fiewrs- ca JtflavfcifccriclUsa voor perken met acacia'swaaronder de bodem even kaal is en die den grootsten tijd van het jaar wanstal tige stompen vertoonen voor bloemperken die spaar zaam aangebracht het oog zouden verkwikken maar te menigvuldig geworden vruchteloos doen vragen naar schaduw. Tot overmaat van ramp heeft men alle paden beschelptniet slechts op de enkele plaatsen die vroeger wat bol of wat vochtig waren maar overal en telken jare wordt weder eene laag over de vorige gespreid noodig of niet noodigmet het gevolg dat de paden thans veelal hooger liggen dan de perken en dat zelfs de in het vorige jaar gemaakte kantlatten er reeds weder onder zijn geraakt Zou het niet hoog tijd zijn aan deze verkwisting een einde te maken? Nie mand zal het wandelen over de pas gespreide schelpen vermakelijk vinden, en niemand zal het witte, scherpe en aan de kleederen hechtende kalkstof, dat na een regenbui in een ommezien weder droog iseene ge- wenschte ruil achten voor het zanddat vroeger hier en daar mocht gevonden worden en gemakkelijk van de kleeding werd afgeslagen. Op het overschoone beroemde bolwerk bij de Nieuwpoort te Haarlem heeft men gezorgd het booge en lage hout te sparen en daardoor de schaduw te behoudenbloemhout vindt men er niet en bloemperken enkelein de nabijheid van villa'sniet op afgelegen puntenwaar ze ten prijs zijn aan de baldadigheid der straatjeugd. Schelp paden zijn er nietde bedekt gehouden en niet aan zon en wind blootgestelde grond blijft er zwart en vast. Waar heeft men wijzer gehandeld, te Haarlem of te Alkmaar? Indien te Haarlem, zou hetdangeene overweging verdienenonze stofvoortbrengende wijze van doen te verlaten B. Op de voordracht voor de betrekking van direc teur der te Groningen te openen boogere burgerschool met driejarigen cursus komt als tweede candidaat voor de heer J. J. Terwenleeraar aan 's /Rijks hoogere burgerschool alhier. Den 5 werd het 25jarig bestaan van het huis van verbetering en opvoeding voor jongens herdacht. In het Schoollokaal, waar al de jongens, de zieken uit gezonderd met het aan de instelling verbonden perso neel vereenigd waren hield de voorzitter der speciale commissie van toezicht en bestuur, de heer Mr. 0. IJ. H. van Lelyveld in tegenwoordigheid van de overige leden dier commissie en van het collegie van regenten over de gevangenis van de leden van het dagelijksch bestuur en den secretaris der gemeente, de leden der commissie van toezicht op het lager onderwijs, de heeren geestelijken aan wie bet godsdienstonderwijs opge dragen is, en den geneesheer, eene rede waarin hij her dacht hoe heden voor 25 jaren deze instelling, waarvan de oprichting met bijna algemeene instemming ontvan gen was geopend was en hoe zij aan de toen gekoes terde verwachtingen beantwoord had. Dank zij de goede zorgen der hooge regeering en der wetgevende macht had de instelling zich steeds uitgebreid en kan men bij de tegenwoordige flinke, ruime lokalen zich moeilijk meer voorstellen hoe bekrompen bij den aanvang een en an der was ingericht. Het gemeentebestuur had door kos- teloozen afstand van grond die uitbreiding steeds mo gelijk gemaakt. Van de 675 jongens, die m dat tijdvak het gesticht verlaten hadden, werden over het algemeen gunstige berichten vernomen. Die uitkomst was zeker te danken aan de vereende pogingen van al het aan de inrichting verbonden personeel dat zich met toe wijding steeds van zijne taak kweet en dat hij daarvoor den dank der commissie toebracht. In het bizonder sprak hij toe den heer T. J. Schader onder-directeur die voor