r Schildersknecht. CHAMPAGNE-WIJNEN Handel in Tapijten. FOCO-OLIE. Oosteinderpoelpolder. BOERENPLAATS, Inmiddels uit de hand te koop. Bloembollenveillngen. Tulpen, Crocusscn, llyaclnfhen en andere Bloembollen. Ter gelegenheid der Bloembollen vei ling Bloembollenveilingen. Tulpen, Narcissen, Spiraea's Te koop of te huur: m KarpettenDeurkleedjes LIKDOORNS, eene Boerenmeid 3ö9de Staals-Lotenj. S. DE LANGE P.A", A.~»Ó88JEKT, Most en Inwoning-. Eene Meukeimseid Tweede Meld Jjet eens op WEILAJf» SCHOORSTEENSTUKKEN. AMEKIK AAN'SCHE KOOKHPETROLEUM-TOESTEILEN, VERMIST, W. J. BLITZ, Tandarts, MITTEN! MATTEN! LHBAiNUS-PlLLEN 3&oerteutiëu. Eene voor weinige jaren nieuw gebouwde Boomgaard met beste Wruchthoonien Cirooie en aneer sterk Ie veld staande CWrowtc en fraaie, ongemeen sterk te veld staande partijen en verdere lljjgenasien. LUIJMES en PEEREBOOM, Apothekers. PAARLWITTE TANDEN j geeft ROZENROODE LIPPEN I Bélacres GEZOND TANDVLEESCH j Tandpoeder. B4iespijnl}jders Odontine fl. GO ets. de Wed. KÜENEN ZOON OI^3FtXJZMIINJ-C^ Cachet d'Orr 33,— Carte Blanche 2»,— Carte Noire 86,- Sillery Superieur 31,— eene gemeubeleerde zit- en slaapkamer. Voordam, C 12, Alkmaar. 9finn ^eT ^eroem<^s^e 9eneesheerenvan Europa schrij- wUUU ven voor en hechten hunne goedkeuring aan de Tandmiddelen van Dr. POPP, K.K. Hollandarts Dr. POPP'S Anatherin Tand-en .Wondwater,radicaal Plantaardig Tandpoeder maakt de tanden schitterend wit, zonder ze aantetasten, in doozen van/0,80. Anatherin Tandpasta in glazen doozen k f 1,20, erkend middel tot reiniging der tanden. Aromath. Tandpasta, het voortreffelijkste Tand Plombeersel, practisch en meest zeker middel tot het zelf plombeeren van holle tanden. Prijs in etui f 2,60 POPP'S medic. Kruidenzeep, De Notarissen F. VAN HOUTEN, te Amsterdam, en P. LEDEBOER, te Aalsmeer, zullen lAoens- dagfO Wel 1883, 's middags 12 uren in »het Dorstige Hertte AMSTELVEEN, in het openbaar presenteeren te verkoopen met Stalling voor 30 koeien en 8 paarden Hooiber- ging (binnenshuis) voor 40 koeien Dorschvloer Zaadkamer, Wagenschuur voor 10 wagens, ruime Woonvertrekken Keuken, Welpomp en Regenbak, en 41» bedaren 8 aren50 centiaren ongemeen best naast en voor de woning gelegen alles staande en gelegen in den poelpoltlff, gemeenten Aalsmeer en Nieuwer- Amstelin gebruik bij den eigenaar B. VINK, in 3 perceelenbreeder bij biljetten omschreven. Aanvaarding: land direct, huis en werf 1 Juli 1882. Betaling 1 Juli 1882. Grondbelasting vrij tot 1895. Informatiën geven de Heeren Makelaars M, H. BOAS, te Amsterdam, M J. CL/ESSEN, te Nieuwer-Amstel, en J. BERGKAMP, te Amstelveen, en de Notarissen voornoemd. H. NOTTELMAN en J. C. LIOTABT, Directeuren te Schoorlzullenals lasthebbenden hunner principalen in publieke veiling door den te Schoorldam gevestigden Notaris A. VONK, presen teren te verkoopen Te SCHOORL, op verschillende tuinen, op Dins dag, 25 April, des morgens te 10 uren. Aan het ZAND, gemeente ZIJPE, op Woensdag, 26 April, des morgens te 10 uren. Om betaald te worden vóór of op 1 November 1882. Catalogussen dezer veilingen zullen intijds bij bo vengenoemde Directeuren verkrijgbaar zijn. op IA oensdag, 3© April a.B., vertrekt de Locaaldienstin plaats van 3 om 4 uren van f ZAND naar