wtmmmmimma&mmmmmmmm D E E C H O/ Attentie. SAi.ON-Bi.vni: C1 a r i s s i m a m eu sn WiWWffWWÜWWiffM Openbare Verknoping KONINKLIJKE LIKEURFABRIEK EN D1STELEERDERIJ TE KAMPEN. OPENING Donderdag S5 Mei '§8. Weekblad voor Nederland. WASCH BRILLANTINE, Boek- en Muziekhandel van HERM8. COSTER ZOON te ALKMAAR. Verzameling van de meest gezochte Pianomuziek. JNieu^e Grasboter. MEDICINALE LEVERTRAAN. J/, IJZER-LEVERTRAAN. S, "aJ'V'èfri'St ERRATUM. In de advertentie van de Commissie tot spijsuitdeeling te Alkmaar, in ons nummer van Zondag, staat I. HOLST, voorzitter, moet zijn I. HOLTZ !3buertcutic». §H Den 5 Juni hopen c§§ J. C. K A T Jïï M. JONGERT g jgj hunne JOJarigc Dclitvereeniging «P» te herdenken. f§| West-Knollendam1882. H§ Bevallen van een Meisje G. DE WIT—KATER. Alkmaar, 21 Mei. Heden overleed, na een langdurig doch geduldig lijden onze waarde vader, behuwd-, groot- en over grootvader, de Heer MAARTEN KOOIJ, in den ou derdom van 76 jaar en 5 maanden. Een toenemend verval van krachten maakte een einde aan zijn, voor ons zoo dierbaar leven. Hoogwoud Uit aller naam 18 Mei 1882. P.- KOOIJ. Algemeene kennisgeving Voor de vele bewijzen van deelneming ondervon den bij het overlijden van onzen Zoon JAKOBUS ALBERTUS, betuigen wij onzen welgemeenden dank. Alkmaar, I. P. HUCHSHORN. 28 Mei 1882. B. HUCHSHORN—SPIN. Dankbetuiging;. De ondergeteeken len betuigen hunnen hartelijken dank aan alle vriendenzoowel binnen als baiten deze gemeente, voor hunne belangstelling en hulp, ons betoond bij de ramp op 8 April j 1. overkomen, en inzonderheid aan P. BRUGMAN Sr en echtgenoote, die ons zoo welwillend hebben opgenomen en verpleegd. Nieuwe Niedorp. A. DE BOER 17 Mei 1882. en Echtgenoote. te ALKMAAR in het hotel „de Toelast," op Dinsdag, 6 Juni 1882, bij opbod, en op Dinsdag, 13 Juni 1882, bij afslag, telkens des namiddags ten 6 uur, ten over staan van den te Alkmaar gevestigden Notaris HENDRIK JAN DE LANGE, van: 1. Een op den besten stand gelegen W inkelhuis, waarin GOUD- en Z1LVERKASHOUDERIJ, en Erf, aan de zuidzijde van het Enidsen te Alkmaar, voorzien van vele geriefelijkheden, groot 1 are, 61 centiaren en te aanvaarden 1 Juli 1882. 2. Een Ruis en Erf, aan de Hekelstraat aldaar, groot 42 centiaren, verhuurd aan Lijnbach, voor f 1,75 per week. 3. Een Pukhuis en Erf, aldaar, groot 61 cen tiaren verhuurd aan de wed. Kwast, voor ƒ1,50 in de week Deze perceelen grenzen aan elkander. 4. Een Woonhuis, met Werkplaatsen Erf, aan de Laat aldaar, groot 68 centiaren, verhuurd aan H. Botte, voor 1,per week. 5. Een AA'oonkuis en Erf, aan het Verdron- kenoord aldaar, groot 1 are, 34 centiarendadelijk te aanvaarden 6. Een Woonhuis met het Erfpaehtsrecht van den (JroiKl waarop het staat, in de Linde laan aldaar, groot 1 are40 centiaren dadelijk te aanvaarden. De erfpacht bed raagt/0,7 2 4 per jaar. 7. Vier aandedenelk groot /ÏOOO,— in de Nederlandsche Handelmaatschappij te Amsterdam, belast met vruchtgebruik ten behoeve van een man, oud 45 jaar. Nadere inlichtingen worden gegeven ten kantore van voornoemden Notarisalwaar de voorwaarden gedurende 8 dagen vóór de veiling ter lezing zullen liggen. De VEEVERZEKERING-MAATSCHAPPIJ «LEIDEN,Directeur J. 84.ARSTENS Jr. te Leiden, sluit verzekeringen tegen sterfte vail het vee, tegen een vast tarief van 15 cents per 100 Gld. verzekerd kapitaal, per 3 maanden. gCsf» Tegen hooge provisie worden iOLIÜDil AREATEN gevraagd. Tot onzen Generaal-Vgent voor de pro vincie Noord-Holland hebben wij aangesteld den Heer K.. OLIJ Br., te ALKMAAR, dien wij ten zeerste in het vertrouwen onzer geachte clientèle aanbevelen. ZATERDAG, 27 MEI, wordt de Courant en het Programma van den Wedstrijd verzonden aan alle Heeren Burgemeesters, Postdi recteuren en BrievengaardersHoofdonderwijzers en