IT4JITK LOTERIJ, ^Telegrafische fiertcittetn Stabs-fiericfilen. JtflarKl- eu fieursbertchlen. QtUcrïei. en voor die te Bussum 2 veldeantines voor de officie ren aangeboden. Yoor eerstgenoemdsr. zijr. voorts door de gemeente Nijmegen en de Exploitatie-maatschappij prijzen van 500 geschonken. Gedep. Staten van Noordbrabant hebben, naar aan leiding van daartegen ingebracht bezwaarvernietigd den onderhandschen verkoop van het bastion Bekaf te Grave tot het bouwen eener groote kunstboterfabriek. De gemeenteraad heeft alsnu besloten het bastion te doen afgraven en de terreinen in het publiek ter be bouwing te verkoopen. De heer J. Klevnkensontvanger der directe belastingen en accijnsen te Uithuizen is als zoodanig benoemd te Edam. Van wege het bestuur der .Rijks-postspaarbank is onlangs aan de regeering een voorstel gedaan tot rege ling der buitengewone belooning toe te kennen aan de ambtenaren der posterijen voor hunne bemoeiingen betrekkelijk de dienst dezer instelling. Ter benoeming van een lid van den gemeente raad te Bovencarspel moet herstemming plaats hebben tusschen de heeren J. Brander en C. Schuurman. Een metselaar en zijn knecht zijn te Enkbuizen onder het puin van een neerstortenden muur bedolven geraakt. Men hoopt beiden in 't leven te behouden. Door de vereeniging „Eloralia" te Schellinkhout zijn aan 119 liefhebbers 595 stekplanten afgegeven. De gemeenteraad van Smilde heeft naar aanlei ding der herhaaldelijk voorkomende branden waarvan de oorzaak niet bekend heet en telkens eene vrij hooge som voor brandschade verkregen werdbij de ingeze tenen blieven rondgezonden, waarop zij moeten invullen, voor welk bedrag zij hunne goederen verzekerd hebben. Tot hoofd der vroeger kerkelijkenu openbare school in de Noordschermeer is benoemd de heer J. Brands aldaar. De heer A. J. van Rietpredikant te Seroos- kerkeop Schouwenheeft het beroep naar Oude Niedorp aangenomen. Ook te Beverwijk heeft zich eene commissie ge vormd tot ondersteuning der hu'pbehoevende israëlieten in Rusland. 3e. kl., 22 Mei, le. lijst. Nr. 11964 f 25000Nr. 3716 en 10448 1500 Nr. 6487 1000. Nr. 1164 en 2165 400. Nr. 1848, 4224 en 20054 f 200, Nr. 5963 en 14789 f 100. Dinsdag 33 Hei. ifjst. Nr. 7680 f 1000, Nr. 6984 400, Nr. 9865/200, Nr. 2727 f 10(1 dat oogenblik de eenige passagier aan boord. Nadat hem zijne kooi was aangewezen had hij in een rustig hoekje op dek plaats genomen en was hij gaan lezen. Kort daarop schrikt hij plotseling op door het geroep en het harde loopen van een paar matrozen. Hij kijkt op en ziet een dikke zwarte rookkolom van de landzijde over het schip gaan en terwyl hij de handen voor de oogen houdt, om ze te beschermen voelt hij te gelijk de vlammen reeds over zijne handen welke blakeren en verwond raken. Er was geen tijd meer om naar de landzijde te vluchten en daar de vlammen over het schip sloegen, volgde hij het voorbeeld van een matroos en sprong over de verschansing in de rivier, waar hij een half uur rondzwom, zonder gezien te worden. Een hollandsch matroos had hem toen bemerkt en bracht hem in veiligheid aan boord van zijn schip door het toewerpen van een stuk touw. Die boot is nog bij tijds verwijderd kunnen worden doch een klein zeilschip is een prooi der vlammen geworden. In het station ontstond de brand die, aangewakkerd door den sterken oostenwind en voedsel vindende in de vele brandbare stoffen, o. a. in het met creosoot toebereide houtwerkzoo snel toenamdat de in de goederenloodsen aanwezige beambten zich met moeite konden redden met ach terlating van geld, boeken en gereed staande goederen wagens. De verbrande steiger en gebouwen hadden indertijd f 720000 gekost. Drie slachthuizen, ten dienste van het afmaken van aangevoerd veezijn door de brandweer behouden kunnen worden. Twee spoorweg beambten kwamen in de vlammen om. Den 19 heeft te Lyon een hevige brand gewoed in eene fabriek van spoorwegwaggons waardoor eene schade van f 2,000,000 