iSuiteulaub. BiuuetiUub. zelfs de uitoefening van sommige takken van handel was hun verboden. Alleen de kleinhandel en de geld handel bleven hun over, en daarop legden zij zich met grooten ijver en taai geduld toe. Die toestand duurde tot in het begin van deze eeuw. En zou men nu mis schien meenen, dat de slechte vruchten van die eeuwen van vervolgingonderdrukking en vernedering ook bij hen zich niet hebben vertoond? Welk wapen bleef hun over dan de listen hoe dikwijls was opzettelijke mis leiding noodig om zich aan dreigende gevaren of be- rooving te onttrekken. Ongetwijfeld toen de Joden zich bijna uitsluitend met kleinhandel en geldhandel, met het leenen en voorschieten van gelden bezig hiel den, kwamen er ook schacheraars en woekeraars onder hen voor, en een woekeraar moest toen wel een Jood- sche woekeraar zijnomdat zich bijna geen anderen met die bedrijven bezig hielden; sedert ecnter de Chris- x tenen denzelden handel zijn gaan drijven hebben zij trouw hun evenredig aandeel onder de schacheraars en woekeraars opgeleverd maar de overlevering is taai en daarom blijft het volk spreken van „Joodsche woe keraars met miskenning van alle rechten die som mige Christenen op dien naam kunnen doen gelden. Kan al de Russische Regeering de vooroordeelen en wanbegrippen van het volk niet uitroeien zij kan ten minste zorgen dat zij zelve er geen voedsel aan geeft'. Vóór alles is daarom noodig dat zij de Joden wat het recht en de burgerlijke en staatkundige bevoegd heden betreftbehandelt als menschen van gelijke be weging als hare brave Christenonderdanen. Dat be booren overigens overal in het gewoon maatschappelijk leven allen te doendie zich nu nog over sommige eigenaardigheden der Joden beklagen. Wilt gij niet, dat zij zich te veel aaneensluiten en zich min of meer vijandig en wantrouwend tegenover de Christenen ge dragen waartoe zij vroeger veiligheidshalve wel ver plicht waren behandelt hen als uw gelijken als uwe broederen en de scheidsmuur zal wegvallen om voor onderling vertrouwensamenwerking en wederkeerige ondersteuning plaats te maken. DUITSCHLAND. De bondsraad wordt gezegd het tabaksmonopolie te zullen aannemen nu Beijeren be sloten heeftuit beleefdheid jegens den Keizer vóór te zullen stemmen, erop rekenende, dat de rijksdag het toch verwerpt. De Keizer werd bij zijne aankomst te Wiesbaden door het plaatselijk bestuur ontvangen en reed in een open rijtuig door de versierde straten naar het paleis overal toegejuicht door eene talrijke menigte. ENGELAND. De gemeenteraad der City te Londen besloot, den Koning der Nederlanden bij zijn aanstaand bezoek een welkomstadres aan te bieden in een gouden kistje. Verder zullen in Guildhall ter eere van den Koning en de Koningin feestelijkheden plaats hebben, waarvoor een bedrag van f 24000 beschikbaar is ge steld en bij welke gelegenheid het adres plechtig zal overhandigd worden. De uitnoodiging is door den Ko ning en de Koningin aangenomen. De Times ziet in de benoeming van den heer von Gier» tot minister van buitenlandsche zaken een blijk van de begeerte van den Keizer van Rusland om den vrede te handhaven. Door de benoeming van een goed- gezinden minister van buitenlandsche zaken heeft Rus land een zóó goeden waarborg voor zijne vredelievend heid gegeven als men had durven hopen. De jury te Reading heeft den 19 Maclean, die voor eenigen tijd een schot loste op het rijtuig der Koningin en daarom te recht stond wegens hoogverraadniet schuldig verklaard op grond van verstandsverbijstering en alzoo van niet toerekenbaarheid. Geruchten, dat de regeering voor Ierland eene nieuwe beteugelingswet zou indienen, worden van verschillende zijden tegen gesproken. Te Londen is eene vereeniging opgerichtdie ten doel heeft aan die stad eene betere vertegenwoordiging in het Lagerhuis te verzekeren daar zij thans met hare 3% miljoen zielen evenzeer 22 afgevaardigden heeft als 22 kleine gemeenten met te samen 134000 inwoners. zeide goedig: „Gij zijt beiden geholpen gij zijt goed verzorgd en hij krijgt eene vrouw met vermogen en kan carrière maken Deze woorden bleven mij altijd bij ik sloeg Hartmuth von Brnck in stilte gade en vond niet slechtsdat hij zeer eergierig en zuinig was. maar bemerkte ook dat hij vóór mij eene andere bemind had. Kan men dan twee menschen