r Bitmettlanb. SPANJE. Het wetsontwerp betreffende de conversie der nationale schuld werd den 20 in zijn geheel door den Senaat aangenomen met 125 tegen 35 stemmen. Dien dag werd eene bende van ongeveer 80 gewapende mannen die in de nabijheid van Barcelona den kreet van, leve de onafhankelijkheid van Calalonië, deden hooren, door de troepen uit elkaar gejaagd 5 hunner werden in hechtenis genomen. Te Barcelona zelf bleef het rustig. De door den minister van justitie aan de Kamer gedane toezeggingdat hij in de volgende zitting een ontwerp tot hervorming der strafwetgeving in zeer vrijzinnigen geest zou indienen, is zeer goed ontvangen. ZWITSERLAND. De raad van het kanton Zug heeft met 52 tegen 11 stemmen tot de wederinvoering der doodstraf besloten. EGYPTE. De engelsche kanonneerboot Bittern kwam den 19 's namiddags te Alexar.drie aan en werd den volgenden dag door de fransche oorlogschepen gevolgd. YEREENIGDE STATEN. Het Huis van Verte genwoordigers nam een voorstel aan tot oprichting van een afzonderlijk departement van landbouw. Het hoofd daarvan zal in het ministerie zitting hebben. Een met de uiterste groep der omwentelingsgezinde ieren in betrekking staand blad beweertdat het oor spronkelijk plan is geweest, de ministers Gladstone en Forster en den onder-secretaris Burke te vermoorden en dat de met de uitvoering belaste personen bij hunne aankomst in Engeland uit America het bericht ontvin gen dat het doodvonnis over Gladstone herroepen was. Lord Cavendish zou alleen vermoord zijn, omdat hij zich in gezelschap van Burke had bevonden. ZUID-AMERIKA. De americaansche gezant Tres- cottdie de goede diensten zijner regeering moest aanbieden bij het voeren der vredesonderhandelingen tusschen Chili en Peru heeft den 13 Peru verlaten zonder dat zijne zending geslaagd schijnt te zijn. De stoomtram GoudaBodegraven is den 18 voor bet publiek geopend. In den nacht van 1819 heeft de herbergier Maréchal te 's Hertogenboschmet den metselaar J. Satter twist gekregen hebbende over een kruik bier waarvoor hij f 1 eischtediens meisje met de kruik verwond en vervolgens Satter daarmede een slag gege ven zoodat deze dood nederzeeg. De moordenaar is in hechtenis genomen. Den 19 werd te Dordrecht aanbesteed het derde perceel van het bouwen van een fort aan den nieuwen Maasmond (Hoek van Holland), waarvoor laagste in schrijver was de heer B. voordendag, te Dordrecht, voor f 491,000. De gemeenteraad van Vlissingen heeft den 19 met algemeene stemmen aan B. en W. een crediet verleend van 4000, voor de bestrating, rioleering en verlichting van de door de maatschappij „de Schelde" aan te leggen wegen achter het Groot Arsenaal, waar genoemde maatschappij 91 woningen zai bouwen, als gevolg van de bestelling van 2 groote stoomschepen. De vereenigiug „Des Werkmans Vriend" te Haar lem gesticht door werklieden van de Ho!!. Spoorweg maatschappij vierde den 19 haar tienjarig bestaan. Zij heeft in dien tijd 2 winkels en eene bakkerij op gericht 50 woningen aan het Glasblazersveld en 70 aan de Oranjestraat gebouwd. Den 19 zijn te Queensborough (Engeland) de stei ger en het station der stoomvaartmaatschappij „Zeeland", welke 60,000 gekost hebben, verbrand. De beamb ten konden boeken noch geld redden en moesten de tooveringdie er over lag uitgespreiddat het mij eenigzins tegenviel, toen ik een helder, effen en zeer klein meer zag waarin de blauwe hemel weerspiegelde en waaraan, naar mijne profane meening slechts zwa nen ontbraken om het tot een sierlijken parkvijver te maken. Misschien is de betoovering geweken, sinds de vorst van Putbus de groote eiken, die, evenals hier, tot dicht aan het water moeten hebben gestaanliet omhakken hoe het zij ik zou mij nier, eerder dan daar, de godin kunnen voorstellen afdalende in net water, om het aardsche stof, dat bij haren omgang op het eiland op haar onsterfelijk lichaam was gekomen af te spoelen en dan stroomde het bloed der van de dagtaak vermoeide slaven in het donkere water en hunne zielen, gelouterd door de heilige dienst aan de godin stegen als lichte waterleliën op aan de op pervlakte van bet meer.'' „Om den schoonsten dood te sterven," voltooide de professor, met een blik op de waterroos in