eenige dagen reeds 25 jaren hier werkzaam was geweest en den heer A. J. P. Oortdie juist heden ook 25 jaren met het godsdienstig onderwijs der tot het Protes tantsche kerkgenootschap behooreude jongens belastwas namens de commissie wijzende op al het goede, in dat tijdvak door hen verricht en hun toeweuschendedat het hun gegeven mocht zijn nog jaren lang zich van hunne vaak moeilijke taak te blijven kwijten. Ten slotte sprak hij de beambten en de jongens toe. Vódr het uitspreken dezer rede hadden de jongens eene welkomstgroet gezongen ook daarna zongen zij waarbij het „Wien Neerlandsch bloed" niet werd ver geten. Bij deze gelegenheid ontving de heer Schrader van de commissie een aandenken in zilver. De gunstig bekende oud-leerling van het Blinden instituut te Amsterdam, voor de liefhebbers van orgel muziek hier ter stede, zeker een goede bekende, zal Donderdag a.s. in de Luthersche Kerk alhier weder eene uitvoering geven. Het succes van eenige jaren zal hem ongetwijfeld een goede opkomst verzekeren. Vervolg van de gemeenteraadszitting van 31 Mei 1882. 20. Mededeeling van Burg. en Wethouders, dat art. 1 der op 21 November 1871 gesloten overeenkomst betreffende de gemeenteverlichting met de Alkmaarsche pijpgascompagnie be paalt, dat zoowel het gemeentebestuur als de compagnie het recht heeft, die overeenkomst, eindigende 1 Juli 1893, reeds met 1 Juli 1883 als geëindigd te beschouwen, mits daarvan weder- keerig elkander bij brief kennis gevende vóór 1 Juli 1882 Met het oog op het groote belang, dat daarbij betrokken is zoo voor de gemeente als hare ingezetenen, vestigen zij op dat artikel de aandacht, opdat de Raad zou kunnen beslissen, of van het recht tot opzegging al dan niet gebruik zal worden gemaakt. Dat schrjjveu wordt gelijktijdig behandeld met het voorstel van den heer mr. A. P. de Lange, om die overeen komst vóór 1 Juli a.s. op te zeggen. Dat voorstel is vergezeld van eene schriftelijke toelichting, waaraan het volgende ontleend wordt. De bedoeling dier opzegging is niet vooruit te loopen op de wijze, waarop na 1 Juli 1883 in de behoefte aan ver lichting zal worden voorzien, veel minder nu reeds aan te wijzen, langs welken weg aan de gemeente en de gasverbruikers een billijk aandeel moet worden toegekend in de verbeteringen in de laatste jaren in deze industrie toegepast. Niet-opzegging der overeenkomst zou iedere verbetering in den tegenwoordigen toestand voor de eerstvolgende 10 jaren uitsluiten en dit kan alleen wenschelijk geacht worden door hen, die de tegenwoor dige regeling volmaakt achten. Opzegging is noodig, zoo voor hen, die gemeente-exploitatie willen, als voor hen die eene ge wijzigde overeenkomst met deze compagnie verlangen; zoo voor hen, die op het voorbeeld van de gemeente Helder openbare inschrijving van gegadigden willen uitlokken, als voor hen, die eenige veranderingen, door de ondervinding noodig gebleken, in vorm en inhoud van de bestaande overeenkomst verlangen. In ieder geval moeten sommige bepalingen gewjjzigd worden. De verplichting, om lichtgas te leveren vrij van zwavel -water stof, ammoniac en koolzuur, kan, aldus gesteld, door geen fabrie- kant nagekomen worden. In plaats daarvan moeten minima gesteld worden. Het al te strenge van den eisch maakt het toezicht van Burg. en Weth. onmogelijk: er geschieden geene bekeuringen, geschiedt zelfs geen onderzoek, hoewel de kleur van het licht dikwerf zou doen vermoeden, dat het gas aan al te ijverig gebruik van den exhaustor een overmaat van (on brandbaar) koolzuur te danken heeft. Het toezicht schijnt bovendien