u QlUedti. Stabs-ficricüten. fiswts- cu JtlavKIbcVithcu H n> heel ondrinkbaar water verkregen. De proef zal voort gezet worden. De kamer van koophandel te Nijmegen heeft be sloten niet te ondersteunen het rotterdamsche adres aan de 2e Kamertot betuiging van ingenomenheid met de verwerping van het bandelstractaat met Frank rijk uithoofde in dat adres de mogelijkheid doorstraalt van herstel van differentiëele- of reeiprociteitsrechten. Thans wordt door de minderheid die het beschermende stelsel is toegedaan een adres ter teekening rondge zonden. De paleizen van prins Erederik te 's Graveuhage zijn toegewezen aan de prinses v. Wied die voornemens is telkeD jare met haar gezin eenige maanden in den Haag door te brengen. Daarom zal ook het paviljoen te Seheveningen niet te gelde worden gemaakt. Te Zaandam is, ter vervanging van den heer A. L. v. Voorstdie bedankt heefttot lid van den ge meenteraad gekozen de heer A. E. G. Avis, met 133 van de 237 uitgebrachte stemmen. De heer G. Kamp huis verkreeg 81 stemmen. De Leidsche Duinwatermaatschappij heeft in 1881 een voordeelig saldo van f 6932,85% opgeleverd. De prins v. Oranje heeft den predikant, Bersier te Parijs eene bijdrage van f 1000 toegezonden voor de oprichting van een standbeeld aldaar van den ad miraal de Coligny. De heer mr. A. Nijland te 's Graveubage heeft voorloopige vergunning gevraagd voor stoomtramlijnen van Zulten naar Voorst Apeldoorn en Deventer. In de veenderij onder Beets gemeente Opster- land heeft het werkvolk den arbeid gestaakt. De evang.-luth. gemeente te Amsterdam heeft een terrein van 750 vierkante ellen aan de Weteringschans bij het Frederiksplein aangekochtom daarop een nieuw weeshuis te doen bouwen. Het gesticht aan de Mui dergracht zal uitsluitend voor bejaarden gebrekkigen en zieken bestemd blijven. Het verhaal uit Nijmegen omtrent eene zoo het heette raadselachtige kwestie tusschen 2 firma's is, vol gens een ingezonden stuk in de Arnh. Courant, geheel onjuist. De firma, die om betaling eener schuldvorde ring werd aangesproken is failliet verklaardomdat zij een geaccepteerden wissel van non-betaling had laten protesteeren. Te Obdam is tot gemeente-ontvanger benoemd de heer H. Tamis, in plaats van den heer C. Ursem, die, als kastelein deze betrekking niet langer mocht ver vullen. Te Warmenhuizen hebben van de 15 gepatenteer- den voor drankverkoop in het klein 9 vergunning aan gevraagd en zal 1 zich voortaan tot het debiet van minstens 2 kannen bepalen. De heer J. Maats, geneesheer te Warmenhuizen, is benoemd tot gemeente geneesheer te Elspeet. De heer J. E. v. Voorthuizen te Purmerende is benoemd tot gemeente secretaris te Nieuwe.'kerk a. d. IJsel. - 2 Knaapjes te Kralingen één van 6 en één van 4 jaren, zijn, vermoedelijk ten gevolge van het gebruik van geverfd snoepgoed vergiftigd. Het oudste is over leden. Te Heyloo is bij herstemming tot lid van den ge meenteraad verkozen de heer J. P. Backx met 57 stemmen tegen 43 op den heer N. Apeldoorn. Door het polderbestuur van de Heerhugowaard zijn met algemeene stemmen als heemraad secretaris en penningmeester herkozen de heeren P. Rol P. Won der en O. Heemskerk. Te Obdam is in plaats van den ontslagen brie vengaarder J. Jonker, als zoodanig aangesteld