik ken en is de toestand van de tegenwoordige gevange nis ellendig. De gevangenissen te Zutfen en te Alk maar zullen naar het zelfde model worden gebouwd en elk 45 a 50 cellen benevens verder benoodigde locali- teiten bevatten. Door den minister van koloniën is eene verhooging der loopende indische begrooting aangevraagdom de onderafdeeling kadastrale en statistieke opneming van 5400 te brengen op f 25,400ten einde hier te lande uit te geven den nieuwen atlas, door 2 officie- eieren van de topografische dienst in Indie de heeren J. W. Stemfoort en J. J. ten Siethoff, in hun vrijen tijd vervaardigd naar de nieuwste en beste bronnen en door hen ter beschikking der indische regeering ge steld. Nog is ingekomen een wetsontwerp tot bekrachtiging van de met de gemeente Nijmegen en den heer Brou wer te Hees gesloten overeenkomst tot ruiling van grond. Op 1 Januari 1.1. bestond de bevolking van het Rijk uit 2,034,790 mannen en 2,079,287 vrouwente zamen 4,114,077 zielen. De vermeerdering in 1881 bedroeg 53,485. Een gezelschap van 15 aanzienlijke landbouwers uit Norfolkonder geleide van sir Towell Buxton bezoekt ons land, om zich op de hoogte te stellen van onzen veestapel en na te gaan, of het in Engeland be staand verbod van invoer van levend vee uit Nederland niet opgeheven zou kunnen worden. Den 17 bevondt het zich op de veemarkt te Amsterdam, en vervolgens op de Badhoeve van mr. Amersfoort en de boerderij van den heer P. Bier te Haarlemmermeer en op den stal van den heer G. Franzen te Osdorp. Den 18 werd Haarlem en aldaar het museum op het stadshuis en de Groote kerk bezocht en na een rit in den omtrek, in het hotel Funckler gedineerd. De socialist dr. Gantz te Rotterdam bekend onder den valschen naam van B. Wijprechtis den 15 aldaar met de Harwichboot aan- en na een verhoor ondergaan te hebben naar de cellulaire gevangenis overgebracht. Bij een den 16 te Leeuwarden ontstane twist tusschen een schippersgezel en een aoder persoon, over het omwerpen van een paar glaasjes jeneverheeft eerstgenoemde iemand die hen trachtte te scheiden een stuk vleesch ter grootte van een rijksdaalder boven het rechteroog afgebeten. Den 17, 18 en 19 hebben te Amsterdam de acte als onderwijzeres verworven de dames M. Bakker, M. A. J. Kors en J. M. v. Greuningen van Amster dam C. J. M. v. d. Water en M. C. Hoflman van Haarlem H. G. Pronk van Alkmaar. Te Arnhem is den 18 aanbesteed het stichten van een vereenigingsgebouw met hotel op het terrein van den vogel- en plantentuin laagste inschrijver was de heer D. W. Magendansvoor f 158,927. In de Brakke Grond te Amsterdam werden den 18 verkocht 2 Gobelin behangsels voor 2 zalen met voorstellingen van D. Teniers en arcadische laudschap- penafkomstig uit het kasteel „de Cannenburgh" te Vaassen. Zij brachten met inbegrip der ongelden op, het eene 10,206,90 het andere 4262,50. In den gemeenteraad van Gouda werd den 18 be handeld het voorstel van B. en W., om den post voor de demping van een gedeelte der Turfmarkt te verhoogeu, om dat de laagste inschrijvingsom boven de raming was. De wethouder G. Prince verklaarde niet tot dit voorstel te hebben medegewerkt, omdat hij de voorgenomen dempingen schadeljjk voor handel en industrie achtte. Wilde men op het besluit tot demping terugkomen dan verklaarde hij zich bereid de kosten van eene nieuwe ijzeren trappenbrug op de Turfmarkta f 2500 voor zijne rekening te nemen en de steenen brug aan de Nieuwehaven voor zijne rekening zoo te doen ver nieuwen dat daaraan in geen 50 jaren herstellingen noodig zouden zijn. Daar er verscheidene leden afwezig waren is de beslissing tot eene volgende vergadering aangehouden. In den avond van den 18 terwijl men op het stationsterrein te Zwolle bezig was met het rangeeren van veewagens wilden de 3 gebroeders v Dijk vee drijvers, tusschen een paar voortgeduwde wagens door- loopen. De achterste hunner 18 jaren oud, geraakte daarbij beklemd zoodat hij 's nachts aan de gevolgen van bloedstorting overleed. Den 18 werden uit eene woning te Arnhem op klaarlichten dagmet behulp van een ladder en door het openschuiven van een bovenraam 12 zilveren vor ken en lepels gestolen die in een kast in eene binnen kamer gesloten waren. Toen hiervan aangifte bij de polieie werd gedaan deelde een agent mededat hij een onlangs uit de gevangenis te Hoorn ontslagen persoon hard had zien loopen. Deze persoon werd ontbodengeraakte in zijne antwoorden verward en eindigde met het misdrijf te bekennen. Hij had het gestolene Onderlangs in den grond begraven. De Stoomvaartmaatschappij „Nederland" keert over 1881 een dividend uit van 9 p.c. Door de plaats gehad hebbende ruil van f 517,500 5 p.cts. obligatiën 1872 in aandeelenis het maatschappelijk kapitaal nu 4,017,500. De heer Kehrer heeft zijn ontslag gevraagd als kolonel-commandant der schutterij te Amsterdam. Hij had daartoe het voornemen wegens aanstaand vertrek uit de gemeente maar zijne aanvraag is verhaast ten gevolge van het onguns ig oordeeldat de Koning den 15, na het diner ten hove over de schutterij behalve het artillerie-bataljon beeft uitgesproken. Door wijlen den heer A. A. H. v. d. Beytte Teteringen is aan het r. c. kerkbestuur aldaar een legaat van f 2000 vermaakt. Te Arnhem hebben ongeveer 30 tappers en slij ters eene vergadering gehoudenten einde eene ver- eeniging te stichtenmet het doel „de drankwet in verband met hunne belangen te brengen en eene eer lijke mededinging met het oog op de hooge lasten, hun by deze wet opgelegd, mogelijk te maken. Het bouwen van een studiehuis voor de paters jezuieten te Maastricht is gegund aan den laagsten inschrijver den heer Mijs voor f 23,500. Mevr. Beersmans heeft de aanbiedingen uit Ant werpen niet aangenomen, en blijft dus voor de rotter- damsche afdeeling van „Het Nederlandsch Tooneel" behouden. De gemeenteraad van Schijndel heeft aan den heer J. v. Hasselt te Rotterdam vergunning verieend voor een stoomtram door de gemeente gaande van 'a Hertogenbosch tot Veghel meteen zijtak naar Eindhoven. Het sloopen van de pastorie en een gedeelte der r. c. kerk te Castricum en het bouwen van eene pastorie, toren en dwarspand met koor aan de bestaande kerk is niet gegund aan den minsten inschrijverden heer P. Rings die f 72,500 vorderde. Om de bewoners van de Zeestraat te Beverwijk van goed drinkwater te voorzien, is van wege de gemeente een proef genomen met het slaan van een Nortonpomp. Men heeft op 170 voeten diepte wel helder maar ge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2