wasaaaaajsaasaaaaii No. 49*. 1882. Vier en tachtigste Jaargang. TWEEDE BLAD. ZONDAG 23 APRIL. WÊmwm 3TeIearaftevfu iSenctitcn, Jtigczmibeu Stukken. Stabs-iScriclitcu. fitwra- ca iflarfóifoevicSiten. Qlbuevtcnticu. p-v Veertigjarige Echtvereeniging -IO jarige Echtvereeniging ëH van g JAN OUT g J! TRIJNTJE BLAAUW. g Vlieland, J 20 APnL H. B. BURGERS C. M. M. BURGER. Alkmaar, 20 April. Geen receptie. GOVERS ALKIH4ARSCHE COURANT. 's Geaveniiage, 22 April. Tweede Kamer. De minis ter van koloniën heeft thans aan de Kamer ingezonden eene nota van inlichtingen op het adres van den gene raal van der Heyden. De minister betoogt dat de gouverneur-generaal van Lansberghe ten aanzien van den heer van der Heijden alleen handelde met het oog op het algemeen belang. Talrijke feiten worden bijgebracht, ten betooge waarom de gouverneur-generaal den heer van der Heyden niet geschikt achtte, als bestuurder van een door wapens onderworpen gewest te fungeeren met het oog op opgedane ervaring aangaande het burgerlijk beleid van den generaal. Deze openbaarmaking, constateert de minister, ge schiedt tegen den wensch en geheel buiten de schuld der Regeering en is door den generaal zelf uitgelokt aan wiens militaire verdiensten op nieuw alle waar deering wordt gegeven. De gemeenschappelijke uitvoering der afdeeling Alk maar en omstreken van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst (vreeselijk lange titel en het muziekgezelschap Concordia heeft, verleden Woensdag, het bewijs geleverd wat vereenigde krachten vermogen, zelfs in een betrekkelijk kleine stad. Voor de derde reis is nu hier Gade's Frühlingsbotschaft ten gehoore gebracht. Maar ditmaal het eerstnu zij door vol orkest werd gesteund kon deze fijngeciseleerde schep ping op haar juisten prijs worden gesteld. Wat Bruchs Klucht der Heiligen Familie door die begelei ding gewonnen heeft zal ook geen geheim wezen voor wie zich een vroegere uitvoering van dit opuskei her inneren. Flink speelde Concordia. De ouverture van Bennetts Waldnymf was wat lang, maar aan de voordracht haperde het niet. De altijd friscbe Frei- Bchitzouverture kwam tot haar recht. Die van Athalia bereidde een genot. Maar niemand zou minder mogen zeggen van de beide nummers voor strijkkwartet. De luttelgekende Prometheusfragmenten zullen allicht menigeen een nieuw gezichtsveld geopend hebben op 't gebied der heilige Musica. Althands de voordracht was daartoe uittermate geschikt. Jammer dat het ver keerd inzetten van een der Psalmen Sweelincks en het te haastig gekozen tempo van den anderen, dat proefjen van oud-nederlandsehe kunst eenige schade toebracht. Want ook daaruit viel veel te leeren en ook daar i n veel te genieten, zoo voor de uitvoerenden als voor het auditorium. Het Triomflied uit Handels Josua behoorde als slot bij zulk een concert. Waarom nog niet van mej. E. van Keerberghen ge sproken isdie met de grootste bereidvaardigheid zoo véél heeft bijgedragen om deze uitvoering te doen gelukken Omdat het wijs is het beste voor het leste te bewa ren Aan de voordracht der Messiasaria dat kant werk voor de stem zou men niet gezegd hebben dat de verdienstelijke zangeres aan een keelongesteldheid leeden hoe zij had doen uitkomen wat Mathieu geborduurd heeft op Mozarts Yeilchen bleek uit den aandrang waarmede haar de toegift werd afgevleid die zij welwillend schonk. Moge z ij meer Alkmaar verkwikkenmaar vooral Alkmaar zelf