J. v. Leeuwen. Curatoren van het gymnasium te Zetten hebben besloten tot verplaatsing van die inrichtingliefst in de nabijheid eener academiestad. Aangezien onlangs te Amsterdam een Ojarig meisje door eene haar geheel vreemde dienstbode van school werd gehaald, hebben B. en W. de hoofden der scho len uitgenoodigd er op te willen letten, dat de kinderen slechts door de hun bekende dienstboden worden afge haald en om mochten vreemde zich daartoe aanmel den onmiddelijk do policie te waarschuwen. Blijkens het bouwplan in verband staande met het afbreken van het voormalig paleis van Koning Willem II, het z. g. „huis zonder schoorsteenen" te 's Gravenhage, zou een 16 ellen breede „Koning Wil lem II straatevenwijdig aan het Noordeinde, loopen van den Kneuterdijk tot de Amaliastraaten van ge noemde straat een 15 ellen breede „Koningin Emrna- straat" strekken naar hef koninglijk paleis in het Noord einde met het ruiterstandbeeld van prins Willem I in het midden. Het Heulstraatje zou tot 16 ellen verbreed worden naar men zegt als de gemeente het daarvoor benoodigde terrein van den Koning wil aan- koopen. De gemeenten Hoogcarspel en Blokker hebben de goedkeuring van Gedep. Staten verkregen op verorde ningen welke het leggen van spoorstaven in of langs openbare wegen en het vervoer met tramwagens, door stoom of paarden in beweging gebrachtzonder ver gunning van B. en W. verbieden. De gemeente West- woude heeft eene dergelijke verordening ter goedkeu ring ingezonden. In de pianofabriek van de firma Neuhaus te Calear aan den Nederrijn is eene piano gemaaktwelker kla vier in bijna halfrondenalthans sterk gebogen vorm den speler in de gelegenheid stelt, zoowel in de laagste als in de hoogste octaven de houding der handen ge lijk aan die in de middenoctaven te laten blijven. Ver der heeft het instrument deze voordeelendat de ruimte voor het mechaniek en de snaren wijder, de klankbodem grooter is. Prof. Kullack moet deze piano zeer geroemd en verklaard hebbendat hij elk stuk daarop zonder bijzondere oefening zou kunnen spelen. De „American Times" weet wonderlijke dingen te verhalen van een tooneelstuk zoo als te Nieuw-Vork nog nimmer vertoond werd. Wij laten hier een korte schets der handeling volgen De „heldin een jong meisje, sterft aan het einde der eerste acte. Het scherm rijst ten tweeden male en wij bevinden ons in een snijkamer. De eereplaats onder de lijken op den voor grond neemt de heldin in een professor met verschei dene studenten treden op j zij trekken de lage tafel met het lijk tot dicht bij het orkest, en men ziet de doode ontkleed slechts door een laken bedekt, liggen. De professor neemt zijn ontleedmes en doet een snede in de borst. Men hoort een gilde heldin is uit den schijndood ontwaakt. Thans worden het geheele be drijf door, de ijselijkste middelen aangewend de zieke snikt, stuiptrekt, ijlt enz. De professor wenkt zijn as sistent deze werpt over den zieke een lang doodshemd; zoo gekleed verhaalt de heldin met lange loshangende haren en bleek gelaat hare treurige geschiedenis voor en na haar sterven. Het heeren publiek applaudisseert oorverdoovend de dames vallen bij dozijnen in zwijm de zaal is iederen avond stampvol. Te Londen komen tegenwoordig steeds meer onbe schaamde