Edith's ceintuur. „Jawant het uitbloeien eener bloem is zeker de meest poëtische en roerendste doodzeide Edith kalm. De schilderes had inmiddels haar schetsboek te voor schijn gehaald en tusschen iederen slok koffie een paar krachtige potloodstreepen op het papier gebracht. Spoe dig herkende men de boomgroepen aan gindscben oever en op den voorgrond een stuk van het eilandje en de brug. „Zoonu zullen wij aan het geheel eene uitdrukking geven die het geteekend en geschilderd beeld van de photografie onderscheidtik zal als stoffeering een Herthaoffer nemen." Maar vooolijke stemmen, die van den weg af klonken, deed haar stilhouden. „Vreemden!" Nu is de mythologische aanval verdwenen zeide zij verdrietig en sloeg het boek dicht. „Vreemden? Sauve qui peut!" riep Edith verschrikt. „Ik denk dat wij het best zullen doen, om maar naar huis te gaan." Het kleine gezelschap brak dan ook op, waarna het rijtuig spoedig met hen op den terugweg naar Misdroy was. Wordt vervolgd. goederenwagens aan de vlammen overlaten. De voor den steiger liggende stoomboot Prins Hendrik werd nog in tijds verwijderd. De schoener Constancedie aan de pier voor anker lag is echter verbrand. 2 Spoor wegbeambten zijn in de vlammen omgekomen. Door B. en W. van Deventer is den 20 aanbe steed het maken van een gashouderput met bijkomende werken voor de gasfabriek. Minste inschrijvers waren de heeren v. d. Spoel en v. Vorden voor f 20,958. Den 20 is wederom ministerraad gehouden. Naar men wi! hebben de ministers op den naderen wensch des Konings besloten tot diens terugkeer aan het be wind te blijven. Den 21 herdacht de heer A. H. Claasen predi kant te Egmond aan den Hoef en Binnen zijn 12£- jarig verblijf in die gemeente. Bij deze gelegenheid heeft de kerkeraad uit naam der gemeente hem een fraai canapé met fauteuil ten geschenke aangeboden terwijl hem in de morgengodsdienstoefening eenige voor deze gelegenheid toepasselijke liederen werden toegezongen. Tusschen Bennekom en Renkum heeft den 21 een vrij belangrijke bosch-en heidebrand gewoed op de bezitting van den heer Busete Renkum. Zondag en Maandag waren de gemoederen te Egmond aan Zee zeer in beroering. Van tijd tot tijd komen daar diepgaande engelsche vischsloepen voor den wal, waarvan de vangstvoor zoover die de, niet lang goed te houden en dus voor de visschers weinig waar dige kleinere vischsoorten betreft wordt afgehaald door egmondersdie aan de engelschen tabak jenever enz. verkoopen. Deze aanvoer druktnaar veler oordeel de prijzen der goedkoope soorten en wordt door de egmonder visschers met leede oogen aangezien. Zondag kwamen 6 a 7 engelsche vaartuigen en steeg de verbittering aangevuurd door het gebruik van ster ken drank ten top. De door de vrienden der engelschen aangevoerde visch werd uit hunne vaartuigen in zee geworpen. Vechtpartijen waren het gevolg, waarbij een man een stuk van een oor moet verloren heb ben. In den vroegen morgen van Maandag werden de zeilen en touwen der vaartuigen die zich gereed maakten het afhalen der engelsche visch te hervatten, door de tegenstanders daarvan stuk gesneden en de nog aan boord voorhanden visch weder in zee geworpen. Alle visschers weigerden om te gaan varen het gemeente bestuur gelastte de sluiting van alle tapperijen en ontbood hulp uit Alkmaar. De officier en substituut-officier van justitie kwamen vergezeld van Rijks-veldwachters en een paar policie-agenten. Juist was weder een engelsche sloep verschenen, die, te vergeefs op de afhalers wachtende, eene boot naar het strand zond. De menigte wachtte die in spanning af, maar werd door de aanwezige macht in toom gehouden. Aan de engelschen werd beteekend, dat hetwegen3 den verbolgen geest der menigte, niet geraden was te landen en zij waren zoo verstandig de steven te wenden. De orde en rust schenen hersteld, maar 's namiddags herhaalden de ongeregeldheden zich op ernstiger wijze. Van het logement van Belleman werden omdat hij weigerde sterken drank te tappen, 8 groote glazen ingeslagen. De handhavers van het gezag hadden het daar hard te verantwoorden. 