waardeloos, omdat de bepaalde wijze van uitvoering het onmogelijk maakt een voor partijen bindend onderzoek in te stellen, zonder dat de fabriekant zulks weet en zich daarnaar regelt. De bepaling van art. 6, eene vlam, brandende onder eene drukking van 2% centimeters, schijnt mede geheel onvoldoende, als iets geheel onbepaalds. Vermoedelijk is bedoeld water- drukkingoverbodig is het zeker niet, dat men bij voorbeeld, noch alcohol, noch kwikdrukking meent. Zoo is ook eene lieht- kracht van 15 stearine kaarsen van 6 in een pak, wegende 3% hectogram, geen maat. De lichtkraeht verschilt naar mate van de dikte, samenstelling en grondstof der pit en loopt bij kaar sen van verschillende fabrieken ver uiteen. Art. 27 (bepalende, dat in geval van verschil over het recht verstand, de uitlegging of de toepassing der overeenkomst, Burg. en Weth. in het hoogste ressort beslissen) schijnt in het belang van beide partijen te moeten vervallen. Het gaat niet aan, een der contractanten ge heel aan het bon plaisir der wederpartij over te laten. De prijs van het gas is steeds op het maximum van 11% cent gebleven en zonder opzegging der overeenkomst mag zeker op vermin dering niet gerekend worden. Een onderzoek, of deze prijs al dan niet bovenmatig is, schijnt geraden. Dordrecht maakte bij voorbeeld in 1880 met eene gemeentelijke fabriek f 64500, bruto winst bij een gasprijs van 10% cent. Onderzoek is te meer noodig, omdat de gemiddelde netto prijs der steenkolen in 1873 tijdens het sluiten der overeenkomst bedroeg 1,26," en in 1880 f 0,64,01 blijkens het verslag der gemeente fabriek te Utrecht. Over de wijze van meting van het gebruikte gas wordt te recht of ten onrechte geklaagd. Er zijn gasverbruikers, die beweeren, dat de met het aanvullen der meters belaste bedien den dit werk slordig verrichten, zoodat de meter door over maat van water een grooter gasverbruik dan het werkelijke aantoont. De meerdere of mindere gegrondheid dezer klacht verdient, onderzocht te worden en zoo noodig en zoo mogelijk een voorschrift gegeven ter verzekering eener juiste behandeling der gasmeters. Bij opzegging der overeenkomst zou de Raad Burg. en Weth. moeten uitnoodigen, binnen een niet al te lan gen termijn een voorstel te doen tot voorziening in de ver lichting der gemeente na 1 Juli 1883 met machtiging, zich door deskundigen te doen voorlichten ten aanzien van het technische gedeelte en met den directeur der fabriek in overleg te treden, onder raadpleging van hetgeen elders geschiedt. Hij verzoekt ten slotte de in deze toelichting vermelde feiten niet te beschou wen als een aanwijzing van hetgeen gedaan zou moeten worden, maar uitsluitend als eene korte opgave van enkele punten, die bij eene herziening der tegenwoordige regeling ter sprake zul len moeten komen. De Voorzitter deelt mede, dat van den voorsteller een schrij ven is ingekomen, waarbij hij kennis geeft, dat hij tot zijn leedwezen deze vergadering niet kan bijwonen. In de veron derstelling dat dit voorstel behandeld zou worden in eene ver gadering, te houden op den eersten Woensdag in Juni beschikte hij over den dag van heden. Mocht de Raad zijn voorstel toch willen behandelen, dan zou hij daartegen geen bezwaar hebben, omdat het niet zijne bedoeling is, zooals hij in zijne toelichting reeds deed uitkomen, in eenig opzicht, welk belang ook, van de gemeente of het bestuur der fabriek te praejudi- cieeren, maar alleen door opzegging der tegenwoordige overeen komst te voorkomen, dat alle verbetering gedurende het volgende lOjarig tijdvak worden tegen