No. 6 s\ 1882. Vier en tachtigste Jaargang. TWEEDE BLAD, ZONDAG 28 MEI. Bitittenlanb. Qillerici» ïeüegtrftftötiie Berichten. &iabflo-fiericfiten. ALkMARSCHE COURANT. Het bestuur vaa Drechterland heeft den 24 het onderhoud der wegen en magazijnen en de levering van puin, grint en schelpen gedurende één jaar, langs de Noorder-, Zuider- en Westerdijken aanbesteed voor 46495. Minste inschrijvers waren de heerenS. Mantel, te Enkhuizen 8070, J. Schoof, te Hoorn, 7670, D. Beunder, te Scharwoude f 6210 J. Zeil maker, te Hoorn f 4970, T. Mantel, te Enkhuizen, 2900, C. Mantel, te Enkhuizen, f 2600, J. de Vries, te Andijk f 2320, G-. de Vries, aldaar, 2230, D. Hageman te Medèmblik f 1910 P. Mantel, te Enk huizen 1700, D. Dol te Bovencarspelf 1080, D. Molenaar te Venhuizen880 J. Beemster te Andijk f 820 Z. Hoek te Hem f 730 P. Ootes te Wognum 695 S. Peereboom te Berkhout f 6J0, en 0. Du-.ves, te Grosthuizen 560. Het groot mathesis-examen werd den 25 met goed gevolg aan de ainsterdamsche universiteit afgelegd door eene jonge dame mej. du Saar. Ter gelegenheid der prijsuitdeeling iu de Acade mie van beeldende kunsten te 's Gravenhage den 25, werd tevens het 200jarig bestaan dezer instelling her- dacht. De groote zaal was fraai versierd ook met platen teekeningen en studiën in olieverf, en met de protretten der oprichters van de schilders-confrérie „Pic- tura". De heeren dr. L. R. Beynen J. Bosboom en J. P. Koelman (directeur der Academie) hielden toe spraken de leerlingen der orkestklasseu van de Kon. Muziekschool en de zangers der Kon. Zangvereeniging Ceacilia brachten onder de leiding der heeren Nicolaï en Holmuziek- en zangstukkeu ten gehoore het eeielidmaatsclmp der instelling werd aan verschillende personen opgedragen en na den afloop der plechtig heid bleven de aanwezigen nog eenige uren gezellig in het feestlocaal vertoeven. Door het prov. bestuur van Noordholland is den 25 aanbesteed het uitvoeren van eenige werken aan de zeeweringen op het eiland Urk waarvoor minste inschrijver was de heer J. H. de Kieviette Diemen, voor 3490. Den 25 is te Losser een Rijks-telegraafkantoor ingericht met telefoondienstgeopend. Den 25 heeft eene deftig gekleede dame zich tus- schen Velp en Arnhem voor den spoortrein op de rails geworpen; hoewel de machinist met alle kracht stopte, konjiij niet verhoeden dat zij onmiddelijk een lijk was. De aandeelhouders van de Holl. Spoorwegmaat schappij hebben den 26 het bestuur gemachtigd tot den aanleg van een stoomtramweg, van het station 's Gra venhage om de zuidzijde der stad naar Scheveuingeu waarvoor de onteigeningswet bereids bij de 2e. Kamer aanhangig is. De minister van financiën heeft den ambtenaren der belastingen herinnerd dat het aanbieden van ge schenken door minderen aan meerderen niet in het belang der dienst, en het aanvaarden van geschenken in geld door in dienst zijnde ambtenaren verboden is terwijl voor het aanvaarden van andere voorwerpen, als bewijzen van achting en sympathie aangeboden de toestemming van het hooger bestuur moet gevraagd werden. De minister van oorlog heeft afwijzend beschikt op een door den gemeenteraad van Middelburg tot den Koning gericht adres tot behoud van een garnizoen. Aan den heer E. E. J. P. Neomagus te Breda is vergunning verleend tot het aanleggen van eenen stoom tramweg van Tilburg naar Oirschot en S. Oedenrode. Tot onderwijzer aan de school te Oudendijk is benoemd de heer S. Hellingsthans te Helder. Als een staaltje van belangrijken veehandel met Engeland wordt gemeld dat door den landbouwer C. Mollte Ede, in het afgeloopen jaargetijde ruim 2800 schapen en 700 varkens geslacht naar Engeland zijn gezonden. Andere handelaars aldaar zonden eveneens eenige duizenden. Over