2 Ka rabijnen werden stuk geslagen en 2 Rijks-veldwachters, inzonderheid de brigadier Storm geslagen en gewond. De laatste werd kloek bijgestaan door den policie-agent Steenmeijer, die door een steenworp getroffen is. Op eene nieuwe vraag om hulp arriveerden nog eenige heeren der rechterlijke maeht met nog een policie-agent Tegen den avond hebben alle viscbschuitjes zee ge kozen, en kwam eene versterking van 4 Rijks-veld wachters van den Helderwelke 'ater gevolgd is door een detachement van 25 huzaren uit Haarlem. De justitie is des nachts naar Alkmaar teruggekeerd, met zich voerende 3 in hechtenis genomen personen. In den nacht van 21— 22 Mei is door de polieie te Haarlem aangehouden en in arrest gesteld de bekende dief H. Collaartdie zich in den vorigen nacht aan verschillende diefstallen door middel van inklimming had schuldig gemaakt. Aan het eerste gedeelte van het vergelijkend examen voor de betrekking van hoofd der openbare school te Schagen (tractement 1500) hebben 13 sol licitanten deel genomen. Voor het 2e gedeelte werden den 22 teruggeroepen de heeren Kloeke te Vreeswijk, van Eek te ZaandamHoornstra te AkerslootVa- rosseau te Mijnsheerenland en Sonsbeek te Leiden. Den 22 is te 's Gravenhage gearresteerd zekere K., geboren te Utrecht, die er zijn beroep van maakt om ten behoeve van een blinden man liefdegiften in te zamelen en daartoe een valschen aanbevelingsbrief, waarin o. a. de naam voorkomt van den haagschen hoofdcommissaris van polieie bezigde. De den 22 gehouden proefrit van de tram Be verwijkWijk aau Zee is uitnemend geslaagd. Voor het maken van een gebouw voor 2 open bare lagere scholen der le. klasse, aan den Zeeburgerdijk, den 22 door B. en W. van Amsterdam aanbesteed, wa ren laagste inschrijvers de heeren H. Rietsnijder en Zoon voor 107,950. Den 25 en 26 wordt te Amsterdam de inschrij ving geopend voor het kapitaal van 1,200,000 in aandeelen van f 1000 en f 500, voor eene naamlooze vennootschap tot vestiging eener maandelijksche mail dienst op West-Indie. Daartoe zullen hier te lande 3 stoomschepenelk van ruim 1000 tonnen gebouwd worden, te zamen ten koste van 1 miljoen. De regee ring zal de nieuwe onderneming het vervoer van de mail en uer gouvernements-passagiers en goederen op dragen voor het brievenvervoer 1500 per reis (alzoo over 12 uit- en thuisreizen f 36000 's jaars) betalen de noodige terreinen te Paramaribo kosteloos afstaan vrijdom van haven-,ton- en bakengelden is de westindi- sche koloniën verleenen en vergunnen, dat de noodige herstellingen tegen vergoeding van arbeidsloonen en materialen, in de gouvernements-inrichtingen geschieden. De ondersteuning van de Handelmaatschappij en van vele firma's, die belang hebben bij den handel op West- Indie is aan de onderneming toegezegd. Als direc teuren der nieuwe vennootschap treden op de heeren G. A. baron Tindal en C. W. R. Scholten Jr., te Amsterdam. De heer May, consul-generaal te Londen, die on langs het commandeurskruis van de orde van den Gou den Leeuw van Nassau ontving is door den Koning in den adelstand verheven met den titel van jonkheer. De Koninglijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen te Amsterdam keert over 1881 een dividend uit van 7 p. c. op de preferente aandeelen en van 1 p. c. op de oude aandeelen. Door den Staat is het maken der spoorwegbrug over den Baardwijkschen over laat aan deze fabriek opgedragen voor f 537,000, hoe wel eene duitsche maatschappij 2000 minder ingeschre ven had. Aan het noordoostelijk deel der nieuwe stad, tegen over de Hugo-de-Grootstraatte Rotterdam zal eene groote kerk ten dienste der r. catholieken gebouwd worden. Onder de gemeente Gilze is eene uitgestrektheid van 1,64,90 bunder dennenbosch, toebehoorende aan de heeren P. J. Brouwers en C. Brouws aldaar en A. Aarts te Tilburg vermoedelijk door het vuur van een locomotief, in de asch gelegd. Ten einde het bekomen van de toestemming om zich tot uitoefening van het visschersberoep langer dan gedurende 4 weken buitenslands te begeven voor de verlofgangers der milicie te land zooveel gemakke lijker te maken als met de belangen van de dienst overeen te brengen is heeft de minister van oorlog met uitbreiding van het vroeger bepaalde, aan de com missarissen des Konings de bevoegdheid overgedragen om hen, die tot het deelnemen aan de kust-en haring- visscherij hoogstens 6 maanden buitenslands wenschen te gaan daartoe de toestemming te verleenen. Tot predikant te Hem is beroepen de candidaat A. R. v. d. Hoeven te Doesburg. Het getal tapperijen te Wieringerwaard is door de invoering der drankwet van 12 tot 8 verminderd. De Holl. Spoorwegmaatschappij en de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen hebben eene dienst van „Slaapwagens" tusschen Amsterdam en Parijs geor ganiseerd. Zij zullen geplaatst worden in de treinen die te 5. 