aanvallen en mishandelingen op den open baren weg voor. De toeneming daarvan werd door een rechter in Worshipstreet dezer dagen een treurig en verontrustend verschijnsel gtnoemd waaraan een einde moest gemaakt worden. Maar naar de engelsche bladen opmerken het vonnis dat hij zelf velde, zal daartoe weinig bijdragen. Hij legde aan drie knapen ven 17 a 19 jaar, die met vele anderen een winkelier in zijn winkel in Bethnalgreen overvallen en met zware riemen half doodgeslagen hadden niet meer dan vier a zes weken gevangenisstraf op. Galicie wordt sedert eenigen tijd onveilig gemaakt door twee hyena's die onlangs bij den brand van eene menagerie in een hongaarsch dorpje ontsnapt zijn. Men bespeurde de aanwezigheid dezer onwelkome gasten door dat de graven van een kerkhof nabij Stanislau waren omgewoeld. Het bijgeloof der bevolking schreef dat aan de zonderlingste oorzaken toetotdat een paar moedige mannen besloten in de kapel van het kerkhof's nachts de wacht te houden. Men zag toen de hyena's komen en hun onderzoek der graven voortzetten. Een over haast geweerschot deed hen ongedeerd de vlucht nemen en nu verkeert de bevolking van den geheelen omtrek in den grootsten angst. In een duitsch blad komt de volgende huwelijksaan kondiging voor: „Getrouwd Walter, Otto, Dr. med., uit Limburg (koningrijk Saksen), praktiseerend arts al hier, met Adems Hope, Bridget, uit Londen, Dr. med. en praktiseerend arts alhier." Omtrent den schouwburgbrand te Schwerin in den nacht van den 16 op 17 wordt nog het volgende me degedeeld Nog staande de voorstelling van „Robert en Bertram," brak de brand uit omstreeks 10 uur en wel in het garderobelokaal naar men zegtterwijl anderen bewe ren dat er reeds een begin van brand werd waarge nomen tusschen 8 en 9 uur, ter plaatse waar de ver zetstukken en andere voorwerpen van dien aard worden geborgen. Aan het publiekin den schouwburg aanwezig, werd mededeeling gedaan van hetgeen plaats had waarop men het ijzeren tooneelseherm neerliet. De groothertog richtte geruststellende woorden tot de aanwezigen en voegde er tevens de verzekering bij dat hij zijn loge in den schouwburg niet zou verlaten, voordat de laatste man uit het gebouw was gegaan. Onmiddelijk daarop gaf hij last aan de aanwezige officieren en manschappen om zooveel doenlijk mede te werken niet slechts tot het handhaven der rust maar tevens om de door schrik en angst overmande personen en die hun bewustzijn hadden verloren uit de zaal te dragen. Op die wijze kon de schouwburgzaal geheel en al worden ontruimd zouder dat eenig persoonlijk onheil daarbij viel te betreuren de orde werd dan ook geen oogenblik gestoord. Intusschen nam de brand allengs in hevigheid toe en niet voor omstreeks middernacht had men het vuur bedwongen maar van het gansche gebouw, door Dem- Ier van 1832 tot 35 opgetrokken, is niets overgebleven dan zwartgebrande muren. De belende huizen heeft men echter kunnen behouden. Van de garderobe is niets gered de bibliotheek en al de daarin aanwezige muziek heeft men in veiligheid kunnen brengen. Een van de leden der vrijwillige brandweer, die bij dit onheil dienst heeft gedaan is gedood bij de pogin gen door hem aangewend om anderen te redden daar enboven hebben verscheidene leden der