EuiteuUnb. SittnenlAttb. Egypte te beschermen men telt er ruim 14000 Fran- Bchen en ongeveer 3800 Engelschen maar de Sultan merkt op dat men die zorg veilig aan hem kan over laten want dat hij troepen en schepen voor een tocht naar Egypte gereed heeft. Tot nog toe bepalen de beide westersche mogendheden zich tot het vertoonen van hare pantserschepen maar hoe zal het gaan wanneer deze waarschuwing onvoldoende mocht blijken om den minister van oorlog Arabi-pacha het hoofd te doen. buigen en te dwingen om af te treden niet al leen want dat zou in de tegenwoordige omstandighe den niet voldoende zijn maar om Egypte te verlaten. Daarenboven zou de verwijdering van Arabi-pacha en zijn aanhangers weinig baten. De Khedive kan blijk baar niet vertrouwen op het leger en zoolang dit blijftis bij niet veilig en zijn gezag alles behalve ver zekerd. Wanneer Frankrijk en Engeland bepaald voorwaarden stellen aan de Egyptische ministers de thans weer met den Khedive verzoende rebellen kun nen zij ook moeilijk beweren dat zij zich van tussehen- komst in regeeringszaken onthouden en is het protest van den Sultan gewettigd. Zullen zij wanneer over reding niet baater ten slotte in bewilligen dat Turksche troepen Egypte bezetten De overige Eu- ropeesche mogendheden, in overeenstemming waarmede zij willen handelen schijnen de rechten van de Porte te erkennen en zoowel de Khedive als zijn oproerige ministers verklaren de Porte te willen raadplegen. Er zal dus wanneer de zaker. niet in der minne geschikt kunnen worden een middel gevonden moeten worden om het gezag van den Sultan althans in schijn te eer biedigen. In s c h ij n. Inderdaad niets dan schijn is de macht, niets dan schijn het gezag van den zieken man te Kon- stantinopel. Rumenie, Servie en Montenegro zijn thans geheel onafhankelijk aan Griekenland zijn belangrijke deelen van Thessalie en Epiras afgestaan Tunis ging geheel verloren, Bulgarije, Egypte en Samos zijn alleen schatplichtig, Oost-Rumelië heeft een zelfstandig bestuur, Bosnië en Herzegowina zijn grootendeels door Oosten- rijk-Hongarije bezet en feitelijk aan het gezag van den Sultan ontrukt, Tripoli ligt tusschen Egypte en Tunis ingesloten en wordt voor de troepen van den Sultan ontoegankelijk gehouden. Thans protesteert de Groote Heer tegen de tusschenkomst van Frankrijk en Enge land in Egypteen deze mogendheden zullen wel zoo beleefd zijn een middel te vinden om niet geheel zon der hem de zaken aldaar te regelen en ter wille van de Mohammedaansche bevolking zijn schijn-gezag te eer biedigen maar hiervan kan men zeker zijn dat die regeling ten slotte zal geschieden niet zooals de eenmaal zoo machtige Bebeerscher der Geloovigen wenscht maar zooals Frankrijk en Engeland, in overleg met de overige mogendheden, zullen meenen te behooren. ENGELAND. Op de nieuwe iersche dwangwet zijn meer dan honderd amendementen ingediend. Het La gerhuis heeft met het oog op die wet den 24, den dag der Derby-wedrennen wel zitting gehouden iets, dat bijna nooit gebeurt. Den 25 werd door den onder-minister van buiten- landsche zaken nogmaals verklaard dat de engelsche en fransche regeering bleven gelooven dat de door haar met gemeen overleg voor toekomstige mogelijke ge beurtenissen in Egypte aangenomen staatkunde de in stemming van de groote mogendheden en de Porte erlangen zou. Na verwerping met 344 tegen 47 stemmen van een voorstel van den heer Cowen om niet over te gaan tot de artikelsgewijze behandeling der dwangwet, werd daarmede een aanvang gemaakt. Ten slotte werd de beraadslaging tot den 26 verdaagd. Dien dag ging het Huis tot 1 Juni uiteen. FRANKRIJK. De Kamer besloot den 23voor dat in behandeling werd genomen het voorstel betrek kelijk het geven van een bewijs van vertrouwen in den minister van financiën Léon Say met 377 tegen 108 stemmendat tot de behandeling der artikelen van koste op zijn minst van 50 wonden bijeengezameld heb fluisterde bij verwijtend. „Neen volstrekt niethij behoort ergens anders zeide zij op denzelfden toon stond op nam het bou quet met de punten harer vingers van den grond en wierp het over het tuinhek in het duin. „Oh zeide Roderich eenigszins ontsteld. „Ja mijn beste kapitein en wanneer gij voortaan weder een bode