beminnen, zonder dat de liefde van een hunner gehuicheld was? Wan trouwen en ijverzucht folterden mij zoozeer, dat ik er reeds op wilde aandringenons huwelijk uit te stellen. Dat was echter niet noodig want mijn bruidegom deelde mij zelf mededat hij zoo spoedig mogelijk naar de residentie moest Hij verlangde uitstelvoor hij het gevreesde juk op zich nam hij had mij niet noodig slechts mijn ellendig geld. Ik zeide hem koel vaarwel en leefde als in een koorts van angst en twijfelzelfs de twijfel die toch nog altijd een gelukkig einde kan hebben, werd mij ontnomen. Hartmuth schreef, dat zijne vorige beminde eveneens in de residentie was, ziek stervende, en hij had aan de smeekingen van haren vader toegegeven om voor haar verloofde te spelen Hij geloofde dat mijn edel hart hem die vrome bedriegerij zon vergeven. De co- medie aan het sterfbed te vergeven en aan die met de levende te gelooven dat was te veel De aarde brandde mij onder de voeten ik dorstte naar wraak. In datzelfde vuur raapte ik mijne kleedingstukken bij elkander en verwijderde mij uit de murendie mijn geluk en de hoon, mij aangedaan, hadden gezien. Verraden, verstoten, verlaten reisde ik rond, in verscheidene steden bleef ik eenigen tijden weder verjaagd door het wantrouwen dat mijn onrustbe schroomdheid en jeugd bij een ieder opwekten. Eindelijk weerstond ik het koortsachtig verlangen van mijn hart niet langer, ik besloot de trouwelooze in mijn lot stoutmoedig onder de oogen te zien en reisde naar de residentie. Lagerhuis. Den 19 werd met 87 tegen 85 stem men bij tweede lezing aangenomen de door de regeering ondersteunde wetbepalende dat de kiesdistricten de kosten der verkiezingen dragen, en dat, waar verschei dene candidaten zijn de meerderheid der gezamenlijke stemmen ter verkiezing noodig is. Anders moet eene nieuwe verkiezing plaats hebben waarbij betrekkelijke meerderheid voldoende is. Den 20 deelde de onder-minister van buitenlandsche zaken mede, dat de regeering aan Turkije en Egypte aanbevolen had het sluiten eener overeenkomst met Italiëter bepaling der rechten van dat land op het grondgebied van Assabbai. Zij meentdat die over eenkomst in het belang van Egypte zou zijn omdat daardoor de zonder overeenkomst mogelijke verwikke lingen voorkomen werden en van Italië de erkenning der Souvereiniteit van den Sultan en van het gezag van den Onder-koning over de westkust van de Roode Zee verkregen werd. Bij die overeenkomst was bepaald, dat de nederzetting te Aseab zuiver een handelskarakter had en was verboden liet handel drijven in wapenen en slaven. Egypte had het sluiten dier overeenkomst van de hand gewezen doch de onderhandelingen wer den nog voortgezet. Daarna ontstond eene door de aanhangers van Parnell uitgelokte beraadslaging. De iersche afgevaardigde Redmond liet zich ontvallen ^wan neer minister For ster een eerlijk staatsman, een eerlijk menscli was." De Voorzitter verlangde terugneming dier woorden, waaraan die afgevaardigde gevolg gaf onder bijvoeging dat hij het betreurdedat de waarheid niet gezegd mocht worden. Met 207 tegen 12 stemmen werd hij daarop voor den verderen tijd der zitting geschorst. De heer Lennox stelde voor, om uit aanmerking van de geduchte uitbreiding der vloten in het buitenland waarin hij gevaar voor den engelschen handel zag de vloot te versterken. In de daarop gevolgde beraad slaging verklaarde de onder minister van marine dat eene vergelijking met de Jransche vloot bevredigende uitkomsten opleverde. Erankrijk had 11 pantserschepen in werkelijken dienst en _9 in reserve Engeland daar entegen 26 in werkelijken dienst en 23 in reserve. Buitengewone credieten voor den aanbouw van schepen waren onnoodig wanneer Erankrijk na uitvoering aan het tegenwoordige plan te hebben gegeven geen ver dere uitbreiding aan zijne vloot gaf. Zonder stemming werd het voorstel verworpen. ERANKRIJK. De aartsbisschop van Rennes en de bisschop van Angers hebben herderlijke brieven uitge vaardigd, waarin de strekking der nieuwe onderwijswet afgekeurd en de stichting van katholieke scholen aan bevolen wordt. Den 16 hadden de verkiezingen plaats ter aanvulling der vacaturen in de gemeenteraden die volgens de onlangs aangenomen wet de burgemeesters moeten be noemen. Over het algemeen vielen de verkiezingen in republikeinsehen