ALKMAAR. Gewone dienst 8| uur van ALKMAAR. J^ J BRASSER T. KUIT zullen als lastheb benden hunner principalenpubliek presenteeren te verkoopen Op Dinsdag25 Aprilte CASTRICUM op verschillende tuinen. Op Woensdag26 Aprilte UITGEEST, op de tuinen van J. J. BRASSER. Op Donderdag27 April, te BEVERWIJK, op den tuin J'redelustvan J. J. BRASSER. En op Vrijdag28 Aprilte Uitgeest, op de tuinen van J. J. BRASSER. Catalogussen dezer hoogst belangrijke en schoone veilingen zijn in tijds bij bovengenoemde lasthebben den te verkrijgen. eene welbeklante Brood en Beschuit- bakker ff j in de nabijheid van Alkmaar, met 44 inkclhuis en ruime Zolders, Turf- en AA agenloods, voorzien van wel- en regenwater; mor drie jaren nieuw gebouwd. Te bevragen bij deu ïigenaar S. MODDER, in de Schermeer. éi Aan belanghebbenden wordt bekend gemaaktdat de Bc^rootillg der ALGEMEENE BEWAARSCHOOL, dienst 1882/83, van af Maandag, 24 dezer, gedu rende 14 dagen, ter inzage zal liggen ten huize van den Heer P. RENTMEESTER. Namens het Bestuur, J. LATENSTEIN VAN VOORST, Secretaris. Wasdoek, Amerikaansch Vloerzijl, Loopersin alle breedten voorhanden. Kleedjes geschilderd met hon den katten leeuwen, beren vogels koeien paar den, ezels enz. KORLVINKE. verkrijgbaar zijn. De ondergeteekenden berichten dat de Seigel-geneesmid delen IV I id T meer bij hen WELRIEKENDE ADEM Doos 50 ets. Curri s '1 andpoeder in elegante doozen van 10 en 20 cents. Depöth. firma J. BRONGERS Gzn. (Bazar). Wandschilderingen met land-, rivier- en zeege zichten oorlogen en verscheidene tafereelen uit de Bijbelsche Geschiedenis. KORLVINKE. Eksteroogeningegroeide Nagels, Wratten, Harde Huid, Voet-eelt enz, worden spoedig en zeker gene zen door de beroemde PdSISTÉBS. Te bekomen met gebruik per doos h 25 ets. en per stuk h 10 ets., bij de firma J. BRONGERS Gz., Bazar. J P. OTT, Mr, Schilder te Koedijk, vraagt ten spoedigste een Sehildersknecllt, liefst onge huwd en gewoon op het platte land te werken. Brieven franco. Er wordt gevraagd om dadelijk in dienst te kunnen treden Prot. Godsd., bij P. KRAMER, te Koedijk. geheel van ijzer, alzoo nu zonder brandgevaar, spaar zaam en zonder reuk van f O,voor f 4^. KORLVINKE. twee oude Zwanen gemerkt op den band P. D. KI EFT, Heilo 81, op den bek D. Aanwijzing tegen goede belooning wordt verzocht. Wed. A. PRINS en ZOON berichten, dat de trekking der eerste klasse, Maandag, den 24 April e.k. begint, en ten hunnen kantore aandeelen te bekomen zijn. zal iederen Maandag bij den Heer VAN DER WAL, kaasmarkt alhier, en iederen Zaterdag in het hotel de Burgbeide dagen 's voormiddags tot 11 uren te spreken zijn wegens Tandhcelkundige ope- ratiën en het plaatsen vau kunsttanden en geheeie gebitten. fijn en glad, puike kwaliteit, 24 el de rol; prijs zoo laag nog nimmer geweest bij KORLVINKE. Dit in Indie zoo gunstig bekend Geneesmiddel tegen HOOFDPIJN is onfeilbaar inwerking, zoodat elke verdere aanbeveling overbodig is. Prijs per flacon 80 cents met gebruik. Depót bij de firma J. BRON GERS Gz., Bazar. bereid volgens het ECIITE recept van zijn zeer nuttig tegen ONGESTELDHEDEN der MAAG heilzaam voor de SPIJSVERTERING, uitmuntend tegen de GAL, SCHERPTE in 't BLOED en HUIDUITSLAG, zacht L.4XEE- RENDen SLIJMAFDRIJVEND. 