ontstaan is en 3000 werklieden buiten werk zyn geraakt. Er wordt gedacht aan brand stichting. In Rusland heeft men dezer dagen een gerechtsge ding gevoerd tegen een der voornaamste detectives een geheimen agent van politie die sedert jaren in allerlei gewichtige zaken bij voorkeur was gebezigd want zijn eerlijkheid, trouw en scherpzinnigheid waren spreekwoordelijk geworden. Deze drie hoedanigheden van gemoed en geest hadden hem dermate de gunst en het vertrouwen van zijn meerderen doen verwerven, dat aan hem bij voorbeeld de taak werd opgedragen voor de veiligheid des Keizers te waken bij gelegen heid dat laatstgenoemde indertijd zich te Moskou bevond. Hoe stipt hij zijn plichten vervulde, met welke bui tengewone zorg hij waakte voor het leven en de ge zondheid van zijn Keizer, dit is bij de behandeling zijner zaak voor het gerechtshof te Moskou op de over tuigendste manier gebleken. Toen de Keizer op het Kreml het aloude czaren paleis te Moskou was aangekomen stroomde een tallooze menigte derwaarts, om hun vorst te zien en te begroeten. Bij dergelijke joegenheden begaf Bajstroejkoffzoo heette de trouwe wachter, zich in het dichtste gedrang, naar men meende om nihilisten op het spoor te komen. Om gansch andere redenen ecbter betoonde hij zich zoo ijverig; Bajstroej koff was een aarts zakkenroller en dreef dit handwerk met buitengewoon goeden uitslag totdat eindelijk een toevallige omstandigheid zijn booze streken aan het licht bracht. Terwijl Bajstroejkoff oogenschijnlijk met grooten ijver naar nihilisten zocht onder de talrijke menigtedie vóór het paleis stond, hield hij zich druk bezig met zijn financieele operatiën en ontfutselde hij o. a. aan een koopman een portefeuillemet ruim 5000 roebels in bankbiljetten. Toen hij des middags aan 't Paleis kwam, om rapport van zijn bemoeiingen af te leggen verklaarde hij dat geen enkel nihilist onder de toeschouwers zich bevond. Dit geruststellend bericht was uit den aard der zaak zeer welkom en nu moest hij de man van zoo be proefde trouw in den namiddag de aankomende per sonen uit Petersburg aan het station in oogenschouw gaan nemen 't geen des te dringender bleek te wor den gevorderd dewijl een bericht uit Petersburg was ontvangen meldende dat nihilisten uit Petersburg naar Moskou waren gezonden. De generaal Kozloff drukte hem de zaak naar be- hooren op het bart en beval hem tevens zoo spoedig mogelijk van zijn onderzoek verslag aan het Paleis te komen doen. Dewijl de aankomst van den trein uit Petersburg eerst in den namiddag kon plaats hebben, begaf Bajstroejkoff zich naar een hem bekende woning, waar een farobank werd gehoudenwant onze detective was ook een hartstochtelijk dobbelaar. De 5000 roe bels waren spoedig tot op een kleinigheid na in handen van den banknouder overgegaan, toen allengs de for tuin Bajstroejkoff begon toe te lachen, zoodat hij, om streeks 3 uur in den nacht de speelhel verlatende, zijn 5000 roebels met nog een extra-bedrag in zijn bezit had. De trein was natuurlijkerwijze door hem ver zuimd maar een gunstig rapport ontbrak niet. De Keizer kon gerust zijnzoo verklaarde hij want de trouwe detective waakte over hem. De zoo gunstig geslaagde operatie met de portefeuille bad noodlottige gevolgen voor den behendigen detec tive. De bestolen koopman had een nauwkeurige lijst van de ontvreemde bankbiljetten openbaar gemaakt en op die wijze kwam men den gauwdief op het spoor, die te vele en te slechte eigenschappen bezat om zijn roof niet te bezigen ten einde zijn hartstochten bot te vieren. En zoo kwam de geheime agent van poli- cie speciaal belast om te waken voor de veiligheid van zijn Keizerop de bank der beschuldigden. Het onderzoek bracht een reeks misdrijven van allerlei aard aan het licht. Behalve de extra-beboning voor de diensten door hem bewezen aan het keizerlijk huis, waarvoor hij 200 roebels per maand ontvingwaren de afzetterijen door hem gepleegd talloos. Een groot aantal