toonen dat het iets goeds wildoor èn Concordia èn Toonkunst te steunen. Liefst beiden, en gesamenlijk. VAN HEIJST. Mijnheer de Redacteur. De gemeenteraad van Egmond-binnen heeft in zijne vergadering van Dinsdag18 dezeraan de beeren C. de Groot c. s. vergunning gegeven tot het leggen en exploiteeren van een paarden-tramweg, voor zooveel die gemeente betreft. In eene onmiddelijk daarop volgende vergadering van het bestuur der oningepolderde landen onder Egmond- binnen is die zelfde vergunning met 3 tegen 1 stem geweigerd, en dat niettegenstaande in A°. P°. door dat zelfde polderbestuur reeds voorloopige vergunning was gegeven. Op welken grond die aanvrage nu geweigerd is, valt moeilijk te beoordeelen want gevaar om met rijtuigen te water te geraken bestaat er langs bedoelden weg nietmen moet er naar slooten zoeken tenzij dat de weigerende beeren dachten, voor zich geen tram noodig te hebben, omdat zij, willende uitgaan, hunne harddravers voor het rijtuig spannen. Maar de overige inwoners moeten zich dan ook maar zien te behelpen zonder harddravers en zonder tram. Gelukkig dat de gemeenteraad zijne roeping beter heeft begrepen door met 4 tegen 2 stemmen vergun ning te verleenen voor eene ondernemingdie niet anders dan tot bloei van de Egmonden kan strekken. H mijnheer de redacteur voor de plaatsing dezer regelen dankzeggendeteekent zich hoogachtend. Egmond UEd. dw. dienaar 21 April 1882. P. Gedeputeerde Staten der provincie Noordholland hebben in het schattingsdistrict Haarlem voor het on derdeel Alkmaar tot leden der commissie voor de her ziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommenbenoemd de beeren K. Akkerman J. M. de Sonnaville en G. Swerver te Alkmaar. KANTONGERECHT. Zitting van 21 April. P. Z., te Egmond aan Zeezich in de duinen bevinden met wildstrikken 10 boete of 1 dag gevangenisstraf. K. O., P. B., K. W„ D. O., K. V., H. 11. en J. L„ te Uitgeestop straat aldaar spelen om geld, ieder 2 boete of 1 dag. A. M. P. B., A. S., G. de V. en J. S., te Alkmaar, nach telijk burengerucht aldaar, ieder 5,50 boete of 1 dag. J. G„ K. Z„ E. Z„ J. de G., L. V. en E. Z., te Egmond aan Zeeals boven aldaar, dezelfde straf. S. de J„ te Alkmaar, werpen van vuilnis in gemeentewater, 1 boete of 1 dag. J. G. K., te Alkmaar, innemen van eene vaste standplaats op straat aldaar, dezelfde straf. G. W., te Alkmaar, openbare dronkenschap en nachtelijk burengerucht aldaar, boeten van 5,50 en 1, of 1 dag voor elke boete. B. T., te Hoornrijden met een hondenwagen te Alkmaar, 1 boete of 1 dag. J. H., te Egmond aan Zeeals boven te Castricum f 3 boete of 1 dag. J. S., te Alkmaar, als boven te Bergen en S. Pancras, boe ten van 5 en 1, of 1 dag voor elke boete. J. B. en J. P., te Alkmaar, als boven en mishandeling van honden aldaar, ieder 2 boetenelk van ƒ3, of 1 dag voor elke boete. J. E., te Castricum, en C. V., te Egmond aan Zee, diefstal van houtieder 2 dagen gev. G. B. en K. Z., te Egmond aan Zeeals bovenieder 1 dag gev. J. B., te Egmond aan Zee, diefstal van helm, 30 dagen gev. C. Z., te Egmond aan Zeeals bovenvrijgesproken. BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD. 20 April. Ausonius Greidanus en Catharina Kooij. Johannes Jacobus Veel en Margaretha Josephine Henneke. Jonas Elte, alhier, en Johanna Poortje, te Amsterdam. Hendrikus Johannes Hofstee en Anna Rol. Willem Phaff en Hendrika Glijnis. Henricus Bernardus Bur gers en Cornelia Margaretha Maria Burger. Gerben Roskam en Antonia Christina Alleman. Jan Hui- bertste Schagen, en IJda Maria Janze, te Alkmaar. Wilhelmus Nicolaas Jacobus van Donge en Maria Eli sabeth Hubertina Schurgers, beiden Ie Amsterdam, laatstgen. onlangs alhier. Nicolaas van der Veer, alhier, en Maria Pater, te Oudorp. Klaas Rus, alhier, en Aaltje Keetmante Zuidseharwoude. GEBOREN. 