Onderwijzeressen, Werkliedeu-vereenigingenBoek handelaren Meubelmakers, Schilders, Smeden Beeld houwers Industrie- en Ambachtsscholen in geheel Nederland. j%dvertentiën voor dit nummer worden vóór of op Donderdag, 25 Mei, ingewacht a 10 cent per regel of tegen abonnement voor een vast aantal regels met korting. Degenedie op Zaterdag, 20 Meieen rood bonten Zakje, inhoudende twee stuks gemaakte en een stuk ongemaakte Jongeheeren-kleedirigper abuis heeft medegenomen of gevonden wordt vrien delijk verzocht het zoo spoedig mogelijk terug te bezorgen in de Vergulde Valk PAR IJ ZE 16 voor strijksters onmisbaar, geeft het linnen stijfheid en buigzaamheid en prachtige glans maakt het ah nieuw. Elacon met gebruik 30 ets. bij de firma J. BRONGKRS Gz., Bazar. Verschenen band 1-19. Elke band afzonderlijk verkrijgbaar a f 1,—. tjjfoftip Ondergeteekende bericht de outvangst der jSHjlpiSF nieuwe (■rosboter. H. BUISMAN Rz. Purmerend, 19 Mei 1882. Om spoedig in dienst te treden^ 'wordt gevraagd e?n BOEKENkMECIIT, bij K, v. d. BUSSE te Heer Hugo Waard. algemeene aanwending van Levertraan bij borstkwa len kliergezwellen, bleekzucht enz. Het is alleen de onaangename smaak van de gewone Levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat. Daarom is het mijn streven geweest, de fijnste Levertraan in den handel te brengendie een goe den smaak heeft, daar ik de versche traan aanstonds op flesschen tap en luchtdicht laat sluiten. In elk magazijn zelfs in de beste apotheken moet de Le vertraan ranzig worden wanneer zij langzamerhand weken en maanden lang van een vat getapt wordt. In flesschen van 30 50 en 90 ets. bestanddeel van ons bloed is. Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden iszijn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen. Van alle zoogenaamde ijzer praeparaten is deze op lossing van ijzer in levertraan de geschiktste. Een eetlepel bevat 0.15 gram ijzer in een licht verteer baren vorm. De flacon kost 50 cents. Alkmaar, Ansingh en Mesman Amsterdam, Uloth C°. In de andere plaatsen in de bekende depots. Emmerik. H. VAN GIMBORN. is een nieuw en zeker werkend middel tegen hevige ZENUWKIESPIJN. Het fleschje met gebruik kost 60 ct. Depot bij de firma J. Brongers Gz., Bazar. Slechte spijsvertering. Hoevee! nadenken is er be steed en wat zwaarlijvige boekdeelen zijn er geschreven over deze plaag in iedere huishouding, die met ze kerheid en veiligheidzonder vrees van terugkeer, verdreven wordt door het gebruik van deze zuiverende, versterkende medicijnen. Zij werken rechtstreeks op de maag, lever en ingewanden minder rechtstreeks, hoewel met niet minder goed gevolg op de hersenen, zenuwen vaten en klieren en brengen zulke goede orde door het geheele gesteldat volkomen overeen stemming heerscht tusschen ieder orgaan en deszelfs functiën. Gebrekkige spijsvertering kan nu niet langer de plaag der menschen zijndaar Hollowaj's Pillen ten volle in staat zijn om de meest verouderde gevallen van verzwakte spijsvertering te overmeesteren en den ongelukkigen lijder weder gezond sterk en opgeruimd te maken. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen f 0,80, f 1,85, 3,t 6,75, f 13,50, 20,50. Potjes zalf 0,80, 1,85, 3,—, t 7,05, f 13,85, 20,95. Zijn op franco aanvragen it contant te bekomen bij J. M. van Renesse, Apoth. te's Hage, B. Adema te Amsterdam en bij StraatmanApotheker te 's Bosch, alsmede in HoUoioay'e etablissementen te Londen, 533 Oxford Street, ci-devant 244 Strand. Stoomdrukkerij van Hem'. Coster en Zoon te Alkmaar. Leeuwarden 19 Mei. Boter R soort 36 a 44, 2e. 32, 3'. f 28. Aangevoerd 1217 kwart-, 261 achtste en 23 zestiende vaten. Leiden 20 Mei. Boter. 