BoeUmis Verkooping te Koedijk, Uit de tiand te koop ofte huur: Na afloop BAL. Openbare Verkooping, git Openbare Verkooping, Openbare Verkooping Openbare Verkooping, fA Openbare Verkooping, B e 1 h u i s. Publieke Verkooping jpii Publieke Verhuring Publieke Verkooping, Publieke Verkooping, Getrouwd A, P. F. VAN OOST met A. M. BURGERS die, ook namens wederzijdsche familie, bunnen har telijke» dank betuigen voor de vele bewijzen van be langstelling bij hun huwelijk ontvangen. Alkmaar, 20 April 1882. Heden overleed onverwachtin den ouderdom van 60 jaren mijn geliefde echtgenoote M. BAKKER. Utrecht, 30 Maart 1882. J. W. LKM. Wegens buitenlaudsche betrekkingen eerst heden geplaatst. Heden overleed mijn geliefde echtgenootde heer EOLKERT HESSEL LELS, in den ouderdom van 52 jaren. Alkmaar, Wed. E. H. LEL8- 19 April 1882. Schenk. Heden overleed te Limmen na eene ongesteldheid van 7 weken en na voorzien te zijn van de laatste H. H. Sacramenten der stervenden, mijn geliefde Zoon MATTHEUS PUNT KLAASZoon, in den ouderdom van 40 jaren nalatende drie kinderen te jong om het verlies te beseffen. Huiswaard, 19 April 1882. N. PUNT. Op den 20 April overleed op het onverwachtst, in den ouderdom van 68 jaren onze geliefde Echtgenoot en Vader, de Heer JAN PIE, Wed. N. PIE-Swan. Alkmaar. C. PIE. K. PIE. Voor de deelneming, ontvangen bij het overlijden zijner geliefde echtgenoote, Vrouwe J. A. LOTSIJ VAN PREHN betuigt de ondergeteekende ook namens de wederzijdsche betrekkingen zijnen dank O. G. LOTSIJ. Alkmaar, 22 April 1882. Bij ueze betuigt de ondergeteekende zijnen harte- lijken en oprechten dank aan vrienden en bekenden en vooral den buren voor de vele bewijzen van be langstellinggedurende de ziekte van zijn zoon on dervonden. Huiswaard 22 April 1882. N. PUNT. De leden der Rederijkerskamer Amicitiate Schermerhorn betuigen hunne bizondere tevredenheid aan den Heer G. HOP, te West-Graftdijk voor de aangename en flinke behandeling, hun bij en na den Toonedwedstrijd ten zijnen huize te beurt gevallen. Namens de Kamer voornoemd E. VOERMAN. Voorzitter. Lokaal voor Publieke Verkoopingen. Langestraat, wijk B, No. 71. VERKOOPING op Maandag, 24 April e.k., des namiddags te 5 uren en volgende dagen van goed geconserverde inotionie- en andere iiouten Meubelenals Ledekanten, Trektafels met in- legbladen, Canapées, SophaKabinetLinnen-, Boe ken-, Penant,- en andere Kasten, Buffet, Ronde, Schuif-, Wasch- en Speeltafels, net bekleede Stoelen Linnenpers, Beddegoed Spiegels, Schilderijen, Por- celein-, Glas- en Aardewerk, Koper-, Tin-, Blik- en Ijzerwerk, voorts: eene collectie Goiltl- en Kil verwerk en hetgeen meer zal worden aangeboden. Te bezichtigen Zondag van 1 tot 3 ure particulier en Maandag 24 dezer van 10 tot 3 uren, terwijl op dien dag te elf uren VERKOOPING zal zijn op de Gedempte Nieuwesloot van ver schillende goederen. op Donderdag, 27 April e. k. des voormiddags ten 10 ure, van eene partij AFOSIAAK bestaande in Balken, Kozijnen, Deuren, Ramen, Ribben, Plan ken oude Metsel- en Straatsteenen Pannen Puin en Brandhout. Afkomstig van en liggende nabij de herstelde pastorie, alwaar de verkoop zal plaats hebben. eene Herberg met l&oori'tisla! en ruim Erf en Werkplaats, voor Wagenmakerij ot Tim merman te aanvaarden 1 Mei. Te bevragen bij den eigenaar H. POPPEN te Heer Hugo Waard. Wordt spoedig gevraagd 'een KOEK-en BANKETBaKKERS- LEERLING, liefst eenigzins met het vak bekend bij Mrj. de Wed. H. HOLTSMULLER Zijdam, No. 7, te Alkmaar. CONCERT, te geven door de LIEDERTAFEL ABIOIA met medewerking van DAMESKOOR, op Zondag 23 April in de Concertzaal van den HeerA. L. SW1TZAR, waarop onder meer andere toonwerken zullen worden uitgevoerd: BEDE van R. Hol. MISSA (voor gemengd koor) von Weber. VREDE DES GEMOED8, C. C. A. de Vl egh Woorden van Dr. Dorbeck. Aanvang 's avonds 8 uren precies. Ballot voor kunstlievende leden op Vrijdag 21 en Zendag 23 April. te Anna Paulownain het logement „Veerburg", op Dinsdag, 25 April 1882 's middags 12 uur, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris H. J. DE LANGE, van Eene Iltiistnaiiswoniiig, met Boet, Erf en onderschei- f dene perceelen Wei- en Itninv- iailtlte Anna Paulownaaan den Middenweg en den Meerweg, sectie K, Ns. 1061 K 1065, 1067 a 1073, 1317 en 1318, groot 26 hekt- aren5 aren 40 centiaren in diverse perceelen en in massa, behoorende aan W. OUDSHOORN en te aanvaarden bij de betaling der koopsom. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van de Notarissen Mr. H. li. A. OBREEN, te Leiden en H. J DE LANGE, te Alkmaar, aan welk laatste kantoor de voorwaarden gedurende 8 dagen vóór de veiling, ter lezing liggen. om kontant geld, op Donderdag, 27 April 1882, voormiddags 10 uur, op de plaats van den Heer I). DE LANGE Wz, op „Zane geest," te Ber gen van 6 Kalf koeien 1 zwart bles Merriepaard, oud 7 jaar, 2 bles Merriepaardeuoud 5 en 1 jaar, 1 Kapwagen op veeren 1 Kar op veeree 25 a 30 duizend halve kilo's Hooi en wat verder te koop zal worden aangeboden. Breeder bij biljetten. GOUWE Notaris t'iSAE;vnnr contant geld, op de Plaats genaamd „DE BOGTbewoond door den Heer H. SCHRIE- 'È.EN aan de Groote Sloot, in de Zijpe ten over staan van den te Alkmaar gevestigden Notaris W. E. G L. GOUWE op Vrijdag, 28 April 1882 voor den middag 9 uur, van M*uik toevend Vee, bestaande in: 10 Kalf- koeien 1 Herfstkalver4 Geldekoeien 1 Geldevaars 9 Hok kelingen 1 Hokkejingstier eenige Kuikalve- ren 1 stekelharig bles Merriepaard, oud 4 jaar, mak in alle tuigen, 1 vos Ruinpaard oud 12 jaar; 1 veertienjarig bruin Merriepaard eenige Kippen en 1 Haan gen en Tuigen, Boeren en Bouwgereedschappenen eenig Huls- raad en Inboedel; I5k300«0 Ned. pon den BIOOÏ Sttroo en Mest. Uitvoeriger bij biljettten en nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris GOUWE. te Grootschermer, in het logement van den heer 1de Honig op Don derdag, den 11 Mei 1882, vóórmiddags 10 uur, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris W. F. G. li. «OUWE, van 2 perceelen uitmuntend Weiland en 2 per ceelen best Bouwland, te Grootschermer, te zamen groot ongeveer 4 bunders. Toebehoorende aan den heer C. OLIJ Pzn. Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen ten kantore van den voornoemden Notaris GOUWE. S^F-te Heer Hugowaard in de herberg van D Wes teu aan den Middenweg bij de R O Kerk, op Dins dag, den 16 Mei 1882, vóórmiddags 10 uur, ten overstaan van den te Alkmaar gevestigden Notaris W. E G. L GOUWE van Een Buis en Erve en een stuk Bouw land, aan den Honden of Hensbroekerweg in den Heer Hugowaard, kadaster sectie H, No 523, groet 7 roe en 10 el. Behoorende aan PIETER BERKHOUT aldaar. Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen ten kantore van voornoemden Notaris GOUWE. M te Akerslootin de na te omschrijven te ver- koopen herberg, op Woensdag, don 17 Mei 1882, vóórmiddags 10 uur, ten overstaan van den te Alk maar gevestigden Notaris W. F. G. L. GOUWE van: 1. Een Buis en Erve, zijnde de herberg de Groene Falknabij de Gereformeerde Kerk, te Akersloot, kadaster sectie G, No. 674, groot 5 roe 30 el| met den daarbij behoorenden Blerberg- invénlaris. 2. Twee stukken Bouwland, aldaar kadaster sec tie G, No. 269 en 270 groot 23 roe en 10 el. Behoorende aan PIETER MORSK aldaar. Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen ten kan tore van voornoemden Notaris GOUWE, De crediteuren in liet faillissemont van CHRISTINA BOSCH, echtgenoot pan VINCENT BORAUORImodemaakster en winkelierster te Alkmaar, worden opgeroepen tot bijwoning dei- tweede vergadering, welke op Maandag 24 April 1882 na middags half twee uurzal gehouden wordenin de Raadzaal der Regtbank op het Stadhuis te Alkmaar ten einde de veri ficatie der schuldvorderingen ten laste CH. BOSCH voort te 7PttpR« Dc Curator, N. DE LANGE. jm*. Notaris GOUVERNE zal verkoopen Op Woensdag, 3 Mei 1882, 's morgens 11 uren te BERGEN aan den Lijtweg ten huize van den heer A. Pijper 6 Koeien, gekalfd hebbende op kalven staande en zcraerkalvers1 Paard ft Bok en ft Geit, Hooi, Stro»Mest1 Boerenwagen I lerbak, 1 Bokkenwagen, ft Krui wagen, 1 Hok met loop, eenig llocreu- en Bouwgereedschap en andere goederen. Het op Donderdag 20 dezer geannon ceerde BOELHUIS van Meubelen, Huis raad en Inboedel, aan den Singel te Alk maar, ten huize van wijlen J. Zuurbier, zal alsnu plaats hebben op Donderdag den 27 dezer maand Aprildes voormid dags te 10 ure. BAKKER SCHUT, Notaris. op Vrijdag, 28 April 1882, des avonds ten 6 ure, in het Café „Tivoli", te Alkmaar, van Ongeveer 7 aren BOIHVTEBREKN gelegen in de gemeente Alkmaar, buiten de Texelsche barrièreaan het Groot Noordhollandsch Kanaal nabij het Café „Tivoli," kadaster sectie C, No. 644, en wel in de navolgende perceelenzooals die op het terrein zijn afgepaald Perceel 1, groot 0 ,01 58. 2, 0,01, 58. 3, 0,01, 82. e 4, 0,01,98. Situatiekaartjes en nadere informatiën zijn te be komen ten kantore van den Notaris BAKKER SCHUT, te Alkmaar. op Dinsdag, 2 Mei 1882, des voormiddags 11 uren, in de herberg van Winder te Limmen, van: Eene Iluistnanswoning en Erf, met Tuin en eenige stukken Weiland 'in de ge meente Limmen, kadaster sectie C, Nos. 501, 502, 25, 28, 631 en 632, ter grootte van 4 hectaren, 77 aren 30 cent. Behoorende tot de nalatenschap van MATT HIJS PUNT. De verhuring geschiedt wat het huis betreft tot 1 Mei 1883wat de tuin aangaat tot 15 November 1882 en het weiland, om te etten, tot kersttijd 1882. op Woensdag 3 Mei 1882, bij opbod, en op Woens dag, 10 Mei 1882, bij afslag, beide avondsten 6 ure in den Nieuwen Doelen te Alkmaar, van Een Winkelhuis, ingericht tot KOEK-en BROODBAKKERIJ en Erve, staande en ge legen aan den Paardensteeg te Alkmaar, kadaster sectie A, No 76, groot 1 are 26 centiaren. Inmiddels uit de hand te koop. Een gedeelte der kooppenningen kan als le hy potheek op het perceel gevestigd blijven. BAKKER SCHUT, Notaris. a od Woensdag, 26 April 1882, bij opbod en op Woensdag 3 Mei 1882 bij afslag, beide 's avonds te 6 uren in de Nieuwe Doelen te Alkmaar, van Een Woon- en Winkelhuis en Erf, staande en gelegen aan de westzijde van de Mient te Alkmaar, kadastraal bekend in sctie A, No. 2544 groot 1 are 46 centiaren. Behoorende aan den Heer J. H. SCHONE. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris BAKKER SCHUT te Alkmaar. Al degenen, die iets te vorderen hebben van- of verschuldigd zijn aan nu wijlen MATTH1JS PUNT, in leven landman gewoond hebbende en overleden te Limmen worden verzocht daarvan opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris BAKKER SCHUT te Alkmaar, vóór 1 Mei 1882. De ondergeteekende Curator in het faillissement van NEELTJE DE WIT, wed. WILLEM MULLER, vroeger winkelierster te Noordscharwoudebericht dat de E. A. Heer Rechter-Commissaris daarin de eerste vergadering van schuldeischers pand-, hy potheek- en voorrechthebbende niet uitgezonderd ter verificatie hunner schuldvorderingen, ten laste van genoemden failleerde bepaald heeft op Maandag, den 8 Mei e.k., nam. 1 uur, te houden in een der localen van de Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, in het Stadhuis aldaar. Tot het bijwonen dier vergadering, hetzij in persoon of bij behoorlijk gevolmachtigdeworden de credi teuren mits deze opgeroepen J. C. VONK. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alk maar, van den twintigsten April 1800 twee en tach tig is GERRIT LEEUWEN, landman te Zijpe, op eigen verzoek gesteld onder Curatele. Alkmaar, De Officier van Justitie 22 April 1882. Mr. D. E. VAN LEEUWEN. Stoomdrukkerij van Herin'. Coster en Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 6