37.) Ct. de doos verkrijgbaar te ALKMAAR in liet bekende depót, iVi'ewerfiey.VerhoeveBruin- (visJ OudkarspelM. Hart. de RijpWd. D. de Vos. AvenhornNieuwenkuizen. Graft, C. Prins. Gr. Schermer, Jb. Slooten. Hensbroek, Wed. Ploeger. Hoorn., W. J. Lippitsopvolger van E. Knaven. en de bekende dépots in andere plaatsen. Men waehte zich voor namaaksels!! Elk doosje is gelakt en gestempeld met de handteekening van de vervaardigers Wed. KUENEN ZOON Ohemisten. van eene partij Lampen, Beelden, Groepen, Schenk bladen, Theestoven, Bloemhaugers, Potten enz. Alles wordt tegen een billijk bod van de hand gedaan. KORLVINKE. van het huis FISSE THIRION Co, te Reims. Wegens ontbinding van bovengenoemde associatie worden de alhier voorradige CHAMPAGNE-WIJNEN tegen de navolgende lage prijzen k contant uitverkocht. Manden inhoudende 12 flesschen Agent voor Noord-Holland. De leden der NEDERLANDSCHE A ERZEKERINGBANKgevestigd te Amsterdam worden hiermede kennis ge geven dat van af 20 April tot BUIIE voor Alk maar en omstreken is aangesteld AUG. F. VAN DER VLERK. ])e Agent W. H. VAN WIJNGAARDEN. Op het mooiste gedeelte der stad tegen Juni TE HUUR: Adres onder lett. A. M., aan de Uitgevers dezer Courant. ONTVANGEN zuiver smakende 8TOFTHEE, GO cent per halve kilo. Prima JA WA-B4QFF1E, k 5Q cent per kilo. Zware Btepcrsdubbeld en enkel plat, met standhoudende kleuren van af 321 ct. de el, maken en leggen mits binnen de stad kosteloos. KORLVINKE. Bij fatsoenlijke burgerlieden bestaat gelegenheid voor een Jongmensch, zijne b h. b. h, hebbende, met vrije kamer en liui$sel|}k verkeer. Brieven franco, left. B. B,, aan de Uitgevers dezer Courant. voor den verkoop van BOTCH en 14 A AS gevraagd voor de provincie Noord-Holland. Iranco aanbiedingen met opgave van informatiën onder letters 3 J. O., aan het Algem. Advertentie bureau van NIJGH en VAN DITMAR, Kalverstraat, 62, Amsterdam. Tegen 1 Mei as. wordt eene gevraagd door Mevr. VAN DER VEEN—BAART Kaasmarkt, B 39. tegen SO,— en eene tegen SO,loon worden met 1 Mei gevraagd. Adres ouder No. 125, aan de Uitgevers dezer Courant. de grootste voorraad de prachtigste keuze en laagste prijzen van BEHANGSELPAPIER, in het Magazijn van KORLVINKE Hekelstraat Alle rollen houden 12 el, bij niemand zoo voordeelig. als de beste die bestaan voor mond en tandeu. geneesmiddel voor tandpijn, voor alle mond- en tand- kwalen, tevens het beste water om te gorgelen bij chro nische keelpijn. In flesschen van 0,60, f 1,20 en ƒ1,75. middel voor de verzorging en bet behoud der mond holten en tanden per stuk 0,40. het voortreffelijkst toiletmiddel tegen vlekken, uitslag, levervlekken en zomersproeten, tot bevordering eu be houd van een zuivere en blanke huid tegen mede eters huidwom onreine huid en pukkels, a 0,35. Depóts te Alkmaar, bij ANSINGH MESMAN en J. «ItON- (JE1IS «z.j te Haarlem, bij J. P. Kaethaüs, Verkoophuis, Groote Alarkt te Amsterdam, bij F. van Windheim&' C°., Verkoophuis; H. H. Ulotii C°, Apothekers; te Edam, bij Jan Lal, Kapper; te Hoorn, bij J. J. Ooije- vaar, Kapper, en J. Vet; te Enkhuizen, bij J. Span- jaardt; te Nieuwediep, bij W. V. Bruinvis; te Zaan dam, bij H. G. van Aken te Purmerende bij P. J. Middelhofe Az.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3