geest uit op sommige plaatsen wer den de clericale candidaten gekozen alleen door de bizonder slechte opkomst der kiezers. Te Bességes werd gekozen de hoofdaanlegger der onlangs aldaar plaats gehad hebbende werkstakingen en toen tot tien maan den gevangenisstraf veroordeeld. De gemachtigden van 96 kamers van koophandel hebben in eene dezer dagen te Parijs gehouden bijeen komst verklaard het afbreken der onderhandelingen met Engeland over een uandelsverdrag te betreuren en den wensch geuit, dat die onderhandelingen zoo spoedig mogelijk hervat mochten worden, al ware het door toe geven op de rechten voor linnen en katoenen bewerkte stoffen. Van dit besluit is aan Engeland officiëele mede- deeling gedaan. ITALIË. De pruisische gezant von Schlözer vroeg bij den Paus eene audiëntie aan ter overhandiging zijner geloofsbrieven. Den kommandant van het nederlandfch eskader, dat voor Civita-Vechia ten anker lag werd met zijnen staf den 16 een feestmaal aangeboden door den Koning versierd met het grootkruis der orde van den Neder- landschen Leeuw, en de Koningin. Men beweert dat de hartstocht blind is ik be merkte dat de vertwijfeling mij helderziend maakte en mij een uitweg toonde die ik in rustiger oogenblikken nauwelijks zou hebben gevonden. Ik noemde den koet sier, dien ik met achterlating van mijn koffers aan het station huurde, slechts den naam van den generaal, den naam, die immers ook Hartmuth's bruid voerde en hij bracht mij voor een groot statig gebouw waar ik uitsteeg en bem zijn afscheid gaf. Aan de andere zijde der breede straat was een koffiehuis. Stouter dan gewoonlijk ging ik naar binnen en ver langde in de damessalon te worden gebracht. De kellner verontschuldigde zich er was geen damessalon, maar de eigenaar had een eigen salon wier vensters op de straat uitzagen en wanneer de dame zich daar heen wilde begeven zou zij daar ongestoord kunnen zijn. Nooit in mijn leven voelde ik een zoo volkomen ijzige bedaardheid in mij, als in dat uur het oogenblik der beslissing was daar. Alhoewel bet minder verhevene, het gevoel van nietigheid in ons zich zeiven van smart in allerlei bochten kronkelt, ontvouwt toch ook het onster felijke tegelijker tijd zoo groot, zoo machtig zijn wie ken dat wij den heerlijken moed der martelaren kun nen begrijpen. Ik was niet zeer godsdienstig voor ik Hartmuth leerde kennen. Niemand had mij voor dien tijd genoeg lief gehad om mijn afgetrokken gemoed het begrip der eeuwige genade en barmhartigheid dui delijk te maken. En nu had hij, mijn onderwijzer, zijne eigene lessen verlochend door den weg van trouw en waarheid te verlaten. Wie zich echter door hemel en aarde verstooten ge voelt, vreest ook niets meer. Genoeg, mijn vastberaden houding opende voor mij de salon van den eigenaar van het café en mijne groote bestellingen op alle mogelijke voorwerpen in haar vertrek (ik wilde er lang blijven om Hartmuth te kunnen gadeslaan), opende mij haar praatzieke mond. Slot volgt. Op 15 en 17 April zijn uit de Nederlandsche Vischkweekerij te Velp ruim 20000 eenjarige zalmen in den Rijn bij Arnhem en in den IJsel bij de Steen- weerd vrijgelaten. Den 18 isnabij het oude stationsgebouw der staatsspoorwegen te Utrecht, de 69jarige spoorwegar beider S., dievan het Sterrenbosch naar het station gaande, kortheidshalve de rails overstak, door den naar 's Hertogenbosch stoomenden trein gegrepen en over reden zoodat zijn deerlijk verminkt lijk op korten af stand werd gevonden. Op Texel heelt zich den 18 een ongehuwd jong man door ophanging van het leven beroofd, in dezelfde schapenboet, waarin een ander jongmensch eenige maan den geleden op dezelfde wijze een einde aan zijn leven had gemaakt. Misbruik van sterken drank wordt als de aanleiding beschouwd. Den 18tegen den avond, is in de Eierlandsche gronden gestrand en verbrijzeld het schip Robert en Paul kapitein Harder. De reddingboot werd spoedig naar de strandingplaats gevoerd maar kwam toch te laat om de 7 opvarenden van den dood te redden. Langs de kust zijn vele vaten wijn en stukken wrakhout aangespoeld. In eene den 19 gehouden vergadering der amster- damsche kiesvereeniging „Burgerplicht" is het bekende rapport van eenige gedelegeerden van liberale kiesver- eenigingen over kieswethervorming behandeld en na discussie met 41 tegen 13 