gehouden en onmogelijk gemaakt. De Voorzitter vraagt daarna, of het voorstel in behandeling zal worden genomen. De heer Stoel ziet niets geen bezwaar daarin. Er is niets tegen, om de overeenkomst op te zeggen. Met 11 tegen 2 stemmen van de heeren C. W. Bruinvis en Kraakman wordt bet voorstel in behandeling genomen. De heer H. J. Bruinvis is van gevoelen dat geene argu menten aangevoerd zijn die eene opzegging der overeenkomst rechtvaardigen. De in de toelichting tot het voorstel behan delde punten zijn slechts van ondergeschikten aard. Artikel 23 der overeenkomst geeft het recht aan Burg. en Weth., in al de daarbij ter sprake gebrachte punten te voorzienzoo zulks noodig mocht zijn. Om die punten behoeft de overeenkomst niet opgezegd te worden. De Voorzitter leest daarop dat ar tikel voor, dat naar zijn inzien in deze gevallen niet toepasse lijk is De heer Bosman vraagt, of Burg. en Weth. krachtens dat artikel den gasprijs ook kunnen verlagen, welke vraag door den Voorzitter ontkennend beantwoord wordt. De heer H. J. Bruinvis merkt nog ophoe de compagnie onder andere kosten de op de overeenkomst verschuldigde registratierechten heeft moeten be talen gerekend naar een tijdvak voor 20 jaren, welke uitgave dus noodeloos grooter is geweest, wanneer nu de overeenkomst opgezegd wordt. Laten Burg en Weth. in overleg treden met den directeur der Alkmaarsche pijpgazcompagnie en trachten wijzigingen in de overeenkomst te verkrijgen. De heer C. W. Bruinvis leest een uitvoerig stuk voor tot bestrijding der op zegging. Ten vorigen jare was bij de behandeling der conversie der gemeentelijke schuld door sommige leden gezegd, dat, al was de Raad daartoe bevoegdeen dergelijke maatregel niet nobel zou zijn jegens de geldschieters. Hoewel hij die meening niet deelde zoo gelooft hijdat van aanneming van dit voor stel met veel meer grond gezegd zou kunnen wordenopzeg ging zou niet nobelniet eerlijk zijn. Hij gelooftdat de voorsteller in zijn ijver om het gemeentebelang te bevorde ren de geschiedenis van art. 1 der overeenkomst over het hoofd heeft gezien. In Mei 1870 deed de directeur, toen reeds vroeger onderhandelingen gevoerd waren, aan de raadscommissie verlaagde aanbiedingenen nadat deze onaannemelijk waren verklaard, den 15 Nov. nog lagere, toen echter voor de com pagnie het recht vorderende, de overeenkomst na tien jaren te kunnen opzeggen omdat de prijs der steenkolen op dat tijdstip zoo hoog geklommen wasdatmoest de stijging nog eenig- zins toenemen niemand verwachtte toen in de toekomst be langrijke daling de fabriek met schade zou moeten werken en op die wijze vermoedelijke schade zooveel mogelijk beperkt zou kunnen worden. Deze aanbiedingen hadden het gevolg dat een grootendeels daarop gebaseerd ontwerp-contract aan de directie der gazfabriek voorgelegd werd, waarbij voor de gemeente wederkeerig gelijk recht gevorderd werd, hoewel de ontwerpers op dat oogenblik onbekend waren met de redenenwaarom vervroegde opzegging door de directie verlangd was. Uit de briefwisseling, die daarop over die ontwerp-overeenkomst ge volgd is blijkt naar zijn inzien dat niet ter zake van te groote voordeelen (m. a. w. niet wegens te hooge gasprijzen in ver houding tot den prijs der steenkolen) van het recht tot opzeg ging gebruik gemaakt zou wordenmaar dat men het zou mogen doen wegens vorderingen in de natuurwetenschappen, dat wil zeggenbij uitvinding en mogelijke toepassing van eene nieuwe, betere of goedkoopere wijze van verlichting. De voorsteller wil opzegging, om te onderzoeken langs welken weg aan de gemeente