20 April. Clasina D. van Pieter Hazes en Trijntje van Tuin. OVERLEDEN. 21 April. Elisabeth Geertruidn, D. van Charles Marinus van der Stok en Elisabeth Tonneboeijer 5 m. AMSTERDAM pCt. Nederland, Cert. N. W. Schuld2} Dito, dito3 Dito, dito4 Dito, Obligatiën dito 18784 Oottenrijk, Obl. in pap. 1000 Mei-Nov. 5 Dito, dito Febr.-Aug. 5 Dito, xilver Jan.-Jali 5 Dito, dito April-Oct. 5 Dito, goud fl. 200-1000 4 Rutland, Ob.H.&C.1798/1815 ƒ1000 Jan. 5 Cert. Inschr. 6e serie 1855 Z.R.500 Ap.-Oct, 5 Obl. 1864 Amst. 1000 April-Oct.... 5 Dito 1866 6 Dito 1877 200-100 Jan.-Juli.... 6 Dito ditoOost.ZR.100-1000 13Juli-18Dec. 5 Dito dito 2e serie 13 Jan.-13 Juli 5 Dito 1873 gecons. 50-100 Juni-Dec. 5 Dito 1860 2e leening 100 4j Dito 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4 j Dito 1880gecons.ZR.125-625 13Mei-13Nov.4 Obl.-leening 1867/69 20-100 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl. Buit. 1867/69 Pias. 200-4800 1| Dito, dito 1876 200-1200 2 Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 IJ Dito, dito 1876 - 500-5000 2 Turkije, O.A.S.1865 50-100 13Jan-13Juli 5 Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 Egypte, Obl. leening 18764 Mexico, Obligation 18513 Dito, dito 18643 Peru, Oblig. leening 18706 21 April. 673/8 80"/.. 101»/,, 102 63'/4 63'/, 64% 64 79'/< 95% 77%, 22 April. 80% 101% 102 63 64 64% Dito, dito 1872 5 Venezuela, Obligatiën 18813 Nederland, Ned. Ind. Handelsb. Aand. AmerikaAand. Maxwell Land Gr. Comp. Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig.f 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 Italië, Znid-Ital. Spoorweg Obl3 Poten, Wars.-Weenen Aandeel Rutland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand5 Dito, Hypoth. Obligation3 Dito, Baltische Spoorw. Aand3 Jelez-Griasi Oblig5 Jelez-Orel dito5 Morschansk-Sysran Aand5 Orel-Vitebsk Oblig5 Poti-Tiflis Oblig. f 1000 5 Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Riaschk-Wiasma Aand5 Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 Amerika, Buffalo Pittsb. W. Sp. C. v. A. Dito, Canada-South Cert. v. Aandeel Dito, Chic. Cert. v. Aandeel Preferred Dito, Illinois Cert. v. Aand Dito, Lonis San Fr. Aand. Ie Pref. Dito, dito Preferred Dito, Mich. Centr. Cert. v. Aand Dito, Miss. Incomebonds Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 3 Dito, dito dito f 1003 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Ooitenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito 1860 5 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rutland, Staatsleening 18645 Dito, dito 18665 Turkije, Spoorwegleening3 92% 88 54 84%, 84 82,6/is 76% 67'Is 74% 27 45 26% 43% H'%, 13111 x« 67%, 23 12'/u 15% 12% 38'%, 119 25% 48% 73'%, 76 51 66% 123% 61'/» 47% 83 86% 62% 86%» 86% 61'/» 5711/.. 84% 48% 139 132% 91 60 78% 61% 35%, 104% 51% 104% 108% 92% 101 107% 144 106% 132'/, 129 13'%, 77 91'%. 