voor uwe weinig geestige grappen noodig hebt, kies dan niet juffrouw von Scbütz, gij mocht het anders eens verbruien bij de kleineantwoordde Marentia met een spottende glimlach, en ging daarop naar haar plaats terug, Roderich, die haar niet goed be greep en over haar woorden scheen na te denken den rug toekeerende. Yon Prachs stond nog op dezelfde plaats. Zijne donkere oogen waren met een onbeschrijvelijke uitdruk king op Edith gevestigd. Het was op het oogenblik echter niet hare schoonheid noch de liefelijke beval ligheid harer houdingdie hem als betooverd op de plek bond maar een voor zijn doktersoog zoo scherp uitgedrukte trek van zielelijden op het gelaat der slaap ster dat hij ontzet voor zich bleef uitstaren en op het punt stond naar haar toe te snellenhaar met een zachte kus te wekken en haar voor zijn misdadig spel met haar hartop zijn kniën om vergiflenis te smeeken. Maar daar kwam weder de demon dat ijdele zelfvertrouwen en fluisterde hem toe, wat een zalig oogenblik het zou zijnwanneer die trotsche lippen zich openden „Gij hebt mij diep gekrenktmaar ik wil alles vergetenwant ik bemin u 1" en hij bleef staandrukte de gebalde vuist tegen zijn kloppend hart en dwong zich tot kalmte. Hij ontveinsde zich nietdat zijne overwinning hem oneindig moeielijker en onzeker werd gemaakt door Edith's veranderd voor hem volkomen onverklaarbaar gedrag. Hij had zich sinds hun eerste gesprek op koel- het wetsontwerp betreffende het middelbaar onderwijs zou worden overgegaan. Art. 1, regelende de bevoegd heid tot het geven van middelbaar onderwijswerd overeenkomstig het voorstel der commissie den 25 aan genomen met 289 tegen 177 st., waarna de artikelen 2 tot 8 achtereenvolgens werden goedgekeurd. De beraadslaging werd toen tot den 27 verdaagd. Meermalen werd tegen Gambetta door zijne vijan den de beschuldiging geuitdat hij nooit verantwoord had een bedrag van 21 miljoen gulden van de door Laurier, als dictator in het Zuiden in 1870 gesloten Morgan-leening. De Parijsche verslaggever der Daily News verwondert er zich over, dat men ooit die be schuldiging geuit heeftwanneer men weetdat die leening 125 miljoen guldens grootin stukken van 250, toen met het oog op den oorlogstoestand en het als gevolg daarvan gezonken crediet van Frankrijk gesloten is tot den koers van 201,50 waaruit het verschil in de rekening ontstaan is. ITALIË. De Kamer nam den 24 het wetsontwerp aan waarbij de regeering gemachtigd wordt het han dels- en scheepvaartverdrag met België tot 30 Juni als laatsten termijn te verlengen. OOSTENRIJK-HONGARIJE. Het oostenrijksehe Huis van afgevaardigden nam den 25 het toltarief aan overeenkomstig het door de regeering verdedigde en door het Heerenhuis goedgekeurde ontwerp. RUSLAND. De krooning van de Keizer is thans wer kelijk uitgesteld en wel voorloopig tot Mei 1883. Het besluit daartoe werd genomen in een op Hemelvaartsdag gehouden familieraad, waarin de minister van het Kei zerlijk huis verschillende rapporten van de politie te Londen Parijk en Berlijn voorlaswaaruit bleek dat zoowel de Keizer als de vreemde 'vorsten, die zich bij die gelegenheid te Moskou bevonden aan een groot gevaar bloot gesteld zouden zijn. In verscheidene plaatsen heerschten wederom vrij ern stige branden in het bizonder te Kowno waar de schade op eeuige miljoenen roebels wordt begroot. Vele arme israëlitiescbe gezinnen geraken door die branden in den hoogsten nood. De gouverneur-generaal Drenteln te Kiew heeft ten gevolge van het met een boosaardig opzet versprei den van geruchten over aanstaande nieuwe mishande lingen van israëlieten tot de bevolking van Bultas de verklaring gericht, dat de sehuldigen aan die vervol gingen streng gestraft zullen worden. Mocht de poli tiemacht onvoldoende zijn tot het onderdrukken der buitensporigheden dan zullen de troepen tusschen beiden komen. Het hoofd der politie vermaande de israëlieten zich niet te laten verontrusten hij waar borgde de onderdrukking van alle mogelijke baldadig heden. De regeering schijnt de hoop te koesteren dat de moord in Ierland op minister Cavendish aanleiding zal geven dat Engeland beter dan ten vorigen jare ge neigd zal zijn tot het onderhandelen met de andere mogendheden over de