brandweer meer of minder ernstig letsel bekomen. De directeur der Siciliaansche bank Bartolo Nator, tevens oud-burgemeester van Palermoreed bijna dage lijks uit Palermo naar eene eenigzins afgelegen laud- hoeve in den omtrek. Den 12 werd hij te Cacamo door 5 rooversdie met die gewoonte bekend schij nen te zijn geweest, opgelicht. Zij eischten een los prijs van j 37500. Er werden militairen uitgezonden om hem op te sporen tegen betaling van f 25000 is hij door de roovets vrijgelaten. In den nacht van 10 op 11 April heeft het in Frank rijk zeer hard gevroren. Volgens de berichten uit de departementen, waar de meeste wijngaarden en vrucht- boomen zijn, heeft die vorst daaraan aanzienlijke schade toegebracht. Door het warme zonnige weder van Maart waren de wijngaarden en vruchtboomen juist verder ontwikkeld dan gewoonlijk om dezen tijd van het jaar. In Elzas-Lotharingen viel bovendien zeer voel sneeuw. Bij eene ontploffing van mijngas in eene steenkolen mijn niet ver van Durham in Engeland, werden 35 werklieden gedood en 6 gewond. In den nacht van 16 op 17 is aan het centrale post kantoor op het Carousselplein te Parijs een belangrijke diefstal van brieven met geldswaarde gepleegd. De dieven, die zich waarschijnlijk des avonds hadden laten insluitenbraken eene kast openwaaruit zij 134 aangeteekende brieven, slechts een klein deel van den inhoud dier kastzich toeeigenden. Bij gelegenheid van eene wandeling van een regiment infanterie te Parijs werd met goed gevolg gebruik ge maakt van een telephoon tot het overbrengen der be velen van den koloneldie aan het hoofd der troep liepnaar den kapitein van de achterhoede. Te Athene wordt op goeden Vrijdag des avonds eene processie gehoudenwaarbij de geestelijkheid, met de militaire muziek aan het hoofdmede gaat. De geheele bevolkingzonder onderscheid van rang of stand neemt daaraan deelieder met eene waskaars in de hand. Aldus trekt de stoet de geheele stad door, terwijl overal vuurwerk en voetzoekers afgestoken wor den en sommige straten geïllumineerd zijn of van tijd tot tijd met bengaalsch vuur verlicht worden. Op het oogen blik dat deze processie voor bijna veertien dagen de kerk Zoodaïon zou verlaten, viel een stuk pleisterkalk van het gewelf van dat gebouw op de hoofden der vrouwen waardoor een groote schrik ontstond die nog toenam door het geroep van brand. Terwijl de gees telijkheid door de deur van de sacristy vluchtte drong de menigte naar de groote deur, die tengevolge van den grooten aandrang der lieden, die den uitgang trachtten te bereiken dicht ging. Daarop ontstond een onbeschrij- felijk tooneel van verwarring en het aantal slachtoffers zou zeer aanzienlijk zijn geworden, zoo niet een schild wacht die buiten stond de deur opengebroken had. Er zijn nu toch nog elf dooden te weten 7 vrouwen, 1 man en 3 kinderen en tal van gewonden. By het te Amsterdam gehouden examen voor onderwijzeres is den 19 geslaagd mej. H. G. Pronk, alhier. BURGERLIJKE STAND. GETROUWD. 20 April Dirk Goversen Hendrica Schermerhorn. GEBOREN. 18 April. Jan Erederik, Z. van Jan Erederik Meijer en Anna Veltman. Anna Petroneüa, D. van Elias George Biskanter en Maria de Geus. 19 DirkZ. van Cornelis Johannes Geels en Helena Maria Plas. OVERLEDEN. 