en de gasverbruikers hun billijk aandeel kan worden toegekend in de vorderingen en besparingenin deze industrie in de laatste jaren toegepast en ter voorkoming van de uitsluiting van elke verbetering inde eerstvolgende 10jaren. Is hij blijkens het voorafgegane niet ontvankelijk in zijnen eischzijne motieven zijn even onjuist als zijne gevolgtrekking. De besparingen door lager steenkolenprijs komen niet aan de ge meente en de gasverbruikers toe, maar aan de compagnie, die het waagde, eene overeenkomst aan te gaan op een oogenblik, toen de ongehoord hooge steenkolenprijs uitzicht gaf met schade te wer ken. En wat de vorderingen dezer industrie betreft, voortdurend zorgt de directie, dat deze haar fabricaat ten goede komen. In de 2 laatste jaren vermeerderden hare werktuigen met een scrub ber en een condensator van Pelouze en nu wordt weder een nieuwe stoomketel van veel grooter afmeting gesteld. Zij is dus steeds door kostbare middelen werkzaam, hare inrichting op de hoogte van den tijd te doen blijven en heeft in dit op zicht gewis niet verdiend de opzegging der overeenkomst. Op grond van het geschiedkundig overzicht der wording van de overeenkomst mag thans van gemeente-exploitatie geen sprake zijn, zoodat hij zijne groote bezwaren daartegen niet te ont wikkelen heeft. Dat het denkbeeld van gemeente-exploitatie sommigen aanlokkelijk schijnt, kan slechts voortkomen uit over dreven voorstelling omtrent de winsten der fabriek. Over de twee laatste jaren genoten de aandeelhouders echter niet meer dan 60/„ Moest men van eene industriëele onderneming minder maken, men deed beter zijn geld niet te wagen, maar te beleg gen in staats-fondsen of hypotheken. Bij gemeente-exploitatie zou zeker minder dan 6°/0 gemaakt worden en bij verlaging der gasprijzen, zooals de voorstanders van die exploitatie wil len, zou het aanleg kapitaal bepaald renteloos belegd mogen heeten. De voorsteller wil ook opzegging, om wijzigingen te brengen in de overeenkomst in beider belang en licht dit door enkele voorbeelden toe. Toestemmende, dat daarin onmogelijke eischen en onbillijke voorwaarden voorkomen, zoo werkt zij bevredigendomdat de praktijk de middelen aan de hand gedaan heeft, elkander te verstaan. Zoo zijn de deskundigen overtuigd geweest van het noodzakelijke van minima voor de onzuiverheden, welke niet in het gas mochten voorkomen en zijn deze minima onder goedkeuring van Burg. en Weth. vast gesteld. Zoo is bij gasmano meters geen spraak van andere dan waterdrukking de gasdruk moet zoodanig zijn, dat de water kolom in de buis 2% duim rijst. De voorsteller is ten aanzien van overmaat van water in de meters voorzichtig genoeg te zeggen, dat daarover te recht of ten onrecht geklaagd wordt. Volgens hem ten onrechte. Alle hier geplaatste meters zijn geijkt en wordt bij de branding ongerief ondervonden, dan ligt dit aan te weinig, nooit aan te veel water. Bij het gieten van water in den meter wordt ter zijde een knopje losgedraaid, waaruit het water zoolang wegstroomt, tot het er in op het vereischte niveau is gekomen. Ieder kan dit nagaan. Hij meent aangetoond te hebben, dat voor opzegging geen enkele reden bestaat, omdat de billijkheid het verbiedt en de inhoud der overeenkomst geene wijziging noodig maakt. Hij zal dus tegen het voorstel stemmen. Vervolg in het volgend nummer f) AMSTERDAM. pCt.i Nederland, Cert. N. W. Schuld2j Dito, dito3 Dito, dito4 Dito, Obligatiën dito 18784 Oostenrijk, Obl. in pap. li. 1000 Mei-Nov. 5 Dito, dito Kebr.-Ang. 5 Dito, zilver Jan.-Juli 5 Dito, dito April-Oct. 5 Italië, 18815 Rutland, Ob. H.