stemmen aangenomen. Eene door den heer d' Ablaing voorgestelde motie, luidende: „De vergadering, overwegende, dat de census niet lan ger grondslag van kiesbevoegdheid mag zijn verklaart dat Grondwets-berziening dringend gevorderd wordt" werd niet in stemming gebracht, daar de vergadering zich tegen hare behandeling verklaarde. Een voorstel van den heer Sassen om den wensch uit te spreken, dat censusverlaging, groote districten en evenredigheids stelsel gelijkelijk en zoo spoedig mogelijk worden inge voerd bij een wetsontwerp, verwierf slechts 8 stemmen. De gemeenteraad van Haarlem heeft den 19 aan de firma P. P. Burke Co., te Parijs, vergunning ver leend om, tegen betaling eener jaarlijksche vergoeding, op 4 plaatsen kiosken voor den verkoop van dagbladen enz. en op 4 andere plaatsen standpalen voor het doen van aanplakkingen op te richten, zooals er reeds sedert 25 jaren te Parijs bestaan. Overeenkomstig het advies der commissie van financiën is met 14 tegen 5 stem men verworpen het plan van het comité tot het stichten van een nieuwen schouwburg met winkels enz.ter plaatse van het proveniershuis (uitgifte eener leening van 4 ton of waarborg van interest en aflossing daarvan; subsidie van f 5000 voor 15 jarenafstand van het terrein tegen f 1 's jaars tot de leening is afgelost, om het dan over te dragen voor f 100,000). Omtrent het voorstel van B. en W. (vermindering der leening tot 3 ton, weglating van het subsidie, stem van den raad in de bestuursvergaderingen der vennootschap onder werping van jaarlijksche begrooting en rekening aan den raad) werd door de commissie van financiën mede afwijzend geadviseerddoch is nog geene beslissing genomen. Bij kon. besluit van 19 dezer is het tarief van het kanaal-en havengeld op het Noordzeekauaal en de zijkanalen voor onbepaalden tijd verlengd. Vroeger geschiedde dit slechts voor één jaar, zoodat het uitzicht op de vrije vaart geheel wordt weggenomen. Te Grafhorst is in den morgen van den 20 in eene diepe sloot gevonden het lijk van G. v. d. Berg, stekenbakker te Kampendie den vorigen avond ten huize van G. Veneman, aan den Kamper zeedijkmet iemand uit Grafhorst twist gekregen en met dezen in hevige woordenwisseling van daar gegaan was. Bij den verdronkene werd nog 100 gevonden zoodat aan geen plan van berooving kan gedacht worden. De overledene was een oppassend huisvader, die eene vrouw met 8 jeugdige kinderen nalaat. Den 20 werd door de heeren v. Rouenda! Co. te Amsterdam aanbesteed het bouwen van eene ijzer gieterij en smederij op de terreinen van de voormalige stoomtimmerfabriek „de Snelheid", te Nieuweramstel. Minste inschrijver was de heer E. R. Kuipers voor f 18,560. Door tusschenkomst van den heer dr. J. H. Dun. ner, te Amsterdam, die zich eenige andere heeren heeft toegevoegd zijn den 20 per stoomschip Jason 15 rus. sische joodsche vluchtelingen naar America vertrokken In den gemeenteraad van Kralingen werd den 20 behandeld de door B. en W. ingediende verordening op den kinderarbeid. Art. 1 bepalende dat zijdie kinderen beneden de 12 jaren gedurende de schooltij den arbeid lieten verrichten zouden beboet worden vond bij de meeste leden die alleen straf verlangden voor hen die kinderen van anderen deden arbeiden geen bijval en werd verworpen. B. en W. trokken daarop de verordening in: Bij de begrafenis van den kapitein ter zee v. Goens, den 20 te 's Gravenhage, was de prins v. Oranje, die een prachtigen zilveren krans van eikeblaren en rozen met inscriptie gezonden hadvertegenwoordigd door H. D. adjudant, den luit.-kolonel Hojel die, op 's prinsen verlangen bij het graf getuigde, hoe trouwe dienaar en vriend de Vorst door den dood van zijnen adjudant v. Goens verloren had. Bij kon. besluit van 20 April is tot heemraad van den polder de Schermeer benoemd de heer G. de Jong. De commissie tot het stichten van een concert gebouw te Amsterdam heeft tot dusverre nagenoeg 5/8 van het gevraagde kapitaal (circa f 251,000) geplaatst. De gezondheid van den prins v. Oranje moet nog steeds weinig bevredigend zijn. Z. H. ligt nu bijna 3 maanden te bed en verlaat dit ook niet om te eten. Hij verkeert nog altijd in een toestand van volslagen melancholie. Vervolg der binnenlandsche berichten in het tweede blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2