5 nam. van Amsterdam en te 10,45 's av. van Parijs vertrekken. Het surplusboven eene plaats- kaart le. klasse te betalen, bedraagt tot Brussel 6, tot Parijs 16 francs. Het Valkenberg, het bekende schoone bosch te Breda dat thans de oude stad met het uitgestrekte nieuwe gedeelte verbindtis deze dagen van het Rijk aan de gemeente overgegaan en zal aanmerkelijk ver fraaid en met de daaraan grenzende geslechte gronden vergroot worden. De Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen heeft de groote gouden Huygens-medaljein het vak der meteorologie hetwelk dit jaar aan de beurt was toegekend aan dr. G. Neumayer bestuurder der duit sche Seewarte te Hamburg. Directeuren hebben de groote verdiensten van dr. Buys Ballot (die zich a'.3 binnenlandsch lid en tevens als lid der commissie van beoordeeling aan de mededinging had onttrokken) in hetzelfde vak willende erkennen, hem, als buitengewo nen prijsdezelfde medalje toegewezen. 's Rijks Museum van Oudheden te Leiden heeft van het oudheidkundig genootschap te Athene ten ge schenke ontvangen een afgietsel van het ean paar jaren geleden te Athene bij Barbakeion gevonden, nagenoeg in zijn geheel bewaard eebleven beeld van Athene. Uit Berlijn heeft het museum ontvangen 20 groote kisten met de afgietsels van de in Olympia in de laatste 2 jaren door de duitsche commissie aan den dag gebrachte beeldhouwwerken, welke afgietsels bekostigd zijn uit de tot aankoop door de regeering buitengewoon beschikbaar gestelde gelden. Daar het gebleken is dat bij het gebruik maken der verleende vergunningen tot invoer van slachtvee uit Duitschland en Belgie groote misbruiken hebben plaats gehad waardoor gevaar ontstaat van overbren ging van smetstof uit het buitenlandzijnop last van den minister van binn. zaken voorloopig alle door commissarissen des Konings verleende vergunningen ingetrokken. De leidsche hoogleeraar Cobet heeft voor het hem door de universiteit te Cambridge aangeboden docto raat in de rechten hororis causa bedankt. De sociëteit „de Doele" te Bolsward heeft voor dezen zomer een kolfwedstrijd uitgeschreven, om prijs en premie ter waarde van f 200. De jeugdige particuliere ambachtsschool te Leeuwardenwelke van de gemeente de vrije beschik king over een gebouw eene belangrijke bijdrage in de kosten van stichten en de toezegging van een jaar- lijksche subsidie van 2000 ontving neemt zoodanige vluchtdat het bestuur ook een belendend gemeente gebouw en eene bijdrage van f 6000 in de kosten van verbouwen verzocht heeft. B. en W. stellen den ge meenteraad voordit verzoek toe te staan mits waar borg gegeven worde dat de inkomsten der instelling toereikend zijn om haar zonder verhooging van het door de gemeente toegezegde jaarlijksche subsidie in stand te houden. Te Utrecht verzamelt eene commissie van 39 in gezetenen bijdragen om het Eeckerensplein deels tot kinderspeelplaatsdeels tot volkspark in te richten. In Friesland is het lijk van een notaris in eene sloot gevonden. Men vermoedtdat hij zich van het leven beroofd heeft en dat zijne kas een aanzienlijk tekort zal opleveren. In de gemeenten DantumadeelOost- en West- Dongeradeel en Ferwerderadeel is door hagelslag groote schade aan de gewassen toegebracht. Het pas opge schoten vlas is zoodanig getroffen, dat men genoodzaakt is den grond op nieuw te ploegen en te bezaaien. De rechtbank te Arnhem heeft eene winkelierster te Velp tot 3 dagen gevangenisstraf veroordeelddie toen tegenover hare woning het paardenspel van Blanus en Dassie stondzonder vergunning sterken drank had verkocht. De Koning heeft voor de wedrennen te Nijmegen een bronzen ornement, voorstellende een jockey te paard,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2