uitlevering van staatkundige moordenaarsdie nu niet uitgeleverd worden. SPANJE. Bij de Kamers is een wetsontwerp inge diend tot hervorming van het leger, ten einde zoodra de geldmiddelen het toelatenin het bezit te komen van een leger en eene reserve in geval van nood te zamen 450,000 man tellende. RUMENIE, De Kamer nam met 60 tegen 5 stem men het wetsontwerp aan waarbij de regeering ge machtigd wordt de maatschappij voor de rumeensche spoorwegen te ontbinden en den zetel der maatschappij naar Bucharest over te brengen. EGYPTE. De engelsche en de fransche gezant boden den voorzitter van den ministerraad een ultima tum aan waarbij gevraagd wordt 1°. voorloopige ver wijdering van Arabi pacha uit Egypte, met behoud van zijn rang en zijne bezoldiging 2°. verbanning van de mi nisters Ali Fehmeyet-pacha en Abdullah-pacha naar het binnenlandmede met behoud van hunnen rang en hunne bezoldiging 3°. ontslag van het tegenwoordige heid en sterk uitgedrukte verachting voorbereid en in plaats daarvan beleefde beminnelijkheid en voor het uiterlijk zu'k een voornaam negeeren van vroegere be trekkingen gevondendat hem zelfs iedere poging, om op het verledene terug te komenonmogelijk werd gemaakt. Evenwel was hij zielkundige genoeg om te vermoe den wat Edith haar gedrag kosten moest ook zag hij dat zij voortdurend van kleur wisseldeals zij met oogenschijnlijk kalme vriendelijkheid tegen hem sprak hij had bovendien gisterenavond opgemerkt, hoe zij zich de lippen ten bloede gebeten had voordat zij zoo ver kon komen, om hare kleine rechterhand bij het afscheid voor een oogenblik in de zijne te leggen en toch ofschoon hij wistdat ieder nieuw bewijs van vriende lijkheid van Edith's zijde zijne overwinning meer in den weg stond dan de snoodste behandeling van harent wege twijfelde hij geen oogenblikof hij zou haar door de macht zijner liefde herwinnen en dan voor eeuwig aan zich verbinden. Hoe zou hij dan deze teere bloem verplegen en beschermenopdat geen tochtje haar meer deren zou hoe zou „Herkent gij het tooneeltje klonk hem, te midden zijner overpeinzingende fluisterende stem der schil deres in de ooren. De professor zag op, hij wist in het geheel niet, dat hij voor haar schetsboek had gestaan. Nu keek hij naar de schilderijherkende Edith-Sneeuwwitje en had gaarne de kleine potloodschets voor alle schilde rijen willen ruilen. Maar hij beheerschte zich sprak op fluisterenden toon eenige woorden van lof tot de schilderes over de gelijkenis en de dichterlijke opvatting en nam van haar en den kapitein afscheidwaarop hij, om de slaapster niet te storen in plaats van op den grindwegover het gras naar de huisdeur liep. Wordt vervolgd. ministerie. Bij dat ultimatum wordt verklaarddat Engeland en Frankrijk zoo noodig de vervulling dier voorwaarden zullen eischen. Verder, dat Engeland en Frankrijk zich met hunne tusschenkomst niets anders ten doel stellen dan de handhaving van den tegen- woordigen toestand en het herstel van den On lerkoning in het hem toekomende gezagzonder hetwelk de tegenwoordige toestand wordt bedreigd. Daar de tus schenkomst geenzins het karakter van wraakoefening heeft, zullen de mogendheden op eene algemeene am nestie aandringen en toezien, dat deze stipt worde na gekomen. Volgens de Daily Telegraph zou Frankrijk, dank zij Duitschland's bemiddelingtoegestemd hebben in het inroepen van de hulp van turksche troepen mocht Arabi-pacha niet voldoen aan de door Engeland en Frankrijk gestelde eischen. De onderhandelingen tusschen de consuls en Arabi-pacha ter verkrijging van de aftreding van het ministerie langs vredelieven- den weg en van de verwijdering van een groot deel van het leger uit Cairo, mislukten volkomen. Men geloofde dat het ministerie niet zou toegeven aan ge noemde eischen der gezanten. ZUID-AFRICA. Uit Durban wordt gemeld dat de transvaalsche volksraad het plan tot aanleg van een spoorweg naar de Delagoabaai heeft aangenomen. In Februari is te Batavia de acte van hoofdon derwijzer verworven door den heer E. Vogelezang. In de Tuinstraat te Amsterdam heeft den 21 een herbergier een zijner gasten in een twisteen mes steek in den hals toegebracht. De vrij ernstig verwon de werd naar het gasthuis gebracht en de tapper in hechtenis