&C.1798U815 /1000 Jan. 5 Cert. Inschr. 6e serie 1855 Z.R.500 Ap.-Oct. 5 Obl. 1864 Amat. 1000 April-Oct.... 5 Dito 1866 5 Dito 1877 aC 200-100 Jan.-Juli5 Dito ditoOost.ZR.100-1000 13Juli-181)ec. 5 Dito dito 2eserie 13 Jan.-13 Juli 5 Dito 1873 gecons. 50-100 Juni-Dec. 5 Dito 1860 2e leening 100 4J Dito 1875 gecons. 50-100 Apr.-Oct. 4J Dito 1880gecons.ZR,125-62ö 13Mei-13Nov.4 Obl.-Ieening 1867/69 20-1C0 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl. Buit. 1867/69 Pias. 200-4800 H Dito, dito 1876 200-1200 2 Dito, Binnenland Pe3. 1000-5000 11 Dito, dito 1876 - 500-5000 2 Turkije, O.A.S.1865 50-100 13Jan-l 3Jnli 5 Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 Egypte, Obl. leening 1876 4 MexicoObligatiën 18513 Dito, dito 1864 3 Peru, Oblig. leening 18706 Dito, dito 1872 5 Venezuela, Obligatiën 18813 Nederland, Ned. Ind. Handelsb. Aand. Amerika, Aand. Maiweil l.and Gr. Comp. Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig. f 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 Italië, Znid-Ital. Spoorweg Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rutland, Gr. Sp.-Maatsch. Aand5 Dito, Hypotli. Obligatiën3 60'/, Dito, Baltische Spoorw. Aand3 47 Dito, Jelez-Griasi Oblig5 78'j Jelez-Orel dito5 84 5 Juni. '8 82'/,, 103'/,, 103 »/i. 64 ®3*/u 64' 64", 84'3/„ 95'/,, 75?/,, »17/, 91'/i. 86 63 53 82 803/. 73'/ 659/,, 7l7la 297/ ii 2 l3/. 42'/, I0ri8 12'/,. 70 21'/, lÜ'/n 14'/, 10 7/s 38", 122 24"/, 43'/, 74 76 6 Juni. 68 817/a 102'/, 10213/,, 51"/ 6l3/, 123'/, ie Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Morschansk-Sysran Aand5 60'/, Orel-Vitebsk Oblig 83 Poti-Titlis Oblig. f 1000 5 83'/ Riaschk-Wiasma Aand5 Z.-W. Spoorw. Aand. 100—1000 6 Amerika, Buffalo Pittsb. W. Sp. C. v. A. Dito, Canada-South Cerl. v. Aandeel Dito, Chic. Cert. v. Aandeel Preferred Dito, Illinois Cert. v. Aand Dito, Louis San Kr. Aand. Ie Pref. Dito, dito Preferred Dito, Mich. Centr. Cert. v. Aand Dito, Miss. ineomebonds Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pae. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 1000.... 3 Dito, dito dito f 100.... 3 Hongarije, Theiss Spoorweg4 Oottenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito 1860 5 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rutland, Staatsleening 18045 Dito, dito 18665 lurkije, Spoorwegleen ng3 5 10 59",. 56'/,. 31 48 3/)6 141'/, I 132 86 49 84s/s 57'/, 33"/,. 107 50'/, 106 110 91s/s 100' lOQ'l. 142 106 130'/, 128 12'/, 633/3 64'/. 64', 85 95'U 753/„ 91'/, 917/, 85". 53 53'/. 82'/. 803/, 73'/, 65'/, 72 27 42'/. 10'/, 125/, 70 21'/, 10' 14'/,, 103/„ 38'/. 122 243/, 43'/, 73'/, 517/, 60 123 603/„ 47 60 83'/. 83'/, 59 553/. 31 473/, 131'/, 84'/, 56 333/, 106'/, 493/. 109'/, 913/. 99'/, 1093/, 12,5/i. Alkmaar 5 Juni. 5 Koeien en Ossen f 200 a 300, 338 vette Kalveren 35 a 98, 15 nucht. Kalveren 7 a 16, 235 Schapen 32 a 37, 116 vette Varkens 48 a 57 ets. per P., 20 magere f 24 a 28. Amsterdam 5 Juni. 498 Runderen, vette 70 a 90 ets. per Pond, Melk- en Kalfkoeien f 150 a 280, 1 Graskalf, 91 nueht. Kalveren 6 a 11, 2400 Schapen en Lammeren 9 a 29, vette Varkens 48 a 55 ct. per P. Aardappelen: Zeeuwsche sp. jammen f 1,70 a 2,40, friesche jammen 2 a 2,40, dito eng. 1,40 a 1,60 hamb. /1,25 a 3,75. Raapkoeken f 90 a 96, Lijnkoeken t 8,50 a 12,50. Peterolie loco 9 entr. betaald, Sept.-Dec. f 9.37entr. gehouden. Edam 3 Juni. Kleine kaas 24 a 31, aangevoerd 116 st. Haarlem 5 Juni. Witte Tarwe f 8,50 a 10,50, Rogge /6,6Q a 7, Haver 3,50 a 4.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 3