het geheel bedongen zij ter londensche markt goede prijzen. Het gemeentebestuur van 's Gravenhage heeft, in strijd met het vroeger verbod, toestemming gegeven tot eene tweede opvoering van Sardou's „Divorfons." Ten gevolge van de invoering der drankwet is het aantal tapperijen te Colhorn van 15 verminderd tot 10waaronder slechts 2 koffiehuizen. Aangezien de toeloop naar de overgeblevenen niet vermeerderd is, mag men besluiten tot een verminderd drankverbruik. Het comité te Amsterdam tot ondersteuning der vervolgde en hulpbehoevende israëlieten in Rusland heeftna lange aarzelingvreezende het gevoel en de kieschheid der lezers al te zeer te kwetsen maar uit overwegingdat slechts het openbaar maken der haar bekende bijzonderheden in staat zal zijn de overtuiging te schenken, dat de berichten dar dagbladen niet over dreven maar de gepleegde gruwelen even barbaarsch als schandelijk zijn en datal doet de nederlandsche liefdadigheid zich krachtig gelden, tegenover den groo- ten nood der vervolgden meerder hulp noodig is eenige „mededeelingen" in het licht gegeven. Het blijkt daaruit, dat de vervolging, plundering, brand stichting mishandeling en doodslag reeds heeft plaats gehad in 170 steden, vlekken en dorpen, met toelating en vaak met medewerking van policie en militiiren dat de schade aan have en eigendommen op 200 mil joen gulden berekend wordten dat men alleen in 45 steden en dcypen van Zuid-Rusland 23 gevallen kent vau moord op mannen, vrouwen en kinderen gepleegd en 225 gevallen van vrouwenonteering. Bij het co mité te Rotterdam is tot 26 Mei f 12000 ingekomen. Te Enkhuizen is plotseling overleden de beer Hamakersgemeente-ontvanger aldaar en burgemees ter van Hem en Venhuizen. Hij was ridder der Mil. Willemsorde en oud kapitein van het o. i. leger. Het dividend der Duinwater-maatschappij te Am sterdam is bepaald op 28,20 per aandeel van f 240. Regenten van de Prins-Hendrik-stichting te Eg- mond aan Zee hebben besloten tot de uitbreiding over te gaandaar het kapitaal daarvoor bijeen is en zij vertrouwen dat ook het benoodigde voor onderhoud der vergroote stichting zal worden gevonden. Ten ge volge der circulairedoor regenten bij het tienjarig bestaan verzouden zijn 31 leden en 64 donateurs ver kregen. Het getal der leden bedraagt thans 96 dat der donateurs 441. De naamlooze vennootschap „Wester-Suikerraf- finaderij" te Amsterdam, met een geheel geplaatst ka pitaal van 8 ton stelt op 1 Juni a s. de inschrijving open op een bedrag van 6 ton 4% p. ets. obligatiën tegen den koers van 92 p. c. De heer P. K. Ozinga te Amsterdam die voor den bouw van het centraal personenstation aldaar had ingeschreven voor 1,288,000, heeft aangeboden het werk voor dezelfde som te maken als de minste inschrij vers, de heeren P: Holzmann Co. te Frankfort, n.l. voor 1,275,000. De raming bedroeg f 1,326,000. Bij de Rijks-postspaarbank werd in April ingebracht 142,102,78 en terugbetaald 83,067.23%. Op bet einde der maand beliep de geheele in'eg/ 1,231,795,50%, verdeeld over 32,254 boekjes, De gemeenteraad van Amersfoort heeft, tegen het gevoelen van B. en W., die het tegenwoordige tijd stip daartoe minder gunstig oordeelden, bij meerderheid van stemmen besloten het bestaande pro-gymnasium in een volledig gymnasium te veranderen, althans indien daarvoor van Rijkswege een even groot subsidie kan worden verkregen als nu voor het pro-gymnasium ge noten wordt. De leden van den gemeenteraad van Biervliet weigeren sedert geruimen tijd ter vergadering te komen, omdat de Koning een burgemeester heeft benoemd, die elders woonachtig is, De crediteuren der Rotterdamsche Handelsver- eenigicg hebben genoegen genomen met het aanbod door den gemeenteraad aan de