15180 P., per vat R soort f 52 a 60, 2e. /44 a 50. Per P. le. soort 1,30 a 1,50, 2*. soort f 1,10 a 1,25. Schiedam 22 Mei. Moutwijn 11, Jenever f 16,50 p. vat. Utrecht 22 Mei Aangevoerd 906 Paarden, weeldepaarden 800 a 1000, Werkpaarden f 300 a 500. Weinig buitenland- sche kooplieden, trage handel. Londen 22 Mei. 3000 Runderen 4.4-6, 2000 Schapen en Lamineren 5.4-6.4, 100 Kalveren 5.-6.4, Varkens 4.-5. PER TELEGRAAF. Purmerend 23 Mei. Aangevoerd 40 Paarden, 281 Koeien, prijshoudend, 222 vette Kalveren f 0,70 a 0,90 p. P., beide handel vlug, 159 nucht. dito f 8 a 18, 1774 Schapen en Lam meren, vette Schapen hoog in prijs handel vlug, 72 vette Var- sens 50 a 60 et. per P., j358 Biggen 8 a 13, Kippen -eieren f 3,25 a 3,60, Eend-eieren 3,60 per 100, Boter f 1,30 a 1,40 per kop. Kleine kaas f 32, aangevoerd 357 stapels. AMSTERDAM. pCt. Nederland, Cert. N. W. Schold2} Dito, dito3 Dito, dito4 Dito, Obligatiën dito 18784 Oottenrijk, Obl. ia pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 Dito, dito Febr.-Aug. 5 Dito, xilver Jan.-Juli 5 Dito, dito April-Oct. 5 Dito, goud fl. 200-1000 4 Rutland, Ob.H.&C.1798ll815 ƒ1000 Jan. 6 C«rt. Inschr. 6e serie 1855 Z.R.500 Ap.-Oct. 5 Obl. 1864 Amst. 1000 April-Oct.... 5 Dito 1866 5 Dito 1877 —Jt 200-100 Jan.-Jnli.... 5 Dito dito Oo«t.ZR.100-1000 13Juli-13Dec. 5 Dito dito 2e serie 13 Jan.-18 Juli 5 Dito 1873 gecons. 50-100 Juni-Dec. 5 Dito 1860 2e leening 100 4f Dito 1875 gecons. aC 50-100 Apr.-Oct. 4} Dito 1880 gecons.ZR. 125-625 13Mei-13Nov.4 Obl.-leening 1867/69 20-100 Mei-Nov. 4 Spanje,Obl. Buit. 1867/69 Pias. 200-4800 lp Dito, dito 1876 - 200-1200 2 Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 lp Dito, dito 1876 500-5000 2 Turkije, O.A.S.1865 Jt 50-100 13Jan-13Jnli 5 Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 Egypte, Obl. leening 1876 4 Mexico, Obligatiën 18513 Dito, dito 1864 3 Peru, Oblig. leening 18706 Dito, dito 1872 5 Venezuela, Obligatiën 18813 Nederland, Ned. Ind. Handelsb. Aand. AmerikaAand. Maxwell Land Gr. Comp. Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig.1 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 Italië, Znid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rutland, Gr. Sp.-Maatseh. Aand5 Dito, Hypoth. Obligation3 Dito, Baltische Spoorw. Aand3 Dito, Jelez-Griasi Oblig5 Jelez-Orel dito5 Morschansk-Sysran Aand5 Orel-Vitebsk Oblig5 Poti-Tiflis Oblig. f 1000 5 Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Riaschk-Wiasma Aand5 Z.-W. Spoorw. Aand. 100-1000 5 Amerika, Buffalo Pittsb. W. Sp. C. v. A. Dito, Canada-South Cert. v. Aandeel Dito, Chic. Cert. v. Aandeel Preferred Dito, Illinois Cert. v. Aand Dito, Lonis San Fr. Aand. le Pref. Dito, dito Preferred Dito, Mich. Centr. Cert. v. Aand Dito, Miss. Incoinebonds Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 3 Dito, dito dito f 100.... 3 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oottenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito I860 5 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rutland, Staatsleening 18645 Dito, dito 1866..5 Turkije, Spoorwegleening3 22 Mei. 67 80% 1C'2S/ j, 102'/, 63'/» 63' 63"/,e 64»/, 78'/, 95s/, 76", 92'fa 92'/, 86"/,, 53"/,. 64'/,. 84'/,, 81"/,, 75'/,, 66"/,, 73»/. 28%, 45'/, 26%, 42'/, IIs/, 13»/, 72%, 22',, 10'»/,, 14»/,, HVs 37 121 28 44»/ 74'/,. 76 51"/18 63%, 122»/,, 60'/, 48'/, 82 85", 62'/, 85'/, 85»/, 60»/, 57 82»/, 50'/, 140 133 89% 49 85»/, 60'/, 35»/,, 104'/, 53'/,, 105'/, 109 91'/, 100% 109»/, 146» 106'/, 131 127»/, 13 23 Mei. 16»/, 80»/, 102»/, 102'/,, 63'/, 63 64 64'/, 78'/, 95 76»/, »2»/, 86 53'/, 53'/, 84% 75'/, 66»/, 73»/, 28»/, 45»/, H'/j 13»,, 72 22'/,, 11 14'/, 11% 88'], 121 44'/, 74»/, 51% 63 123 60'/,, 48'/, 85'/, 61»/, 84»/, 60'/, 56»/, 32'/, 60'/, 142 85 60 35%, 104'/, 53» 105'/, 109'/, 91'/, 100' 109'/, 105»/, 13% m fjiehrs. «TISSUE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4