genomen. In eene den 23 gehouden vergadering van het comilé voor eene algemeene, zoo mogelijk internatio nale landbouwtentoonstelling is besloten die tentoon stelling niet in 1883 maar in 1884 te houden, en wel eene internationalezoo mogelijk gepaard aan eene tuinbouwtentoonstellingen om haar te doen plaats hebben te Amsterdamalwaar men de terreinen der in 1883 te houden koloniale tentoonstelling hoopt te verkrijgen. Te Utrecht was reeds een terrein beschik baar gesteldhad het gemeentebestuur een belang rijk subsidie toegezegd en boden ook parti mlieren bij dragen aan. Den 23 zijn van de vischkweekerij de Zwaan- spreng bij Apeldoorn bij Dieren in den IJ iel losgelaten ongeveer 88900 jonge Rijnzalmen van het broed 1882, terwijl ongeveer 32000 stuks werden afgeleverd aan de vischkweekerij te Velp. Bovendien werden er in de beken en vijvers aan de Zwasmspreng ongeveer 40000 geplaatstom aldaar een jaar te verblijven, Als veroorzaakt door het onweder van den 23 worden nog de volgende onheilen vermeld te Tegelen zijn 2 fabriekarbeiders gedood, de een vader van een talrijk gezin bij Lemmer 3 koeien onder Bergambacht 1 koe onder Ermeloo 1 paard onder Putten verbrand de boerenplaats van Strijfland in de buurtschap Aper- loo, gemeente Doornspijk de boerenwoning van A. v. 't Goor, de laatste met het grootste gedeelte van den inboedel 2 schapen 1 geit en eenige kippen (het huis alleen verzekerd); onder Goudriaan eene woning in brand geraaktdoch het vuur spoedig gebluscht. Den 24 word een paard van den heer K. de Jong te Hoog- carspel door den bliksem gedood. Den 24 is de daags te voren beëedigde wissel wachter K. de Bos, op den bagagewagen van een langs het station Zwolle rijdenden goederentrein willende stappen uitgegleden en gevallenzoodat genoemde wagen en nog 4 ledige goederenwagens hem over de beenen en het onderlijf reden. Naar het ziekenhuis vervoerd, is hij weinige uren later overleden. Hij was 27 jaren oudzoon eener weduwe te Heerenveen en zou op den 24 in ondertrouw worden ingeschreven. Aan den Rijnspoorweg te Amsterdam werd den 24 een krankzinnige betrapt op het verplaatsen van wissels. Hij werd onschadelijk gemaakt. Dijkgraaf en heemraden van den polder Waard en Groet deden den 24 den watermolenaar D. Kuiper (dien dag 25 jaren in zijne betrekking bij den polder) met zijne vrouw in hunne vergadering noodigen en vereerden hem ten blijke van waardeering zijner ge trouwe plichtsbetrachting, een geschenk in zilver. De heer G. Prince heeftwegens hoogen leeftijd, zijn ontslag genomen als lid van den gemeenteraad van Gouda. Hij gaf in het bericht daarvan tevens te kennen, dat de door hem aangeboden sommen, waartoe geen enkel burger iets heeft bijgedragen of zal bijdragensteeds ter beschikking van het gemeentebestuur zijn. Toen de dempingskwestie aan de orde was, werd door een raads lid twijfel geopperd of de heer Prince wel alleen die sommen aanbood. Dit schijnt den heer Prince te hebben gegriefd en wordt voor de hoofdoorzaak tot het nemen van zijn ontslag gehouden. In de raadszitting van den 24 is besloten den heer Prince te verzoeken, van zijn besluit terug te komen. In de op 24 Mei gehouden vergadering van aan deelhouders der Amsterdamsche Rijtuigvereeniging is besloten, tot betaling dor schulden en tot h-t voort zetten der exploitatiehet kapitaal tot 530,000 te vergrooten door het uitgeven van f 116/100 prioriteits- aandeelen, die uit de winst 5 p. c. dividend zullen ont vangen en bovendien in der overwinsten gelijkelijk met de oude aandeelen zullen deelen. De directie zal alle mogelijke bezuinigingen invoeren en beschouwt de zaak volstrekt niet als hopeloos. De algemeene synodale commissie der Ned. Herv. Kerk heeft op het verzoek der kerkeraden van Bergen op Zoom en Steenbergen om alle kerkeraden uit te noodigen tot het inzamelen van giften voor de vervolg de russische israëlieten geantwoord dat zij geene ter men gevonden heeft om aan dit verzoek te voldoen, te minder dewijl het particuliere initiatief zich krachtig doet gelden hetwelk naar de commissie hooptdoor de leden der Ned. Herv. Kerk zal worden ondersteund. Vervolg der binnenlandtche berichten in het tweede blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 2