IRIAJDAISES van af 85 cenl per meter, 2 zijden randen, goed kleur houdend, OVERGORDIJNEN met mahonie-garnituur, naar verkiezing, lang 3,50 meter, van beste Irlandaisef 11,75. SANTEN Cd., tijf Mej. BIJLOOS-PLAS Gegoten en Geslagen Kook fornuizen, Meubelfabriek en Draaierij van fijne Houtwaren. MEUBEL-, STOELEN- EN SPIEGELMAGAZIJNEN. Ledekanten met Springveeren en andere Matrassen. SPECIALITEIT IN STSFFEERWBSF. 1». J. <fc C. NIEROP. P Ui* MA Magazijn van Fransche en Duitsche Pianino's, VEBHUXSS. J. PAUW, IJ DE KWADE LUIM. SUPER PHOSPHATE! Geheel klaar om op te lianen. 1. MILES OEBLES. heeft de eer te berichten, dat zij de nieuwe modellen van Dames- en Hinderhoeden heeft ontvangen. Woensdag»', &G April geëmailleerde Casserollen en andere Meukeoke- noodig'dlieden enz. enz. Zeer billijke en coneurrcercnde prijzen. Fiiitlsen en Alk in a si AmcrikaanscheFransche en Duitsche Harmonium-Orgels, H, J. BRUINVIS Groote Vergadering, De Echte Emser Pastillen An sing h Mesman. J. SPIJKERMAN. Singel 356, AMSTERDAM. BASCULES van 100, 150, 200, 250, 300,400, 500, 750,1000 k° WtDOgCD. 12, 14, TöTTsTTo, 22i,26|,32i, 40| gulden, Toonbank Balansen met koperen schalen. 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 k°. vermogen. 3,80, 4|, 6, 7|, 9, 11, 13, 15 gulden. T. VOWK1, voorheen COSTER VAN LEEUWEN, verpakking zelfsmeerende en Tuckspak- Pakking' voor slikgat en manlioldeksels Caontchoncplatenniet en zonoer linnen inlagen, Asbestpapier, wit en bont Poetskatoen Poetsdoe ken Schuurlinnen ViltEngelscbe en Kroonle- deren Drijfriemen. Prima kwaliteit Macliine-olieRussische Talk, Geslagen Reuzel enz. Kantoor en Pakhuis Paardensteeg Alkmaar. levert king Langestraathoek Achterstraat. ZAADMARKT, 1H I fl i TM f XW naast liet kolfiehuis van C, 450. JTBL Jjk 9 im MA SI den heer Waijboer. RUIME SORTBEBJKTG V-AJNT ïïij vernieuwing bevelen de ondergeteekenden zich minzaam aan. ALÜMAAR 70, LAKTGESTR.AAT. VAN VERSCHILLENDE FABRIEKEN EN PRIJZEN. Bespeelde ol gebruikte ORGELS en PIANINOS voorhanden. RUILEN. VERHUREN. STEMMEN. REPAREEREN. De ondergeteekende bericht aan zijne geëerde stad- en landgenootendat hij DINSDAG, 18 APRIL zijn winkel heelt geopend op den DIJK, voorzien van BOTER, KAAS, VET, SPEK en WORST en alle soorten van KRU1DENIERS- en GRUTTERSWAREN. Alle artikelen tegen concurreerentle prijzen. Hij hoopt zich een ieders gunst waardig te maken. UEd. Dw. Dienaar UXT. DBKKEÏR. BoterstraatAlkmaar, heeft in voorraad eene nieuwe keuze 'JT ts |j te ra Karpetten, Loopers, Yloerzeil, Ca napé-en Denrk leedjesTafelkleeden, Wasdoeken, Voet en rollen Slatten enz. Spaansche Spartmatten voor portaal gaDg of keuken worden in eiken vorm en grootte zeer soliede en spoedig vervaardigd. Gezaagd- en ongezaagd Hout Geschaafd en geploegd Stokhoini.- en Kootteer, Pek steeds in ruime sorteering voorhanden bij KanaalkadeKaarsenmakersgracht en Pieterstraat. geploegd Hout, enz met welwillende medewerking van DAMES, op Woensdag, 3® April 1883, in het locaal „Harmonie," van den Heer A. L. SW1TZAR OPVOERING van Tooneelspel naar 't Hoogduitsch van A. von Kotzebue. De opvoering zal plaats hebben in de kleederdracht van dien tijd. Ballot voor kunstlievende leden op Maandag 24 April as. Namens de Kamer, G. L. SCHUURMAN, Aanvang uur precies. le Secret. ter vervanging der PERU GUANO, verkrijgbaar bij G. JANSSEN, 34, Ópen Rijstuin, ROTTERDAM. Soliede Agenten voor den verkoop gevraagd. met het merk Staats Controle zijn voor ALKMAAR verkrijgbaar gesteld in de Apotheek van RED1CIMLE LEVERTRAAN. algemeene aanwending van Levertraan bij borstkwa len kliergezwellen, bleekzucht enz. Het is alleen de onaangename smaak van de gewone Levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat. Daarom is het mijn streven geweest, de fijnste Levertraan in den handel te brengen, die een goe den smaak heeft, daar ik de versche traan aanstonds op flesschen tap en luchtdicht laat sluiten. In elk magazijn zelfs in de beste apotheken moet de Le- i, vertraan ranzig worden wanneer zij langzamerhand weken en maanden lang van een vat getapt wordt. In flesschen van 30 50 en 90 ets. IJZER-LEVERTRAAN. heiddat ijzer een onmisbaar bestanddeel van ons bloed is. Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden iszijn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen. Van alle zoogenaamde ijzer praeparaten is deze op lossing van ijzer iu levertraan de geschiktste. Ben eetlepel bevat 0.15 gram ijzer in een licht verteer baren vorm. De flacon kost 50 cents. Alkmaar, Ansingh en Mesman Amsterdam, Uloth C°. In de andere plaatsen in de bekende depots. Emmerik. H. VAN GIMBORN. Stoomdrukkerij van Herm. Coster en Zoon te Alkmaar. OVERGORDIJNEN, groote keuze, HH VOORJAARS-VEEMARKT I)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4