vereeniging gedaan, om hare eigendommen over te nemen tegen de bekende voorwaarden. De löjarige knaap uit Rucpheu die de schuur zijner ouders in brand heelt gestoken omdat deze naar zijne meening te bouwvallig werd, is door de rechtbank te Breda vrijgesproken doch zal tot zijn 18e jaar in het verbeterhuis te Alkmaar worden geplaatst. Het prospectus is verspreid van de „Onderneming tot verbetering en exploitatie van den [verdronken] Horstermeerpolder", groot ongeveer 700 bunders, ge"- legen te midden der plassen beoosten de Vecht. Het kapitaal zal bedragen f 250,000, in 50 aandeelen van f 5000, en de directie zal bevoegd zijn, een even groot bedrag aan obligatiën uit te geven. Pabtjs, 27 Mei. Het Egyptische Ministerie heeft het ultimatum der Consuls verworpen en evenwel daar na zijn ontslag ingediend, dat dadelijk door den Onder koning is aangenomen. Zwitserland voerde iu het eerste kwartaal vau dit jaar 2,059,554 K.G. kaas naar Frankrijk uit600,000 K.G. meer dan in gelijk tijdvak van 1881. Een voornaam grondeigenaar te Gent (Belgie), de heer Lippens heeft te Knocke bij Brugge eene groote fabriek van hollandsehe kaas opgericht. Van deze op richting wordt veel goeds verwacht. In Amerika verloren deu 24 door eene ontploffing van mijngas 15 werklieden het leven. Hel hol van appèl heeft het vonnis der rechtbank te Parijs bekrachtigd waarbij do heer Lesueur tot zes maanden gevangenisstraf was veroordeeldomdat hij op den openbaren weg een vaasinhoudende foecale stoften geledigd had op het hoofd van een der mede werkers van de Figaro die hem beleedigd had. In Engeland bij uitnemendheid het land van lichaams oefening eu spelen in de open lucht, duldt men toch niet dat de openbare weg door zekere spelletjes van de straatjeugd onveilig wordt gemaakt. Een knaap te Londen Wiliam Pike werd dezer dagen veroordeeld tot eene boete van 6 gulden of 7 zeven dagen gevan genisstraf omdat bij zich vermaakt had met het be ruchte tipcat (Hollandsehe sannieplakeen speldat zooals de policierechtor zeidegevaarlijk is voor de voorbijgangerseu dus niet op straat mag toegelaten worden. De drieioieler begint in Engeland al meer en meer den snelleren doch minder veiligen tweewieler te verdringen. Inzonderheid voor jonge dames wordt hij een geliefd- koosd middel van vervoer. Wellicht zal hij oorzaak wezen, dat wij zeker mannelijk kleedingstuk hetwelk tot dus ver slechts in de vrouwelijke garderobe der toekomst te vinden wasnog in onzen leeftijd door het schoone geslacht algemeen zullen gedragen zien. Te Lobith passeerde den 23 de eerste bootdie ker sen uit Duitschlaud voor Engeland bestemd aan boord had. Wel bedroeg de bezending slechts 18 mand jes doch nimmer zoover men weet - althans in geen 12 jaren kwamen zij zoo vroeg. Meestentijd pas seerde de eerste bezending in Juni. In 1879 eerst den 13 Juni. De heer J. H. P. Walraven alhier, laatstelijk of ficier van gezondheid bij het leger in N. Indie is bij kon. besluit van 23 Mei benoemd tot officier van ge- zondheid 2e klasse bij de landmacht in Nederland. Men verzoekt ons nog te melden dat bij den gewelddadigen tegenweer, die onderscheidene beambten van rijks- en gemeentepolitie ondervonden bij de plaats gehad hebbende ongeregeldheden te Egmond aan Zee, op den 22 zich o. a. ook zeer verdienstelijk heeft ge dragen de rijksveldwachter de Hertogh die toen de brigadier Storm ernstig in het nauw was gebracht, de zen heeft ontzetterwijl hij zelf later door de woedende menigte ingeslotenzich alleen daar tegen heeft ver dedigd terwijl hij, nadat hem zijne wapenen waren ontnomen door den agent van policie Kraan is ont zet geworden. Blijkens achterstaande advertentie hebben een l aantal heeren hier ter stede het voornemen opgevat