personen bankiers, kooplieden juweliers, enz., enz., betaalde hem per maand 20 a 30 roebels en daarvoor stonden zij onder zijn bijzondere bescherming. Bij het rechtsgeding kwamen nog een menigte andere ongehoorde dingen aan het lichtdie de verklaring van vele tot heden volslagen raadselachtige gebeurte nissen gaven. De staf waarmee deze chef der detec tives zich had omringd, was waardig onder zijn bevelen te staan, want allen hadden zij vele malen Itennis met de justitie gemaaktdeze wegens oplichterijen of dief stal gene uithoofde van inbraak of andere misdaden en zelfs moordenaars werden er verscheidene onder gevonden. Met zijn waardige gezellen is hij thans op weg naar Siberiëwaar hij tijd en gelegenheid zal vinden om aan zijn verbetering te arbeiden. Den 15 kwamen te Nieuw-York met 7 stoombooten weder 6781 landverhuizers, hoofdzakelijk duitschers en ieren, aan. Yan de in de vorige week aangekomen personen, ten getale van 17000, waren slechts een hon derdtal nog niet voorzien van werk zoo groot is de kraag naar werkkrachten. Den 13 zijn in den tijd van 3 uren 80 woningen in het fransche dorp Marcilly afgebrandwaardoor 135 huisgezinnen tellende 650 personen zonder dak en zonder hulpmiddelen waren. De schade wordt op ongeveer 400,000 begrootwaarvan 1/3 niet verze kerd was. Door de ontploffing in den mijn Pluto te Bochum (Duitschland) zijn in het geheel 72 personen gedood. Men vreest, dat verscheidene gewonden ook nog ster ven zullen. Een in de nabijheid van Portugal's hoofdstad gelegen kruitmagazijn is in de lucht gevlogen. Men telde 5 dooden en 4 gewonden. De stad Marseille heeft haar vroeger vermeld proces tegen de oud-Keizerin Eugéme tot teruggave van een bij die stad indertijd voor Keizer Napoleon gebouwd paleis verloren. De rechtbank heeft dien eisch ontzegd. De daders van den belangrijken diefstal van aange- teekende brieven aan het postkantoor te Parijs zijn thans bekend. Een puar beambten waren zooals men weet reeds in hechtenis als verdacht van dien dief stal. Een der beambten die tengevolge van die ge vangenneming in rang verhoogd wasvroeg plotseling verlof, dat zeer de aandacht trok, vooral in verband met de grove verteringen die hij maakte. Hij werd gedurende zijne afwezigheid door de politie steeds nagegaan en toen hij na het einde van den verloftijd, nog verlenging aanvroeg, had eene huiszoeking op zijne kamer plaats waarbij tal van gestolen voorwerpen gevonden werden. Onmiddelijk ua zijne gevangenne ming erkende hij den diefstal te hebben gepleegd en noemde hij zijne medeplichtigen. Parijs 23 Mei. Er bestaat reden, om te gelooven, dat Léon Say als minister van financiën zal aanblijven. Ons wordt medegedeelddat Burgemeester en Wethouders den 23 op voordragt van het hoofd der tusschenschool aan de volgende leerlingen het bij de algemeene schoolverordening voorgeschreven bewijs heb ben uitgereikt dat zij een volledig gebruik hebben ge maakt van het onderwijs aan die inrichting Pieter Boogh, geb. 9 Dec. 1868; Pieter Bierman, geb. 26 Nov. '69; Jakob Duits, geb. 5 Maart '68; Jan Haak man geb. 4 Juli '69Reinier v. d. Liet, geb. 3 Maart '69 Alida Metzgeb 14 Nov. '68 Gerrit v. d. Post, geb 30 Maart '69 Jan Rus, geb. 1 Aug. '69; Jan v. d. Spek, geb 23 April '68, Gerrit Stolker, geb. 1 Jan. '69 Corn. Schoenmaker geb. 6 Maart '68Wilhelmina Wonder, geb. 27 Mei '68; Aaltje Zwart geb. 24 Oct. '69. Naar wij vernemen zal van de Bad- en Zwem inrichting die Donderdag a.s. wordt geopend, kunnen worden gebruik gemaaktals volgt Voor heeren. Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van 69 en van 18 uur. Woensdag 69 38 Zaterdag 6—9 28 Zondag 69 Yoor dames, lederen werkdag van 95412 uur. Woensdag bovendien van 1—3 en Zaterdag van 122 uur. Voor onvermogende n. Maandag, Woendag en Zaterdag van 89 uur. en Zondag 79 Yoor het gebruik van warme baden is de in richting geopend Voor heeren Zaterdag van 25 uur. Woensdag 3—5 Voor dames: Woensdag 9%3 Zaterdag 954—12 De inrichting is behalve Zaterdag van 121 uur gesloten. Zwemlessen worden door den zwemmeester gegeven a 2,50 per saizoen. De prijs der warme baden blijft bepaald op 25 cents. De heeren die zich welwillend bereid verklaard hebben, hunne medewerking te verleenen tot het in de volgende maand houden van het jaarlijksche schoolfeest, zullen eerstdaags hunne taak aanvaarden om van de ingezetenen de onmisbare bijdragen te verwerven. De groote bijval, welke deze feestviering die gunstig werkt om het schoolverzuim tegen te gaaa en het getrouw schoolbezoek te bevorderen, steeds ondervindt, doet verwachtendat ook ditmaal de middelen verschaft zullen worden om aan het plan eene voldoende uitvoe ring te verzekeren. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK. Correctioneele Terechtzitting van 23 Mei. 1. W. van E., te Wieringerwaardrebellie, 1 maand gev. 2. J D. Pz., te Helder, mishandeling, f 15 boete, snbs. 4 dagen gev. 3. J. P., te Egmond aan Zeemishandelingf 8 boete subs. 2 dagen gev. 4. M. S., huisvrouw van J. K., te Haringcarspeldiefstal 14 dagen gev. 5. C. D., te Blokker, mishandeling14 dagen gev. 6. M. D te Heilo, beleediging, 6 dagen gev. en f 8 boete subs, 2 dagen gev 7. L. van V., te Hoorn, diefstal. 1 maand gev. 8. A. van B., te Alkmaar, rebellie, 1 maand gev. en 2 boe ten, een van 1 en een van 1 8, subs, voor de eerste boete 1 dag, en voor de tweede 2 dagen gev, BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD. 19 Mei. Maarten de Vries, wedr. van Elizabeth Dekker, te Oterleek, en Trijntje van der Oord, wed. van Dirk Koster, alhier. GETROUWD. 20 Mei. Hendrik Gerardus Jansen en Aartje van Middendorp. Willem Hendrik Koch en Catharina Maria Puttenaar. Anthonius Johannes Lobach en Wendelina Petronella Pater Teunis Kansenlaatst wedr. van Trijntje Keppel en Trijntje Pauwwed. van Cornells Tin. GEBOREN. 18 Mei. Antonius, Z. van Albertus Hendrikus Hofstee en Eli zabeth Corell. 21 Anna Aletta Maria, D van Martinus Andreas Bruin en Gezina Maria Swart. Johanna Geertruida, D. van Jan de Wit en Geertruida Kater. 22 Abraham, Z. van Hermanus de Jong en Christina Catha rina de Jongh. Catharina, D. van Arie Erankenhout en Bregtje Dammes. OVERLEDEN. 19 Mei. Gerrit Groen, 49 j. 22 PieterZ. van Simon Lourens Verhoeve en Elisabeth Prins, bijna 5 m. 23 Theodoras Johannes, Z. van Theodoras Johannes Huy- bersen Trijntje Dekker6 m. Alkmaar 22 Mei. 2 Koeien en Ossen f 200 a 240, 420 vette Kalveren 35 a 108, 20 nucht. Kalveren /5a 12, 72 Schapen f 33 a 35, 111 vette Varkens 50 a 63 ets. per P., 6 magere 18 a 20. Amsterdam 22 Mei. 682 Runderen, vette 72 a 92 ets. per Pond, Melk- en Kalfkoeien f 140 a 280, 6 Graskalveren, 125 nucht. Kalveren 6 a 10, Schapen en Lammeren 9 a 36, 459 Varkens 50 a 58 et. per P., 8 Biggen 9 a 14. Aardappelen: Zeeuwsche sp. jammen f 1,65 a 2, dito flak- keesche f 1,70 a 1,80, friesche jammen 1,90 a 2.20, dito eng. f 1,40 a 1,50, hamb. f 2,75 a 3,50. Ruime aanvoer, handel in friesche jammen levendig, in andere soorten flauw Raap- en Lijnkoeken onveranderd. Peterolie onveranderd stil, doch vast op vorige prijzen gehouden. Edam 20 Mei. Kleine kaas 20 a 32, aangevoerd 54 st., wegende 9191 P. Haarlem 22 Mei. Witte Tarwe /9a 9,80, Rogge f 650 a 6,75, Gerst 5,50 a 6,25, Haver f 3,90 a 4,12%, Duiven- boones f 8. Den 19 is de houten steiger en de aanlegplaats der vliseingsehe booten teQueensborough doorbrand vernield. De heer D. Greenfield, die tijdelijk in de engelsche epis- kopaalsche kerk te Amsterdam de dienst zal waarnemen, gaf in de godsdienstoefening van den 21 omtrent het uitbreken van dien brand het volgende verhaal. Hij was met een vroegen trein van Londen te Queens- borough gekomen en dadelijk aan boord van de stoom boot der maatschappij Zeeland „Prins Hendrik" gegaan, om rustig in zijne kooi te kunnen liggenvoor het vertrek van het schip naar zee. Daardoor was hij op

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3