19 April. ChristiuaD. van Willem Koster en Jantje van der Meer, 9 w. Eolkert Hesscl Leis, 52 j. 20 Jan Pie, 68 j. VEILING VAN VASTE GOEDEREN. 19 April. Door den Notaris GOUWE. Winkelhuis, N.Z. Luttik-Oudorp, te Alkmaar, sectie B, 178. Strijkgeld C. Stammes f 1520, (Afslag 26 April). AMSTERDAM. pCt 19 ApriL 20 April. beierland. Cert. N. W. Schold 21 67 67'», Dito, dito 3 81% 81'/, Dito, dito 4 102'), 101% Dito, Obligatien dito 1878 4 102%. 102'/, Ooitenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 68%, 63%, Dito, dito Febr.-Aug. 5 03% 63% Dito, «ilver Jan.-Jali 5 64' 64", Dito, dito April-Oct. 5 64s 64'/, Dito, goud 8. 200-1000 4 79 79 Rutland, Ob.H.&C.1798/1815 f1000 Jan. 6 95"%. 96'/, Cert. Inschr. 6e serie 1855 Z.R.500 Ap.-Oct. 5 77% 77 Obl. 1864 Amst. f 1000 April-Oct.... 5 92%, 91% Dito 1866 5 91% 91% Dito 1877 «e 200-100 Jan.-Juli 5 88'/, 88 Dito ditoOost.ZR.100-1000 13Juli-18Dec. 5 54'/, 63'/. Dito dito 2e serie 13 Jan.-13 Juli 5 54 54'/, Dito 1873 gecons. 50-100 Juni-Dec. 5 84 84% Dito 1860 2e leening 100 4f 83 82s/, Dito 1875 gecons. o50-100 Apr.-Oct. 76'/, 76 Dito 1880 gecons. ZR.126-625 13Mei-13Nov.4 67% 67'/, Obl.-leeuing 1867/69 20-1C0 Mei-Nov. 4 74'%, 74% Spanje, OblBuit. 1867/69 Pias. 200-4800 28 28 Dito, dito 1876 - 200-1200 2 45 Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 26%, 43'/, Dito, dito 1876 - 500-5000 2 Turkije, O.A.S.1865 50-100 13Jan-13Jnli 5 ll"/i. Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 13'%, 13% Egypte, Obl. leening 1876 4 67s/, 67s/, 22% Mexico, Obligation 1851 3 22% 3 H"ll« 12 Peru, Oblig. leeniug 1870 6 15"/,. Dito, dito 1872 5 12%, 12% Venezuela, Obligatien 1881 3 38"/,, 88'/, 119% Nederland, Ned. Ind. Handelsb. Aand. 118% AmerikaAand. Maxwell Land Gr. Comp. 25%, Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 48% 48 Dito, dito gestemp. Oblig. f 235 73'/, 73% Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 1875 5 76 Italië, Znid-Ital. Spoorweg Obl 8 51%, 51% Polen, Wars.-Weeuen Aandeel 67s/, 67 5 122 123 Dito, Hypoth. Obligatien 3 61'/, 61'/a Dito, Baltische Spoorw. Aand 8 47'/,. 47'/, Dito, Jelez-Griasi Oblig 5 83'/, 83 Dito, Jelez-Orel dito 5 87 86'/, Dito, Morschansk-Sysran Aand 5 62 62s/, Dito, Orel-Vitebsk Oblig 6 86'%, 86% Dito, Poti-Tiüis Oblig. f 1000 5 87'/, 86% Dito, Riaschk-Wiasma Aand 5 61%, 61 Dito, Z.-W. Spoorw. Aand. 100—1000 5 57»/,. 57s/, Amerika, Buffalo Pittsb. W. Sp. C. v. A. 34% 31s', Dito, Canada-South Cert. v. Aandeel 48'/,, 49 Dito, Chic. Cert. v. Aandeel Preferred 139 Dito, Illinois Cert. v. Aand 132 V, 132'/, Dito, Louis San Fr. Aand. Ie Pref. 90 91 Dito, dito Preferred 50 79% 80 Dito, Miss. Incomebonds 61»/,, 62 Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert.. 35 35 Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. 105 104'/, Dito, Wabash St. L.&Pac. Ct. v. Aand. 53"/,. 54s/, Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 3 104'/, 105 Dito, dito dito f 100 3 108% 108'/, Hongarije, Theiss Spoorweg 4 93%, 93 Ooitenrijk, Staatsl. 1854 4 100% 107'/, 100s/, Dito, dito 1860 5 Dito, dito 1864 143s/, 143s/, Dito, Stad Weenen 1874 106'/, Rutland, Staatsleeniug 1864 5 133'/, 132% Dito, dito 18G6 5 130 129 3 13 'It 14%,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3