de oprichting eener Alkmaarsche harddraverij-vereeni- ging voor te bereidenwaartoe alle belangstellenden in deze echt nationale zaak worden opgeroepen tot eene vergadering op Woensdag a.s. Het is te verwach ten dat de onderteekenaars dezer oproeping zich in oene warme belangstelling zoowel van in- als omwo nenden zullen mogen verheugen. In de zitting van den Gemeenteraad van Woens- dag31 Meizullen o. a. de volgende punten aan de orde zijn Rekening van het Burgerweeshuis over 1881. Re kening der Schutterij over 1881. Van Burgemeester en Wethouders: 2e Suppietoire gemeente-begrootingdienst 1881. I erzoek om machtiging tot bet doen yan af- en over schrijvingen in de gemeentebegrootingdienst 1881. oorstel tot tijdelijke vermeerdering van het onderwij zend personeel aan de tusschensehool. Rapport op het verzoek van N. Berger om vergunning tot het maken van een uitgang op den Westerweg. Voorstel van den heer C. W. Bruinvistot wijziging van het reglement van orde voor den raad. Voorstel der vaste commissie voor de strafverordeningen tot wijziging van de artt: 1, 3 en 4 der verordening op de gemeente reiniging. Ver zoek te beslissen of de overeenkomst betreffende de gemeenteverlichting al dan niet zal worden opgezegd in verband met het voorstel van den heer Mr. A. P. de Lange, om die opzegging te doen. Rapport der commissie van financiën tot herziening der verordening op de hondenbelasting. Benoeming hoofd der 2e tus schensehool. Benoeming eener onderwijzeres aan de openbare school voor meisjes. Tijdens de met 1 Juni aan te vangen zomerdienst op de spoorwegen zullen de treinen alhier aankomen van den Helder te 7., 10.34, 2.25 en 8.5, alsmede op Vrijdag en Zaterdag te 9.13 van Amsterdam eu Haarlem te 7.4911.23 2.40 6.15 en 10.3; bovendien van Amsterdam (te Castricum en Heyloo niet ophoudende) te 4.17 De te 2.40 aankomende trein correspondeert te Haar lem (met 20 minuten vertoef) op een gewonen trein de te o,15 aankomende te Haarlem (met 40 minuten vertoef) op een sneltrein van Rotterdam. En zullen de treinen van hier vertrekken naar den Helder te 7.54, 11.28, 6.20 en 10.8, als mede op Vrijdag en Zaterdag te 2.50 naar Amsterdam en Haarlem te 7.5 10.39 2.40 en 3.10 bovendien naar Amsterdam (te Heyloo niet op houdende) te 5.20, en naar Amoterdam via Haarlem te 3.30. De 3 eerste treinen correspondeeren te Haarlem (met 18 tot 24 minuten vertoef) op de zuidhoilandsche treinen, wat die van 7.5 en 10.39 betreft op sneltreinen, Door het stedelijk muziekcorps zullen op Maan dag 29 Mei in den Stads Houtde navolgende stukken worden uitgevoerd. Des morgens te 8 uren 1. „Wie schön leuchtet der Morgenstern". Choral. 2. Fest Ouverture „Tempelweihe" van Kéler Béla. 3. Andante Réligieux pour Offertoire pour trombonne- solo van Déthise. 4. „Früblings Erwachen" Romanze van Bach. 5. „Alla stella confidente'' Romanza van Robaudi. 6. „La Croissade" Marche pour processions van Baudonck. 7. „Wer nur den lieben Gott lasst walten". Chora). Des avonds te 6% ure 1. „Frohsinn," Militaire van Haushild. 2. Jubel-Ou verture van Bach. 3. „Künstler Leben" Walzer von Strauss, 4. Klange aus Carl Maria von Webers „Frei- schütz" in form einer Potpourri von Schückel. 5. Marche Militaire van Suppé, 6. „Gruss aus der Ferne," Inter mezzo van Verhulst. 7. „Le Réveil du Lion", Caprice heroique van Kontski. 8. „La Locomotive", Galop van Billiaert. Ontvangen voor de mishandelde Joden in Rusland die aanbevolen blijven, bij Mr. D. F. VAN LEEUWEN: 2,50 van M. B., f 2,50 van K. B„ f 5,— van S. Bij A. PRINS Az.: div. personen 2,95, f 0,18 van V., 1 0,10 van D., f 0,25 van N., t 2,50 van N. N., f 0,50 van P., f 1,63% van div, personen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 5