91% 87'/, 54 54% 84% 82%, 75% 67 74% 27»/i, 26%, 11% 13% 66'/, 23 11% 15%, 12'/, 88% 119 25%, 48'/, 74 51'/, 65% 123 60'/, 62 61 57% 33% 49 133 90 79% 61'), 35'/, 51% 108'), 92% 107% 18% Alkmaar 21 April. Kleine kaas f 35 Commissie 32 Middelbare ƒ32, laagste prijs 15, aangevoerd 150 stapels, wegende 30890 Pond. Ter graanmarkt aangevoerd 684 mud den. Tarwe 11,25 a 11.75, Rogge 8 a 8,25, Gerst 5,75 a 6,50, idem chev. 6,37% a 7, Haver 3,70 a 4,50, Paar- denboonen 6,75, bruine Boonen /8a 11,50, citroen dito ƒ11, Erwten: groene 14 a 17, grauwe 13 a 17, vale 12 a 15. 22 April. Aangevoerd 1 Paard 75, 38 Koeien en Ossen 150 a 230, 49 nucht. Kalveren 4 a 16, 739 Schapen 24 a 3118 Lammeren f 7 a 12, 132 magere Varkens 20 a 36, 282 Biggen 10 a 14, 9 Bokken en Geiten 4 a 9, 9 kleine Bokjes 40 a 60 c.. Boter per kop ('s middags 12 uren) 70 a 77% cents. Amsterdam 21 April. Aardappelen onveranderd, weinig aan voer, handel flauw. Raapkoeken 90 a 96 per 1000 P., Lijnkoeken 9 a 13 per 100 P. Peterolie loco 8,50 entr. doende en te koop; termijnen onveranderd. Delft 20 April. Boter per kwart-vat 54 a 70, per pond 1,35 a 1,75. Aangevoerd 723 achtsteen 224 zestiende vaten, wegende 16700 P. Edam 20 April. Aangevoerd 467 stukken boter. Grasboter f 1.20 a 1,30, Hooi f 1,05 a 1,18 per P., Kippeneieren ƒ3,25 a 4 per 100. Hoorn 20 April. Kleine kaas f 37,50, aangevoerd 170 sta pels, wegende 41285 P. 22 April. Tarwe 9 a 10, Gerst 5,25 a 6, Haver 3,75 a 4,50, Erwten: groene f 12,50 a 13,50, grauwe 14, bruine Boonen /9a 10,50, 9 Paarden 70 a 180, 70 schapen 36 a 46, 900 Lammeren 26 a 37, 60 Kalveren 5 a 1640 Varkens 20 a 28 240 Biggen 6 a 12, 60 Kippen 1 a 2, 12 )00 Kipeieren 3 a 3,25, 900 Eenden dito 3,75 per 100, 1760 kop Boter 55 a 60 cents per kop. Leiden 21 April. 1216 Runderen, Stieren 62 a 145, Ossen t 162 a 240, Melkkoeien 172 a 276, Kalfkoeien ƒ180 a 305, vare Koeien 98 a 225, vette Koeien 168 a 310, 141 Kal veren vette ƒ23 a 74, gras 26 a 52, nucht. 3 a 7, 780 Schapen, veile 33 a 35 magere 17 a 26, magere Varkens 18 a 46, Biggen 8 a 13. Leeuwarden 12 April. Boter 1". soort 54, 2e. 483'. f 444e 38. Aangevoerd 738 kwart-, 254 achtste en 30 zestiende vaten. Medemblik 19 April. Boter 1,24 per P., Kippeneieren f 3, Eenden dito 4 per 100. Schiedam 21 April. Moutwijn 12, Jenever 17,50 p. vat. Texel 20 April. Hooi 14 a 17,50 per 500 P., gemaaid Zeegras 9 a 10, gevischt 2,25 a 3,50. Tarwe 9 a 10,50, aardappelen /2a 3,75, Koeboter 1,40 a 1,50Schapenboter f 1,20 a 1,30. Uitgeest 19 April. Aangevoerd 2 Kalveren 5 a 6, 205 koppen Boter (van 0,65 k°.) 0,75 a 0,85, 350 Eieren 3,25 a 3,50 per 100, 40 Kaasjes 70 a 120 ct. per stuk. Zaandam 20 April. Kleine kaas f 30, aangevoerd 14 stapels. Londen 20 April. 300 Runderen 4.-5.8, 2000 Schapen en Lammeren 5.4-6.8, 100 Kalveren 4.4-6.8, Varkens 4.-4.9. VEILING VAN VASTE GOEDEREN. Door den Notaris P. VAN LEEUWEN. 20 April. Heerenhuis, z.z. Langestraat, A, 35. Str. W. Vasbinder 4100, Woonhuis, achter het vorige, n.z. Breedstraat, A, 39. Str. dezelfdee 1850, Gecombineerd 5950,Opgehouden op e 6000, van CORNs. MOOIJ Jz. en 8% ANTJE SCHERMER. oC9s CastricumHunne dankbare kinderen 24 April 1882. en behuwdkinderen. m Burgerbrug (Zijpe), Hunne dankbare Ut §f| 24 April 1882. kinderen en behuwdkinderen. Ondertrouwd JOHAN WIJDEMAN en ALIDA ANTONIA MESSING, Alkmaar, 14 April '82.van Baaru. Ondertrouwd A. GREIDANUS en C. KOOIJ. Alkmaar, 1 Geen receptie. Eenige kennisgeving. Ondertrouwd en Getrouwd en H. SCHERMERHORN. Alkmaar, 20 April 1882.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 5